Stavebný software Systematic
Február 2011
© 1990-2011 Systematic®
Inovácia 2011
Novinky:

Aktuálne databázové
cenníky stavebno montážnych prác
2011

Databáza TSP opäť
na scéne

Program na rozpočty
pyramida.wsn +
program na tvorbu
harmonogramu FlowProject = Kalkulus

Nové, užitočné funkcie, ktoré potešia
V tomto bulletine
nájdete:
Databázy 2011
2
TSKP alebo TSP
2
Import z XLS vydanie druhé
2
Harmonogram
3
Funkcie, ktoré potešia
3
Potiahni a pusť
3
Naše stromy
4
Hodnota rozpočtu ktorý odovzdáte vášmu klientovi závisí
od kvality databáz cenníkových položiek. Preto ich každý rok pre Vás aktualizujeme. Prispôsobujeme ich cenám na trhu, indexom Štatistického úradu a platnej legislatíve. Pridávame nové technológie a materiály.
V súčasnosti sme pre vás
pripravili v spolupráci so
spoločnosťou Cenekon Bratislava smerné orientačné ceny
a kalkulačné podklady 2011.
A to pre obe databázy: TSKP
a TSP.
Stavebný software Systematic obsahuje všetky potrebné
funkcie a teší sa priazni našich zákazníkov už 21 rokov.
Spĺňa európske kritériá a je
ako jediný na Slovensku vyvinutý na platforme SQL
Server.
Vaše dáta v SQL Serveri sú v
bezpečí ako vaše peniaze v
bankovom trezore. Cíti sa
ako ryba vo vode nielen na
jednom počítači, ale aj v rozsiahlych počítačových sietiach.
Vďaka kreativite nášho tímu,
podnetom našich klientov,
ale aj vplyvom vonkajších
požiadaviek a okolností rozširuje sa neustále funkcionalita programu.
hy, keď následne jedným
kliknutím myši získajú aktuálnu cenu stavby.
Hitom tohto roka je spojenie
rozpočtu a harmonogramu.
Pyramida.wsn a FlowProject
sa spojili.
Vznikol Kalkulus.
Robia nám radosť citoslovcia
úžasu užívateľov programu
počas importu slepého rozpočtu z Excelovskej predlo-
Kalkulus
Kalkulus je komplexný
programový systém na tvorbu rozpočtov, kalkulácií,
fakturácie a harmonogramu
stavebno - montážnych prác.
Tak ako si pre každý rozpočet môžete vytvoriť podklady
pre prípravu zákazky, t.j.
potrebu materiálov, strojových hodín a normohodín
ľudskej práce, odteraz si budete môcť tieto „zdroje“ rozvrhnúť do časového plánu.
Zabezpečí to voliteľný mo-
dul Harmonogram. Viac o
ňom na strane 3.
Stavebný software Systematic
Strana 2
Databázy 2011
V databázach 2011 boli urobené nasledovné zmeny:
- prekalkulované nepriame
náklady boli zosúladené s
platnou legislatívou, ich premietnutie do databáz TSKP a
TSP umožnilo ich úplné relačné zosúladenie
- do jednotlivých položiek
stavebných prác bola z presunu hmôt premiestnená celá
manipulácia v konkrétnom
podlaží, resp. v úrovni výkonu práce
- jednoznačné vymedzenie
hranice nákladov zakalkulovaných v réžii, resp. vo VRN
- nepriame náklady na mechanizmy sú zakalkulované
do strojohodín
- základňou pre réžiu sú
mzdové náklady.
Inováciou 2011 získate vyše
2000 nových cenníkových
položiek a cca 4000 nových
materiálov. Tu je výber z
nich:
Cenníkové položky: omietky
CEMIX, Weber, zatepľovací
systém Weber, plynovodné
potrubia, preklady Termobrick, Ytong, elektroinštalačné nehorľavé káble, odpadové potrubné systémy pre ZTI
a rozvodné systémy pre UK
Rehau, klampiarske prvky
Rheinzink a ďalšie.
Udržujte si
svoj program v
TSKP alebo TSP
kondícii :
Dátovú základňu sme opäť
pripravili v dvoch verziách:
1. Databáza TSKP je klasickou databázou známou
pod názvom URS. Reprezentuje triednik stavebných konštrukcií a prác.
Používa sa vyše 20 rokov, je však modifikovaná a rozširovaná v súlade
so stavebným a technologickým vývojom.
2. Databáza TSP bola spracovaná podľa triednika
aktuálnymi
dátami, novými
funkciami a
súladom s
verziami
Windows
stavebných prác, kde
triediacim hľadiskom je
činnosť – stavebná práca.
Tento triednik je záväzný
pre verejné obstarávanie
na základe „Metodického
pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR č. 1/2004 o
Triedniku stavebných
prác, ktorý je uvedený vo
Vestníku MVRR SR ročník 11 číslo 5“.
Triednik stavebných prác
bezprostredne nadväzuje
na záväznú klasifikáciu
stavebnej produkcie v
Európskej únii (v tom aj
na klasifikáciu NACECPV v novej smernici
EÚ č. 2004/18/EC z 31.
3. 2004). Bližšie informácie nájdete na stránke:
www.systematic.sk/tsp.htm
Rozpočet vytvorený v databáze TSKP je možné skonvertovať na rozpočet v databáze TSP a naopak.
Automatizovaný import z XLS vydanie druhé
Funkcia automatizovaného
importu z XLS súboru programu MS Excel do rozpočtu
sa osvedčila. Aj napriek tomu, že tento formát nie je
určený na výmenu dát.
Program dokáže načítať excelovský súbor s ľubovoľným rozložením riadkov,
stĺpcov a hárkov. V jednoduchom programovom wizarde
si užívateľ zosúladí stĺpce,
riadky a hárky tak, aby potrebné údaje korešpondovali
s importovaným XLS súborom.
Import jedného hárku funguje už od verzie 11.0. Kalkulus dokáže importovať z
XLS súboru všetky rozpočtové hárky naraz. Program
uloží jednotlivé hárky do
stavby po objektoch.
Funkciu Import z XLS súboru sme vytvorili aj pre načítanie materiálového cenníka
od výrobcu, z veľkoobchodu
alebo stavebnín. Takto si
môže každý sám rýchlo a
pohodlne rozšíriť našu vyše
180-tisícovú databázu materiálov a stavebných výrobkov.
Stavebný software Systematic
Strana 3
Harmonogram
Časový harmonogram alebo plán výstavby je dokument, ktorý slúži na informáciu o časovom priebehu prípravy a realizácie stavby.
V praxi sa často harmonogram robí len kvôli formálnemu splneniu konkurzných
podmienok, pričom doba
trvania jednotlivých činností
sa určuje intuitívne na základe skúseností. Takéto harmonogramy neobsahujú výpočet
kritickej cesty, neexistuje
hľadanie časových rezerv,
nedochádza k určeniu optimálnej doby výstavby ani
reálneho časového rámca na
dokončenie diela. Harmono-
gram v programe Kalkulus
predstavuje riešenie integrujúce matematiku operačnej
analýzy s grafikou zobrazovania technologických činností a väzieb. Výstupom
programu je časový plán,
finančný plán, prípadne plán
nasadenia ľudí a strojov.
Modul má väzbu na hotový
vykalkulovaný rozpočet.
Užívateľ interaktívne prenáša cenníkové položky
rozpočtu do harmonogramu, kde sa stávajú činnosťami s programom navrhnutou dĺžkou trvania. Vytváraním technologických
väzieb, úpravou kapacít,
združovaním elementárnych
činností do zložených činností, úpravou dĺžky pracovnej smeny, resp. dĺžky pracovného týždňa vzniká harmonogram v tvare Ganttovho diagramu so zvýraznenou
kritickou cestou.
„Nerobíme
Funkcie, ktoré potešia
Program je zložité dielo s
množstvom funkcií a vlastností. Bolo by možno zaujímavé urobiť štatistiku využitia jednotlivých funkcií. Niektoré z nich sú základné, bez
ktorých sa v žiadnom prípade nezaobídeme, iné zas použijeme iba zriedkakedy,
keď nás život donúti. Zoznam funkcií a vlastností
programu v chronologickom
poradí ich vzniku nájdete na
stránke: www.systematic.sk/
zoznam.htm
Medzi nimi sa nachádzajú aj
tie najnovšie:
 ľahšia kontrola súpisu prác
oproti rozpočtu - program
si dokáže zapamätať poradové číslo položky v rozpočte.
Zíde sa to hlavne pri fakturácii, keď súpis prác mož-
okolo seba
no vytlačiť s tým istým
číslom aké mal rozpočet
odovzdaný investorovi.
 dvojjazyčný rozpočet
 automatické odoslanie
rozpočtu mailom prostredníctvom interného poštového klienta
 ikona tlače v 64 bit Windows 7 je funkčná
 a mnohé ďalšie
Potiahni a pusť
(napríklad priečinkov alebo
súborov) pomocou myši.
Spočíva v tom, že sa stlačí a
drží stlačené tlačidlo myši
pri jej súčasnom posúvaní po
podložke a v cieľovom bode
sa tlačidlo pustí.
Potiahni a pusť (drag and
drop) je technika používaná
v prostredí Windows pri
premiestňovaní objektov
Túto techniku sme zapojili
do programu pre výber položiek z VDZ, PDZ, Stromu
položiek a z výsledkového
okna. Pri našom rozmiestne-
ní okien sa stala tvorba rozpočtu ešte pohodlnejšia.
Cenníkovú položku napríklad v okne PDZ chytíme
myškou, potiahneme do okna
rozpočtu a tam ju pustíme.
A ešte niečo: Túto techniku
sme zapojili aj pre premiestňovanie položky v rámci
rozpočtu pre dosiahnutie
požadovanej pozície.
veľký vietor.
Naša systematická
práca je
čerstvým
vetrom do
plachiet vášho
biznisu“
Systematic, s.r.o.
Hviezdoslavova 8
P.O.Box 92
080 01 Prešov
Telefón: 051 77 10 585, 77 10 483
Mobil: 0948 902 537
Fax: 051 77 10 556
E-mail: [email protected]
Naši zákazníci vedia ako pracujeme a oceňujú našu prácu. Vedia, že nie sú pre nás iba
IČO, ale sú našimi partnermi. Vďaka technológii SQL a kompletnej funkcionalite náš
software nevyžaduje špeciálnu podporu. Avšak celoročná telefonická alebo internetová
podpora diaľkového prístupu určite príde vhod v prípade núdze.
Vývoj sa nedá zastaviť a Systematic bol vždy na vlne pokroku. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu s Vami a na naše spoločné úspechy.
NAŠE SKÚSENOSTI
VÁŠ PROFIT
www.systematic.sk
www.facebook.com/systematic.sk
Naše stromy
Užívateľ nájde hľadanú informáciu v rozsiahlej databáze rýchlejšie, ak je zaradená
do stromovej štruktúry.
Náš software sa snaží vytvoriť stromové členenie údajov
všade, kde je to len možné.
Zrekapitulujme si „naše stromy“:
1. Priečinkový stromček
Do tohto stromu si môže
sám používateľ zaradzovať stavebné zákazky
podľa rôznych kritérií.
Napr. podľa kalendárneho
roka, podľa investora,
podľa rozpracovanosti
rozpočtu, podľa kategórie
rozpočtu a podobne.
2. Strom položiek
Do tohto stromu sú začlenené všetky položky tzv.
prototypovej dátovej základne podľa technologického zatriedenia.
3. Strom materiálov
V tomto strome nájdete
rozšírenú databázu stavebných materiálov a výrobkov.
K týmto stromovým členeniam pribudol od verzie
2011 ďalší:
4. Strom cenníkov PDZ
Pre jednotlivé cenníky
cenníkových položiek ako
napr. Zemné práce,
Zvláštne zakladanie ob-
jektov, Lešenie, Demolácie objektov, Bežné stavebné práce, atď. sme
vytvorili ďalšiu hierarchickú úroveň, ktorá
urýchli vyhľadávanie.
Download

Stavebný software Systematic