Eksploatacja i utrz
Eksploatacja i utrzymanie przejazdów
kolejowych
Warszawa, 15 marca 2011 r.
www.plk-sa.pl
Przejazdy kolejowe
Skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi w
poziomie szyn są elementami drogi kolejowej
podlegającym najszybszej dekapitalizacji wynikającej z
obciążenia ruchem kolejowym i drogowym i jednocześnie
najbardziej narażonym na kolizje
Ważną rolę, w kontekście zachowania bezpieczeństwa i
minimalizacji kosztów zabudowy i eksploatacji
przejazdów, odgrywa właściwa konstrukcja nawierzchni
przejazdowej, utrzymanie jej w odpowiednim stanie
technicznym, prawidłowe oznakowanie, osygnalizowanie
przejazdów oraz zastosowanie odpowiedniego sposobu
zabezpieczenia w zależności od warunków lokalnych
www.plk-sa.pl
Ilość przejazdów kolejowych
Od roku 2003 nastąpiło zmniejszenie ilości przejazdów
kolejowych o 1 886 szt. z 18 350 szt. do 16464 szt.
www.plk-sa.pl
Ilość przejazdów kolejowych kategorii A, B, C, D
ogółem
399
2003
446
2004
507
2006
474
2005
652
2008
2765
1333
1306
2820
2890
1324
570
2007
671
2009
690
2010
Rok
kat. "A"
Kat. "B"
www.plk-sa.pl
kat."C"
kat. "D"
10359
2751
1330
10374
10335
10165
10347
3014
1321
0
3068
1340
2000
2962
1329
Od
8000 roku 2003 nastąpiło zmniejszenie ilości przejazdów
Od
roku 2003
nastąpiło
kolejowych
o1
745 szt.zmniejszenie
z 16 875 szt. ilości
do 15przejazdów
130 szt.
6000
kolejowych kategorii A - D
4000
o 1 745 szt. z 16 875 szt. do 15 130 szt.
3138
1384
Ilość
10000
10532
12000
11163
11954
14000
439
2004
502
2006
470
2005
561
2007
645
2008
2724
1313
1285
2772
2834
1303
1295
1304
2938
2986
1352
391
2003
2893
1305
Od roku 2003 nastąpiło zmniejszenie ilości przejazdów
kolejowych kategorii A - D na liniach eksploatowanych
o 483 szt. z 13 460 szt. do 12 977 szt.
665
2009
684
2010
Rok
kat. "A"
Kat. "B"
www.plk-sa.pl
kat."C"
kat. "D"
2712
1311
8270
8314
8361
8333
8330
8476
8617
8658
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
3059
Ilość
Ilość przejazdów kolejowych kategorii A, B, C, D
na liniach eksploatowanych
Ilość przejazdów kolejowych kategorii A, B, C, D
na liniach nieeksploatowanych
Od roku 2003 nastąpiło zmniejszenie ilości przejazdów
kolejowych kategorii A - D na liniach nieeksploatowanych
o 1 262 szt. z 3415 szt. do 2 153 szt.
www.plk-sa.pl
Rodzaje nawierzchni drogowych w przejazdach na
liniach eksploatowanych
Rok 2003
Rok 2010
Rodzaj nawierzchni drogowej
Ilość
CBP
Procent
Ilość
Procent
(PRK)
12913
87,9%
12 261
86,5%
DYLINA DREWNIANA
1204
8,2%
821
5,8%
MIROSŁAW
389
2,6%
788
5,6%
ASFALTOWA
121
0,8%
118
0,8%
STRAIL
7
0,0%
49
0,3%
EDILON
0
0,0%
21
0,1%
BRUKOWA
18
0,1%
21
0,1%
POZOSTAŁE
40
0,3%
89
0,6%
14692
100,0%
14 168
100,0%
RAZEM
www.plk-sa.pl
Ocena stanu technicznego nawierzchni drogowych
w przejazdach na liniach eksploatowanych
KRYTERIA OCENY
DOBRA
nawierzchnia drogowa nie wymagająca robót
naprawczych poza bieżącą konserwacją,
ZADOWALAJĄCA
nawierzchnia drogowa wymagająca poza robotami
konserwacyjnymi wymiany pojedynczych elementów
NIEZADOWALAJĄCA
nawierzchnia drogowa wymagająca wymiany
elementów na powierzchni ponad 30% całej
powierzchni przejazdu.
www.plk-sa.pl
Ocena stanu technicznego nawierzchni drogowych
w przejazdach na liniach eksploatowanych
2003 2010
KATEGORIA D
13%
18%
43%
36%
20%
39%
40%
51%
60%
0%
dobra
zadowalająca niezadowalająca
2003
www.plk-sa.pl
2010
Nakłady na doprowadzenie nawierzchni drogowej
do stanu dobrego
2003
2010
www.plk-sa.pl
212 988
99 671
37 248
14 728
12 802
4 084
109 402
53 222
Na doprowadzenie nawierzchni drogowych w przejazdach
250 000
kolejowych kategorii A –D do stanu dobrego niezbędne nakłady
200 000 ciągle rosną i wynosiły odpowiednio na koniec roku
finansowe
150 0002003
171 705 tys. PLN
372 441 tys. PLN
100 0002010
Na ilość nakładów na utrzymanie nawierzchni wpływają:
50 000
1. Rosnąca ilość pojazdów drogowych
0
2. Zmieniająca
się struktura
ruchu drogowego
kat. "A"
Kat. "B"
kat."C"
kat. "D"
3. Stosowanie nowoczesnych i droższych nawierzchni
Nakłady na utrzymanie i eksploatację przejazdów
250,0
100,0
32,7
27,3
50,0
248,5
237,0
150,0
218,0
Nakłady na utrzymanie i eksploatację
przejazdów z działalności operacyjnej
obejmują całość kosztów na:
1.eksploatację (łącznie z płacami
dróżników przejazdowych)
2.diagnostykę
3.konserwację
4.remonty
5.naprawy awaryjne
246,2
200,0
38,5
35,9
0,0
2007
2008
Koszty ogółem
2009
2010
Nawierzchnia przejazdowa
Nakłady w mln PLN
Wydatki na nawierzchnie przejazdowe stale rosną i stanowią około 10% wydatków
na utrzymanie torów, rozjazdów obiektów inżynieryjnych, podtorza, budynków i budowli.
Wydatki na nawierzchnie na przejazdach są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do
całości eksploatowanej infrastruktury drogowej lecz i tak pokrywają potrzeby tylko w
niewielkim procencie – około 10%
www.plk-sa.pl
Ilość pojazdów samochodowych
25000
22025
19133
tys. szt.
20000
16816
14105
15000
11186
9041
10000
7089
2848
1113
2083
117141
245
0
206
1960
1965
2892
2383
479
1970
7517
3671
3918
1078
307
9991
5261
5496
5000
12339
684
863
1137
1439
1961
2385
477
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Rok
Ogółem
samochody osobowe
www.plk-sa.pl
samochody ciężarowe
2010
Praca przewozowa
450
400,4
400
410,7
mln. pockm.
350
371,6
291,1
348,2
300
266,2
295,4
250
200
416,5
265,5
253,5
224,5
2005
2010
150
100
50
0
1960
1965
1970
1975
1980
1985
Rok
praca przewozowa
www.plk-sa.pl
1990
1995
2000
Uwarunkowania zmiany Rozporządzenia MTiGM
Zwiększająca się ilość pojazdów samochodowych, porównywalna
obecnie praca przewozowa z rokiem 1960 tj rokiem, w którym powstała
większość obowiązujących do dzisiaj zapisów Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 33 poz.144),
postęp techniczny w dziedzinie urządzeń sterowania ruchem kolejowym
powodują, że konieczna jest pilna nowelizacja wyżej wymienionego
rozporządzenia
www.plk-sa.pl
Konsekwencje wzrostu ruchu samochodowego
Kategoria przejazdu jest ściśle uzależniona od iloczynu ruchu liczonego jako
iloczyn średniodobowego natężenia ruchu drogowego i średniodobowego
natężenia ruchu kolejowego.
Wzrost natężenia ruchu samochodowego jest przyczyną wprowadzenia
ograniczeń prędkości kursowania pociągów do 20 km/h na 171 przejazdach
Na przebudowę przejazdów i dostosowanie urządzeń zabezpieczenia do
obecnych iloczynów ruchu należy wydatkować ponad 98 mln PLN
Koszt przebudowy jednego przejazdu waha się w granicach 400 – 1 200 tys. PLN
www.plk-sa.pl
Akty prawne dotyczące warunków technicznych
przejazdów
•
•
•
•
•
Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministerstwa Kolei z dnia 2
lipca 1924 r. w sprawie przepisów o skrzyżowaniach dróg publicznych z
kolejami żelaznemi. (Dz. U. 1924 nr 65 poz.641).
Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 września 1962r w sprawie
skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi. (M.P. 1962 nr.76 poz.
354).
Zarządzenie nr 215 Ministra Komunikacji z dnia 10 grudnia 1968 r.
zatwierdzające „Przepisy w sprawie warunków technicznych, którym
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi ,
zasad projektowania tych skrzyżowań i sposobu zabezpieczenia ruchu na
tych skrzyżowaniach” (Dziennik Budownictwa z 1969r nr 2 poz. 6 z
późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
stycznia 1991 r. w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z drogami
publicznymi. (Dz. U. 1991 nr 13 poz. 57)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.
U. 1996 nr 33 poz. 144).
www.plk-sa.pl
Klasyfikacja przejazdów
•
Przejazdy, które winny być przebudowane na skrzyżowania wielopoziomowe
–
–
•
Kategoria A
–
–
–
•
Iloczyn ruchu jest większy od 50 000
Prędkość pociągów do160 km/h
Kategoria C
–
–
–
•
Droga przecina 3 i więcej torów
Na torach prowadzone są manewry pociągów
Przejazd nie spełnia warunków dla kategorii B, C lub D
Kategoria B
–
–
•
Krzyżujące się z autostradą lub drogą ekspresową
Prędkość pociągów wynosi ponad 160 km/h
Iloczyn ruchu jest zawarty pomiędzy 20 000 a 50 000
Prędkość pociągów do 140 km/h
Iloczyn ruchu jest mniejszy od 20 000 ale brak jest widzialności na przejeździe
Kategoria D
–
–
–
Iloczyn ruchu jest mniejszy od 20 000
Prędkość pociągów do120 km/h
Przy braku widoczności prędkość pociągów ogranicza się do 15 km/h
www.plk-sa.pl
Skrzyżowania dwupoziomowe
Rok
Kategoria drogi
V
poc
Uwarunkowania linii kolejowej
Iloczyn ruchu
droga przecina tory kolejowe w
obrębie stacji kolei
normalnotorowej między
semaforami wjazdowymi
≥ 60 000
droga przecina tory kolejowe w
obrębie stacji kolei
normalnotorowej między
semaforami wjazdowymi
≥ 60 000
Inne uwarunkowania
I, II, III
1962
IV, V
przejazd na stacji kolei wąskotorowej między
semaforami wjazdowymi
są dogodne warunki terenowe i uzasadnienie
ekonomiczne lub obronne
I, II, III
1968
IV, V
A, E,
K jedno lub
dwucyfrowa
1991
1996
Krajowa
trzycyfrowa,
Wojewódzka,
Gminna, Miejska,
Zakładowa
A, E,
K jedno lub
dwucyfrowa
Krajowa
trzycyfrowa,
Wojewódzka,
Gminna, Miejska,
Zakładowa
>140
droga przecina tory kolejowe w
obrębie stacji kolei
normalnotorowej między
semaforami wjazdowymi
przejazd na stacji kolei wąskotorowej między
semaforami wjazdowymi
są dogodne warunki terenowe i uzasadnienie
ekonomiczne lub obronne
≥ 60 000
< 60 000 a nie
może być B, C, D
dogodne warunki terenowe i uzasadnienie
ekonomiczne lub obronne
>160
droga przecina tory kolejowe w
obrębie stacji kolei
normalnotorowej między
semaforami wjazdowymi
www.plk-sa.pl
Czas zamknięcia przejazdu większy od 12 h
na dobę
dogodne warunki terenowe i uzasadnienie
ekonomiczne lub obronne
Przejazdy kategorii A - D
•
Kategoria A – warunki nie zmienione od 1962 r zarówno dla przejazdów
obsługiwanych z miejsca jak i z odległości
•
Kategoria B
–
–
•
Kategoria C
–
–
–
•
Iloczyn ruchu jest większy od 50 000 – bez zmian od 1962r.
Prędkość pociągów do160 km/h – wprowadzone w 1996r.
Iloczyn ruchu jest zawarty pomiędzy 20 000 a 50 000 - bez zmian od 1962r.
Prędkość pociągów do140 km/h – wprowadzone w 1991r.
Iloczyn ruchu jest mniejszy od 20 000 ale brak jest widzialności na przejeździe - bez
zmian od 1962r
Kategoria D
–
–
–
Iloczyn ruchu jest mniejszy od 20 000 - bez zmian od 1962r
Prędkość pociągów do120 km/h – wprowadzone w 1991r.
Przy braku widoczności prędkość pociągów ogranicza się do 15 km/h - bez zmian od
1962r
www.plk-sa.pl
Propozycje zmian w rozporządzeniu
•
Zmiany o charakterze technicznym
– uregulowanie zasad budowy skrzyżowań dwupoziomowych oraz pozostawienia
przejazdów w rejonie nowo pobudowanych skrzyżowań dwupoziomowych,
– zmiany kwalifikacji przejazdów użytku publicznego do poszczególnych kategorii,
– zmiany w sposobie zabezpieczenia przejazdów kategorii A umożliwiające zastosowanie
samoczynnych i półsamoczynnych urządzeń przejazdowych z możliwością obsługi z
miejsca i z odległości,
– uniezależnienie zastosowania urządzeń zabezpieczenia obsługiwanych z odległości od
iloczynu ruchu,
– określenie wymagań technicznych i innych wymagań w zakresie budowy i modernizacji
półsamoczynnych oraz samoczynnych systemów przejazdowych a także innych
urządzeń zabezpieczenia ruchu, umożliwiając zastosowanie nowoczesnych rozwiązań
technicznych i technologicznych,
– zmiana sposobu ustalania natężenia ruchu drogowego
•
Zmiany o charakterze finansowym
– uregulowanie zasad finansowania budowy i modernizacji przejazdów
– uregulowanie zasad finansowania eksploatacji przejazdów i uzależnienie
współfinansowania od udziału ruchu kolejowego i drogowego
www.plk-sa.pl
Propozycje zmian w rozporządzeniu - srk
DOPUSZCZENIE MOŻLIWOŚCI INSTALOWANIA SAMOCZYNNYCH
SYGNALIZACJI PRZEJAZDOWYCH NA PRZEJAZDACH
KAT. B I C OBEJMUJĄCYCH TRZY TORY
Obecne przepisy dopuszczają taką możliwość w przypadku gdy
trzecim torem jest bocznica i system ssp na tym torze załączany jest
ręcznie. Alternatywą jest utrzymywanie przejazdu obsługiwanego
kat. A.
(Nowoczesne systemy samoczynnych sygnalizacji przejazdowych
wykonane w technologii komputerowej umożliwiają bezpieczne
i bezproblemowe sterowanie urządzeniami przejazdowymi na liniach
trzytorowych)
www.plk-sa.pl
Przejazd kategorii B
www.plk-sa.pl
Przejazd kategorii C
www.plk-sa.pl
Propozycje zmian w rozporządzeniu - srk
ZRÓWNANIE STATUSU PRZEJAZDÓW KAT. A NASTAWIANYCH
Z MIEJSCA I Z ODLEGŁOŚCI
Istotą tworzenia Lokalnych Centrów Sterowania (LCS) jest możliwość
nastawiania urządzeń sterowania ruchem /stacyjnych, liniowych,
przejazdowych/ zlokalizowanych na określonym terenie z jednego
miejsca. Aktualnie, przejazdy o iloczynie ruchu przekraczającym 50 tys.
nie mogą być nastawiane z odległości – musi być utrzymana obsługa z
miejsca.
(Obsługa przejazdu z odległości, realizowana przy pomocy
nowoczesnego systemu telewizji użytkowej (TVu), jest tak samo pewna
i bezpieczna jak obsługa na miejscu a komfort obsługi urządzeń
nieporównywalnie większy)
www.plk-sa.pl
Przejazd kategorii A
www.plk-sa.pl
Propozycje zmian w rozporządzeniu - srk
WPROWADZENIE OBOWIĄZKU WYPOSAŻANIA
PRZEJAZDÓW OBSŁUGIWANYCH KAT. A W
SYGNALIZATORY DROGOWE Z FUNKCJĄ WSTĘPNEGO
OSTRZEGANIA
Podstawowym i najlepiej identyfikowalnym sygnałem ostrzegawczym,
zabraniającym wjazdu na przejazd, jest sygnał nadawany przez
sygnalizator drogowy a uruchomienie funkcji wstępnego ostrzegania
znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort obsługi urządzeń.
(Nowoczesne systemy przejazdowe wykonane w technologii
komputerowej umożliwiają bezproblemowe uruchomienie takiej
funkcji, jednak obowiązujące przepisy
nie zawierają takiego
wymagania)
www.plk-sa.pl
Rozporządzenie – zapisy niezgodne z innymi
aktami
15 km/h czy 20 km/h
Rozporzą
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie
sprawie ogó
ogólnych
warunkó
warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (DZ.U. nr 172 poz. 1444)
nakazuje osygnalizować
osygnalizować ograniczenie sygnał
sygnałem D6 lub wskaź
wskaźnikiem W8, na któ
których
maksymalna prę
prędkość
dkość oznaczona jest liczbowo w dziesią
dziesiątkach km/h. Brak liczby
oznacza maksymalną
maksymalną prę
prędkość
dkość równą
wną 20 km/h.
Rozporzą
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
lutego 1996 roku w
spawie warunkó
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
odpowiadać skrzyż
skrzyżowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U
(Dz.U.. nr 33 poz. 144) w
przypadku nie speł
spełnienia warunkó
warunków widzialnoś
widzialności na przejeź
przejeździe kategorii D i przejś
przejściu
dla pieszych, nakazuje wprowadzić
wprowadzić ograniczenie prę
prędkoś
dkości do 15 km/h.
Zgodnie z obecnymi przepisami nie ma moż
możliwoś
liwości osygnalizować
osygnalizować ograniczenia
prę
prędkoś
dkości kursowania pocią
pociągów do 15 km/h
www.plk-sa.pl
Finansowanie modernizacji, napraw i eksploatacji
przejazdów kolejowych
Bardzo waż
ważna sprawą
sprawą jest zmiana zasad finan
finansowania budowy, modernizacji, napraw i
eksploatacji przejazdó
przejazdów kolejowych dostosowują
dostosowując je do obecnych realió
realiów.
Przy obecnym natęż
eniu ruchu samochodowego przy dodatkowym uwzglę
natężeniu
uwzględnieniu jego
struktury (znaczny wzrost samochodó
arowych) to ruch tych pojazdó
samochodów cięż
ciężarowych)
pojazdów, na wielu
przejazdach, jest przyczyną
przyczyną przyspieszonego procesu niszczenia nie tylko
nawierzchni drogowej na przejazdach lecz ró
również
wnież drogi szynowej.
Obecnie tylko zarzą
zarządca infrastruktury kolejowej ponosi wszystkie koszty zwią
związane z
przejazdami kolejowymi,
kolejowymi, natomiast o sposobie zabezpieczenia przejazdu decydują
decydują
jeszcze zarzą
zarządca drogi i policja.
Mamy więc do czynienia z kuriozalną sytuacją, że zarządca infrastruktury
kolejowej udostępnia NIEODPŁATNIE innym użytkownikom swoją
infrastrukturę.
www.plk-sa.pl
Zrównoważony transport po polsku
Unijna zasada budowy zrównoważonego transportu przewiduje podział
środków finansowych w proporcji
40% na kolej 60% na drogi
Zrównoważony transport po polsku to
16% na kolej 84% na drogi
www.plk-sa.pl
Dziękuję za uwagę
www.plk-sa.pl
Download

Czerniachowsk - Dvtransport.ru