IZOLAČNÁ PRAX č.4
ENVIRONMENTÁLNE PREHLÁSENIE (EPD)
O EPS IZOLÁCIÁCH
1.ÚVOD
európskych asociácií. V prípade EPS
o CEFIC, Plastics Europe a EUMEPS.
„Zelená ekonomika“ a „udržateľnosť“ sa v poslednom
období
stali neopomenuteľnou aktivitou všetkých
výrobných procesov.
izolácií
ide
Všeobecne sa môže konštatovať, že udržateľnosť nie je
nič až tak nového, iba citlivosť ľudí na túto tému je
vyššia ako predtým. Firmy vyrábajúce plasty a stroje na
ich spracovanie už v minulosti museli znižovať náklady,
vrátane spotreby energií a tým aj exhalácií CO2,
znižovali ekologické záťaže, inovovali a zvyšovali kvalitu
svojich výrobkov. Súčasný megatrend udržateľnosti je
pre priemysel požehnaním, lebo zvýšený dopyt po
udržateľných výrobkoch podporuje hospodársky rast.
Udržateľnosť
v environmentálnej
politike
sa
prostredníctvom analýz životného cyklu (LCA) stáva
neopomenuteľným parametrom každého výrobku. Prvá
oficiálna definícia udržateľnosti je z dielne OSN z roku
1987. Prvá stratégia udržateľnosti v EU je z roku 2001.
V novšom materiáli z roku 2007 OSN definuje niektoré
pojmy z oblasti udržateľnosti nasledovne:
- Analýza životného cyklu (LCA) – zhromažďovanie
a vyhodnocovanie vstupov
a potenciálnych
environmentálnych vplyvov na výrobok počas jeho
životného cyklu.
2.BUDOVY A UDRŽATEĽNOSŤ
V oficiálnych dokumentoch EU sa uvádza, že budovy sa
podieľajú 40% na akejkoľvek spotrebe energie a 35% na
exhaláciách CO2. Problematika udržateľnosti budov je
predmetom konferencií, publikácií a štandardizačných
činností CEN TC 350 – od roku 2011 a TNK 149 –
Udržateľnosť budov. Túto komisiu vedie prof.ing. Petr
Hájek, jedna zo subkomisií sa zaoberá materiálmi pre
udržateľné budovy.
- Environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD) –
Vyhlásenie a vyhotovenie výrobku, ak sa týka rôznych
environmentálnych parametrov v priebehu životného
cyklu, t.j. od kolísky po hrob.
Udržateľnosť je často definovaná ako praktická
schopnosť uspokojiť základné potreby dneška bez
kompromitovania
schopností
budúcich
generácií
uspokojiť ich základné potreby. Udržateľná spoločnosť
musí byť vybudovaná tak, aby jej životný štýl
a podnikanie
neboli
v
rozpore
s inherentnou
schopnosťou prírody, udržať život.
Stavebný sektor je veľmi dôležitý pre udržateľný rozvoj,
pretože:
- je to kľúčový sektor v národných ekonomikách;
- je významne spojený so znižovaním chudoby pomocou
základných ekonomických a sociálnych služieb
poskytovaných vo vystavanom prostredí a vytvára
potenciálne možnosti pre chudobných nájsť si
zamestnanie v stavebníctve, výrobe a údržbe;
Ďalšia definícia udržateľnosti je založená na predstave
troch pilierov ekonomického, environmentálneho
a spoločensky
prospešného.
Na
posúdenie
environmentálneho hľadiska slúži finančne náročná
analýza životného cyklu, ktorá je schopná porovnávať
environmentálne parametre rôznych výrobkov od ich
vzniku, cez transport, aplikáciu až využitie po skončení
ich životnosti. Ku zlacneniu týchto analýz, najmä pre
malé a stredné podniky je Európskou komisiou
odporúčané vytvorenie ľahko dostupnej a bezplatnej
databázy informácií, najlepšie prostredníctvom
- je jedným z najväčších priemyslových odvetví,
lebo zatiaľ čo poskytuje hodnoty a zamestnanie,
spotrebováva značné množstvá zdrojov, čo má
následne dopady na ekonomické a sociálne
podmienky a životné prostredie;
- vytvára vystavané prostredie, ktoré predstavuje
1/13
IZOLAČNÁ PRAX č.4
významný podiel hospodárskych aktív jednotlivcov,
organizácií a národov, a poskytuje spoločnostiam
fyzické a funkčné prostredie;
o výrobku (EPD), ktoré poskytuje súbor kvantifikovaných
informácií a jeho vplyve na životné prostredie v priebehu
celého životného cyklu. Jedným z dodávateľov
materiálov pre budovy je chemický priemysel a jeho
plastikárska časť.
- má významnú možnosť ukázať zlepšenie
ekonomických, environmentálnych a sociálnych
dopadov, ktoré spôsobuje.
3. MATERIÁLY PRE BUDOVY
Vystavané prostredie (budovy a inžinierske stavby) je
kľúčovým prvkom pri určovaní kvality života a prispieva
ku kultúrnej identite a kultúrnemu dedičstvu. Ako také, je
dôležitým faktorom pri oceňovaní kvality prostredia,
v ktorom spoločnosť žije a pracuje.
Stavebné materiály musia spĺňať Nariadenie EP a Rady
č.305/2011 novou podmienkou a to udržateľnosť.
Definície a náplň musia byť spresnené, viď obrázok č.1
– rôzne systémy hodnotenie environmentálnych
vyhlásení (EPD). Chemický priemysel sa problematike
venuje mnoho rokov.
V priebehu životného cyklu spotrebujú stavby značné
množstvo zdrojov a prispievajú k premene oblastí.
Výsledkom toho môžu byť významné ekonomické
následky a dopady na životné prostredie a ľudské
zdravie.
Aplikácia princípov udržateľnosti vo výstavbe budov
a všetkých súvisiacich procesov a činností vyžaduje
priame a zodpovedné zapojenie všetkých zúčastnených
strán. Zatiaľ čo ich právna zodpovednosť a povinnosť sú
predmetom národných alebo regionálnych právnych
predpisov, ich individuálne záväzky a zodpovednosť sú
dobrovoľné. Tieto záväzky sú tiež základným princípom
uplatňovania udržateľného rozvoja, vrátane uplatňovania
v stavebnom sektore.
Obr. č.1 – EPD systémy v európskom stavebníctve
Pre návrh a hodnotenie kvality budov z hľadiska
celkového vplyvu na životné prostredie je možné využiť
celé rady systémov hodnotenia a následnú certifikáciu
budov.
Pod skratkou CEFIC pôsobí Európska rada pre
chemický priemysel, ktorá reprezentuje 29 tisíc veľkých,
stredných a malých chemických firiem v Európe s 1,2
miliónmi zamestnancov. Chemický priemysel EU 27 sa
svojim obratom 450 miliárd € v roku 2009, radí , po Ázii,
na druhé miesto vo svete.
V Slovenskej republike sú používané niektoré pôvodne
čisto národné certifikačné systémy ako napríklad
americký LEED alebo britský BREEAM, v poslednom
období aj nemecký DGNB.
Chemický priemysel je charakteristický dynamickým
rozvojom, spojeným s technologickými inováciami so
zameraním na zvyšovanie produktivity a kapacity,
zlepšovaní
kvality
a znižovaním
energetickej
a materiálovej náročnosti. To sa prirodzene týka aj
produktov, z ktorých sa vyrába EPS izolácia.
Budovy sú hodnotené v oblasti environmentálnej,
sociálnej a ekonomickej s využitím celého radu
jednotlivých kritérií. Štruktúra, počet kritérií a ich váha sa
u rôznych certifikačných systémov výrazne líši a teda aj
následná certifikácia budov má rôznu vypovedajúcu
úroveň v jednotlivých oblastiach. Pre vyhodnotenie
jednotlivých environmentálnych kritérií sú nevyhnutné
známe
kvantifikované
environmentálne
aspekty
stavebných výrobkov. Na túto skutočnosť začínajú
reagovať aj výrobcovia týchto výrobkov, ktorí hľadajú
vhodný nástroj vedúci ku získaniu a overeniu týchto
údajov.
Medzi rokmi 1990
až 2008 vzrástla produkcia
v chemickom priemysle v rámci EU 27 o 69%, pri
rovnakej spotrebe energií a poklese emisií skleníkových
plynov o 42%. V rámci CEFIC-u je aktívnych 104
sektorových skupín, v ktorých významnú úlohu hrá
Plastics Europe.
Takýmto nástrojom je Environmentálne vyhlásenie
2/13
IZOLAČNÁ PRAX č.4
Jedna z najväčších európskych priemyslových asociácií
- Plastics Europe (PE), združuje zástupcov výrobcov
plastov z EU 27, ďalej Nórska, Švajčiarska, Chorvátska
a Turecka. Viac ako 100 členov predstavuje svojou
produkciou 90% podiel na výrobe primárnych plastov.
Tieto produkty svojou hodnotou tvoria 23% obratu
chemického priemyslu (CEFIC). V celom plastikárskom
reťazci, t.j. od výroby primárnych plastov, cez ich
spracovanie a výrobu strojov na spracovanie, je
zapojených viac ako 50 tisíc spoločností, väčšinou
charakteru malých a stredných, ktorí zamestnávajú 1,5
mil. osôb a tvoria obrat viac ako 300 miliárd Euro.
mnohoročného (viac ako 50 rokov) sledovania
zdravotného
stavu
pracovníkov
na výrobných
jednotkách. Dnes je k dispozícii niekoľko tisíc štúdií
o zdravotných rizikách, ktoré zahŕňajú sledovanie 55
tisíc pracovníkov z výrobní v EU a USA. Neuvádzajú
žiadne významné zdravotné riziká spojené s aplikáciou
styrénu.
Výrobcovia styrénu v Európe vytvorili
konzorcium na riešenie nákladných procesov, spojených
s dodržiavaním Nariadenia č.1970/2006 – REACH.
Napriek tomu sa občas objaví zavádzajúca informácia
o karcinogenite styrénu. Pri posudzovaní je potrebné
brať do úvahy, že podľa chemickej legislatívy EU, styrén
nie je klasifikovaný ako karcinogén a akákoľvek ďalšia
zmena tohto stanoviska môže nastať až po rozhodnutí
EU v rámci procesov REACH.
Energetická náročnosť výroby monomérov a plastov
v EU sa v rokoch 1990 až 2005 znížila o 45%. Pritom sa
výrazne zlepšila kvality plastov, čo umožňuje
zefektívnenie ich aplikácie.
Napriek tomu členovia produktovej skupiny EPS pri
Plastics Europe prijali dobrovoľný záväzok, nevyrábať
EPS s vyššou hodnotou voľného styrénu ako je 1000
ppm a s obsahom benzénu pod 10 ppm.
Centrála Plastics Europe v Bruseli riadi desať
produktových skupín, t.j. predstaviteľov výrobcov
konkrétnych plastov. Jednou z nich je produktová
skupina výrobcov speňovateľného PS (Expadable PS),
t.j. produktu pre penový PS (Expanded PS).
Produktová skupina EPS podporuje národné asociácie
spracovateľov EPS a ich strešnú organizáciu EUMEPS
so sídlom v Bruseli. Asociácia bola založená v roku
1989 na podporu a propagáciu EPS. Podľa aplikácií sa
delí na dve záujmové skupiny – obalový priemysel
a izolácie pre stavebníctvo. Viac ako 90% firiem, ktoré
sa podieľajú na spracovaní EPS, sú členmi EUMEPS.
Poskytujú zamestnanie 55 tisícom pracovníkov.
Združenie EPS SR je členom EUMEPS od roku 2006.
Ďalšími zložkami EPS je pentán (3-6%) a retardér
horenia - hexabromcyklododekan (HBCDD pod 1%).
Zatiaľ, čo pentán je tiež prírodného pôvodu (tvorí sa
v zažívacom trakte zvierat), HBCDD je vyrábaný
synteticky z prírodného brómu, ťaženého z Mŕtveho
mora. Podiel pentánu spotrebovaného na EPS je okolo
21% (zostatok je obsiahnutý v benzínoch). Emisie
pentánu pri výrobe EPS a jeho spracovaní,
nepredstavuje žiadne zdravotné riziko
a produkt
nepoškodzuje ozónovú vrstvu, lebo sa rýchlo rozkladá
na oxid uhličitý a vodu. Navyše v SR platí legislatívne
obmedzenie pre spracovateľov EPS pre nové zdroje, že
pri výrobe EPS je potrebné používať najmenej 50% -ný
podiel suroviny s obsahom pentánu najviac do 5%..
4.EXPANDOVATEĽNÝ
POLYSTYRÉN
Retardér HBCDD, bol v rámci REACH pre svoju údajnú
perzistentnosť zaradený do prednostnej autorizácie,
ktorá by mala byť ukončená k 21.8.2015. V rámci
PlasticsEurope, výrobcovia EPS ktorí s produktom
bezprostredne manipulujú,
prijali
opatrenia na
minimalizáciu únikov HBCDD do ovzdušia a odpadových
vôd a hľadajú možnosť náhrady, čo sa darí. Okrem toho,
koncom tohto roku začnú testovacie skúšky s iným
retardérom. Pre nové typy EPS, s lepšou tepelnou
izoláciou (low lambda), sa pridáva okolo 4% prírodného
grafitu.Väčšina údajov o spotrebe energií na výrobok,
v danom prípade na izolácie, je kumulatívnou hodnotou
zo všetkých výrobných krokov, vztiahnutou ku 1 kg
výrobku – viď. Tabuľka I. Na tieto hodnoty nadväzujú aj
výpočty exhalácií CO2.
Výroba EPS je založená na polymerizácii styrénu
v tlakových miešacích reaktoroch za pôsobenia pentánu
. Pre mnohých bude prekvapením, že styrén je prírodný
produkt, ktorý bol prvýkrát izolovaný zo živice borovice
v roku 1839. Vyskytuje sa v ovocí, kávových zrnách,
obilí a škorici. Pre jeho priemyslové využitie by tieto
„zdroje“ nestačili, preto bola v roku 1931 začatá jeho
priemyslová výroba. V súčasnej dobe sa vyrába v 22
výrobných jednotkách a Európe. Svetová výroba sa
odhaduje na 27 – 28 mil. ton. Do roku 2020 sa očakáva
nárast na 40 mil. ton. Na výrobu EPS sa spotrebováva
19% styrénu, inak povedané na súčasnú svetovú výrobu
EPS sa spotrebováva 0,1% ropy.
Výrobcovia styrénu investovali značné prostriedky do
3/13
IZOLAČNÁ PRAX č.4
Tabuľka I – Vložená energia a exhalácia CO2 u
vybraných izolačných materiálov pre zelené verejné
zákazky (GPP).
Izolácie
Energia
(MJ/kg)
Exhalácie (kg
CO2/kg)
Celulóza
0,94 – 3,3
-
Korok
4,0
0,19
Minerálna vlna
16,6
1,2
Sklenená vlna
28,0
1,35
72,1
3,0
88,6
2,5
Polyuretánová
(PUR)
pena
Penový PS (EPS)
Významným členom plastikárskeho reťazca je európska
asociácia výrobcov strojov na spracovanie plastov
a kaučuku – EUROMAP. V súčasnej dobe asociácia
reprezentuje 3700 firiem so 100 tisíc zamestnancami
a obratom 17 mil. €.
Za
posledných 20 rokov sa efektivita technológií
spracovania plastov zdvojnásobila, pri znížení
energetickej spotreby o 30%.
Srdcom plastikárskeho priemyslu sú spracovatelia
plastov, ktorí sú v rámci EU 27 združení v EmPC
(European Plastics Convetors) a EUMEPS. Ich aktivity
sú zamerané na finálnych zákazníkov v priemysle.
5.ASOCIÁCIA A UDRŽATEĽNOSŤ
5.1. Úloha Plastics Europe (PE) – LCA hodnoty
Pre EPS izolácie je typická vysoká izolačná schopnosť
pri nízkej objemovej hmotnosti, ktorá je daná
skutočnosťou, že produkt obsahuje 97 – 98% vzduchu,
zostatok tvorí PS.
Asociácia výrobcov plastov PE, bola prvou európskou
priemyslovou organizáciou, ktorá od svojich členov
zhromaždila environmentálne dáta o výrobe a prvýkrát
ich publikovala v roku 1993, ako ECO – profiles. Dáta sú
pravidelne spresňované. V roku 2005 pripravila
a publikovala požiadavky na jednotlivé plasty (PCR)
a následne uverejnila prvú EPD. Pretože, tieto
dokumenty sú živé a je potrebné ich inovovať, vydala
v apríli 2011 poslednú revíziu metodických pokynov.
V súčasnej dobe je na webových stránkach
(www.plasticseurope.org)
k dispozícii viac ako 70
ekologických profilov, monomérov a z nich vyrobených
plastov. Na obr.2 sú uvedené štyri najdôležitejšie pre
EPS
Priaznivejšie pre EPS izolácie sa preto javia hodnoty na
posúdenie definovaného tepelného odporu pre 100m2
plochu – tabuľka II.
Tabuľka II – Prepočet hodnôt izolantov pre GPP pre
100m2 a R = 3,33 m2.K/W [22].
Izolácie
Tepelná
vodivosť
(W/m.K)
Hrúbka
(mm)
Hmotno
sť (kg)
Ener
gia
(MJ)
Korok
0,040
133
1733
12,2
EPS
0,035
117
291
28,9
PUR
0,024
80
264
33,3
MW
0,038
127
1520
33,6
Sklenená
vlna
0,037
123
1295
44,8
XPS
0,036
120
420
46,3
Celulóza
0,050
167
4000
68,0
Obr.č.2 – Úvodné strany ekologických profilov
4/13
IZOLAČNÁ PRAX č.4
ešte nižšia. Výrobné jednotky s vysokými hodnotami
energetickej spotreby boli zatvorené ako neschopné
konkurencie.
Majiteľom týchto dokumentov je Plastics Europe, ako
reprezentant svojej členskej základne. Publikované
údaje sú predmetom hodnôt zúčastnených členov,
pričom minimálny počet účastníkov sú traja výrobcovia.
Výstupom sú priemerne reprezentatívne hodnoty pre
daný plast alebo monomér. Individuálni členovia
porovnávať a využívať svoje hodnoty iba na operatívne
riadenie, nie na propagačné a marketingové účely.
Ak sa v niektorých publikáciách objavujú odlišné
hodnoty, ide o staré údaje. V novej analýze sa môžu
očakávať
zmeny
údajov
o obnoviteľných
a neobnoviteľných zdrojoch.
V ďalších tabuľkách ECO-profilov sú uvedené spotreby
surovín a vody, emisie chemikálií do ovzdušia po
produktoch, prepočítané na CO2, emisie chemikálií do
odpadových vôd, pevné a nebezpečné odpady.
Posledná revízia ekoprofilov EPS suroviny je z júna
2006 a vychádza z diagramu na obr.3. Pre každý
proces, t.j. pre ťažbu ropy, vrátane jej transportu, to isté
pre zemný plyn, následný rafinérsky a petrochemický
proces, je spracovaný samostatný ekoprofil, ktorý má 10
rozsiahlych tabuliek. Dáta majú charakter LCA typu
cradle to „gate“ od „vzniku po bránu“ závodu.
Súhrnne možno uviesť, že v celom výrobnom reťazci
tvoria energetické spotreby na dopravu iba 0,6% vlastný
proces polymerizácie EPS spotrebováva cca 2%
energie. Zo zostávajúcich 97,6% tvorí 37% výroba
etylbenzénu a styrénu, zostatok ťažba a spracovanie
ropy a zemného plynu. Tieto hodnoty slúžia na výpočet
ďalších environmentálnych indikátorov (pre budovy je
ich v EN 15804 normalizovaných celkom 22).
5.2. Úloha EUMEPS – EPD hodnoty
Prvé pokusy o EPD penových izolačných doskách
v rámci EUMEPS sa datujú rokom 1998. Celková
energetická spotreba na 1 kg EPS dosiek je uvádzaná
v hodnote 93,1 MJ.
Pretože EUMEPS je čiastočne riadený Plastics Europe,
zvolil rovnaký postup pre EPD izolačné dosky ako
odporúča táto organizácia. Ide o tzv. EPD sektorové,
kde sa prezentujú priemerné dáta pre celé priemyslové
odvetvie – v danom prípade pre izolačné dosky členov
EUMEPS. Toto korešponduje aj s TNI – CEN/TR 15941.
Z kapitoly 4.3.2 nazvanej „EPD asociácie výrobcov“
doslova citujú: „ Ak priemyslové asociácie vytvárajú
EPD, sú tieto EPD bežne založené na priemerných
špecifických dátach systémov, ktoré reprezentujú
výrobky jednotlivých členov asociácie priemernými
hodnotami“.
Obr.č.3 – Schematické znázornenie procesu od
zrodu po výrobu PS, vrátane EPS
Prvá tabuľka v ECO-profile ukazuje spotrebu energií na
výrobu 1 kg EPS, v členení – elektrina, ropné produkty,
ostatné palivá, kumulatívne pre všetky vstupné suroviny.
Konkrétne posledná platná hodnota (z roku 2006) súčtu
všetkých energií na výrobu 1 kg EPS predstavuje 88,6
MJ, pričom akýkoľvek transport surovín predstavuje 0,56
MJ. V roku 2004 bola uvádzaná celková hodnota
spotreby vyššia – 91/kg, pričom rozptyl hodnotených
výrobných procesov európskych výrobkov sa pohyboval
v rozsahu 76 – 114 MJ/kg pri styréne 71 – 112 MJ/kg.
V súčasnej dobe bola začatá nová analýza hodnôt.
V súlade
s úsilím
o inováciu
rafinérskych
a energetických procesov, ktoré sú značne energeticky
náročné, sa dá očakávať, že najnovšia hodnota bude
Schematické znázornenie vlastnej výroby
izolačných dosiek je znázornené na obr.4.
5/13
EPS
IZOLAČNÁ PRAX č.4
-
definícia produktu (EPS, XPS, PUR/PIR, PE –
peny, EPDM – peny), vrátane odporučených
aplikácií a fyzikálno-mechanických vlastností
základné a pomocné suroviny
opis výroby produktu
spracovanie produktu
použitie produktu a vplyv na zdravie občanov
požiarne vlastnosti a vplyv poveternosti
využitie po skončení aplikačnej fázy (demolácie,
odpady)
ekologická bilancia každej fázy
prchavé látky a ich vplyv na človeka
Postup na získanie EPD je schematicky znázornený na
obrázku č.6
Obr.č.4 – Schematické znázornenie procesu LCA pre
EPS dosky. Výroba izolácií v rámčeku „Production“
V prvej etape projektu EUMEPS bolo zrealizované
riešenie EPD v rámci nemeckej asociácie výrobcov EPS
– Industrieverband Hartschaum (IVH) v roku 2009. Na
vypracovanie EPD typ III, pre izolácie EPS bol zvolený
postup podľa ISO 14025 a z niekoľkých európskych
systémov, ďalej systému nemeckého Inštitútu pre stavby
a životné prostredie (IBU). Ako konzultant pôsobila firma
PE International, ktorá na tieto účely vypracovaný
software GaBi (Ganzheitlichen Bilanzierung).
Obr. č.6 - Postup na získanie EPD pre EPS
Prvým krokom na dosiahnutie EPD pre EPS, bolo
schválenie požiadaviek na izolačné výrobky PCR na
izolácie z penových plastov, dňa 22.7.2009 – obrázok
č.5.
Na použitie stavebných výrobkov v Nemecku platia
predpisy spolkových zemí. Plnenie predpisov posudzuje
AGBB (výbor pre zdravotné hodnotenie stavebných
výrobkov). V prípade EPS výrobkov posudzoval zhodu s
§3 a §16 FIW (Výskumný ústav pre izolačné hmoty)
v Mníchove. Okrem toho pre jednotlivé dosky stanovil
emisie VOC – prchavých látok organických zlúčenín (C6
– C16), ďalej emisie SVOC – semiprchavých organických
látok (C16 – C22 ) a plnenie NIK- najnižších povolených
koncentrácií.
Významnú úlohu v príprave podkladov na udelenie EPD,
zohral Frauenhofer, Inštitút pre stavebnú fyziku, ktorý
posudzoval prchavosť inhibítora horenia – HBCDD
hexabromcyklododekanu
a ostatných
chemikálií
z izolačných dosiek v priebehu 28 a 90 denného
pôsobenia v skúšobnej komore.
Výsledkom sú mnohostránkové protokoly – viď. obrázok
č. 7, z ktorých vyplýva, že HBCDD je v EPS pevne
zabudovaný a ani po 90 dennom pôsobení vzduchu
a vody na izolačnú dosku z EPS neemituje do vzduchu
Obrázok č.5 Požiadavky na produktovú kategóriu
(PCR) pre penové plasty
Tento dokument predpisuje splnenie kritérií, ktoré sú
následne deklarované v EPD:
6/13
IZOLAČNÁ PRAX č.4
a nevyplavuje sa do vody. Ostatné emisné parametre sú
uvedené v tabuľke III.
Obr.č.8 – EPD pre tri výrobky z EPS pre členov
nemeckého IVH.
Obrázok č.7 - Titulné strany dvoch z troch 21 stránkových
dokumentov o meraní emisií
EUMEPS nadviazal na pioniersku aktivitu IVH
a vypracovanie tzv. sektorového EPD podľa ISO 14025
pre 7 typov izolácií EPS s rôznymi objemovými
hmotnosťami a vlastnosťami podľa STN EN 13 163. Pri
výrobe izolačných dosiek sa použilo v priemere 9%
recyklovaného EPS. Zaradil aj dve dosky z nových EPS
s nižšou hodnotou lambdy (sivé typy). Do poskytnutia
dát bolo zapojených 24 spracovateľov EPS z 11 štátov.
Výsledkom sú EPD, ktoré sú založené na:
Tabuľka III. – Emisné hodnoty dosky 16,6 kg/m3 po
28 dennom pôsobení vzduchu s prietokom 0,42 m3
za hodinu pri 230C
Parametre
Namerané hodnoty [μg /m3
]
Σ TVOC (C6 – C16) –
prchavé látky ako
toluénový ekvivalent
< 50
Σ VOC bez NIK (C6 –
C16) – prchavé látky
< 10
Σ SVOC (C16 – C22) –
semiprchavé látky
<5
Σ karcinogénov
nemerateľné
1) PCR – Product Category Rules z května 2011 –
predpísané kritéria pre EPS izolácie
2) Deklarované hodnoty sú prepočítané na 1m3
2
izolácie a na 1m plochy s R-hodnotou 1.
3) Držiteľom programu je ECO (Nemecko), software
GaBi
4) Spracovateľ EPD – PE International AG
(Nemecko)
5) Držiteľ deklarácií – EUMEPS a jeho členovia
6) Vydanie EPD: 28.6.2011
7) Platnosť EPD: 27.6.2014
8) Životný cyklus bol posúdený ako kumulácia hodnôt
od základných surovín, ropy a zemného plynu cez
styrén-monoméru a ďalšie potrebné suroviny a
akúkoľvek dopravu.
9) Boli posudzované výrobné dáta od 24
spracovateľov EPS a následnej prepravy, vrátane
izolácií na stavbu. Všetko sa pripočítalo
k doterajším hodnotám z Ekoprofilov z Plastics
Europe.
10) Ďalšími posudzovanými časťami životného cyklu
sú aplikácie na stavbe, vrátane životnosti.
11) Konečná fáza využitia EPS izolácií z demolácií
stavieb bola posudzovaná vo dvoch variantoch, a
to 100% spálenia – scenár A, resp. – 100%
skladovania – scenár B.
Výstupom je schválenie EPD deväťčlennou komisiou
nemeckého Inštitútu IBU s platnosťou do 11.12.2012 –
viď. obrázok č.8. Ďalšie výstupy z týchto vyhlásení sú
diskutované v článku.
7/13
IZOLAČNÁ PRAX č.4
- biely - obj.hmot.-15kg/m3
- biely - obj.hmot.-20kg/m3
- biely - obj.hmot.-25kg/m3
- biely - obj.hmot.-25kg/m3
- biely - obj.hmot.-30kg/m3
- sivý - obj.hmot.-15kg/m3
- sivý - obj.hmot.-20kg/m3
Celý proces EPD je rozdelený do týchto fáz a vyplýva
z STN EN 15643-2:
1) Vlastná výroba dosiek:
A1
získanie suroviny (EPS)
A2
transport
A3
výroba izolačnej dosky
(rezané)- ďalej výrobok 1
(rezané
2
(rezané)
3a
(tvarovka)
4
(rezané)
3b
(rezané)
5
(rezané)
6
2) Aplikačná fáza:
A4
transport na stavbu
A5
inštalácia na budovu
3) Fáza využitia:
B1
aplikácia (výroba)
B2
údržba
B3
oprava
B4
výmena (náhrada)
B5
rekonštrukcia
B6
energetická náročnosť vo výrobnej fáze
B7
spotreba vody vo výrobnej fáze
Obr.č.9 - 7 EPD na výrobky z EPS
Tabuľka č. IV – Priemerné vlastnosti 7 typov
izolačných dosiek z EPS.
4) Koniec životného cyklu:
C1
dekonštrukcia, demolácia
C2
transport
C3
nakladanie s odpadmi
C4
likvidácia
Výrobok
Súčiniteľ
Objemová tepelnej
hmotnosť vodivosti
[kg/m3]
Napätie
v tlaku pri
10%
deformácii
EN 12667 EN 826 [kPa]
[W/mK]
5) Prínosy a náklady za hranicami systému:
D1
potenciál znovu využitia, obnovy
energetického využitia a recyklácia
Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že prvá izolácie
budov pomocou EPS boli realizované v roku 1959
a teda neboli poznatky o dĺžke ich funkčnej životnosti.
Preto sa prv uvádzala životnosť 25 rokov. Po
preskúmaní stavu izolácií po viac ako 50-tich rokoch sa
zistilo, že izolácie sú plne funkčné a začína sa uvádzať
ich predpokladaná životnosť 50 až 100 rokov. Zistilo sa,
že EPS izolácie majú aj po 50-tich rokoch rovnakú
hodnotu lambdy, udržiavajú si konštantne nízku
nasiakavosť vody, mechanické vlastnosti vykazujú
konštantné vlastnosti bez známok poškodenia, sú
odolné proti hnilobe, plesniam, nerozpadajú sa
a nedochádza k poškodeniu pôsobením hlodavcov.
EN12089
[kPa]
EN 12086
13 - 17
0,036
60
115
20 - 40
2
18 - 22
0,035
100
150
30 – 70
3a*
23 - 27
0,034
150
200
30 – 70
3b*
23 - 27
0,034
150
200
30 – 70
4
28 - 32
0,033
200
250
40 - 100
5
13 - 17
0,032
60
115
20 - 40
6
18 - 22
0,031
100
150
30 - 70
* 3b - priamo lisované dosky
8/13
Faktor
difúzneho
odporu vo
vode
1
* 3a - rezané dosky z bloku
Pre každý typ zo 7 izolácií (viď nižšie) platí samostatná 8
stránková EPD. Jedná sa o tieto EPS izolácie:
Napätie
pevnosti
kolmo
na rovinu
dosky
IZOLAČNÁ PRAX č.4
Tabuľka č. VI – Spotreba energií a vody a potenciál globálneho otepľovania (GWP) pre 7 typov EPS izolácií
2
vztiahnutého na 1 m s R – hodnotou 1.
Vlastnosť
Výrobok
Výrobok
Výrobok Výrobok
Výrobok
Výrobok
Výrobok
č.1
č.2
č.3a
č.3b
č.4
č.5
č.6
Hrúbka [cm]
Celková spotreba
energie [MJ]
scenár
A
scenár
B
Celková spotreba
vody [kg]
scenár
A
scenár
B
3,6
3,5
3,4
3,4
3,3
3,2
3,1
30,7
48,4
38,4
61,3
54,6
82,7
60,3
89,0
53,8
90,6
24,6
40,4
31,2
52,4
6,4
6,2
7,4
7,8
10,0
10,4
16,7
17,1
10,8
11,3
24,6
40,4
31,2
52,4
Z tabuliek V. a VI. A z obrázku č. 10 vyplýva, že hodnoty
celkovej spotreby energií na výrobu EPS dosiek sa
zvyšujú temer priamoúmerne s objemovou hmotnosťou
EPS izolačných dosiek, čo má priamu súvislosť
s množstvom polyméru. Jeho výroba je od ťažby ropy
a zemného plynu energeticky náročnejšia. Tvarovkové
typy dosiek sú energeticky mierne náročnejšie ako typy
rezané z blokov. Typy s nižšou hodnotou lambda (sivé)
sú energeticky priaznivejšie ako biele, lebo je u nich
nahradených 4% energeticky náročnejšieho styrénu
energeticky
menej
náročným
grafitom.
Oproti
skladovaniu je preukázateľne a výrazne priaznivejšie
energetické využitie odpadov EPS po skončení
životnosti. Energetickým využitím EPS odpadov sa zníži
energetická náročnosť EPS izolačných dosiek o 34 –
40% - obrázok č.10.
3000
2500
2000
J 1500
M
1000
skladovanie
energ.využ.
500
0
10
15
20
25
30
kg/m3
Obr. č.10– závislosť energetickej spotreby EPS
izolácií na objemovej hmotnosti (vztiahnuté na 1m3)
Náklady na celkovú spotrebu energií na výrobky EPS
izolácií sa aplikáciou v budovách vráti úsporami na
vykurovanie a chladenie za 2 – 4 mesiace a vložená
energia sa vráti viac ako 200- krát. Ak by sa kalkulovalo
s viac ako 50 – ročnou životnosťou EPS izolácií a so
100 % energetickým využitím odpadov, návratnosť by sa
zdvojnásobila.
Podobne ako pri energetickej spotreby, rastie spotreba
vody úmerne s rastúcou objemovou hmotnosťou dosiek.
Tvarovkové typy dosiek vykazujú vyššiu spotrebu vody
(chladenie), ako rezané dosky. Rozdiely spotreby vody
pri doskách s grafitom a pri využití dosiek po skončení
životnosti na spaľovanie a skladovanie sú minimálne.
Posudzovanie
budovy
vyžaduje
informácie
o environmentálnych dopadoch a aspektoch pre všetky
informačné moduly A až C. Environmentálne dopady
a aspekty nad rámec životného cyklu budovy, musia byť
zastúpené informačným modulom D. Tento doplnkový
informačný modul je nepovinný.
Potenciál globálneho oteplenia (GWP) tiež rastie
priamoúmerne s rastúcou objemovou hmotnosťou.
Spaľovanie odpadového EPS sa prejaví vo zvýšení
GWP o 35 – 50% oproti skladovaniu. Podieľajú sa na
tom i vyššie náklady na demoláciu, triedenie, transport a
úprava pre energetické využitie.
Environmentálne dopady a aspekty v informačnom
module D zahŕňajú ďalšie opätovné použitie recyklácie
a rekuperácie energie a ďalšie procesy obnovy, ktoré nie
sú zahrnuté v životnom cykle budovy. Ak sú zahrnuté,
musia byť zoskupené do informácie o ich možných
nákladoch a prínosoch pre iné výrobkové systémy vo
9/13
IZOLAČNÁ PRAX č.4
vnútri životného cyklu budovy.
-
Pre vlastné izolačné dosky z EPS sa nekalkulovala
aplikačná fáza použitia B. Pri všetkých ostatných fázach,
vrátane dobrovoľnej fázy D, sú prepočítané vplyvy na
energetickú spotrebu, spotrebu vody a využitie
recyklácií.
potenciál eutrofizácie (EP),
potenciál ničenia stratosférické ozónovej vrstvy
(POCP)
3
Tabuľka č. VII – Ekologické indikátory pre 7 typov EPS izolácií na 1 m .
Vlastnosť
Výrobok
č.1
Výrobok
č.2
Výrobok
č.3a
Výrobok
č.3b
Výrobok
č.4
Výrobok
č.5
Výrobok
č.6
ADP (kg Sb eq)
-
výroba
8,7E- 06
1,2E- 05
1,5E- 05
2,1E- 05
1,7E- 05
9,8E- 06
1,4E- 05
-
transport
likvidácia
scenár A
scenár B
2,4E-08
2,7E-08
2,8E-08
3,2E-08
3,4E-08
2,0E-08
2,3E-08
-1,6E-06
-2,1E-06
-2,7E-06
-2,7E-06
-3,2E-06
-1,6E-06
-2,2E-06
1,3E-07
1,9E-07
2,4E-07
2,6E-07
2,9E-07
1,4E-07
1,8E-07
ODP (kg R11 eq)
-
výroba
1,7E- 06
1,4E- 06
2,8E- 06
2,1E- 06
2,7E- 06
1,5E- 06
1,6E- 06
-
transport
likvidácia
scenár A
scenár B
1,3E-09
1,5E-09
1,1E-09
1,7E-09
1,8E-09
1,3E-09
1,2E-09
-1,7E-06
-2,3E-06
-2,8E-06
-2,8E-06
-3,4E-06
-1,7E-06
-2,3E-06
2,1E-08
5,7E-08
5,3E-08
7,1E-08
6,5E-08
2,3E-08
5,7E-08
AP (kg SO2 eq)
-
výroba
1,1E- 01
1,2E- 01
1,9E- 01
2,3E- 01
1,9E- 01
9,3E- 02
1,2E- 01
-
transport
likvidácia
scenár A
scenár B
3,2E-03
3,6E-03
3,7E-03
4,4E-03
4,5E-03
2,6E-03
3,0E-03
-6,6E-02
-8,8E-02
-1,1E-01
-1,1E-01
-1,3E-01
-6,6E-02
-8,8E-02
2,6E-03
4,2E-03
5,2E-03
5,8E-03
6,1E-03
2,8E-03
3,8E-03
Podobným spôsobom boli spočítané hodnoty ďalších
environmentálnych indikátorov. Uvádzam názvy podľa
STN EN 15643-2. Konkrétne hodnoty sú uvedené
v tabuľke VII:
- potenciál úbytku suroviny (ADP) ,
- potenciál globálneho otepľovania (GWP),
- potenciál tvorby prírodného ozónu (ODP),
- potenciál okyslenia pôdy a vodných zdrojov
(AP),
10/13
IZOLAČNÁ PRAX č.4
Pokračovanie tabuľky č. VII
EP (kg PO
34
eq)
-
výroba
9,9E- 03
1,2E- 02
1,8E- 02
2,1E- 02
1,9E- 02
9,6E- 03
1,3E- 03
-
transport
likvidácia
scenár A
7,4E-04
8,3E-04
8,6E-04
1,1E-03
0,2E-03
6,0E-04
6,9E-04
-4,5E-03
-5,9E-03
-7,5E-03
-7,5E-03
-0,8E-02
-4,5E-03
-5,9E-03
scenár B
4,0E-03
5,3E-03
6,6E-03
6,5E-03
7,9E-03
4,0E-03
5,3E-03
POCP (kg C2 H4 eq
-
výroba
2,5E- 01
3,5E- 01
4,2E- 01
4,5E- 01
4,9E- 01
1,7E- 01
2,9E- 01
-
transport
likvidácia
3,3E-04
3,7E-04
3,9E-04
4,6E-04
4,6E-04
2,7E-04
3,1E-04
-4,5E-03
-5,9E-03
-7,4E-03
-7,4E-03
-8,8E-03
-4,5E-03
-5,9E-03
3,8E-04
5,5E-04
6,9E-04
6,3E-04
8,9E-04
3,9E-04
5,3E-04
scenár A
scenár B
2
Tabuľka č. VIII – Ekologické indikátory pre 7 typov EPS, vztiahnutých na 1 m s R – hodnotou 1
Vlastnosť
Hrúbka (cm)
Výrobok
č.1
Výrobok
č.2
Výrobokč.3
a
Výrobok
č.3b
Výrobok
č.4
Výrobok
č.5
Výrobok
č.6
3,6
3,5
3,4
3,4
3,3
3,2
3,1
1,6E+ 00
2,0E-+00
2,7E+ 00
3,3E+00
2,9E+00
1,3E+00
1,7E+ 00
GWP (kg CO2 eq)
-
výroba
-
transport
likvidácia
scenár A
2,7E-02
2,8E-02
2,9E-02
3,4E-02
3,2E-02
1,8E-02
2,1E-02
0,8E+00
1,1E+00
1,3E+00
1,3E+00
2,5E+00
0,7E+00
0,9E+00
scenár B
2,2E-02
3,8E-02
4,5E-02
3,2E-02
5,4E-02
2,5E-02
3,0E-02
ADP (kg Sb eq)
-
výroba
3,1E-07
4,1E-07
5,2E-07
Pokračovanie tabuľky č. VIII
7,0E-07
5,6E-07
3,1E-07
4,2E-07
-
transport
likvidácia
scenár A
8,8E-10
9,6E-10
9,7E-10
1,2E-09
1,1E-09
6,3E-10
7,0E-10
-5,7E-08
-7,3E-08
-0,9E-07
-0,9E-07
-1,1E-07
-5,7E-08
-8,6E-08
scenár B
4,8E-09
6,7E-09
8,1E-09
7,3E-09
1,0E-08
4,3E-09
7,7E-09
ODP (kg R11 eq)
-
výroba
6,0E-08
5,0E-08
9,6E-08
7,3E-08
8,8E-08
5,0E-08
5,1E-08
-
transport
likvidácia
scenár A
4,6E-11
5,0E-11
5,0E-11
5,9E-11
5,9E-11
3,3E-11
3,7E-11
-6,2E-08
-7,9E-08
-9,5E-08
-9,7E-08
-1,1E-07
-5,5E-08
-7,0E-08
0,8E-09
1,5E-09
1,8E-09
1,1E-09
2,1E-09
0,8E-09
1,0E-09
scenár B
11/13
IZOLAČNÁ PRAX č.4
AP (kg SO2 eq)
-
výroba
3,9E-03
4,3E-03
6,5E-03
7,8E-03
6,4E-03
3,0E-03
3,7E-03
-
transport
likvidácia
scenár A
0,9E-04
1,2E-04
1,3E-04
1,5E-04
1,4E-04
8,4E-05
9,4E-05
-2,4E-03
-3,1E-03
-3,8E-03
-3,8E-03
-4,4E-03
-2,2E-03
-2,8E-03
scenár B
1,0E-04
1,5E-04
1,7E-04
1,5E-04
2,1E-04
0,8E-04
1,2E-04
EP (kg PO
34
eq)
-
výroba
3,6E-04
4,4E-04
6,0E-04
7,2E-04
6,2E-04
3,1E- 04
3,9E- 04
-
transport
likvidácia
scenár A
2,7E-05
3,0E-05
2,9E-05
3,4E-05
3,4E-05
2,0E-05
2,1E-05
-1,9E-04
-2,1E-04
-2,5E-04
-2,6E-04
-2,9E-04
-1,5E-04
-1,9E-05
scenár B
1,4E-04
1,9E-04
2,3E-04
2,3E-04
2,6E-04
1,3E-04
1,6E-04
9,2E-03
1,2E-02
1,4E-02
1,5E-02
1,6E-02
5,4E-03
9,0E-03
1,3E-05
1,4E-05
1,6E-05
1,5E-05
8,8E-06
9,8E-06
-1,6E-04
-2,1E-04
-2,4E-04
-2,6E-04
-2,9E-04
-1,5E-04
-1,8E-04
1,3E-05
1,9E-05
2,3E-05
2,1E-05
2,8E-05
1,2E-05
1,6E-05
POCP (kg C2 H4 eq
-
výroba
-
Transport
Likvidácia
- scenár A
- scenár B
1,2E-05
Stručne sa dá konštatovať, že parametre sú zásadne
ovplyvnené hodnotami vstupnej suroviny, minimálne
vplyvy majú transporty a vlastné spracovanie. Zásadný
vplyv má spôsob zhodnotenia odpadov, kedy
najpriaznivejšie sú efekty okrem GWP, dosahované pri
energetickom využití.
Konkrétne, že na spracovanie suroviny EPS na izoláciu
a dopravu výrobkov na stavbu sa v prípade dosky pre
ETICS (15kg/m3 ) spotrebuje 1,4MJ/kg, čo predstavuje
nárast 1,5% energie. Ak sa izolácia po demolácii stavby
zhodnotí energeticky, potok sa získa 32,4 MJ/kg, čo je
36% z celkovej energetickej potreby na výrobu dosky
(90MJ/kg). Rovnaká doska zo sivého EPS je energeticky
priaznivejšia.
6. ZÁVER
Na účely hodnotenia udržateľnosti budov je potrebné
používať aktuálne EPD pre EPS izolácie, ktoré sú pre
7 výrobkov kompletne k dispozícii v angličtine na
www.epssr.sk, lišta penový polystyrén, životné
3
2
prostredie.Hodnoty vztiahnuté na 1m a na 1m pri
hodnote tepelného odporu pre R=1, sú ľahko
aplikovateľné pri projektovaní budovy. Tieto hodnoty
majú obmedzenú platnosť dátumom 27.6.2014.
Následné EPD budú mať energetické hodnoty nižšie.
Členovia Združenia EPS SR, patria do kategórie malých
a stredných podnikov. Surovinu, tj. EPS granuly a perly
na výrobu EPS izolačných dosiek nakupujú od výrobcov,
ktorí sú členmi Plastics Europe a dodržujú princípy na
výrobu
bezpečného
a
kvalitného
výrobku
Vlastné
izolačné
dosky
sú
skúšané
podľa
STN EN 13163 a Združenie EPS SR vykonáva super
kontrolu nezávislými certifikovanými laboratóriami.
Združenie u svojich členov vytvára podmienky na
implementáciu európskych a národných nariadení
a technických noriem do procesu výroby izolácií.
12/13
IZOLAČNÁ PRAX č.4
Súvisiace právne predpisy a literatúra:
STN EN 15 643 - 1
Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie
udržateľnosti budov. Časť 1: Všeobecný
rámec
STN EN 15 643 - 2
Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie
udržateľnosti budov. Časť 2: Rámec na
posudzovanie environmentálnych vlastností.
STN EN ISO
14 025
Environmentálne značky a vyhláseniaí typu
III – Zásady a postupy, 2006
STN EN ISO
14 040
Environmentálne manažérstvo.
Posudzovanie životného cyklu. Princípy
a štruktúra.
ČSN EN ISO
14 044
Environmentálne manažérstvo –
Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky
a pokyny
ISO 21 930
Trvalá udržateľnosť výstavby.
Environmentálne vyhlásenie o stavebných
výrobkoch
TNI CEN/TR 15 491
Trvalá udržateľnosť výstavby.
Environmentálne vyhlásenie o výrobku –
Metodológia výberu a použitia generických
dát – 2010
ISO 15 392
Trvalá udržateľnosť výstavby. Všeobecné
princípy – 2008
STN EN 13 163
Tepelno-izolačné výrobky pre stavebníctvo –
Priemyselne vyrábané výrobky z penového
polystyrénu (EPS) – Špecifikácia
EN 15 978
Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie
environmentálnych vlastností budov. –
Výpočtové metódy – 2011
EN 15942
Trvalá udržateľnosť výstavby.
Environmentálne vyhlásenie o produktoch.
Komunikačné formáty v podnikateľskom
prostredí – 2011
Nariadenie EP a Rady č.305/2011
z 9.3.2011, ktorým sa stanovujú
harmonizované podmienky pre uvádzanie
stavebných výrobkov na trh a ktorým sa ruší
smernica Rady 89/106/EHS
KOČÍ, V., Príručka základných informácií o posudzovaní životnéího
cyklu, ET Consulting, VŠCHT Praha, marec 2010
EPS a životné prostredie – preklad z EUMEPS (www.eumeps.org ,
www.epscr.cz) 08/2004
Zdravé stavanie s EPS - preklad z EUMEPS (www.eumeps.org ,
www.epscr.cz) 10/2002
Fakty o penovom polystyréne – www.epscr.cz – 08/2004
Izolačná prax č.9 – Vonkajšie tepelno- izolačné kontaktné systémy
(ETICS) z EPS – www.epscr.cz – 06/2010
Extrúdovaný polystyrén, EZMEPS – preklad do slovenčiny Združenie
EPS.SR – www.eumeps.org, www.epssr.sk
Trvale udržatelná výstavba s použitím penového polystyrénu ako
tepelno–izolačného materiálu – preklad dokumentu EUMEPS do
slovenčiny (www.eumeps.org, www.epssr.sk), 2011
VONKA, M., Environmentálne vyhodnotenie tepelno technickej
sanácie panelového domu prípadová štúdia, Tepelná ochrana budov,
7, 2004, č.3, s.24
RŮŽIČKA, J., Environmentálne efektivne materiály pre stavebné
konštrukcie, Tepelná ochrana budov, 9, 2006, č.3, s.24
VOTOČKOVÁ, T., Environmentálne vyhlásenia o produkte (EPD),
Tepelná ochrana budov, 13, 2010, č.4, s.14
ZEMENE, P., VÖRÖS, F., The Insulation for Sustainable building,
přednáška CESB10 Prague Conference, 30.6. – 2.7.2010
VÖRÖS, F., EPD pre tri kategórie izolácií EPS, Tepelná ochrana
budov, 13, 2010, č.4, s.17
ZEMENE, P., VÖRÖS, F., Európske environmentálne vyhlásenie o
EPS izolácii, Tepelná ochrana budov, 14, 2011, č.3, s.37
VÖRÖS, F., Zelené verejné zákazky (GPP) a tepelné izolácie budov–
časťt 2, Tepelná ochrana budov, 14, 2011, č.5, s.31
ZEMENE, P., VÖRÖS, F., Environmentálne aspekty aplikácií izolácií,
Zborník prednášok z konferencie „Regenerácia bytového fondu“,
Hradec Králové, 8.-9.11.2011
VÖRÖS, F., Prečo sektorová EPD pre EPS izolácie, Tepelná ochrana
budov, 14, 2011, č.6, s.29
HAJEK, P., TYWONIAK, J., Sustainable Building in the Czech
Republic – Challenge and Oportunity, Conference – Central Europe
towards Sustainable Building – CESB 2007, Prague
KEIM, L., Trendy v hodnotení šetrných budov, Obchod a financie
(www.mf.cz), 2011 www.cefic.eu; www.plasticseurope.org;
www.euromap.org ,www.plasticsconverters.eu www.eumeps.org
BOOSTEAD, I. Eco-profile of PS, APME, 03/2004
MESIOWSKY, J., Eco-profile and Environmentál Declarations, Plastics
Europe, version 2.0 (April 2011) – www.plasticseurope.org – lišta
sustainability
REMMEN, A. a kol., Life Cycle Managment, A Business Quide to
Sustainability, UNEP 2007 (www.unep.fr)
Preklad dokumentu Sdružení EPS CR z roku 2011,Izolačná prax
č.11- Environmentální prohlášení (EPD) o EPS izolacích,
spracovanej: Ing. Františkom Vörösom
Združenie EPS SR
13/13
09/2012
Download

Environmentálne prehlásenie ( EPD) o EPS izoláciách