BARCZAK
ROZPARA
Biuletyn
BIEŻĄCY INFORMATOR PRAWNY
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
WRZESIEŃ 2013
BARCZAK
ROZPARA
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Biuletyn wrzesień 2013
SPIS TREŚCI
NOWE PRAWO
Uzasadnienie wyroku sądu II instancji tylko na wniosek
str. 3
Uproszczenie i przyspieszenie procedury administracyjnej
str. 3
Zmiany w urlopach wychowawczych
str. 3
Nowe przepisy drogowe dla osób niepełnosprawnych
str. 4
Nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę
str. 4
ORZECZNICTWO
Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
(pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach do Sądu Najwyższego z dnia 06.09.2013 r)
str. 5
Prawo do odwołania do sądu po ukaraniu dyscyplinarnym
(wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02.10.2013 r., SK 10/13)
str. 5
Krąg osób uprawnionych do odbioru pisma z sądu
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.09.2013 r., V CSK 428/13)
str. 6
Brak pasów bezpieczeństwa u zmarłego a odszkodowanie dla osób bliskich
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.09.2013 r., IV CSK 87/13)
str. 6
ARTYKUŁY
Termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez nieustalonego sprawcę
(artykuł radcy prawnego Łukasza Grabskiego)
ZAPRASZAMY DO LEKTURY!
02
str. 8
BARCZAK
ROZPARA
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Biuletyn wrzesień 2013
NOWE PRAWO
NOWE PRAWO
Uzasadnienie wyroku sądu II instancji tylko na wniosek.
“Projektowana nowelizacja
W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowelizacją Kodeksu postępowania cy-
Kodeksu postępowania
wilnego dotyczącą obowiązku sporządzania uzasadnień wyroków przez sądy II instancji.
cywilnego wprowadzi regułę,
W obecnym stanie prawnym sąd, który rozpatruje apelację, co do zasady musi uzasadnić wyrok
według której również
z urzędu, chyba, że oddala apelację w całości. Wówczas uzasadnienie sporządzane jest na wnio-
uzasadnienie orzeczenia
sek strony zgłoszony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Projektowana nowelizacja
zmieniającego zaskarżony
Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzi regułę, według której również uzasadnienie
wyrok będzie sporządzane
orzeczenia zmieniającego zaskarżony wyrok będzie sporządzane na wniosek. Jeżeli zatem
na wniosek.”
strona będzie chciała poznać motywy, jakimi kierował się sąd odwoławczy zmieniając orzeczenie w jej sprawie, będzie musiała na piśmie wystąpić o takie uzasadnienie.
Obecnie projekt znajduje się w fazie konsultacji społecznych.
Uproszczenie i przyspieszenie procedury administracyjnej.
“Według nowego projektu,
Na posiedzeniu w dn. 11.09.2013 r. Sejm rozpoczął prace nad prezydenckim projektem ustawy
jeśli organ nie zastosowałby
o zmianie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Projekt ma na celu przy-
się do wytycznych sądu czy
spieszenie i uproszczenie procedur sądowych przy rozpatrywaniu skarg obywateli na działania
też nie zająłby stanowiska
organów władzy publicznej.
w określonym terminie,
Obecnie nagminnie zdarza się, że sprawa po pierwszym rozpatrzeniu przez sąd, ponownie
wówczas skarżący mógłby
do niego wraca, ponieważ organ albo nie chce uznać sądowej wykładni przepisów, albo nie
żądać wydania sądowego
przestrzega innych zaleceń sądu. Według nowego projektu, jeśli organ nie zastosowałby się
orzeczenia, a także wymie-
do wytycznych sądu czy też nie zająłby stanowiska w określonym terminie, wówczas skarżący
rzenia organowi grzywny.”
mógłby żądać wydania sądowego orzeczenia, a także wymierzenia organowi grzywny. Sąd
mógłby ponadto zasądzić od organu na rzecz skarżącego od 1 tys. złotych do 10 tys. złotych
tytułem “zadośćuczynienia” za niewykonanie wyroku.
Ponadto, WSA mogłyby same – w ramach samokontroli - uwzględniać skargę kasacyjną, bez
przesyłania jej dalej Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. W takiej sytuacji, uznając argumenty składającego kasację, WSA mógłby uchylić swój wyrok lub postanowienie z urzędu
i jeszcze na tym samym posiedzeniu ponownie rozpoznać sprawę. Od tak wydanego orzeczenia,
każdej ze stron sporu nadal przysługiwałaby skarga kasacyjna, gdyby strona nie zgadzała się
z wyrokiem. Dodatkowo, NSA częściej mógłby orzekać bezpośrednio co do samej skargi - obecnie jest to możliwe tylko, gdy sąd I instancji nie naruszył przepisów postępowania mających
istotny wpływ na wynik sprawy.
Zmiany w urlopach wychowawczych.
Od dn. 01.10.2013 r. obowiązują nowe przepisy prawa pracy dotyczące urlopu wychowawczego. Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu określenia długości trwania urlopu: ustawodawca zmienił dotychczasowy wymiar urlopu z „do 3 lat” na „do 36 miesięcy”. Dodatkowo,
wprowadzono regułę, że każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do co najmniej jednego miesiąca z puli 36 miesięcy urlopu. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodzi-
03
BARCZAK
ROZPARA
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Biuletyn wrzesień 2013
NOWE PRAWO
ców, co oznacza, że w razie niewykorzystania urlop w omawianym zakresie przepada. Jeśli
zatem z urlopu wychowawczego będzie chciała skorzystać np. wyłącznie matka, to z uwagi na
tą miesięczną nieprzenaszalną część, będzie ona mogła opiekować się dzieckiem maksymalnie przez 35 miesięcy. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy drugi rodzic nie żyje lub został
pozbawiony władzy rodzicielskiej albo gdy uległa ona ograniczeniu lub zawieszeniu. Wtedy
wszystkie 36 miesięcy urlopu wychowawczego może wykorzystać jeden rodzic.
Poza tym, w ramach nowelizacji podniesiono również wiek dziecka, nad którym można
sprawować opiekę w ramach urlopu wychowawczego – z dotychczasowych 4 lat do 5 lat.
Zmieniono również okres, w którym rodzice mogą korzystać z urlopu jednocześnie – z 3 miesięcy na 4 miesiące. Nowelizacja odchodzi też od proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu
wypoczynkowego w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego. Rodzic, który pójdzie na wychowawczy w tym samym roku kalendarzowym, w którym nabył prawo
do urlopu wypoczynkowego, a następnie powróci do pracy, będzie mógł skorzystać z pełnego
wymiaru urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo przed urlopem wychowawczym.
Nowe przepisy drogowe dla osób niepełnosprawnych.
“Nowelizacja dotyczy
Na posiedzeniu w dn. 27.09.2013 r. Sejm uchwalił zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz
obowiązków oraz uprawnień
ustawie o drogach publicznych. Nowelizacja dotyczy obowiązków oraz uprawnień osób
osób niepełnosprawnych.
niepełnosprawnych. Wprowadzono m.in. nowe karty dla niepełnosprawnych z okresem
Wprowadzono m.in. nowe
obowiązywania maksymalnie 5 lat. Autentyczność oraz ważność tych kart ma być kontrolo-
karty dla niepełnosprawnych
wana przez urząd zwany Centralną Ewidencją Kart Parkingowych. Niepełnosprawny będzie
z okresem obowiązywania
pozostawiał kartę za przednią szybą auta, eksponując jej wszystkie techniczne zabezpie-
maksymalnie 5 lat.”
czenia i umożliwiając odczytanie numeru, daty ważności oraz numerów rejestracyjnych auta.
Za wydanie karty zapłaci sam zainteresowany. Ewidencja ma działać jako część CEPiK, który
funkcjonuje od lat.
W uchwalonej nowelizacji przesądzono także, że płatne parkowanie obowiązywać będzie tylko
w dni robocze (w określonych godzinach albo całodobowo), a maksymalna kwota za pierwszą
godzinę parkowania nie może przekroczyć 3 zł. Posłowie wprowadzili też limit stanowisk
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Kiedy liczba miejsc postojowych wynosi od 6 do
15 obowiązkowe jest jedno stanowisko. Dwa, gdy miejsc jest od 16 do 40, oraz trzy, jeżeli liczba
stanowisk wynosi od 41 do 100.
Nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W Dzienniku Ustaw z dn. 16.09.2013 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. Zgodnie z § 1 powyższego rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło
1680 zł. W porównaniu z rokiem 2013 minimalna płaca wzrosła zatem o 80 zł.
04
BARCZAK
ROZPARA
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Biuletyn wrzesień 2013
ORZECZNICTWO
ORZECZNICTWO
Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.
“Sąd Okręgowy w Gliwicach
Sąd Okręgowy w Gliwicach wystąpił z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego czy
wystąpił z pytaniem pra-
zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej należne członkom rodziny na podstawie art. 446
wnym do Sądu Najwyższego
§ 4 k.c. wchodzi do spadku po zmarłym i podlega dziedziczeniu.
czy zadośćuczynienie
Sąd Okręgowy powziął powyższe wątpliwości analizując stan faktyczny, w którym spadkodawca
za śmierć osoby bliskiej
zmarł nie otrzymawszy uprzednio rekompensaty za śmierć syna wskutek czyni niedozwolonego.
należne członkom rodziny
W związku z tym, że zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią osoby najbliższej (art.
na podstawie art. 446 § 4
446 § 4 k.c.) jest świadczeniem przynależnym wyłącznie najbliższemu członkowi rodziny, SO
k.c. wchodzi do spadku po
w Gliwicach wyraził wątpliwość czy do zadośćuczynienia tego mogą uzyskać prawo spadkobier-
zmarłym i podlega
cy zmarłego. Niektóre roszczenia związane z osobą uprawnionego nie wygasają bowiem wraz
dziedziczeniu.”
z jej śmiercią, ale o dziedziczeniu zadośćuczynienia Kodeks cywilny milczy. Na razie nie wiadomo czy Sąd Najwyższy ustosunkuje się do powyższego pytania i jaka będzie treść odpowiedzi.
• pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach do Sądu Najwyższego z dnia 06.09.2013 r.
Prawo do odwołania do sądu po ukaraniu dyscyplinarnym.
“Każdy powinien móc
Każdy powinien móc odwołać się do sądu od kary dyscyplinarnej, niezależnie od tego, czy
odwołać się do sądu od
wykonuje wolny zawód i jak został ukarany – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku
kary dyscyplinarnej,
z dnia 02.10.2013 r.
niezależnie od tego, czy
Sprawa dotyczyła kary upomnienia nałożonej na lekarza weterynarii za nieprawidłowości,
wykonuje wolny zawód
jakich dopuścił się w trakcie leczenia psa. Weterynarz próbował odwołać się do sądu
i jak został ukarany.”
powszechnego, ale Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny w Warszawie odmówił przyjęcia jego
odwołania. Wskazał na obowiązujący wówczas art. 46 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, który pozwalał odwołać się tylko lekarzom ukaranym
karą cięższą niż tylko upomnienie - karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub karą
pozbawienia prawa wykonywania zawodu.
W tej sytuacji lekarz złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Po rozpatrzeniu skargi TK
orzekł, że zaskarżony przepis nie spełnia wymogu zgodności z Konstytucją. Trybunał stwierdził,
iż prawo do sądu powinno być zagwarantowane w ramach każdego postępowania dyscyplinarnego, niezależnie od tego, czy osoba ukarana wykonuje wolny zawód, czy inny, ani jaki był
rodzaj i wysokość kar. Trybunał podkreślił nadto, że każda kara dyscyplinarna ma charakter
represyjny, a już szczególnie dolegliwa jest dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego, w tym np. dla lekarzy. Może bowiem narażać ich na utratę zaufania i dyskredytować
ich w oczach opinii publicznej. Stąd też uzasadnione jest pozostawienie ukaranemu drogi
odwoławczej nawet od kary upomnienia.
• wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02.10.2013 r., SK 10/13
05
BARCZAK
ROZPARA
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Biuletyn wrzesień 2013
ORZECZNICTWO
Krąg osób uprawnionych do odbioru pisma z sądu.
“Nie każda osoba zatru-
Nie każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie może odebrać pismo z sądu. W szcze-
dniona w przedsiębiorstwie
gólności, nie muszą mieć takich uprawnień praktykanci zatrudnieni czasowo w okresie
może odebrać pismo z sądu.
wakacyjnym – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 06.09.2013 r.
W szczególności, nie muszą
Sprawa dotyczyła zlecenia przez jedną z wrocławskim spółdzielni mieszkaniowych wybu-
mieć takich uprawnień
dowania dwóch domów mieszkalnych. Przedsiębiorstwo budowlane, które przyjęło zlecenie,
praktykanci zatrudnieni
wykonało umowę i ostatniego dnia terminu powiadomiło o tym spółdzielnię. Spółdzielnia
czasowo w okresie
odmówiła jednak przyjęcia inwestycji - najpierw z powodu braku wymaganych prawem doku-
wakacyjnym...”
mentów, a potem z powodu wad samej budowli. Firma budowlana uznała, że do opóźnień nie
doszło z jej winy i zażądała od spółdzielni zapłaty prawie 200 tys. zł z tytułu kary umownej. Gdy
spółdzielnia nie zapłaciła, sprawa znalazła się w sądzie.
Początkowo sąd I instancji zasądził na rzecz przedsiębiorstwa budowlanego żądaną przez
niego karę, ale sąd II instancji uwzględnił apelację spółdzielni i oddalił w całości żądania firmy.
Firma ta złożyła więc do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną, ale podniosła w niej głównie
zarzut nieważności apelacji. Twierdziła bowiem, że spółdzielnia złożyła apelację po terminie.
Okazało się, że wyrok sądu I instancji, wraz z pisemnym uzasadnieniem, został dostarczony
do siedziby spółdzielni pod nieobecność jej zarządu i pracowników. W budynku przebywała
wówczas jedynie studentka, zatrudniona na umowę zlecenie w ramach wakacyjnych praktyk. Po przybyciu listonosza próbowała dodzwonić się do członków zarządu spółdzielni, ale
ponieważ nikt nie odbierał telefonów, poprosiła listonosza, by ten awizował przesyłkę. Listonosz spełnił jej prośbę i zostawił awizo z adnotacją “na prośbę odbiorcy”. Z tego właśnie
powodu firma budowlana twierdziła, że wyrok został doręczony prawidłowo, a w związku z tym
spółdzielnia spóźniła się ze złożeniem apelacji od niego.
Sąd Najwyższy zakwestionował stanowisko przedsiębiorcy budowlanego i stwierdził, że zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, pisma procesowe dla osoby prawnej
- a taką jest spółdzielnia mieszkaniowa - doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk upoważnionego pracownika. Nawet jeśli domniemywać,
że osoba czynna w lokalu przedsiębiorcy jest takim upoważnionym pracownikiem, jest to domniemanie do obalenia. SN wyjaśnił, że w tej sprawie nie doszło do skutecznego doręczenia,
ponieważ członkowie zarządu spółdzielni wyraźnie potwierdzili, iż praktykantka nie była osobą
uprawnioną do odbioru listów przychodzących. Stąd też, określanie jej jako „osoby czynnie
działającej w lokalu przedsiębiorstwa” nie mogło zasługiwać na aprobatę.
• wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.09.2013 r., V CSK 428/13.
Brak pasów bezpieczeństwa u zmarłego wpływa na odszkodowanie
dla osób bliskich.
Przyczynienie się do powstania szkody pomniejsza odszkodowanie nie tylko poszkodowanego, ale także osób poszkodowanych pośrednio – taki wniosek wypływa z wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 12.09.2013 r.
Sprawa dotyczyła odszkodowania dla męża za śmierć żony w wypadku komunikacyjnym.
W chwili wypadku kobieta nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa, ponieważ pasy były
06
BARCZAK
ROZPARA
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Biuletyn wrzesień 2013
ORZECZNICTWO
zepsute. Samochód stanowił współwłasność jej oraz męża i zmarła wiedziała o wadzie
“...w niniejszej sprawie było
wsiadając do niego. Sąd Okręgowy oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku po rozpatrzeniu sprawy
uzasadnione miarkowanie
uwzględniły żądanie męża o odszkodowanie co do zasady, ale zmniejszyły zasądzoną sumę
odszkodowanie ze względu
o 50 %, uznając, iż zmarła przyczyniła się do powstania szkody.
na znaczne zawinienie
Po wniesieniu przez męża skargi kasacyjnej, Sąd Najwyższy podtrzymał stanowisko sądów
żony, ale także męża, który
niższych instancji. Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie było uzasadnione miarkowanie od-
wiedział o braku pasów
szkodowanie ze względu na znaczne zawinienie żony, ale także męża, który wiedział o braku
bezpieczeństwa. ”
pasów bezpieczeństwa. W ocenie SN, jeśli przyczynienie się bezpośrednio poszkodowanych
wchodzi w grę, to tym bardziej powinno zmniejszać odszkodowanie i zadośćuczynienie poszkodowanych pośrednio.
• wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.09.2013 r., IV CSK 87/13.
07
BARCZAK
ROZPARA
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Biuletyn wrzesień 2013
ARTYKUŁY
ARTYKUŁY
TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKODY
WYRZĄDZONEJ PRZEZ NIEUSTALONEGO SPRAWCĘ.
Zasadą wynikającą z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK jest, że do
zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy zaspokajanie roszczeń z tytułu
ubezpieczeń obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność
cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym,
a nie ustalono ich tożsamości. Do zadań Funduszu należy także zaspokajanie roszczeń z tytułu
ubezpieczeń OC ppm za szkody w mieniu, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia,
trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających
odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem
mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości.
Kwestią sporną w orzecznictwie pozostaje, czy w ww. sytuacjach wobec Funduszu, możliwe
“Fundusz odmawia napra-
jest przyjęcie terminu przedawnienia wynikającego z art. 4421 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. ter-
wienia szkód wyrządzonych
minu 20 letniego od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany
przez nieznanych sprawców,
dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zdaniem Funduszu, taki
jeżeli zostały zgłoszone
termin wymaga ustalenia, że przestępstwo zostało popełnione przez konkretną osobę, a za-
w po upływie trzech lat od
tem nieustalenie sprawcy stanowi okoliczność, wobec której nie jest możliwe rozstrzygnięcie,
umorzenia postępowania
że doszło do popełnienia przestępstwa (bez względu na pozostałe okoliczności). Tym samym,
przygotowawczego...”
Fundusz odmawia naprawienia szkód wyrządzonych przez nieznanych sprawców, jeżeli
zostały zgłoszone w po upływie trzech lat od umorzenia postępowania przygotowawczego, gdyż podnosi zarzut przedawnienia roszczeń w oparciu o termin określony w art. 4421
§ 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z treścią którego roszczenie o naprawienie szkody czynem
niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany
dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, przy czym termin ten nie
może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
Prezentowane przez Fundusz stanowisko jest – co oczywiste – mniej korzystne dla poszkodowanych niż stosowanie dwudziestoletniego terminu przedawnienia roszczeń przewidzianego
dla szkód wyrządzonych przestępstwem. Stanowisko Funduszu jest także podzielane przez niektóre składy orzekające w sprawach dochodzenia przez poszkodowanych ich roszczeń za szkody wyrządzane przez nieustalonych sprawców. Jak wskazano wcześniej, pozostaje to jednak
w orzecznictwie kwestią sporną, gdyż inne składy orzekające opierają swoje rozstrzygnięcie
o wykładnię, zgodnie z którą do roszczeń odszkodowawczych dochodzonych od Funduszu w takich sytuacjach można stosować dłuższy termin przedawnienia, tj. dwudziestoletni wynikający
z art. 4421 § 2 Kodeksu cywilnego.
08
BARCZAK
ROZPARA
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Biuletyn wrzesień 2013
ARTYKUŁY
Stanowisko Funduszu, aprobowane przez część judykatury, ogranicza możliwość dochodzenia
roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną przez nieznanego sprawcę, (który przykładowo
zbiegł z miejsca zdarzenia, bo był pod wpływem alkoholu) do terminu trzech lat od momentu
prawomocnego umorzenia postępowania karnego w sprawie czynu wyrządzającego szkodę.
Należy bowiem zauważyć, że poszkodowany wskutek przestępstwa, którego sprawcę ustalono,
może skutecznie dochodzić swoich roszczeń od sprawcy i jego ubezpieczyciela, ewentualnie
od Funduszu w terminie lat dwudziestu od popełnienia przestępstwa. Osoby poszkodowane
przez niezidentyfikowanego sprawcę – pomimo ustawowej gwarancji naprawienia ich szkody
przez Fundusz – pozostają zatem w gorszej sytuacji prawnej od tych, którzy zostali poszkodowani przez sprawcę ustalonego.
Należy również dodać, że odwoływanie się przez Fundusz do rządzących procesem karnym
wymogów skonkretyzowania sprawcy nie znajduje odzwierciedlenia w cywilnej sprawie
odszkodowawczej tego typu. Inaczej bowiem niż na gruncie procedury karnej, nieustalenie
osoby sprawcy nie wyklucza możliwości uznania przez sąd cywilny w takim sporze, że czyn
z którego szkoda wynikła, jest przestępstwem. Sąd cywilny w takiej sprawie nie rozstrzyga bowiem o odpowiedzialności karnej zindywidualizowanego oskarżonego, ale o odpowiedzialności
odszkodowawczej podmiotu trzeciego względem sprawcy czynu.
Z uwagi na niejednolite orzecznictwo sądowe w omawianym zakresie, Rzecznik Ubezpieczo“Rzecznik Ubezpieczonych
nych pismem z dnia 23.05.2013 r., zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie
jednoznacznie opowiada
uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie tych rozbieżności. Obszerny wniosek Rzecznika
się za tymi decyzjami
Ubezpieczonych (pełna treść wniosku dostępna jest na stronie: www.rzu.gov.pl) przytacza
sądów, które nie ograniczają
poglądy judykatury zarówno negatywnie, jak i pozytywnie odnoszące się do możliwości sto-
możliwości dochodzenia
sowania dwudziestoletniego terminu przedawnienia w razie zaistnienia szkód wywołanych
roszczeń związanych ze
przestępstwami popełnionymi przez nieustalonych sprawców. Rzecznik Ubezpieczonych jed-
szkodą wyrządzoną przez
noznacznie opowiada się za tymi decyzjami sądów, które nie ograniczają możliwości do-
nieznanego sprawcę do
chodzenia roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną przez nieznanego sprawcę do ter-
terminu trzech lat i w pełni
minu trzech lat i w pełni popiera wykładnię przepisów leżącą u podstaw takich rozstrzygnięć.
popiera wykładnię przepisów
Należy w pełni zaaprobować stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych także z tego względu, że
leżącą u podstaw takich
nie pomija ono celu, któremu ma w rzeczywistości służyć art. 442 1 § 2 Kodeksu cywilnego.
rozstrzygnięć.”
Pozostaje on bowiem gwarancją dla osoby poszkodowanej, by mogła uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę wyrządzoną jej przez sprawcę czynu zabronionego
w dłuższym czasie od standardowego terminu trzyletniego. Odmienne, prezentowane przez Fundusz i niektóre składy orzekające stanowisko, wypacza gwarancyjny charakter tego przepisu.
O podjęciu Uchwały przez Sąd Najwyższy poinformujemy Państwa na łamach naszego Biuletynu.
Łukasz Grabski
[email protected]
09
BARCZAK
ROZPARA
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Biuletyn wrzesień 2013
KONTAKT
JACEK BARCZAK
radca prawny, partner,
mail: [email protected]
DARIUSZ ROZPARA
radca prawny, partner,
mail: [email protected]
BARCZAK ROZPARA
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Stanisława Wyspiańskiego 14/37,
60-750 Poznań,
tel. +48 61 222 40 90,
tel/fax +48 61 222 40 91,
www.barczak-rozpara.pl
REDAKCJA:
ANNA SEKURA
mail: [email protected]
Niniejszy biuletyn stanowi informację dostarczaną bezpłatnie.
Nie stanowi usługi doradztwa prawnego oraz nie powinien być podstawą
do podejmowania decyzji biznesowych.
Download

Biuletyn - Barczak Rozpara Kancelaria Radców Prawnych