KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO(*)
Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın
İade Hakkı Doğuran İşlem
KDVK (Madde No)
Teminatsız ve
İncelemesiz Nakit
İade Sınırı
İadenin Vergi Dairesine Olan Kendi
Amme Borçlarına Mahsubu
İadenin Mal ve Hizmet
Alınan Mükelleflerin Vergi
İadenin Mükellefin Kendi SGK
İadenin Şirket Ortaklarının Vergi Dairesince Talep Edilen
Dairesine Olan Amme
Prim Borçları ile İthalat Sırasında Amme Borçlarına, İthalat Sırasında Uygulanan Vergilere ve
Borçlarına, İthalat
Uygulanan Vergilere Mahsubu
SGK Prim Borçlarına Mahsubu
Sırasında Uygulanan
Vergilere ve SGK Prim
Borçlarına Mahsubu
İadede YMM Tasdik
Raporunun Geçerli
Olup Olmadığı (1)
Mal İhracı, İhraç Kayıtlı Teslimler
(KDVK Md. 11/1-a, c)
Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel
Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul
Ticareti)
(KDVK Md. 11/1-a)
Hizmet İhracatı
(KDVK Md. 11/1-a)
5.000 TL
Var-Sınırsız
Yok, nakit iade
Var,
miktarına
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve
bakılmaksızın
Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi
sadece VİR
aşarsa aşan kısım VİR veya YMM
sonucuna göre
(Teminat verilmesi Raporuna göre (Aşan kısım için teminat
halinde iade yapılır, verilmesi halinde iade yapılır, Teminat
VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)
teminat VİR
sonucuna göre
Var-Sınırsız
Var
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde
komandite ortakların)
Var,
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM
komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite
Raporu ve Teminat aranmaksızın,
ortaklar) için var,
5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat
veya YMM Raporuna göre (Aşan
aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM
kısım için teminat verilmesi halinde
Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade
iade yapılır, Teminat VİR veya
yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)
YMM Raporuna göre çözülür)
Yok
Geçerli
Yok
Sadece mahsuben
iadelerde geçerli
Roaming Hizmetleri
(KDVK Md. 11/1-a)
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin
Yapılan Fason Hizmetler
(KDVK Md. 11/1-a, 12/3)
5.000 TL
Var-Sınırsız
Var-Sınırsız
Var
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde
komandite ortakların)
Yok
Geçerli
1.000 TL
-
-
-
-
Geçersiz
Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de
ikamet etmeyenlere KDV
hesaplanarak yapılan satışlar)
(KDVK Md. 11/1-b)
Türkiye’de İkamet Etmeyen
Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır
Katılımcılarına Yapılan Teslim ve
Hizmetler
(KDVK Md. 11/1-b)
Yabancı Sinema Yapımcılarına İlişkin
İstisna
(KDVK Md. 11/1-b)
Petrol Arama Faaliyetleri ile Boru
Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu
Hatların İnşası ve Modernizasyonuna
İlişkin Teslim ve Hizmetler
(KDVK Md. 13/c)
İade talepleri üst limit aranmaksızın YMM Tasdik Raporu karşılığı yerine getirilir.
5.000 TL
Var-Sınırsız
Geçerli
Var-Sınırsız
Var
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde
komandite ortakların)
Yok
Geçerli
Var-Sınırsız
Var
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde
komandite ortakların)
Yok
Geçerli
Yok
Sadece mahsuben
iadelerde geçerli
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında
Makine ve Teçhizat Teslimlerinde
İstisna
(KDVK Md. 13/d)
Dahilde İşleme ve Geçici Kabul
Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek
Malların Üretiminde Kullanılan
Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma
Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların
Teslimi
(KDVK Md. 13/a)
5.000 TL
Var-Sınırsız
Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma
Araç ve Tesislerinin İmal ve İnşasıyla
İlgili Teslim ve Hizmetler
(KDVK Md. 13/a)
Liman ve Hava Meydanlarında
Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna
(KDVK Md. 13/b)
Yok, nakit iade
miktarına
Var,
bakılmaksızın
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve
sadece
VİR
Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama,
Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi
sonucuna göre
İşletme ve Zenginleştirme
aşarsa aşan kısım VİR veya YMM
(Teminat verilmesi
Faaliyetlerine İlişkin İstisna
Raporuna göre (Aşan kısım için teminat
halinde iade yapılır,
(KDVK Md. 13/c)
verilmesi halinde iade yapılır, Teminat
teminat VİR
VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)
sonucuna göre
çözülür)
Liman ve Hava Meydanlarına Bağlantı
Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman
ve Hava Meydanlarının İnşası,
Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin
İstisna
(KDVK Md. 13/e)
Var,
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM
komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite
Raporu ve Teminat aranmaksızın,
ortaklar) için var,
5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat
veya YMM Raporuna göre (Aşan
aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM
kısım için teminat verilmesi halinde
Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade
iade yapılır, Teminat VİR veya
yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)
YMM Raporuna göre çözülür)
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin
Teslimlerinde İstisna
(KDVK Md. 14/3)
Diplomatik Temsilcilik ve
Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve
Hizmetlerde İstisna
(KDVK Md. 15/1-a)
Uluslararası Kuruluşlara Yapılan
Teslim ve Hizmetlerde İstisna
(KDVK Md. 15/1-b)
Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç
ve Gereçlerin Tesliminde İstisna
(KDVK Md. 17/4-s)
BM, NATO ve Bunlara Bağlı Fon ve
Özel İhtisas Kuruluşları ile OECD’nin
Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal
Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların
Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla
Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal
Teslim ve Hizmet İfalarında İstisna
(KDVK Md. Geç. 26)
3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşletDevret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652
sayılı Kararnameye Göre Kiralama
Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV
İstisnası
(KDVK Md. Geç. 29)
Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin
İstisna
(KDVK Md. Geç. 30)
İSMEP Kapsamında Yapılacak Teslim
ve Hizmetlerde İstisna
(6111 s. Kanun Md. Geç. 16)
5.000 TL
Var-Sınırsız
Var-Sınırsız
Var,
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde
komandite ortakların)
Yok
Geçerli
Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve
Hizmetlere İlişkin İstisna
(KDVK Md. 13/f)
Başbakanlık Merkez Teşkilatına
Yapılacak Araç Teslimatında İstisna
(KDVK Md. 13/g)
5.000 TL
Var-Sınırsız
Var-Sınırsız
Var,
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde
komandite ortakların)
Yok
Geçerli
Yok
Geçerli
Yok
Geçersiz
Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret
Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi
(KDVK Md. 13/ğ)
Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler
Arasında Yapılan Taşımacılık İstisnası
(KDVK Md. 14/1)
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade
(2)
(KDVK Md. 29/2)
İndirimli Orana Tabi Fason Tekstil ve
Konfeksiyon İşlerinde İade
(KDVK Md. 29/2)
5.000 TL
5.000 TL
Var,
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve
Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi
aşarsa aşan kısım VİR veya YMM
Raporuna göre (Aşan kısım için teminat
verilmesi halinde iade yapılır, Teminat
VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)
Var,
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM
komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite
Raporu ve Teminat aranmaksızın,
ortaklar) için var,
5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat
veya YMM Raporuna göre (Aşan
aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM
kısım için teminat verilmesi halinde
Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade
iade yapılır, Teminat VİR veya
yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)
YMM Raporuna göre çözülür)
Var,
Var,
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM
Yok, nakit iade
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Raporu ve Teminat aranmaksızın,
miktarına
Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi
5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım
bakılmaksızın
aşarsa aşan kısım Teminat ve/veya VİR Teminat ve/veya VİR Raporuna
münhasıran
Raporuna göre (Aşan kısım için teminat
göre (Aşan kısım için teminat
Teminat veya VİR
verilmesi halinde iade yapılır, Teminat
verilmesi halinde iade yapılır,
karşılığında
VİR Raporuna göre çözülür)
Teminat VİR Raporuna göre
çözülür)
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite
ortaklar) için var,
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat
aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR Raporuna
göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır,
Teminat VİR Raporuna göre çözülür)
Download

kdv iade mahsup tablosu