11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Národný workshop „Plánovanie trvalo udržateľnej mobility v mestách“
Banská Bystrica, 25. – 26. marec 2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Programové vyhlásenie Vlády SR na roky 2012‐2016
• „ Medzi ďalšie priority vlády bude patriť...., zvýhodňovanie verejnej hromadnej dopravy
j jh
d jd
udržaním úhrady výkonov vo d ž í úh d ýk
verejnom záujme. Vláda zabezpečí harmonizáciu osobnej vlakovej a autobusovej dopravy zvýšením konkurencieschop‐
nosti, kultúry cestovania a bezpečnosti prevádzky osobnej vlakovej dopravy a riešením integrovaných dopravných y
systémov“.
• „Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje podporovať rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy“.
1
11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Tak takto teda nie !
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ani takto !
2
11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zákaz, príkaz idem !
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Chodník je od slova chodiť, alebo parkovať ?
3
11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Radšej buďme dnes aktívny ako zajtra v zápche (dopravnej) !
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Pôsobnosť MDVRR SR:
• Cestná doprava (vrátane BECEP)
• Železničná doprava
Žele ničná dopra a
• Výstavba
• Cestovný ruch
• Regionálny rozvoj
• Štrukturálne fondy
• Komunikácia s verejnosťou
4
11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Konkrétne kroky MDVRR SR:
• Podpora
Podpora verejnej dopravy a vytváranie erejnej dopra a t áranie
integrovaných dopravných systémov v SR
(Integrovaný dopravný systém bratislavského kraja – plánované spustenie prevádzky v roku 2013)
• „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a Ná d á t té i
j
kli ti k j d
cykloturistiky v Slovenskej republike“ Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
• „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR“ Termín predloženia na rokovanie vlády SR apríl 2013 Termín predloženia na rokovanie vlády SR –
apríl 2013
5
11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Priority a opatrenia
• Riadenie a legislatívna podpora • Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
• Zabezpečenie financií pre rozvoj cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry
• Osveta, výskum a vzdelávanie
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Na čo zamerať pozornosť ?
• Zahrnutie témy cyklodopravy a cykloturistiky do všetkých
významných stratégií a politík štátu (Dopravná politika, Stratégia
bezpečnosti cestnej premávky, Masterplan, budúce operačné programy,
Environmentálny akčný plán, Stratégia rozvoja cestovného ruchu a iné)
• Spracovanie metodiky pre generely nemotorovej dopravy
vrátane prepojenia mestských cyklotrás s cykloturistickými
trasami
• Tvorba a aktualizácia strategických a plánovacích
dokumentov integrujúcich cyklistickú dopravu a
zabezpečujúcich trvalo udržateľnú mestskú mobilitu
6
11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
• Podpora budovania a
infraštruktúry vrátane
dopravných ihrísk
modernizácie cyklistickej
výstavby a modernizácie
• Údržba a obnova cykloturistického
existujúcich cykloturistických trasách
značenia
na
• Budovanie doplnkovej infraštruktúry cykloturistických trás
(bike‐pointy, odpočívadlá, mapy, panely pamiatok a
zaujímavostí, pozoruhodné miesta a iné)
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
• Aplikácia prvkov a zón s upokojenou dopravou, segregácia motorovej a nemotorovej dopravy na cestách s vysokým podielom zraniteľných účastníkov cestnej premávky
p
ý
j p
y
• Zvyšovanie povedomia obyvateľov a účastníkov cestnej premávky o výhodách a prínosoch využívania bicykla v každodennom živote a o rizikách spojených so zraniteľnými účastníkmi premávky
• Zavedenie pravidelného zberu údajov o stave a rozvoji cykloinfraštruktúry, vykonávanie prieskumov a sčítaní na kl i f š k ú
k á i
i k
čí í
mapovanie cyklomobility v SR
7
11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ako zvládnuť množstvo úloh a opatrení ?
• Vytvorenie pozície národného cyklokoordinátora
regionálnych prípadne miestnych cyklokoordinátorov
• Spracovanie návrhu trvalého
implementáciu Cyklostratégie
finančného
a
pozícií
mechanizmu
na
• Príprava podmienok a podkladov pre zahrnutie aktivít Cyklostratégie
do budúcich operačných programov na obdobie 2014 – 2020
• Pravidelné zasadnutia Medzirezortnej pracovnej skupiny pre rozvoj
cyklistickej dopravy a cykloturistiky za účasti všetkých zodpovedných
rezortov, zástupcov samosprávnych krajov, miest, obcí a občianskych
združení
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8
11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Najťažšie je začať, ale ide to !
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
A výsledky sa „dostavia“
9
11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
„ A ide sa „ Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
A kam chceme dobicyklovať ?
10
11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
A kam chceme dobicyklovať ?
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
A kam chceme dobicyklovať ?
11
11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
A kam chceme dobicyklovať ?
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
A kam chceme dobicyklovať ?
12
11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
A kam chceme dobicyklovať ?
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Nebojme sa mať smelé ciele !
13
11.4.2013
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ďakujeme za pozornosť!
Ing. Peter Klučka Ing. Kristína Molnárová
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Inštitút stratégie
[email protected]
[email protected]
14
Download

Podpora trvalo udržateľnej dopravy v agende