I nformator W ydziału P rawa i A dministracji
U niwersytetu M ikołaja K opernika w T oruniu
AD
Numer 4 (15)
VOCEM
kwiecien 2014 r.
egzemplarz bezpłatny
Wysoka lokata
***
Tygodnik Wprost opublikował kolejny
ranking szkół wyższych przygotowany we
współpracy z pracodawcami. W zestawieniu
według kierunków studiów, w kategorii „prawo
i administracja” Wydział Prawa i Administracji
UMK został sklasyfikowany na 3. miejscu. W ten
sposób utrzymaliśmy zeszłoroczną, bardzo
wysoką 3. pozycję.
Prof. dr hab. Kazimierz Lubiński, Redaktor
Naczelny czasopisma Comparative Law Review,
informuje o możliwości składania studiów,
artykułów, glos oraz recenzji do kolejnego,
siedemnastego już, numeru. Termin nadsyłania
opracowań upływa 31 lipca 2014 r.
***
Studia Iuridica Toruniensia zaprasza do
składania artykułów, studiów, glos i recenzji
dotyczących problematyki prawa polskiego,
międzynarodowego
oraz
porównawczego
w terminie: do 25 kwietnia 2014 r. (do tomu XV)
oraz do dnia 31 sierpnia 2014 r. (do tomu XVI).
Nowy kierunek studiów
Senat UMK na posiedzeniu w dniu
25 marca 2014 r. zatwierdził utworzenie nowego
kierunku studiów przygotowanego przez nasz
Wydział – doradztwo podatkowe. Będą to studia
II stopnia (magisterskie), prowadzone w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów
ma na celu przygotowanie absolwentów do
uzyskania uprawnień licencjonowanych doradców
podatkowych.
***
29 marca 2014 r. w Sali RW odbyła się
uroczysta promocja doktorska. Dwanaście osób,
które w 2013 i 2014 roku uzyskało stopień doktora
nauk prawnych, złożyło uroczyste ślubowanie,
a następnie zostało pasowanych na doktorów.
Dyplomy doktorskie wręczył Dziekan WPiA
prof. Tomasz Justyński.
Sedzia trybunału stanu
W dniu 21 marca 2014 r. Sejm RP powołał
Pana prof. dr. hab. Lecha Morawskiego,
kierownika Katedry Teorii Prawa i Państwa,
w skład Trybunału Stanu.
***
W
ramach
współpracy
Wydziału
ze szkołami średnimi, 8 kwietnia 2014 r. odbył się
międzyszkolny etap Konkursu Krasomówczego
dla
Licealistów.
Wydarzenie
zostało
zorganizowane przez Koło Naukowe Retoryki
Sądowej (KNRS) oraz Studencką Akademię Prawa
(SAP).
Komunikaty
Prof. Mirosław Bączyk został zaproszony
przez OIRP w Toruniu do przeprowadzenia
szkolenia
radców
prawnych
na
temat
odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
W dniu 1 marca 2014 r. w Toruniu
prof. M. Bączyk wygłosił czterogodzinny wykład
pt.: Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego
w związku ze świadczeniem sądowej pomocy prawnej
w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego.
W trakcie wykładu przedstawiono także
zasadnicze braki w środkach zaskarżenia
przedstawianych Sądowi Najwyższemu przez
profesjonalnych pełnomocników.
***
Od 10 kwietnia 2014 r. administrowaniem
strony internetowej Wydziału oraz profilem
Wydziału w serwisie Facebook zajmuje się
mgr Jacek Pakuła ([email protected]).
***
Władze Wydziału zapraszają Pracowników
do zgłaszania propozycji szkoleń i kursów, które
byliby
chętni
poprowadzić
na
adres:
[email protected]
***
W skład Rady ds. Innowacji i Wdrożeń
UMK, której celem jest wspieranie, inicjowanie
i opiniowanie działań na rzecz komercjalizacji
wyników badań naukowych, weszła dr Monika
Wałachowska.
Badania naukowe, granty
21 kwietnia 2014 r. mija termin składania
wniosków
o
stypendia dla doktorantów
i doktorów, chcących prowadzić swoje badania
w Turcji. Więcej: http://www.tubitak.gov.tr/en
Redakcja: Ewa Kabza
Kontakt: [email protected]
http://www.law.umk.pl/#907
1
measures applied to sexual offenders after execution
of
the
penalties.
Referaty
wprowadzające
do dyskusji przedstawili: visiting professor
Charles Brown, prof. Arkadiusz Lach, dr Piotr
Chrzczonowicz.
/funds/academy/international-researchersfellowship-programmes/2216/content-amount-ofaward
***
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
zaprasza pracowników naukowych do składania
wniosków o stypendium Fulbright Senior Award
na lata 2015-2016. Termin składania wniosków
mija
30
kwietnia
2014
r.
Więcej:
http://www.fulbright.edu.pl/programy/dlapolakow/fulbright-senior-award
***
Katedra Praw Człowieka oraz Koło
Naukowe Praw Człowieka „Homo Homini”
zorganizowała w dniu 25 marca 2014 r.
seminarium naukowe Ekonomia a prawa człowieka.
Etyka - ekonomia - prawo oraz wernisaż wystawy
zdjęć pt.: Brudny zysk.
***
***
Do 1 maja 2014 r. można przesyłać
zgłoszenia na konkurs na stypendia naukowe we
Francji. Więcej: http://institutfrancais.pl/sciencesuniversites/pl/prezentacja2/bgf-pobytbadawczy/
Studenckie
Koło
Naukowe
Prawa
Konstytucyjnego oraz Koło Naukowe Historii
Państwa i Prawa zorganizowały w dniach
6-7 kwietnia 2014 r. II międzynarodową
konferencję naukową pt.: Konstytucje państw
europejskich: historia i współczesność.
***
Wnioski w ramach konkursów Opus 7,
Preludium 7 oraz Sonata 7, których organizatorem
jest NCN, można składać do do 10 czerwca
w Dziale Nauki UMK.
***
IX Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych,
zorganizowane przez ELSA Toruń, odbyły się
w dniach 7-9 kwietnia 2014 r.
***
***
Do 24 czerwca 2014 r. trwa nabór wniosków
w
ramach
programu
@RAction,
którego
organizatorem jest francuska L'Agence nationale
de la recherche. Nabór wniosków prowadzony
jest w dwóch kategoriach: junior oraz senior
research. Więcej: http://www.agence-nationalerecherche.fr/en/funding-opportunities/aapen/hosting-high-level-researchers-raction-2014/
Dnia 8 kwietnia 2014 roku odbyły się
VIII Toruńskie Spotkania Giełdowe. Imprezie
patronuje Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego
UMK oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa
Rynku Kapitałowego, działające pod opieką
dr. Konrada Zacharzewskiego. Debatowano pod
hasłem: Najnowsze trendy w prawie rynku
kapitałowego.
Szczęśliwym
trafem
obrady
Konferencji zbiegły się z dniem uchwalenia przez
Parlament Europejski dyrektywy o rynkach
instrumentów finansowych (MIFID II), która
uchyliła analogiczny akt sprzed dekady (MIFID I
z 2004 r.). Dr Konrad Zacharzewski wygłosił
referat pt.: Dyrektywa MIFID II z dnia 8 kwietnia
2014 roku - ciąg dalszy ewolucyjnego rozwoju regulacji
rynku kapitałowego.
Konferencje naukowe
Seminarium naukowe Prawo a media,
zorganizowane przez ELSA Toruń, odbyło się
20 marca 2014 r.
***
24 i 25 marca 2014 r. na Wydziale
odbyła się największa w Polsce konferencja
naukowa
poświęcona
cyberprzestępczości
i cyberbezpieczeństwu Ataki Sieciowe 2014
zorganizowana przez Studenckie Koło Prawa
Nowych Technologii.
***
10 kwietnia 2014 r. odbyła się konferencja
naukowa pod hasłem: 50 lat kodeksów: cywilnego
i rodzinnego, zorganizowana przez Studenckie Koło
Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego.
W trakcie obrad odbył się konkurs na 3 najlepsze
wystąpienia prelegentów. Laureaci otrzymali
cenne nagrody ufundowane przez wydawnictwo
C.H. Beck. Wykład inaugurujący na temat:
Rekodyfikacja prawa prywatnego – stan prac nad
nowym kodeksem cywilnym wygłosił dr Konrad
Zacharzewski.
***
25 marca 2014 r. Steve Terrett (British Law
Centres) wygłosił wykład gościnny na temat:
English corporate law: some fundamental rules when
drafting contracts based on English law.
***
W dniu 25 marca 2014 r. odbyło się
międzynarodowe
seminarium
naukowe
poświęcone stosowaniu środków prewencyjnych
wobec skazanych za poważne przestępstwa
przeciwko wolności seksualnej pt.: Preventive
***
W dniu 28 kwietnia 2014 r., w ramach
14. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki,
Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego
Redakcja: Ewa Kabza
Kontakt: [email protected]
http://www.law.umk.pl/#907
2
i Rodzinnego zaprezentuje symulację rozprawy
sądowej: O tym jak Arnold chce zostać Marleną, czyli
o transseksualizmie z punktu widzenia prawa słów
kilka.
w kategorii wagowej do 70 kg na prawą rękę oraz
na lewą rękę.
***
Od 25 lutego do 1 kwietnia 2014 r.
odbywały się, zorganizowane przez Koło
Naukowe Prawa Administracyjnego oraz Katedrę
Prawa Administracyjnego, I Toruńskie Warsztaty
Przygotowywania
Pism
w
Postępowaniu
Administracyjnym i Sądowoadministracyjnym.
***
Studenckie
Koło
Naukowe
Prawa
Administracyjnego UMK wraz z Katedrą Prawa
Administracyjnego UMK zapraszają do udziału
w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: Dostęp
do akt postępowania administracyjnego a ustawa
o dostępie do informacji publicznej. Konferencja
odbędzie się dnia 12 maja 2014 r.
***
Do 17 kwietnia 2014 r. trwa nabór wniosków
w ramach konkursu na staże Global Intern.
Konkurs adresowany jest do studentów, którzy
chcą odbyć wakacyjny staż w trzech różnych
krajach
świata.
Więcej:
http://www.ef.pl/campaign/globalintern/
***
Tegoroczny Zjazd Katedr Prawa Ochrony
Środowiska odbędzie się w Toruniu w dniach
15-16 maja 2014 r. pod hasłem: Prawne aspekty
gospodarowania zasobami środowiska. Organizatorem
jest Katedra Prawa Ochrony Środowiska przy
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
UMK w Toruniu. Swój udział zadeklarowało
ponad
140
uczestników.
Szczegóły:
http://zjazd.kpos.umk.pl/
***
Trwa cykl wykładów i warsztatów pod
hasłem: Spotkania z postępowaniem cywilnym.
Organizatorem wydarzenia jest ELSA Toruń oraz
Katedra Postępowania Cywilnego.
***
Do 27 kwietnia 2014 r. studenci III roku
prawa mogą zgłosić chęć udziału w konkursie
Contemporary Legal Problems, organizowanym
przez
Wydział
oraz
SPNJO.
Kontakt:
[email protected]
***
23 maja 2014 r. odbędzie się konferencja
naukowa pod hasłem: Prawo własności intelektualnej
w POPkulturze, której organizatorem jest Koło
Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni”.
***
Europejska Fundacja Analiz Prawnych
we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym
Prawa Nowych Technologii ogłasza konkurs
na najlepszy esej prawniczy na temat: Orzeczenie
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bądź
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydane
w latach 2011-2013, które wywarło lub wywrze
największy wpływ na instytucje krajowego porządku
prawnego.
Zgłaszanie
tematów
prac
do
30
kwietnia
2014
roku.
Więcej:
http://www.efap.pl/konkurs2014
***
Koło Naukowe Prawa Handlowego oraz
Sapere Aude Koło Jurystów Prawa Rzymskiego
i Kanonicznego organizują w dniu 6 czerwca
2014 r. ogólnopolską konferencję naukową pod
hasłem: Prawo spółek handlowych – wczoraj i dziś.
***
W dniach 9-10 czerwca 2014 r. odbędzie
się konferencja naukowa pt.: Środki zaskarżenia
w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego,
organizowana przez Katedrę Postępowania
Karnego.
***
Katedra Teorii Prawa i Państwa oraz
Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego
„Ius et lex” organizuje w maju 2014 r. Konkurs
z Wykładni Prawa dla studentów od II roku
studiów.
Studenci i doktoranci
Pani Julia Grzywna, zwyciężczyni XVIII
Lokalnego Konkursu Krasomówczego, została
wyróżniona
w
Ogólnopolskim
Konkursie
Krasomówczym im. mec. Joanny AgackiejIndeckiej, który odbył się 11 kwietnia 2014 r.
w Łodzi.
***
Do 30 czerwca 2014 r. trwa nabór wniosków
w ramach konkursu Bundestag International
Parliamentary
Scholarships.
Więcej:
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_in
ternationales/internat_austausch/ips/info/polen.
html
***
Pani Marta Opalińska, studentka III roku
prawa, w zmaganiach Mistrzostw Polski
w armwrestlingu (Skierniewice, 4-6 kwietnia
2014 r.) zdobyła dwa tytuły Mistrza Polski
Redakcja: Ewa Kabza
Kontakt: [email protected]
http://www.law.umk.pl/#907
3
Obrony doktoratów
w
postępowaniu
habilitacyjnym
Pani
dr Katarzyny Witkowskiej-Chrzczonowicz
4. uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora
nauk prawnych w zakresie prawa – prawo
podatkowe Pani mgr Marty Bandzmer
5. uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora
nauk prawnych w zakresie prawa – prawo karne
Panu mgr. Fabianowi Nalikowskiemu
6. uchwała RW w sprawie zasad rekrutacji na I rok
studiów w roku akademickim 2015/2016
7. uchwała RW w sprawie zmiany planów studiów
w zakresie organizacji nauki języków obcych dla
studentów rozpoczynających studia w roku
akademickim 2014/2015
8. uchwała RW w sprawie uzupełnienia składu
Wydziałowej Komisji Wydawniczej
9. prezentacja wyników oceny parametrycznej
Wydziału Prawa i Administracji UMK
10. uchwała RW w sprawie limitu przyjęć na studia
stacjonarne na kierunku prawo w roku
akademickim 2014/2015.
W dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00
w Sali Posiedzeń RW odbyła się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej mgr. Fabiana Nalikowskiego
pt.: Uchylanie się od opodatkowania i inne typy
zachowań
nagannych
narażające
podatki
na
uszczuplenie w polskim prawie karnym skarbowym.
Promotorem pracy była Violetta KonarskaWrzosek, prof. UMK, a jej recenzentami
dr hab. Jerzy Skorupka, prof. UWr oraz
dr hab. Leszek Wilk, prof. UŚ.
Porza,dek posiedzenia
rady wydziału
w dniu 15.04.2014 r.
1. kolokwium habilitacyjne Pani dr Martyny
Łaszewskiej-Hellriegel
2. uchwała RW w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Pani dr Katarzyny Witkowskiej-Chrzczonowicz
3. uchwała RW w sprawie powołania recenzenta,
sekretarza oraz członka komisji habilitacyjnej
Redakcja: Ewa Kabza
Kontakt: [email protected]
http://www.law.umk.pl/#907
4
Redakcja: Ewa Kabza
Kontakt: [email protected]
http://www.law.umk.pl/#907
5
Download

Ad Vocem 2014, nr 4 - Wydział Prawa i Administracji UMK