Oferta cenowa badań próbek wody, ścieków i osadów ściekowych
wykonywanych w laboratorium RPWiK Sosnowiec S.A.
Obowiązuje od dnia 12.04.2012 r.
Badane
obiekty
Badane cechy. Metody badawcze. Normy i/lub udokumentowane procedury
badawcze
Azot amonowy
Cena netto
[zł]
Metoda destylacyjna. PN-ISO 5664:2002
23
Metoda spektrofotometryczna. HACH Metoda 8038
14
Woda i ścieki
Woda i ścieki
Azot azotanowy(V)
Woda i ścieki
Azot Kjeldahla
Woda i ścieki
Azot azotanowy(III)
Woda i ścieki
Azot ogólny. Metoda obliczeniowa uwzgl. azot Kjeldahla oraz azot azotanowy(III) i (V)
Woda i ścieki
Fosfor ogólny. Metoda spektrofotometryczna po mineralizacji.
Woda i ścieki
Ortofosforany. Metoda spektrofotometryczna.
Woda i ścieki
Zawiesina
Woda i ścieki
Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT)
Woda i ścieki
Metoda spektrofotometryczna. PN-82/C-04576.08
Metoda miareczkowa po mineralizacji. PN-EN 25663:2001
Metoda spektrofotometryczna. PN-EN 26777:1999
PB-02 Wydanie 1 z dnia 04.05.2009 r. (oparta na PN-73/C-04576/14)
PN-EN ISO 6878:2006 p. 7 +Ap1:2010+Ap2:2010
PN-EN ISO 6878:2006 p. 4 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda wagowa. PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda miareczkowa. PN-ISO 6060:2006
Biochemiczne Zapotrzebowanie
Tlenu (BZT 5)
19
44
16
79
35
20
22
30
Metoda elektrochemiczna.
PN-EN 1899-1:2002
30
Metoda OxiTop IS12
23
Woda i ścieki
Chlorki
Woda i ścieki
Siarczany
Woda i ścieki
pH
Woda i ścieki
Fenole
Woda i ścieki
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (tzw. tłuszcze)
Woda i ścieki
Substancje rozpuszczone
Woda i ścieki
Tlen rozpuszczony
Woda
Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (tzw. twardość ogólna).
Woda
Barwa
Metoda miareczkowa. PN-ISO 9297:1994
Metoda turbidymetryczna. PB-03 wydanie 1 z dnia 28.04.2009 r.
Metod elektrometryczna. PN-90/C-04540/01
Metoda spektrofotometryczna. HACH Metoda 8047
Metoda wagowa. PN-86/C-04573.01
Metoda wagowa. PN-78/C-04541
Metoda elektrochemiczna. PN-EN 25814:1999
Metoda miareczkowa. PN-ISO 6059:1999
Metoda spektrofotometryczna. HACH Metoda 8025
15
26
10
40
43
23
10
15
7
Woda
Woda
Woda, ścieki i
osady
Woda, ścieki i
osady
Woda, ścieki i
osady
Woda, ścieki i
osady
Woda, ścieki i
osady
Woda, ścieki i
osady
Woda, ścieki i
osady
Woda, ścieki i
osady
Woda, ścieki i
osady
Mętność
7
Metoda spektrofotometryczna. PN-EN ISO 7027:2003
Mangan
Żelazo
Cynk
Miedź
Chrom
Metoda kulometrii przepływowej. EcaFlow 150 m. 14
18
Metoda spektrofotometryczna. HACH Metoda 8149
18
Metoda kulometrii przepływowej. EcaFlow 150 m. 16
M
18
Metoda spektrofotometryczna. PN-ISO 6332:2001
M
18
Metoda kulometrii przepływowej. EcaFlow 150 m. 67
M
23
Metoda spektrofotometryczna. HACH Metoda 8009
M
23
Metoda kulometrii przepływowej. EcaFlow 150 m. 67
M
23
Metoda spektrofotometryczna. HACH Metoda 8506
M
23
Metoda kulometrii przepływowej. EcaFlow 150 m. 34
M
23
Metoda spektrofotometryczna. HACH Metoda 8024
M
23
M
23
M
23
M
23
M
23
M
23
Rtęć
Metoda kulometrii przepływowej. EcaFlow 150 m. 45
Kadm
Metoda kulometrii przepływowej. EcaFlow 150 m. 67
Ołów
Metoda kulometrii przepływowej. EcaFlow 150 m. 67
Nikiel
Metoda kulometrii przepływowej. EcaFlow 150 m. 32
Arsen
Metoda kulometrii przepływowej. EcaFlow 150 m. 32
Osad ściekowy pH
15
Osad ściekowy Sucha pozostałość (sucha masa s.m.) i zawartość wody.
40
Metoda elektrochemiczna. PN-EN 12176:2004
Metoda wagowa. PN-EN 12880:2004
Osad ściekowy Substancje mineralne (pozostałość po prażeniu s.m. osadu).
Metoda wagowa. PN-EN 12879:2004
Osad ściekowy Substancje organiczne (strata przy prażeniu s.m. osadu).
30
Metoda wagowa. PN-EN 12879:2004
Osad ściekowy Zawiesina:
z komór nitryf.
i denitryfikacji
ogólna
Metoda wagowa. PN-72/C-04559.02
mineralna i lotna
Metoda wagowa. PN-72/C-04559.02
30
30
łatwo opadająca (tzw. opadalność)
Osad ściekowy Zawiesina
PN-EN 14702-1:2008
z komór nitryf.
Indeks objętościowy. Metoda obliczeniowa.
i denitryfikacji
10
Kjeldahla.
Osad ściekowy Azot
Metoda miareczkowa po mineralizacji. PN-EN 13342:2002
Osad ściekowy Azot ogólny. Metoda miareczkowa po mineralizacji.
60
PN-EN 14702-1:2008 (wymaga zbadania opadalności i zawiesiny ogólnej)
PB-05 z dnia 08.02.2012 r. (oparta na PN-EN 13342:2002)
5
70
Osad ściekowy Fosfor ogólny
60
Osad ściekowy Gęstość
15
Osad ściekowy Kwasy tłuszczowe lotne (LKT).
40
Metoda spektrofotometryczna po mineralizacji. PN-EN 14672:2006
Metoda wagowa. PN-C-04616-02:1975
Metoda destylacji i miareczkowania. PN-C-04616-04:1975
Woda, ścieki i
Na
Pobieranie próbek
osady
zapytanie
M – Próbki, w których jest oznaczana zawartość metali, mogą wymagać mineralizacji. Cena mineralizacji wynosi 50 zł
netto i jest doliczana do ceny badań metali jednorazowo, niezależnie od liczby oznaczanych metali w próbce.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %
Ceny obejmują sporządzenie 2 egzemplarzy raportu z badań. Każdy dodatkowy egzemplarz jest płatny 2 zł netto.
Laboratorium RPWiK Sosnowiec S.A. wykonuje badania w oparciu o normy polskie (PN), europejskie (EN),
międzynarodowe (ISO) oraz procedury badawcze (PB) i instrukcje do wyposażenia badawczego.
Zgodnie z obowiązującymi w Laboratorium procedurami systemu zarządzania, laboratorium:
- na życzenie Klienta udziela informacji na temat precyzji i niepewności akredytowanych przez Polskie Centrum
Akredytacji (PCA) metod badawczych,
- rozpatruje skargi/reklamacje zgodnie z procedurą PR-16 „Skargi” udostępnianą do wglądu wraz z Księgą Jakości w
Laboratorium,
- deklaruje zapewnienie poufności i prawo własności Klienta do wyników badań,
- umożliwia uczestnictwo przedstawiciela Klienta w badaniach w charakterze świadka.
Z powodu nietrwałości próbek ścieków i osadów laboratorium nie przechowuje próbek po badaniu. Jedynie na
wyraźne życzenie i po uzgodnieniu, laboratorium może podjąć się utrwalenia próbek.
W przypadku samodzielnego pobierania próbek należy zadbać o ich reprezentatywność wobec obiektu badań i
właściwy transport do laboratorium. Za próbki pobrane przez probierczego Klienta, do czasu dostarczenia ich do
laboratorium odpowiada Klient. W przypadku samodzielnego pobierania, laboratorium jest gotowe poinstruować
Klienta o sposobie właściwego pobierania, przechowywania i transportu próbek do siedziby Laboratorium.
Zlecenie wykonania badań wymaga formy pisemnej oraz stwierdzenia akceptacji w/w warunków. Dodatkowo prosimy
o:
- określenie metody badawczej tam, gdzie istnieje wybór,
- podanie przewidywanej daty dostarczenia próbki do laboratorium,
- stwierdzenie, czy raport z badań ma zawierać niepewności wyników z badań uzyskanych metodami
akredytowanymi i w zakresie akredytowanym przez PCA,
- określenie ilości raportów z badań próbki i daty ich dostarczenia.
Prosimy o złożenie zlecenia w sekretariacie Spółki, na adres:
RPWiK Sosnowiec S.A.
ul. Ostrogórska 43
41-200 SOSNOWIEC
Faks: (32) 2924638
[email protected]
Przyjęcie zlecenia do realizacji bądź odmowa przyjęcia będzie potwierdzana pisemnie.
Download

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM