Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
Abstrakty príspevkov
8.11. 2010 (pondelok)
Abstrakty prednášok
Blok A1: prednášky
9.00 – 9.20 Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. – Privítanie.
Východiská liečebnopedagogickej terapie a jej miesto vo výchove. (prednáška 15 min.)
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky
Abstrakt: V liečebnej pedagogike ide o integráciu výchovného a terapeutického úsilia.
Príspevok je zameraný na pojem terapia v kontexte podpory zdravia, habilitácie, rehabilitácie,
podpory vnímania, ţivotných zručností a kvality ţivota v kontexte výchovy a pedagogiky.
9.20 – 9.40 Mgr. Paweł Witek, Mgr. Robert Pelewicz – Edukácia a terapia detí závislých
od počítačových hier. (prednáška, 20 min.) Okresný súd v Tarnobrzegu (odbor sociálnoprávny), Pedagogická fakulta Katalíckej univerzity Jána Pavla II. v Stalowej Woli
Abstrakt: Príspevok Edukácia a terapia detí závislých od počítačových hier autorov Pawla
Witeka a Roberta Pelewicza prezentuje aktuálny problém závislosti od počítačových hier detí
a mládeţe. Nedostatočné znalosti o negatívnych vplyvoch počítačovej závislosti sa
zameriavajú na rôzne formy vzdelávania a terapie. Ide o charakterizovanie cielených
moţností edukácie a terapie s dosahom na konkrétne skupiny, a to: oboch rodičov, deti a
mládeţ, cieľom dosiahnuť primerané povedomie o závaţných dôsledkoch z konkrétnej
závislosti.
9.40 – 10.00 PhDr. Tatiana Tomčíková, PhD. – Terapeuticko-výchovná pomoc mládeţi s
delikventným správaním. (prednáška, 20 minút) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce
Abstrakt: Obsah príspevku sa zaoberá problematikou mládeţe s delikventnými poruchami
správania. Autorka sa snaţí nájsť moţné vzťahy medzi osobnostnými vlastnosťami
adolescentov a delikventnými poruchami správania. Je predpoklad, ţe zistené osobnostné
špecifiká majú tendenciu pretrvávať u dospievajúcich aţ do dospelosti a môţu byť signálom
neskoršieho váţneho sociálneho zlyhania. Článok sa zároveň zaoberá jedným z prístupov
v oblasti sociálnej práce, konkrétne jednej z jej foriem - sociálnej intervencii. Intervencia je
zo strany sociálneho pracovníka neoddeliteľnou súčasťou poskytovania odbornej pomoci
klientovi. Sociálna intervencia by však mala zohľadňovať emocionálnu a sociálnu zrelosť
adolescentnej mládeţe.
10.00 – 10.20 Magª (FH) Andrea Ellek, DSA – The work with traumatized refugees in
Austria. (Práca s traumatizovanými utečencami v Rakúsku) (prednáška, 20 minút)
Fachhochschule St. Pölten GmbH, University of Applied Sciences, Matthias Corvinus-Straße,
St. Pölten, Austria
Abstrakt: Opportunities and limitations in Social Work with traumatized refugees. Presently
about 20 000 asylum seekers are living in Austria. While their asylum claims are being
processed, they depend on a basic income provision. The most of them arrived from currently
1
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
war-torn areas. Many of them are traumatized due to their experiences during the war and the
flight from their homes. The idea for a research paper about traumatized refugees developed
in my nine years of providing counseling service to asylum seekers in St. Pölten. This paper
attempts to show the opportunities and limitations in social work with traumatized refugee.
During this time several very interesting questions arose in my mind: With what kind of
problems do these people come to a counseling session? What do these people need and
what kind of support services are there for them? What is the underlying difference between
counseling and therapy? How does traumatisation affect the process of integration?
10.20 – 10.30 Diskusia
Workshop B1
09.20 – 10.40 Mgr. Danka Konečná – Bazálna stimulácia v domove sociálnych sluţieb.
(záţitkový workshop, max. 20 ľudí, 80 min) Domov sociálnych sluţieb Sibírska, Bratislava
Abstrakt: Príspevok zahŕňa praktické a teoretické poznatky o Bazálnej stimulácii a o jej
vplyve na klientov s viacnásobným postihnutím. Záujemcovia budú mať moţnosť zaţiť pri
praktickej ukáţke, čo vlastne táto metóda zahŕňa.
Workshop C1
10.00 – 10.40 Mgr. Monika Liţbetin – Do, Re, Mi - hráme sa s hudbou. (záţitkový
workshop, max. 15 ľudí, 40 min). Alma centrum pre zdravý vývin Bratislava
Abstrakt: Praktické ukáţky a teoretické informácie o vedení hudobných kurzov pre deti vo
veku 0-3 roky. Výber vhodných aktivít, hier a cvičení vzhľadom k veku dieťaťa. Prepojenie
hudby s pohybom a tancom, rytmizácia, práca s dynamikou, tempom, metrom. Hra na telo
a rytmické hudobné nástroje. Osvojenie si základných pravidiel správania a práce v skupine.
Workshop D1
10.00 – 10.40 – Mgr. Matej Nagy – Liečebná pedagogika v priestore nízkoprahových
sluţieb (workshop, max.15 ľudí, 40 min.) Občianske zdruţenie Ichtys, nízkoprahový program
pre deti a mládeţ v Devínskej Novej Vsi
Abstrakt: Cieľom príspevku je zreferovať o úlohe liečebnej pedagogiky v nízkoprahových
sluţbách. Realizovať sa bude prostredníctvom moderovanej diskusie. Budeme sa snaţiť
zanalyzovať úlohy liečebného pedagóga a objasniť práve tie, ktoré sa týkajú nízkoprahového
prostredia. Zvlášť sa budeme venovať termínu liečebná výchova.
10.30 – 10.40 Prestávka
Blok A2: prednášky
10.40 – 11.00 MUDr. Ivan Juráš – INPP školský program (podľa The Institute for
Neuro-Physiological Psychology) (prednáška, 20 min.) Generálne riaditeľstvo ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
11.00 – 11.20 PhDr. Helena Franke, Doc. PhDr. Marina Mikulajová, Csc. Dyslexie v
rodině a její rizika pro vývoj dítěte - domácí výchova verzus/a odborná intervence.
(prednáška, 20 min.). Univerzita Komenského, Pedagogická Fakulta v Bratislave, Katedra
logopédie
Abstrakt: Dyslexie je porucha učení, která postihuje dovednost číst. Kromě specifických
projevů v jazykových oblastech (fonematické uvědomování, fonologické dekódování,
ortografie, rychlost pojmenování) a v paměti, je dyslexie často spjatá i s dalšími projevy v
2
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
chování. Ještě donedávna byla dyslexie diagnostikována aţ po několika letech školní
docházky. Nezřídka bylo pro děti i rodiče těchto několik let zdrojem opakovaného stresu.
Obsahem příspěvku bude představit dyslexii jako poruchu čtení, kterou je moţné díky určitým
rizikovým prediktorům identifikovat jiţ v předškolním věku. Přednáška bude prezentovat
poznatky zjištěné v první fázi longitudinálního výzkumu, který probíhá na 158 slovensky
hovořících dětech ve věku od 5 let. Na základě porovnání výkonů dětí s typickým jazykovým
vývojem, dětí s vývojovou dysfázií a dětí z dyslektických rodin autorky ukáţí, jakých raných
rizikových znaků dyslexie si mohou odborníci ve svém kontaktu s dětmi všímat. Příspěvek ve
větších detailech představí rodičovské dotazníkové metody a ukáţe, ve kterých oblastech
prokazují citlivou rozlišovací schopnost.
11.20 – 11.40 Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD. – Moţnosti a hranice uplatnenia
expresívnych terapií v špeciálnopedagogickej starostlivosti v ČR. (prednáška, 20 min.)
Katedra speciální pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá postavením a významom expresívnych terapií v
pregraduálnej príprave špeciálnych pedagógov v ČR (špeciálne na Univerzite Karlovej).
Príspevok prezentuje expresívne terapie (najmä biblioterapia, dramatoterapia a ergoterapia) v
kontexte pedagogiky a snaţí sa o základné vymedzenie moţností a hraníc uplatnenia terapií v
špeciálnopedagogickej starostlivosti v ČR.
11.40 – 11.50 Diskusia
Workshop B2
11.00 – 12.00 Mgr. Katarína Reháková – Rozvíjanie zmyslov a priestorovej
predstavivosti v Montessori pedagogike a vyuţitie pre liečebnú pedagogiku. (workshop,
max. 20 ľudí, 60 min.) Montessori svet s.r.o., Bratislava
Abstrakt: Workshop zahŕňa praktické ukáţky materiálov podporujúcich rozvoj zmyslov a
priestorovej predstavivosti v Montessori pedagogike. Na praktických ukáţkach a hrách budú
môcť účastníci zaţiť princípy pedagogiky M. Montessori, spoznať materiál (pomôcky) a jeho
vyuţitie v praxi.
Workshop C2
10.40 – 12.00 Mgr. Petra Meierová – Canisterapia a liečebná pedagogika. Význam
canisterapie pre klienta, "neklienta", ale aj pre majiteľa psa. (workshop, max. 20 ľudí, 80
min.)
Abstrakt: Canisterapia začína uţ v prvom záujme človeka o psa a v opätovnom záujme psa o
človeka. Pes-terapeut je nemá všechápajúca chlpatá a pohyblivá motivácia, ktorej málokto
odolá. Uţ v prvých chvíľach stretnutia sa začína vytvárať vzťah a je na nás, kam tento
posunieme. A práve vytvorenie si vzájomného vzťahu so psom je najdôleţitejším prvkom
canisterapie, na základe ktorého posúvame hranice moţností u klienta, zlepšujeme jeho
fyzický aj duševný stav a vďaka ktorému môţeme uspieť tam, kde iné terapie nestačia alebo
nevedia uspieť. Canisterapia je síce len doplnkovou terapiou, ktorej výsledky nie sú radikálne
a evidentné uţ po prvých stretnutiach, ale radosť z terapie, záujem o aktivity v prítomnosti psa
a následný vznikajúci vzťah sú u vybratých klientov viditeľné od začiatku. U takýchto
klientov, ktorí na psa veľmi reagujú (či uţ pozitívne alebo negatívne) - sa dajú dosiahnuť
pozitívne výsledky, pričom pes tu nepôsobí len ako kamarát ale aj ako silná motivácia k
činnostiam, ktoré klient nie je ochotný za normálnych okolností uskutočniť. Tak ako môţeme
so psom behať, hrať sa, cvičiť či relaxovať, môzeme mu rozprávať alebo len tak mlčky sedieť
3
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
a vnímať pokoj aj energiu, ktorú ponúka. Pokiaľ nájdete ideálneho psa, nenecháte si ho len
pre seba, ale podelíte sa s ním aj s ostatnými, zaţijete nielen pocit zadosťučinenia ale aj
nezabudnuteľné chvíle, ktoré Vám štvornohé stvorenie niekoľkonásobne vráti. Pes, "najlepší
priateľ človeka" a zároveň vynikajúci terapeut, ktorý je ochotný vţdy pomôcť, je pripravený
prijať problémy a starosti a vrátiť lásku a pokoj. Nič nám nevyčíta, nesúdi a nekritizuje,
nezáleţí mu na vzhľade ani našich vlastnostiach, ale prijíma nás takých, aký sme a ponúka
nám seba celého, bez nároku na odmenu či iný zisk.
Workshop D2
10.40 – 11.20 - Mgr. Zuzana Murínová, Mgr. Veronika Bahledová. Liečebný pedagóg
v našom detskom domove – nachádzanie moţností a hraníc našej práce (workshop, 40
min.). Detský domov Škovránok – Hnúšťa, Detský domov Hriňová)
Abstrakt: Príspevok ponúka pohľad na prácu liečebného pedagóga v Detskom domove v
Hriňovej a v Hnúšti. Zaoberá sa moţnosťami a hranicami našej terapeuticko-výchovnej práce
v detskom domove, pribliţuje vývin našich pohľadov na vlastnú prácu, potreby detí a miesto
liečebného pedagóga v systéme starostlivosti poskytovanej deťom v detskom domove.
12.00 – 13.00 Prestávka, obed
13.00 – 13.45 koncert vokálnej skupiny QUADRIFOGLIO (Q4)
13.45 – 14.00 Prestávka
Blok A3: prednášky
14.00 – 14.20 Mgr. Margita Majcherová, PhD. Arteterapia – Moţnosti praxe pre
potreby klientov zdravotníckych a sociálnych zariadení. (prednáška, 20 min.) Krajský
školský úrad v Trnave
Abstrakt: Príspevok sa snaţí poukázať na výhody a moţnosti terapeutického ovplyvňovania,
resp. regulácie preţívania a správania klientov v špecifických podmienkach zdravotníckych
zariadení a domovov sociálnych sluţieb. Okrem všeobecného vymedzenia problematiky
upriamuje pozornosť aj na konkrétne terapeutické techniky vhodné pre určité ţivotné situácie.
14.20 – 14.40 Mgr. Ivana Lištiaková – Snoezelen terapia a terapia senzorickej integrácie
u detí s poruchou autistického spektra (prednáška, 20 min.) Centrum Andreas, Univerzita
Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky
Abstrakt: U detí s poruchou autistického spektra sa vyskytujú rôzne poruchy vnímania,
hypo- alebo hypersenzitivita na rozličné podnety, odlišné vnímanie a dysfunkcie v
spracovávaní a vyhodnocovaní vnemov a neprimerané reakcie na podnety. Terapeutické
miestnosti Snoezelen terapie a pomôcky umoţňujúce senzorickú integráciu zabezpečujú
deťom podnety rôznych kvalít a intenzity. Dieťa sa nachádza v interaktívnom a bezpečnom
multisenzorickom prostredí, ktoré okrem potrebných zmyslových podnetov poskytuje aj
moţnosť relaxácie alebo naopak prebúdza vlastnú aktivitu dieťaťa. Okrem zrakového a
sluchového vnímania sa v terapii pracuje aj s povrchovým a hĺbkovým hmatovým vnímaním,
impulzmi pre proprioceptívny a kinesteticko-vestibulárny systém (informácie zo svalov a
šliach, informácie o polohe a pohybe tela). Dieťa má moţnosť nasýtiť sa podnetmi, ktoré sú
4
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
potrebné pre jeho vývin. Autistické centrum Andreas vytvorilio pre svojich klientov bielu
miestnosť Snoezelen terapie, ktorá slúţi predovšetkým na relaxáciu, ale aj desenzibilizáciu a
učenie sa. Dobrodruţná miestnosť je plná pomôcok, ktoré vzbudzujú pohybovú aktivitu
dieťaťa a senzorickú integráciu.
14.40 – 15.00 Mgr. Zuzana Lucká, Mgr. Jana Strašilová – Snoezelen v podmienkach
domova sociálnych sluţieb na Slovensku. (prednáška, 20 min.) Domov sociálnych sluţieb
Sibírska ul., Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra
liečebnej pedagogiky
Abstrakt: V našom príspevku sa zaoberáme problematikou multisenzorickej terapie
Snoezelen v prostredí zariadenia sociálnych sluţieb pre ľudí s viacnásobným postihnutím.
Príspevok je doplnený fotografiami dvoch Snoezelen miestností v našom zariadení – bielej,
takzvanej relaxačnej miestnosti, a tmavomodrej miestnosti určenej na aktivizáciu klienta.
Ponúkame naše záţitky z tvorby týchto miestností od samotného začiatku, sprevádzame
celým procesom vzniku, aţ po dokončenie a následné pouţívanie našimi klientmi.
Poukazujeme na moţnosti zaobstarávania jednotlivých komponentov na Slovensku
a pripájame skúsenosti s objednávaním a inštaláciou výrobkov z Anglicka.
15.00 – 15.10 Diskusia
Workshop B3
14.00 – 16.00 Veronika Sčepánková – Matematika podľa konceptu M. Montessori
(workshop, 120 min.) Súkromná ZŠ s MŠ Montessori, Bratislava
Abstrakt: Workshop ponúka praktické ukáţky materiálov podporujúcich rozvíjanie
matematických predstáv v Montessori pedagogike. Na ukáţkach ako aj na vlastnej aktívnej
skúsenosti môţu účastníci zaţiť princípy pedagogiky M. Montessori, spoznať materiál
(pomôcky) a jeho vyuţitie v praxi. Súčasťou workshopu bude diskusia o praxi Montessori
základnej a materskej školy.
Workshop C3
14.00 – 14.40 Mgr. Katarína Heráková, Ing. Ľuboš Herák, Tobiáš Herák – Výchova
versus terapia. Dieťa s postihnutím v rodine liečebného pedagóga. (workshop, 40 min.)
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky
Abstrakt: Počas nášho workshopu, by sme Vás radi previedli našim rodinným ţivotom.
Sme mladá rodina, ktorej sa narodil prvý syn Tobiáš s viacnásobným postihnutím. Radi by
sme Vám porozprávali o tom, ako sme to zvládli mi. Ako sme prechádzali štádiami zmierenia.
O komunikácii s lekármi a získaním nadhľadu. Čo skutočne znamená podpora rodiny.
O podpore na internete a našej webovej stránke. Ako som si postupne uvedomila, ţe iba
výchova v našom prípade nestačí. O liečebno-pedagogickom programe pre Tobiáša a naše
manţelstvo. A samozrejme bude aj priestor na diskusiu a otázky.
Workshop C33
14.40 – 16.00 Bc. Gabriela Rajniaková – Pantomíma v liečebnopedagogickej praxi.
(záţitkový workshop, max. 15 ľudí, 80 min.) Špeciálna ZŠ s MŠ Karpatská, Bratislava,
Občianske zdruţenie Červený nos, Clowndoctors
Abstrakt: Pantomíma je v prvom rade pohyb, výraz, gesto. V druhom rade je to hra a zároveň
intelektuálna činnosť - vyuţívame tvorivosť, zapájame vyššie kognitívne funkcie, trénujeme
schopnosť abstrakcie, zovšeobecnenia, empatie. Budem preto rada, keď sa na tomto
5
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
workshope budeme hýbať toľko, koľko budete chcieť. Môţeme robiť herecké pantomimické
hry a cvičenia, môţeme si vyskúšať niektoré témy z terapeutickej metódy vyuţívajúcej
pantomímu, ale môţeme sa aj rozprávať. Môţeme spoločne rozmýšľať a zdieľať názory, prísť
na to, čo nám pantomíma ponúka a umoţňuje, kedy a ako je vhodná, kde má miesto vo
výchove a kde v terapii. No hlavne by som Vám chcela sprostredkovať moţnosť preţiť to na
vlastnom tele. Precítiť a uvedomiť si, aké nové vnímanie nám ponúka táto forma vyjadrovania
sa bez slov.
Workshop D3
14.40 – 15.40 Mgr. Jana Fardová – Voice therapy. (záţitkový workshop, max.15 ľudí, 60
min.) Seniorcentrum, Staré mesto, Bratislava
Abstrakt: V rámci workshopu sa budeme zaoberať harmonizačnými, dychovými cvičeniami,
ktoré nás privedú k uvedomeniu si vlastného tela v súčinnosti s hlasom.
Pokúsime sa vnímať zvuk, vibráciu hlasu v tele i okolo nás a zároveň precítime ticho, ktoré
pozitívne vplýva na harmonický spev.
Vyjadríme pravdivé pocity hlasom prostredníctvom Improvizácie, kde zároveň pôjde o
sebavyjadrenie
15.10 – 15.20 Prestávka
Blok A4: prednášky
15.20 – 15.40 Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD. – Biblioterapia a
dramatoterapia u ľudí so závislosťou od alkoholu. (prednáška, 20 min.) Univerzita
Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky
Abstrakt: Príspevok je zameraný na prezentovanie praktických skúseností pri práci
s osobami závislými od alkoholu v rámci biblioterapeutických a dramatoterapeutických
stretnutí.
15.40 – 16.00 PaedDr. Jana Špániková – Rodina v záťaţi a jej sprevádzanie. (prednáška,
20 min.) Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej
pedagogiky, Slovenský výbor – Unicef, Linka detskej istoty
Abstrakt: Porovnaním vývoja premeny európskej rodiny, zistíme, ţe slovenská rodina
v mnohom tento vývoj kopíruje. V Európskej únii výrazne pribúdajú osamelí rodičia, osamelé
matky, pribúda aj počet detí, ktoré sa rodia nezosobášeným párom. Mnohé deti ţijú bez trvalej
prítomnosti a hlavne starostlivosti oboch rodičov – matky a otca. Tieto deti okrem iných
záťaţí prichádzajú aj o prirodzené súţitie a viacgeneračnú ţivotnú oporu.
Proces prekonávania spoločenských zmien, ale aj individuálne prekonávanie záťaţe v rodine
nie je jednoduchý a často nie vţdy samotnou rodinou zvládnuteľný. Liečebný pedagóg pri
sanácii, obnove či rekonštrukcii rodinného spoluţitia je pripravený vyhodnotiť stav záťaţe,
krízy, či dysfunkcie rodinného systému a následne, v čo najkratšom čase, poskytnúť krízovú
intervenciu, poradenstvo a sprevádzať rodinu v období, kedy to stav alebo okolnosti vyţadujú.
6
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
16.00 – 16.20 Mgr. Lenka Sokolová, PhD. – Aké sú moţnosti a potreby rodičovského
vzdelávania? (prednáška, 20 min.) Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická
fakulta, Katedra psychológie a patopsychológie
Abstrakt: Vzdelávanie rodičov na Slovensku nemá dlhú tradíciu, vzdelávací program Únie
materských centier vychádza predovšetkým z potrieb rodičov – návštevníkov materských
centier. Predstavíme model rodičovkého vzdelávania, výsledky prieskumu potrieb v oblasti
rozvoja rodičovských kompetencií a hodnotenie prvých rodičovských kurzov v projekte
“Akadémia praktického rodičovstva”.
16.20 – 16.40 Diskusia
Workshop B4
16.00 – 17.00 PaedDr. Magdaléna Szabová – Vonkajšie a vnútorné hranice. (záţitkový
workshop zo psychomotorickej terapie, max.15 ľudí, 60 min) Univerzita Komenského
Pedagogická Fakulta v Bratislave, Katedra liečebnej pedagogiky
Abstrakt: V prvej línii sa workshop orientuje na priblíţenie a precítenie vonkajších hraníc
človeka voči okoliu/svetu. Čo vnímame ako vonkajšiu hranicu, čo pociťujeme, ako ju
vymedzujeme, v akých situáciách, voči čomu/komu sa ohraničujeme... Ako nám
ohraničovanie slúţi, v čom nás brzdí. V druhej línii sa pokúsime prostredníctvom práce s
telom vnímať a precítiť vlastné vonkajšie a vnútorné hranice, a to samostatne aj pomocou
partnera. V tretej línii sa pokúsime uchopiť a pochopiť hranice medzi výchovou a terapiou,
pomocou novej techniky. Autorka očakáva, ţe zo skupinovej práce vzídu nové nápady,
námety, inšpirácie, zlepšenia, "vychytanie múch"...
Workshop C4
16.00 – 16.40 Mgr. Diana Samardzija – Včlenená pomoc v materskej škole –
Eingliederunghilfe, Zdruţenie Zachráňte deti Rakúska, Problematika Diabetes,
diabetická pumpa. (diskusný workshop, 40 min.) Verein Rettet das Kind
Österreich/Burgenland)
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá viacerými témami. Popisuje pôsobenie zdruţenia Zachráňte
deti Rakúska, novú pomoc pre deti s postihnutím – Včlenenú pomoc, a osobnú skúsenosť a
prácu autorky s dieťaťom trpiacim cukrovkou v materskej škole, stručný opis choroby,
technické vybavenie, ako aj denný reţim a dokumentáciu.
Workshop D4
15.40 – 16.20 Mgr. Ivana Lištiaková, Mgr. Katarína Veselá, Mgr. Lucia Pajszerová –
Liečebnopedagogická práca s deťmi v British International School (diskusný workshop,
40 min.) Univerzita Komenského Pedagogická Fakulta v Bratislave, Katedra liečebnej
pedagogiky
Abstrakt: Diskusný workshop sa zaoberá trojročnými skúsenosťami práce s deťmi z British
International School. Liečebnopedagogické stretnutia vedené I.Lištiakovou, L. Pajszerovou a
K. Veselou boli orientované na rozvoj jemnej motoriky, potrebnej pre zlepšenie písania. V
priebehu času sme sa stretávali s mnohými problémami a prekáţkami, no dopredu nás viedli
pozitívne ohlasy na našu prácu. V takomto multikultúrnom a väčšinou západne-orientovanom
prostredí je liečebnopedagogickej intervencii pripisovaný väčší dôraz, rodičia sú ochotní, ale
aj finančne schopní dať dieťatu prostriedky na jeho rozvoj. Začiatok terapeutickej práce,
špecifiká práce v multikultúrnom prostredí, skutočná tímová spolupráca učitelia, špeciálni a
liečební pedagógovia, rodičia.
7
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
Schôdza D4Sch
16.20 – 17.00 PRO LP členská schôdza (len pre členov PRO LP) – správa o činnosti
Asociácie liečebných pedagógov PROLP
Záver
9.11. 2010 (utorok)
Abstrakty prednášok
9.20 – 9.40 Bc. Erik Forgáč, Mgr. Lucia Kralovičová – O divadle DUHADLO –
Dramatoterapia u detí s Downovým syndrómom. (prednáška, 20 min.) Linka detskej istoty
- CVRZ Cesta pri SV Unicef, Bratislava
Abstrakt: Príspevok pojednáva, ako uţ názov napovedá, o vyuţití drámy ako moţnosti
intervencie pri práci s deťmi s vrodenou chromozomálnou aberáciou. Na úvod sa celé divadlo
predstaví s najnovšou inscenáciou – “O Kozliatkach”, autorskou hrou Lucie Kralovičovej a
Erika Forgáča, na motívy známej rozprávky. Autori v následnej prednáške popíšu vznik,
poteby, priebeh a skúsenosti počas posledných štyroch rokov z liečebnopedagogického
hľadiska. Opíšu prácu s deťmi s Downovým syndrómom, vyuţívanie jednotlivých modelov
dramatoterapie na jednotlivých stretnutiach i počas roka.
Blok A6: prednášky
9.50 – 10.10 Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. – Terapia versus výchova alebo terapia
a výchova. (prednáška, 20 min.) Univerzita Komenského, v Bratislave, Pedagogická fakulta,
Katedra sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva
Abstrakt: Nosnou otázkou príspevku je odborný obsah pojmov terapia, psychoterapia,
výchova a prevýchova. Autor sa pokúša vymedziť spoločné a rozdielne znaky. Upozorňuje na
rozdielne východiská pri tvorení pojmov zo zloţených slov (napr. psychoterapia,
muzikoterapia, kanisterapia). Kriticky sa stavia k veľmi širokému ponímaniu pojmu terapia,
povaţuje ho často viac za účelové, ako obsahovo presné.
10.10 – 10.30 PaedDr. Hroznata Ţivný, PhD. – Ţivotný príbeh ako terapeutický nástroj.
(prednáška, 20 min.) Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra
liečebnej pedagogiky, Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná ul., Bratislava
Abstrakt: Autor, liečebný pedagóg, psychoterapeut v príspevku prináša podstatné a aktuálne
informácie o teórii a konštrukcii ţivotného príbehu a jeho moţných spôsoboch vyuţitia.
V nasledujúcom texte sa zamerava na ţivotný príbeh ako terapeutický nástroj a svoj príspevok
ilustruje skúsenosťami z dlhoročnej praxe v terapii a doliečovaní ľudí so substančnými a
behaviorálnymi závislosťami.
8
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
10.30 – 10.50 Mgr. Erika Kovácsová – Liečebná pedagogika v procese liečby závislosti.
(prednáška, 20 min.) Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná ul., Bratislava
Abstrakt: V liečebnej pedagogike ide o integráciu výchovného a terapeutického úsilia. V
procese liečby závislostí od psychoaktívnych látok realizuje liečebný pedagóg svoju
intervenciu ako liečebnopedagogické poradenstvo, liečebnopedagogickú diagnostiku a
terapeuticko-výchovné pôsobenie prostredníctvom rôznych terapií, ako je činnostná
terapia/ergoterapia, arteterapia, didaktoterapia, dramatoterapia, biblioterapia, muzikoterapia,
psychomotorická terapia a terapia hrou.
Blok A7: prednášky
13.00 – 13.20 Prof. Dr. Maximilian Buchka – Therapeutische Sozialerziehung - ein
Aufgabenfeld der Heilpädagogik zwischen Erziehung udn Therapie (prednáška, 20 min.)
Professor für Sonder- und Kindheitspädagogik an der Alanus Hochschule, Universität für
Kunst und Gesellschaft, Bonn/Alfter
Abstrakt:
13.20 – 13.40 Marianne Peters - Die spielen ja nur? (Ide len o hru?) Psychomotorika
v praxi materskej školy.
Abstrakt:
13.40 – 14.00 Mgr. Klaudia Guštafíková – Špecifiká poradenskej práce pre klientov s
poruchou sluchu. (prednáška, 20 minút). Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pre
klientov so sluchovým postihnutím, Hrdličkova, Bratislava, Univerzita Komenského v
Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
Abstrakt: Príspevok pojednáva o klientoch so sluchovým postihnutím, rodičoch detí so
sluchovým postihnutím, o špecifikách práce, príncípmi poradenskej práce pri klientoch so
sluchovým postihnurím. Zamýšľame sa nad sluţbami, profesionalitou a potrebou poskytnúť
tým, ktorí potrebujú pomoc – predovšetkým terapeutické rozhovory a programy. V centre
pozornosti sú samotní klienti, popíšeme jednotlivé formy práce.
Blok A8: Prednášky
14.20 – 14.40 Mgr. Zuzana Zimová – Terapeutické rodičovstvo v náhradnej rodinnej
výchove. (prednáška 20 min.) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odd. poradenskopsychologických sluţieb. Špitálska ul, Bratislava
Abstrakt: Prednáška sa venuje téme náhradného rodičovstva z pohľadu nápravy poruchy
pripútania. Popisuje stručne teóriu vzťahovej väzby, typy vzťahovej väzby u detí. Zameriava
sa na prejavy porúch vzťahovej väzby u detí v náhradnej rodinnej výchove a moţnosti ich
nápravy v závislosti od veku a ţivotnej histórie dieťaťa. Vysvetľuje pojem a princípy
9
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
terapeutického rodičovstva. Zamýšľa sa nad moţnosťou odbornej pomoci deťom s poruchou
pripútania a najmä ich rodičom.
14.40 – 15.00 PaedDr. Martina Manková, PhD. – Liečebný pedagóg v detskom domove
– práca a perspektívy. (prednáška, 20 minút) Detský domov Svetluška, Banská Bystrica
Abstrakt: Práca a úlohy liečebného pedagóga v detskom domove. Vyuţívanie Snoezelenu
a ostatných terapií v detskom domove. Špecifiká práce liečebného pedagóga v detskom
domove.
15.00 – 15.20 Mgr. Pavol Janoško, PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. – Výchovná
dimenzia terapie – terapeutická dimenzia výchovy. (prednáška, 20 min.) Katedra
pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzita
Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na konkrétne dimenzie výchovy a terapie. Moţno hovoriť
o dvoch paralelne idúcich líniách, vzájomne sa oddaľujúcich, zbliţujúcich či prienikujúcich.
V procese edukácie ide o konkrétne a systematické pôsobenie na ţiaka smerujúce k čo moţno
najvvyššiemu rozvoju jeho osobnosti so snahou naplnenia stanovených edukačných cieľov.
Dané ciele sa opierajú o jednotlivé teórie, typické vlastným pohľadom (ideovým súhrnom),
ktorý je východiskom pre realizáciu výchovných zmien. Podobnou systematickosťou a
zacielenosťou je moţné charakterizovať aj terapeutické pôsobenie, ktorého cieľom je podpora
vnútorných zdrojov človeka nachádzajúceho sa v ťaţkej ţivotnej situácií.
15.20 – 15.40 Mgr. Barbora Vodičková, PhD. – Terapeutické prvky vo výchove, alebo
aby deti neskôr nepotrebovali psychoterapiu (prednáška, 20 min.). Univerzita
Komenského, Pedagogická Fakulta v Bratislave, Katedra liečebnej pedagogiky
Abstrakt: Príspevok kladie do popredia problematiku výchovy detí s ťaţkosťami, ktorá je pre
ich rodičov veľmi náročná. Rodičia sú priamo konfrontovaní s obmedzeniami
(napr.intervencie, procedúry, konfrontácia so školskými problémami a prekáţkami, práca s
dieťaťom doma - napr. logopédia, Vojtova metóda), ktoré ţivot dieťaťa prináša. Zároveň si
uvedomujú veľký význam svojej výchovy, ktorá musí byť pre dieťa sanujúca, ktorá mu má
poskytnúť priestor, kde si môţe oddýchnuť, ktorá má byť bezpodmienečne prijímajúca.
Rodičia často zápasia s týmito dvoma pólmi, na jednej strane, ako dieťaťu objektívne pomôcť,
na druhej strane, ako zostať láskavýn rodičom. Príspevok je vyústením postrehov z autorkinej
praxe, kde v rozhovoroch s rodičmi detí s ťaţkosťami často rezonovala práve táto pre nich
naliehavá téma.
Abstrakty workshopov
Workshop B5
10
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
9.00 – 9.40 Mgr. Zuzana Murínová, Mgr. Veronika Bahledová – Liečebný pedagóg v
našom detskom domove – nachádzanie moţností a hraníc našej práce. (diskusný
workshop, 40 min.) Detský domov Škovránok, Hnúšťa
Abstrakt: Príspevok ponúka pohľad na prácu liečebného pedagóga v Detskom domove v
Hriňovej a v Hnúšti. Zaoberá sa moţnosťami a hranicami našej terapeuticko-výchovnej práce
v detskom domove, pribliţuje vývin našich pohľadov na vlastnú prácu, potreby detí a miesto
liečebného pedagóga v systéme starostlivosti poskytovanej deťom v detskom domove.
Workshop C5
9.20 – 10.40 Mgr. Danka Konečná – Bazálna stimulácia v domove sociálnych sluţieb.
(záţitkový workshop, max. 20 ľudí – 80 min). Domov sociálnych sluţieb, Sibírska ul.,
Bratislava
Abstrakt: Workshop ponúkne základné informácie o bazálnej stimulácii sprevádzané
fotodokumentáciou a premietnutím videa. Druhá časť workshopu bude zameraná na praktické
ukáţky práce pri bazálnej stimulácii s prihliadnutím na moţné riziká, na čo je potrebné si
dávať pozor a aké pomôcky sa dajú vyuţívať.
Workshop D5
9.00 – 9.40 Bc. Alţbeta Sykorjaková – Dôsledky zvýšenej záťaţe u detí s ŠPU v prvom
ročníku – kazuistika. (diskusný workshop 40 min.) Materská škola Rudenkova 1, Ţiar nad
Hronom
Abstrakt: Príspevok poukazuje na moţné dôsledky zvýšenej záťaţe , ktoré často krát a
častejšie vznikajú u detí s predikciou špecifických porúch učenia, najmä v prvých ročníkoch
základnej školy. Je potrebné brať do úvahy individuálny prístup a venovať ho kaţdému
dieťaťu. V príspevku sa kladie dôraz na upriamenie dostatočnej pozornosti a zvýšenú
empatiu voči deťom. Z nedôslednosti sa na dieťa môţu nabaliť takzvané sekundárne
problémy, prejavujúce sa v oblasti somatickej, psychickej, zasahujúce osobnosť dieťaťa
a jeho sociálne vzťahy. Veľký počet spomenutých problémov je zachytených v samotnej
kazuistike klienta (s predikciou špecifických porúch učenia), ktorú príspevok prináša.
V kazuistike sú najviditeľnejšie dôsledky záťaţe, ktoré sa odrazili na sebavnímaní a osobnosti
citlivého dieťaťa. V krátkosti bude uvedených niekoľko aktivít, ktorých smer a samotná
situácia sa zmenila z reedukácie, na terapiu.
Workshop B6
9.50 – 10.30 PaedDr. Mária Magátová, Ing. Igor Magát – Profesionálny rodič
terapeutom? (diskusný workshop, 15 - 25 ľudí, 40 min.) Detský domov Studienka a Centrum
sociálnych sluţieb Rontgenova ul., Bratislava
Abstrakt: Vymedzenie pojmu profesionálne rodičovstvo a moţnosti liečebnopedagogických
terapií a intervencií vo vzťahu profesionálny rodič - zverené dieťa. Vytvorenie vzťahu a
“terapia vzťahom”. Špecifiká vývinu a odlišnosti správania u detí vyrastajúcich v detských
domovoch, resp. v patologickom rodinnom prostredí prichádzajúcich do profesionálnych
rodín. Korekcia nápaditostí a odchýlok v správaní u detí z detských domov v profesionálnych
rodinách. Sprevádzanie detí počas profesionálnej starostlivosti a po odchode detí z
profesionálnej rodiny.
11
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
Workshop B66
10.30 – 12.00 Mgr. Petra Meierová – Canisterapia a liečebná pedagogika. Význam
canisterapie pre klienta, "neklienta", ale aj pre majiteľa psa. (záţitkový workshop, max.
20 ľudí, 90 min.)
Abstrakt: Canisterapia začína uţ v prvom záujme človeka o psa a v opätovnom záujme psa o
človeka. Pes-terapeut je nemá všechápajúca chlpatá a pohyblivá motivácia, ktorej málokto
odolá. Uţ v prvých chvíľach stretnutia sa začína vytvárať vzťah a je na nás, kam tento
posunieme. A práve vytvorenie si vzájomného vzťahu so psom je najdôleţitejším prvkom
canisterapie, na základe ktorého posúvame hranice moţností u klienta, zlepšujeme jeho
fyzický aj duševný stav a vďaka ktorému môţeme uspieť tam, kde iné terapie nestačia alebo
nevedia uspieť. Canisterapia je síce len doplnkovou terapiou, ktorej výsledky nie sú radikálne
a evidentné uţ po prvých stretnutiach, ale radosť z terapie, záujem o aktivity v prítomnosti psa
a následný vznikajúci vzťah sú u vybratých klientov viditeľné od začiatku. U takýchto
klientov, ktorí na psa veľmi reagujú (či uţ pozitívne alebo negatívne) - sa dajú dosiahnuť
pozitívne výsledky, pričom pes tu nepôsobí len ako kamarát ale aj ako silná motivácia k
činnostiam, ktoré klient nie je ochotný za normálnych okolností uskutočniť. Tak ako môţeme
so psom behať, hrať sa, cvičiť či relaxovať, môţeme mu rozprávať alebo len tak mlčky sedieť
a vnímať pokoj aj energiu, ktorú ponúka. Pokiaľ nájdete ideálneho psa, nenecháte si ho len
pre seba, ale podelíte sa s ním aj s ostatnými, zaţijete nielen pocit zadosťučinenia ale aj
nezabudnuteľné chvíle, ktoré Vám štvornohé stvorenie niekoľkonásobne vráti. Pes, "najlepší
priateľ človeka" a zároveň vynikajúci terapeut, ktorý je ochotný vţdy pomôcť, je pripravený
prijať problémy a starosti a vrátiť lásku a pokoj. Nič nám nevyčíta, nesúdi a nekritizuje,
nezáleţí mu na vzhľade ani našich vlastnostiach, ale prijíma nás takých, aký sme a ponúka
nám seba celého, bez nároku na odmenu či iný zisk.
Workshop C6
10.40 – 12.00 Mgr. Art. Anna Sedláčková, Art. D., Mgr. Art. Angelika Kováčová –
Moţnosti vyvaţovania vonkajšieho a vnútorného zamerania dieťaťa prostredníctvom
pohybu a dotyku. (Body-mind-centuring - záţitkový workshop, 80 min.) Babyfit Občianske
zdruţenie, Bratislava
Abstrakt: „Všetko to, čo dieťa preţije v maternici, počas narodenia a v období, ktoré
nasleduje po narodení ostáva vo vedomí dieťaťa ako pozadie pre budúce učenie, správanie,
vieru, komunikáciu a vzťahy“ B,B, Cohen, zakladateľka BMC®
Kľúčom k porozumeniu vývinu v systéme BMC® je fakt, ţe vývin nie je lineárny proces, ale
objavuje sa v prelínajúcich sa vlnách, pričom kaţdé štádium nesie v sebe to predchádzajúce
a súčasne je východiskom pre úspešné zvládnutie nasledujúceho vývinového štádia.
Malé dieťa sa učí rýchlo a samo. Treba mu dať len dostatok podnetov. Dôleţité je však
nepredbiehať jeho vývin a posilňovať rovnako jeho vnútorný a vonkajší svet. Treba to robiť
tak, aby to pre deti bolo zábavné a zároveň, aby sme s nimi robili len to, čo samé dokáţu.
Workshop D6
12
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
11.10 – 11.50 Mgr. Miroslav Šmilňák. Rodinné CéDečko. Kombinovaná
psychoterapeutická technika určená pre prácu s rodinami. (workshop, 40 min)
Diagnostické centrum, Trnávka, Bratislava.
Abstrakt: Cieľom príspevku je predstaviť odbornej verejnosti novú kombinovanú
psychoterapeutickú techniku určenú pre prácu s rodinami. Skúsenosti s jej vyuţívaním
poukazujú na jej bohatý projekčný, terapeutický, diagnostický a relaxačný potenciál.
Workshop B7
13.00 – 13.40 Mgr. Katarína Karoľová – Ako (vy)pouţívame svoj mozog? (záţitkový
workshop 40 min.) Centrum MEMORY, n.o, Bratislava
Abstrakt: Mozog je jeden z najdôleţitejších orgánov ľudského tela. Spracováva všetky
informácie a podnety a vydáva príkazy celému telu. Mozog je veľmi komplikovaný systém,
ktorý je predmetom neustáleho výskumu. Vedci stále prichádzajú na nové poznatky o jeho
fungovaní. S určitosťou ale vieme povedať, ţe rôznorodá stimulácia a poznávanie je potrebné
pre vytváranie neurónových sietí, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje komunikácia
medzi časťami a funkciami mozgu. Dostatok stimulov a cieľavedomé „zamestnávanie“
mozgu nám buduje určitú mozgovú rezervu - zabezpečuje kvalitnejší vývin u detí a zvyšuje
odolnosť vo vyššom veku. Aj keď kaţdý človek má jednu mozgovú hemisféru
dominantnejšiu ako tú druhú, dôsledkom pravidelného zaťaţovanie oboch hemisfér je
vytváranie bohatších sietí neurónových spojení, čo nám umoţňuje aj vyuţívať viac funkcií.
Cieľom workshopu je zoznámiť sa s pohybovo – koncentračnými cvičeniami, zameranými na
spoluprácu mozgových hemisfér a na ich rovnomerné zaťaţovanie.
Workshop B77
13.40 – 14.40 Mgr. Henrieta Košalová – Terapeutický tanec. (workshop, max. 20 ľudí, 60
min.) Centrum Memory n.o., Bratislava
Abstrakt: Záţitkový workshop, ako ochutnávka techník tanečnej terapie metódy Márie Fux –
argentínskej tanečnej terapeutky. Workshop je zameraný na prácu s telom, hľadanie jeho
hraníc prostredníctvom uvedomovania si jeho jednotlivých častí v pohybe. Práca je zameraná
na individuálnu aj skupinovú manipuláciu s medzníkovými predmetmi v priestore v spojení s
hudbou.
Workshop C7
13.00 – 14.00 Ing. Mgr. Helena Kusá, Mgr. Róbert Oreský – Prezentácia činnosti OZ Bol
raz jeden človek. (workshop, 60 min.) Premietanie videofilmov z produkcie TV Rojko
(Paťkova autogramiáda), Občianske zdruţenie Bol raz jeden človek
Abstrakt: Občianske zdruţenie Bol raz jeden človek vzniklo v roku 2006 s cieľom
podporovať ľudí s mentálnym postihnutím a ľudí s poruchou autistického spektra v
samostatnosti, integrácii a sebarealizácii a zároveň zvyšovať informovanosť verejnosti o tejto
problematike. Naše ciele napĺňame prostredníctvom rôznych programov a aktivít:
- nácvik varenie
- tvorivé dielne
- šport (futbal, petang)
13
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
- Harmatanec (tanečný krúţok)
- splavy
- jednodňové akcie: opekačky, výlety, pikniky
- dobrovoľnícky program (do akcií zameraných na ochranu ţivotného prostredia sa zapájajú
ako dobrovoľníci)
- týţdenné záţitkové pobyty (tábor robinsonov)
Špecifické miesto medzi našimi aktivitami zastáva Televízia Rojko, projekt, ktorého cieľom
je rozvoj videotvorby ľudí s mentálnym postihnutím (na tvorbe filmov sa podieľajú ako
reportéri, kameramani, technici a herci), v rámci ktorého organizujeme:
- kurzy: videotvorba, animovaná tvorba a fotografovanie
- Letná filmová škola (letný pobyt pre filmárov TV Rojko - workshopy)
- Filmový festival tvorcov s mentálnym postihnutím
Informovanosť
www.rojko.sk.
o
problematike
zvyšujeme
prostredníctvom
informačného
portálu
Workshop D7
13.00 – 14.20 Mgr. Jana Fardová – Voice therapy. (záţitkový workshop, max.15 ľudí, 80
min.) Seniorcentrum Bratislava – Staré mesto
Abstrakt: Hlas je vyjadrovacím prostriedkom kaţdého z nás. Prostredníctvom neho
vyjadrujeme vlastné pocity, nálady, postoje. Zároveň je našim dôleţitým komunikačným aj
diagnostickým prostriedkom. Voiceterapia je novodobý názov pre odbor, ktorý sa zaoberá
ľudským hlasom a jeho liečivými účinkami na človeka. Kaţdý človek má svoj základný tón,
prostredníctvom ktorého je schopný rozvibrovať bunky svojho tela. Cez túto senzibilizáciu je
schopný nadobudnúť pocit harmónie ducha i tela. V rámci workshopu sa budeme zaoberať
harmonizačnými, dychovými cvičeniami, ktoré nás privedú k uvedomeniu si vlastného tela v
súčinnosti s hlasom. Pokúsime sa vnímať zvuk, vibráciu hlasu v tele i okolo nás a zároveň
precítime ticho, ktoré pozitívne vplýva na harmonický spev. Vyjadríme pravdivé pocity
hlasom prostredníctvom Improvizácie, kde zároveň pôjde o sebavyjadrenie
Workshop B8
14.40 – 15.20 Mgr. Erika Kovácsová, PaedDr. Hroznata Ţivný, PhD. – Závislosť a jej
liečba. (diskusný workshop, max. 25, 40 min.). Univerzita Komenského v Bratislave,
Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky, Centrum pre liečbu drogových závislostí,
Hraničná ul., Bratislava
Abstrakt: Téma diskusie je Závislosť a jej liečba. Všetko ostatné sa bude odvíjať od
vytvorenej diskusnej skupiny a jej členov.
Workshop C8
14.00 – 15.20 Bc. Gabriela Rajniaková – Pantomíma v liečebnopedagogickej praxi.
(záţitkový workshop, max. 15 ľudí, 80 min.) Špeciálna ZŠ s MŠ Karpatská, Bratislava,
Občianske zdruţenie Červený nos, Clowndoctors
14
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
Abstrakt: Pantomíma je v prvom rade pohyb, výraz, gesto. V druhom rade je to hra a zároveň
intelektuálna činnosť - vyuţívame tvorivosť, zapájame vyššie kognitívne funkcie, trénujeme
schopnosť abstrakcie, zovšeobecnenia, empatie. Na tomto workshope bude hýbať toľko,
koľko bude potrebné. Bude moţné robiť herecké pantomimické hry a cvičenia, vyskúšať si
niektoré témy z terapeutickej metódy vyuţívajúcej pantomímu, alebo sa budú viesť
rozhovory. Bude moţné spoločne rozmýšľať a zdieľať názory, prísť na to, čo pantomíma
ponúka a umoţňuje, kedy a ako je vhodná, kde má miesto vo výchove a kde v terapii. No
hlavne by som workshop mal sprostredkovať moţnosť preţiť to na vlastnom tele. Precítiť a
uvedomiť si, aké nové vnímanie nám ponúka táto forma vyjadrovania sa bez slov. Toto a
snáď aj mnohé iné môţeme na workshope robiť. To, ako to bude skutočne prebiehať záleţí od
skupiny, ktorá sa na ňom stretne a od jej záujmov.
Workshop D8
14.20 – 15.20 PaedDr. Magdaléna Szabová – Vonkajšie a vnútorné hranice. (záţitkový
workshop zo psychomotorickej terapie, max. 15 ľudí, 60 min.) Univerzita Komenského
v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky
Abstrakt: V prvej línii sa workshop orientuje na priblíţenie a precítenie vonkajších hraníc
človeka voči okoliu/svetu. Čo vnímame ako vonkajšiu hranicu, čo pociťujeme, ako ju
vymedzujeme, v akých situáciách, voči čomu/komu sa ohraničujeme. Ako nám ohraničovanie
slúţi, v čom nás brzdí. V druhej línii sa pokúsime prostredníctvom práce s telom vnímať a
precítiť vlastné vonkajšie a vnútorné hranice, a to samostatne aj pomocou partnera. V tretej
línii sa pokúsime uchopiť a pochopiť hranice medzi výchovou a terapiou, pomocou novej
techniky. Autorka očakáva, ţe zo skupinovej práce vzídu nové nápady, námety, inšpirácie,
zlepšenia, "vychytanie múch".
Posterové prezentácie
Ing. Mgr. Helena Kusá, Mgr. Róbert Oreský – Prezentácia činnosti OZ Bol raz jeden
človek. (poster) Občianske zdruţenie Bol raz jeden človek
Abstrakt: Občianske zdruţenie Bol raz jeden človek vzniklo v roku 2006 s cieľom
podporovať ľudí s mentálnym postihnutím a ľudí s poruchou autistického spektra v
samostatnosti, integrácii a sebarealizácii a zároveň zvyšovať informovanosť verejnosti o tejto
problematike. Informovanosť o problematike zvyšujeme prostredníctvom informačného
portálu www.rojko.sk.
PhDr. Ľubica Kročanová – Interaktívny program pre podporu rozvíjania sociálnych
zručností sluchovo postihnutých predškolákov v integrovanom prostredí. (poster)
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Abstrakt: V príspevku podávame pohľad na problematiku sociálnych spôsobilostí
predškolákov so sluchovým znevýhodnením v intaktnom prostredí materskej školy, ako aj na
skúsenosti z praktických aktivít realizovaných na zlepšovanie úrovne ich sociálnych
kompetencií.
PhDr. Katarína Zborteková - Pevné objatie podľa Prekopovej - terapia aj ţivotný štýl.
(poster) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Abstrakt: Terapia pevným objatím má svoje korene aj na Slovensku, no oficiálne sa k nám
dostala iba nedávno, hoci ju mali moţnosť spoznať v blízkom i ďalekom svete. Švrtý rok beţí
prvá výcviková skupina teraupetov v tejto metóde na Slovensku, ktorej je autorka tohto
15
Konferencia Terapia versus výchova - Abstrakty príspevkov
príspevku frekventantkou. V príspevku objasníme základné ciele, formy a moţnosti pevného
objatia ako terapeutickej metódy i ako ţivotného štýlu.
Mgr. Mária Bendíková – Medzinárodný projekt KIDS STRENGTHS – Silné stránky
detí. (poster) Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej
pedagogiky
Abstrakt: Poster prináša informácie o medzinárodnom projekte, na ktorom na podieľa 9
krajín Európy a ktorého jedným z členov je aj Katedra liečebnej pedagogiky. Projekt sa
zameriava na podporu reziliencie detí, ktorých rodičia majú problémy v oblasti duševného
zdravia. Ponúka mnoţstvo informácií pre profesionálov, deti a rodičov, ktoré sú preloţené
jazykov všetkých participujúcich členov. Tieto informácie a informácie o projekte ako takom
je moţné nájsť na stránke "www.strong-kids.eu".
PaedDr. Martina Kravárová - Dobrovoľníctvo ako forma pomoci deťom, mládeţi
a rodinám zo sociokultúrne znevýhodneného prostredia. (poster) Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
Abstrakt: Poster pojednáva o dobrovoľníctve, o moţnostiach pomoci dobrovoľníka deťom,
mládeţi a poskytovaní podpory rodinám. Definuje sociokultúrne znevýhodnené prostredie
a vplyv tohto prostredia na psychický a kognitívny vývin, ako aj zníţenú mieru poskytovania
podnetov stimulujúcich celkový vývoj osobnosti detí a mládeţe. Poukazuje na moţnosti
preventívnych aktivít a činností v práci dobrovoľníka s cieľovými skupinami.
Mgr. Martina Betinová - Moţnosti vyuţitia terapií v Domove sociálnych sluţieb pre ľudí
s viacnásobným postihnutím. (poster) Domov sociálnych sluţieb pre deti a dospelých
s viacnásobným postihnutím, Sibírska ul. V Bratislave
Abstrakt: Príspevok prináša prehľad vyuţitia rôznych terapií v Domove sociálnych sluţieb –
bazálnej stimulácie, arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, aroma masáţí a terapie
Snoezelen.
16
Download

Abstrakty príspevkov - Materské centrum Budatko!