franczyza
supermarket
Nowa oferta franczyzowa
dla rynku detalicznego oparta na
20-letnim doświadczeniu
polskiej firmy
franczyza supermarket stokrotka
Stokrotka – doświadczony detalista
Stokrotka Sp. z o.o. jest polską firmą działającą od 1994 roku na rynku handlu
detalicznego, specjalizującą się w prowadzeniu własnych sklepów w formacie
supermarket na terenie całego kraju.
Posiadamy obecnie ponad 240 sklepów własnych, które
Ukoronowaniem dotychczasowej pracy spółki było
codziennie oferują Klientom szeroką ofertę asortymen-
otrzymanie przez Stokrotkę w 2013 roku odznaczenia
tową, a dzięki unikalnej strategii promocyjnej budujemy
„Gwiazda Jakości Obsługi”. Nagroda ta jest dla nas
pozytywny wizerunek ogólnopolskiej marki.
o tyle ważna, że odzwierciedla wartości, jakie przyświecają nam w codziennej pracy – najwyższy standard
Typowa powierzchnia handlowa Stokrotki wynosi od
i jakość obsługi dla naszych Klientów.
400 do 800 m , w zależności od zapotrzebowania i wa2
runków rynkowych, jednak w sieci funkcjonują również
Stokrotka nie spoczęła jednak na laurach – ostatni rok
rentowne sklepy o powierzchni znacznie mniejszej, jak
zaowocował przeobrażeniem sklepów, tak by były one
i większej.
jeszcze bardziej przyjazne i funkcjonalne dla naszych
Klientów. Wprowadzone zmiany sprawiły, że sieć po-
W ofercie wszystkich supermarketów znajdziemy kil-
strzegana jest jako duża, nowoczesna organizacja.
kanaście tysięcy pozycji asortymentowych, tworzących
Zgodnie z hasłem „Stokrotka - zakupy jak z płatka”
bogaty wybór mięs i wędlin, owoców i warzyw, artyku-
codziennie wychodzimy naprzeciw zmieniającym się
łów gospodarstwa domowego, alkoholi i win z całego
potrzebom naszych Klientów.
świata oraz bardzo szeroką ofertę produktów FMCG.
W Stokrotkach dostępne są też produkty lokalne od
regionalnych dostawców.
POLSKA
FIRMA
3
franczyza supermarket stokrotka
Stokrotka - polska marka,
znana i ceniona na rynku
Stokrotka jest wspierana przez rozbudowane
i silne zaplecze merytoryczne, analityczne,
operacyjne oraz marketingowe, a także
systematyczny monitoring konkurencji rynkowej.
To główne filary, na jakich oparty został system franczyzowy. Ponadto,
rozbudowane w ostatnim okresie własne, sprawne zaplecze logistyczne
Stokrotka Sp. z o.o. to spółka
z polskim kapitałem i bogatymi
tradycjami polskiego handlu detalicznego wchodząca w skład Grupy
Kapitałowej Emperia.
w postaci sieci oddziałów cross-dock i nowoczesnego Centrum Dystrybucyjnego daje gwarancję efektywnej współpracy Franczyzobiorcom
z doświadczonym detalistą na terenie całego kraju.
Koordynatorem Grupy jest
Emperia Holding S.A., od 12 lat
spółka publiczna notowana na
Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.
Emperia Holding S.A. wyznacza
strategię działania i monitoruje
realizację celów przez spółki Grupy
Kapitałowej Emperia.
OBROTY BRUTTO w mln
2000
1 909
1 852
1500
1000
500
115
137
170
188
201
204
213
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Wartość obrotu sieci Stokrotka brutto w latach 2007 – 2013
4
1 755
1 647
1 417
1 121
787
ILOŚĆ SUPERMARKETÓW
0
franczyza supermarket stokrotka
Dlaczego franczyza?
Franczyza to sprawdzony system oparty na ścisłej i ciągłej współpracy
pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami. Franczyza zakłada przepływ
know-how od Franczyzodawcy do Franczyzobiorcy przez cały czas
obowiązywania umowy, a główną jej istotą jest udzielenie praw i licencji
poprzez zawarcie umowy franczyzowej.
Franczyza pozwala na działanie w gru-
efektywności biznesu i reagowanie na
pie wspólnych interesów dając wsparcie
ciągle zmieniającą się sytuację rynko-
i możliwość korzystania ze wszystkich
wą. Oferujemy model franczyzy oparty
sposobów zwiększania przychodów.
na wzajemnym zaufaniu oraz bezpie-
Jednocześnie Franczyzobiorca zacho-
czeństwie partnerów.
W ciągu jednego
dnia nasze sklepy
obsługują
288 000
Klientów
wuje niezależność decyzyjną w wielu
sprawach związanych z prowadzeniem
Franczyza ze Stokrotką stanowi swoistą
własnego biznesu. Połączenie obu tych
dźwignię dla obu stron - Franczyzobior-
podejść pozwala ograniczać ryzyko nie-
cy i Franczyzodawcy. Dźwignia ta gene-
powodzenia prowadzonej działalności
ruje obopólną korzyść: dla Franczyzo-
gospodarczej. W oparciu o franczyzę
dawcy to możliwość szybszej ekspansji
z sukcesem rozwijają się biznesy sie-
marki i uruchamiania większej ilości
ciowe na całym świecie.
punktów z logo Stokrotka w sprawdzonych lokalizacjach, zaś dla Franczyzo-
Założeniem firmy Stokrotka jest pro-
biorcy to możliwość przyłączenia się do
wadzenie PARTNERSKIEGO SYSTEMU
dużej i nowoczesnej organizacji, z której
FRANCZYZOWEGO, polegającego na
zasobów właściciel każdej placówki
tym, że część placówek prowadzonych
franczyzowej może czerpać doświad-
jest jako sklepy własne, a pozostałe
czenie i wiedzę niezbędne do pracy na
prowadzą Franczyzobiorcy. Takie roz-
sukces swojego sklepu.
Po ponad 20 latach własnych doświadczeń firma
Stokrotka postanowiła
podzielić się zgromadzoną wiedzą wychodząc na
rynek z ofertą współpracy
na bazie systemu franczyzowego.
wiązanie pozwala na bieżące śledzenie
Świeże, smaczne
i zdrowe warzywa – to
duży atut w pozyskaniu
Klienta.
Czytelne i widoczne oznaczenia promocyjne ułatwiają
skierowanie uwagi Klienta na atrakcyjne ceny.
5
franczyza supermarket stokrotka
Franczyza ze Stokrotką to jedna z najlepszych dróg
do wysokich zarobków
P
oprzednie lata potwierdziły trudną sytuację w handlu detalicznym, w szczególności dla niedużych placówek i mniejszych sklepów, które borykają się z niestabilną sytuacją eko-
nomiczną. Większość ekspertów wskazuje, że szansą dla polskiego
handlu jest integrowanie się na zasadzie franczyzy, która cieszy się
coraz większym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców.
Podjęcie współpracy ze sprawdzonym i stabilnym partnerem biznesowym, oferującym duże wsparcie na konkurencyjnym rynku, to w obecnej sytuacji ekonomicznej jedyny skuteczny sposób na prowadzenie
własnego biznesu w branży spożywczej. Przyłączając się do sieci sklepów Stokrotka otrzymują Państwo nie tylko wsparcie marketingowe,
logistyczne, technologiczne czy szkoleniowe, ale przede wszystkim
pomoc naszych wykwalifikowanych pracowników.
Dariusz Kalinowski
Prezes Zarządu Stokrotka Sp. z o.o.
Handel Tradycyjny
Handel Nowoczesny
Całkowita wartość
rynku FMCG (mld PLN)
125,3
138,8
153,8
170,4
176,0
188,8
201,6
210,8
221,4
233,5
247,2
Hipermarkety
14,7
13,4
13,2
13,0
12,9
12,8
13,0
13,1
13,2
13,2
13,2
Supermarkety
15,1
16,5
15,9
16,7
17,3
17,5
19,7
21,0
22,3
23,6
24,8
Dyskonty
13,0
12,1
Duże Sklepy
8,3
9,0
25,6
27,1
Średnie Sklepy
Małe Sklepy
Inne
22,6
20,4
23,1
19,8
14,2
9,4
23,7
17,7
15,5
9,2
22,7
16,7
17,8
8,7
21,0
8,2
19,4
20,9
8,0
18,7
22,4
7,5
17,4
24,0
7,0
16,2
6,5
6,0
14,9
13,7
16,2
15,1
13,5
12,3
11,2
10,1
9,1
6,2
6,2
6,1
6,0
5,9
6,1
5,9
6,2
6,2
6,2
6,2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Źródło: Handel detaliczny w Polsce, Roland Berger Strategy Consultants 2012
6
20,8
2013F 2014F 2015F 2016F
franczyza supermarket stokrotka
W ciągu roku sprzedajemy
27,92 mln kg
Czym się kierujemy?
mięsa i wędlin
Wartości firmy, które od lat towarzyszą nam przy budowie marki Stokrotka,
przenosimy także na bieżącą współpracę z naszym Franczyzobiorcą.
Wierzymy, że kierując się tymi wartościami, wspólnie pracujemy na sukces
rynkowy.
Orientacja na Klienta
Najistotniejsze w naszej codziennej pracy jest budowanie pozytywnych i trwałych relacji z Klientem. Mamy pełną świadomość, że to satysfakcja Klienta ostatecznie decyduje o naszym
sukcesie.
2
3
4
5
Rozwój i otwartość
Doceniamy osiągnięcia naszego otoczenia zewnętrznego, doświadczenia innych są dla nas okazją do nauczenia się czegoś
nowego.
W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne technologie –
wiemy, że dzięki nim możemy rozwijać się w długiej perspektywie czasowej.
Współpraca
Wiemy, że tylko wspólnie możemy osiągać założone cele. Dbamy
o atmosferę pracy, relacje w zespole oraz wysokie standardy
zarządzania ludźmi. Staramy się, aby nasi współpracownicy
mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.
Skuteczność
Osiąganie założonych celów jest najważniejszym miernikiem
naszej skuteczności. Każdy z nas wie, jaki jest cel jego działania,
zakres odpowiedzialności i uprawnień oraz środki do osiągnięcia
celu. Cenimy odwagę w działaniu oraz podejmowaniu decyzji.
Osiągamy wysoką efektywność przy niskich kosztach.
Rzetelność i zaangażowanie
Jesteśmy uczciwi w stosunku do naszych Pracowników, Kontrahentów i Klientów. Lojalność i zaangażowanie są niezbędnymi
cechami każdego członka naszego zespołu.
7
franczyza supermarket stokrotka
Co oferujemy?
Codziennie wysyłamy
1350 palet
z naszych Centrów
Dystrybucyjnych
Pakiet franczyzowy Stokrotka to gotowa koncepcja
detaliczna. W jego skład wchodzi:
ll Zdefiniowana i opisana formuła prowadzenia Supermarketu
Spółka opracowała unikalne rozwiązania operacyjne, które zwiększają efektywność pracy sklepu.
ll Uznana na rynku i nowoczesna marka Stokrotka
Po 20 latach budowania wizerunku w 2013 roku wprowadziliśmy
zmiany logotypu sieci, odświeżając i unowocześniając wizerunek
Stokrotki zgodnie ze światowymi trendami.
ll Sprawny i rozbudowany system logistyczny zapewniający terminowe i częste dostawy
Posiadamy 9 regionalnych centrów zaopatrzenia oraz główne Centrum Dystrybucyjne w Teresinie pod Warszawą o powierzchni ponad
27000 m2. W ofercie asortymentowej posiadamy ponad 12 000
indeksów.
ll Monitoring cen sprzedaży
Stale monitorujemy ceny konkurencji, co pozwala reagować na jej
działania. Dzięki temu zapewniamy stale atrakcjne ceny dla naszych
Kleintów.
ll Marka własna
W swoim portfolio posiadamy ponad 400 produktów marki własnej
w dwóch segmentach cenowych – segment średniej półki i segment
ekonomiczny. Produkty te zyskują coraz bardziej znaczący udział
w total sprzedaży sklepów, pozwalając wygenerować wysoki poziom
marży – nawet 30%.
Produkty marki własnej są narzędziem do skutecznego konkurowania z dyskontami.
ll Korzystne warunki współpracy
Współpraca w ramach franczyzy to nie tylko atrakcyjne ceny zakupu
towarów, to także dostęp do kredytu kupieckiego, wydłużone terminy płatności za towary oraz atrakcyjny i przejrzysty system wynagrodzeń dla Franczyzobiorcy.
ll Wyselekcjonowani dostawcy
Dzięki naszej ugruntowanej pozycji na rynku dajemy dostęp do
sprawdzonej listy dostawców, którzy w ramach współpracy oferują
korzystne warunki handlowe, system dostaw oraz odpowiedniej
jakości asortyment dla sklepów franczyzowych.
8
franczyza supermarket stokrotka
ll Sprawdzony i monitorowany asortyment
Doświadczony Dział Zakupu ciągle kreuje, analizuje i dobiera asortyment
zgodnie z aktualnie obowiązującymi na rynku trendami. Zarządzanie
asortymentem jest znaczącym czynnikiem wpływającym na rentowność
sklepów. Zwracamy szczególną uwagę na odpowiednią budowę każdej
kategorii, tak by zaspokajała ona wszelkie potrzeby naszych Klientów.
ll Standardy operacyjne
Razem z Franczyzobiorcą budujemy
jednolity wizerunek marki Stokrotka.
Standardy operacyjne są elementem
gwarantującym utrzymywanie wizerunku. Doświadczenie zdobyte na sklepach
własnych spółki Stokrotka pozwala
zaoferować Franczyzobiorcy dostęp
do wiedzy i narzędzi optymalizujących
Sprzedajemy
151 428
bułek w ciągu
jednego dnia
pracę placówki. Są to m. in.: Podręcznik Operacyjny, cykliczne badanie
„Tajemniczy Klient”, Arkusz Oceny Sklepu. Wspólna dbałość o wysokie
standardy sieci pozwala efektywnie zarządzać zespołem i dostarczać
Klientom oczekiwaną przez nich jakość.
ll Dedykowana opieka sklepu
Każdy sklep franczyzowy przez cały czas trwania umowy objęty jest profesjonalną opieką Doradcy Klienta, którego zadaniem jest stałe wspieranie Franczyzobiorcy we wszystkich kluczowych obszarach współpracy
franczyzowej. Ponadto zespół specjalistów z zakresu IT, Kontrolingu,
Sprzedaży i Marketingu, Zagospodarowania Sali Sprzedaży, Merchandisingu nieustannie wspiera rozwój i funkcjonowanie każdego sklepu
franczyzowego.
ll Szerokie wsparcie marketingowe
Supermarkety franczyzowe Stokrotka korzystają ze wszystkich narzędzi
marketingowych, które budują markę Stokrotka na terenie całego kraju.
Każdy sklep otrzymuje indywidualnie ustalony nakład cotygodniowych
gazetek promocyjnych, który jest kolportowany do gospodarstw domowych w obszarze działania sklepu, plakaty promocyjne na wybrany
asortyment gazetkowy, a także inne niezbędne materiały promocyjne dla
sklepu. Sklepy wyposażane są także w dodatkowe katalogi okolicznościowe promujące asortyment sezonowy i ulotki na wybrane kategorie produktów. Franczyzodawca oferuje także wsparcie dla sklepu w organizacji
własnych, lokalnych działań marketingowych.
Franczyzodawca organizuje ogólnopolskie kampanie
reklamowe promując każdy ze sklepów franczyzowych.
9
franczyza supermarket stokrotka
Umowa franczyzowa
Umowa franczyzowa
jest gwarantem realizacji elementów pakietu
franczyzowego.
W przystępnej formie regulujemy wzajemne prawa i obowiązki stron, dając
jednocześnie bardzo konkurencyjne warunki współpracy w ramach franczyzy
supermarket stokrotka. Proponujemy współpracę opartą na wzajemnym
zaufaniu i partnerstwie.
W trosce o Franczyzobiorców
W trosce o Klienta
ll kompleksowe zaspokajanie
potrzeb Klienta;
ll wysoka jakość obsługi Klientów;
ll wysoka jakość produktów,
priorytet: produkty świeże;
ll atrakcyjne ceny dla Klientów;
ll bogaty wachlarz promocji.
ll uproszczenie prowadzenia sklepu poprzez
podniesienie efektywności operacyjnej;
ll doświadczony i stabilny Franczyzodawca
gwarantem bezpiecznej współpracy;
ll oferta pozwalająca na realny wzrost zarobków
Franczyzobiorcy;
ll narzędzia poprawiające konkurencyjność na rynku
FMCG;
ll dostęp do narzędzi handlowych, marketingowych
i operacyjnych na najwyższym poziomie.
Kompleksowe wsparcie Franczyzobiorców
ll sprawna sieć logistyczna na terenie całego kraju;
ll stały i pewny grafik dostaw do sklepu (nawet do
6 dostaw tygodniowo asortymentu suchego i do 6
dostaw tygodniowo asortymentu świeżego);
ll spójna i sprawdzona polityka asortymentowa dla
Franczyzobiorców;
ll elastyczność w zakresie rozwijania asortymentu
regionalnego;
ll szeroka oferta produktów marki własnej;
ll dedykowane dla każdego sklepu wsparcie marketingowe w postaci dostosowanej do potencjału
rynkowego ilości gazetek promocyjnych wraz
z kolportażem bezpośrednio do Klientów, plakatów
reklamowych i materiałów POS na salę sprzedaży;
ll ogólnopolskie i regionalne działania marketingowe
budujące spójny wizerunek marki Stokrotka;
10
ll stała opieka Doradcy Klienta nad każdą placówką
franczyzową oraz pomoc w bieżącym zarządzaniu
sklepem poprzez sprawdzone rozwiązania operacyjne;
ll pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu otwarcia sklepu franczyzowego;
ll dostęp do stale udoskonalanych standardów
w zakresie wyposażenia sklepu, elementów marketingowych, analiz rynku konkurencyjnego, standardów obsługi Klienta;
ll sprawdzone i funkcjonalne rozwiązania IT dedykowane placówkom franczyzowym wraz z dostępnym
serwisem;
ll zaplecze szkoleniowe dla personelu i Franczyzobiorców.
franczyza supermarket stokrotka
Korzyści finansowe
dla Franczyzobiorców
ll wysoka marża ze sprzedaży w sklepie;
ll korzystne warunki zakupu towarów;
ll wysokie bonusy za utrzymanie stan-
dardów sieci;
ll wysokie nakłady na działania marke-
tingowe ze strony organizatora;
ll niskie opłaty franczyzowe;
ll narzędzia finansowe wspierające po-
Oczekiwania
ll otwartość i gotowość podjęcia współpracy
franczyzowej;
ll powierzchnia lokalu minimum 400 m2;
ll atrakcyjna lokalizacja mierzona takimi
czynnikami jak:
- potencjał konsumencki (min.5 tys. mieszkańców),
- parking dla Klientów,
- otoczenie konkurencyjne sklepu;
ll potencjał finansowy Franczyzobiorcy niezbędny
do wdrożenia standardów sieci.
czątkową inwestycję Franczyzobiorcy
w każdym nowym sklepie.
Zarabiaj z nami prowadząc własny, bezpieczny biznes
11
Stokrotka Sp. z o.o.
ul. Projektowa 1
20-209 Lublin
tel. 81 746 07 25
tel. kom. 508 663 307
e-mail: [email protected]
www.stokrotka.pl/franczyza
Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
– 2014 –
Download

Folder Franczyza Supermarket Stokrotka