MOBILITA PRE VAŠE DÁTA
®
Systém riadenia
skladu (WMS)
pre menšie sklady
Systém riadenia skladu (WMS) pre menšie sklady
optimalizuje prevádzkové procesy všetkých funkcií
skladu. Tieto funkcie sa zvyèajne zaèínajú príjmami
od dodávate¾ov a konèia prepravou k zákazníkom.
Obsahujú všetky presuny tovaru a informaèné toky
medzi nimi.
Použitie WMS umožòuje podniku zvýši svoju
konkurenènú schopnos znížením pracovných
nákladov, zlepšením služieb pre zákazníkov, zvýšením presnosti inventarizácie, zlepšením flexibility a
schopnosti reagova. Umožòuje spravova skladové
zásoby v reálnom èase. Aplikácia je využite¾ná v
akomko¾vek sklade (potraviny, drogéria, hraèky,
pneumatiky, biela a èierna technika, sanita, papier,... atï.) bez obmedzenia z poh¾adu skladovanej
komodity.
Skutoènos, že skladník pracuje on-line je základným charakteristickým rysom aplikácie.
Takto je možné ma neustále svoj sklad pod plnou kontrolou. Manažment alebo vedúci skladu
dokáže operatívne hodnoti a riadi stav skladu ako aj èinnos skladníkov. Ïalším charakteristickým rysom aplikácie je podpora identifikácie tovaru èiarovými kódmi. Treou k¾úèovou
vlastnosou je podpora technológie „Mapa skladu“ v rozsiahlych skladových priestoroch (10
000 m2 a viac, 5 000 paletových pozícií a viac). Skladník pri práci používa mobilné zariadenie
priemyselné PDA, ktoré je neustále pomocou Wi-Fi siete pripojené k aplikaènému serveru.
Èo do poètu súèasne pracujúcich užívate¾ov , pre ktorých je aplikácia urèená, je odporúèaný
rozsah od 2-3 skladníkov.
Hlavné prínosy
• Systém WMS optimalizuje procesy vyskladòovania riadi pohyb skladníka v roz¾ahlých
skladoch na základe vopred definovaného algoritmu.
• Efektívnejšie využíva skladové priestory - systém ponúka možnosti efektívnejšieho rozmiestnenia tovaru vo vzahu k procesom príjmu, montáže, vyskladòovania , balenia a
distribúcie. Táto zvýšená efektivita môže výrazne zvýši produktivitu, ako aj zníži celkové
náklady na skladovanie.
• Optimalizuje zaskladòovací proces - systém podporuje "Cross docking" , t.j. metodiku
zaskladòovania prijímaného tovaru èo najbližšie k expediènej skladovej pozícii, a tým sa
znižuje skladová manipulácia s tovarom.
• Rozširuje služby zákazníkom - zefektívòuje proces od objednávky po dodávku. Odberatelia
môžu presnejšie zisti priebežný stav vybavovania objednávky a reálny termín dodania.
• Systém WMS dokáže automaticky rozpozna vzahy medzi prijímaným tovarom a odberate¾skou objednávkou, èím redukuje reklamácie ako dôsledok zvýšenej presnosti vyskladòovania.
• „Priebežné upratovanie“ skladu - systém svojimi nástrojmi podporuje proces priebežného
riešenia nezrovnalostí, èo následne výrazne zjednoduší a urýchli proces inventúry.
• Výrazne zvyšuje efektivitu práce skladníka - presná lokalizácia a identifikácia tovaru snímaním èiarových kódov.
• Minimalizuje chyby, napr. zámeny tovaru spôsobené ¾udským faktorom - systém neumožní
omylom vyskladni nesprávny tovar a rovnako neumožní ukonèi vyskladòovanie, ak neboli
vyskladnené všetky položky bez toho, aby tento rozpor schválil zodpovedný pracovník.
• Umožòuje jednoducho a rýchlo evidova údaje do systému pomocou mobilných terminálov v
on-line režime.
• Znižuje náklady na papier - implementácia WMS v reálnom èase môže významne zníži
papierovanie, ktoré je tradiène spojené so skladovými operáciami, ako aj zabezpeèi vèasný
a presný tok tovaru a informácií. Príjemky, výdajky, baliace listy, ktoré sú zvyèajne zachovávané ako tlaèený originál, môžu by udržiavané elektronicky.
• Priebežne kontroluje a štatisticky vyhodnocuje prácu skladových pracovníkov (poèet zabalených ks, hmotnos zabaleného tovaru, rýchlos zabalenia objednaného tovaru na odberate¾a,
atï.). Tieto výstupy je možné využi napríklad v rámci motivaèného a odmeòovacieho
systému spoloènosti.
• Znižuje závislos na personále skladu.
Základné vlastnosti
• Práca systému nad viacerými skladmi.
• Podpora použitia výrobných èísel – šarží.
• Riadenie prístupu do systému na základe jednoznaèného prístupového kódu skladníka,
následne je možné exaktne monitorova a vyhodnocova aktivity všetkých skladníkov.
Dôsledné logovanie všetkých aktivít.
• Podpora technológie „Mapa skladu“ èo v praxi znamená, že jednotlivým skladovým/paletovým polohám sú priradené èiarové kódy a priestorová architektúra mapy skladu je zaevidovaná v informaènom systéme.
• Jednu tovarovú položku je možné evidova na jednej alebo ¾ubovo¾ných paletových pozíciách.
• Podpora Blokaèných/Rezervaèných/Karanténnych polôh. Každá poloha môže by viazaná na
jedného alebo viacerých odberate¾ov. Možnos dynamicky prekonfigurova pri zmene mapy
skladu.
• Podpora vychystávacích polôh.
• Systém predpokladá, že tovar je na 99 percent oznaèený èiarovým kódom. V prípade ak
tovar takto nie je oznaèený priamo od výroby, systém WMS podporuje generovanie nelicencovaných èiarových kódov pre tieto položky. Táto vlastnos zabezpeèuje minimalizáciu chýb
(zámen tovaru) spôsobených ¾udským faktorom.
• Aplikácia je ergonomicky dizajnovaná a umožòuje expresne rýchle zaškolenie obsluhy – v
rádoch nieko¾ko hodín. Táto skutoènos výrazne podporuje mobilitu pracovnej sily alebo
sezónne vykrývanie pracovných kapacít.
Moduly systému
Riadenie procesu príjmu:
•
•
•
•
príjem z dodávate¾skej objednávky alebo z dodacieho listu
kontrola na objednané položky a množstvá – parametricky
možnos evidova nový èiarový kód pri príjme
automatizované ocenenie dokladov príjmu
Optimalizácia naskladnenia:
- vo¾né miesto
- predchádzajúci výskyt tovaru
- blokaèná poloha
Procesné riadenie vyskladòovania:
•
•
•
•
•
•
•
vyskladòovanie na základe výdajky
skladník vytvára doklad výdaja
vedúci skladu/zmeny pride¾uje doklady na vyskladnenie
individuálny prístup skladníkov k dokladom na vyskladnenie
vyskladòovanie vlny – jeden skladník viac dokladov
hromadné vyskladòovanie – viac skladníkov jeden doklad
optimalizácia zaplnenia vychystávacích polôh
Optimalizácia procesu vyskladòovania – pohybu skladníka:
- FIFO
- Najrýchlejší prechod
- Pod¾a objemu/hmotnosti tovaru – najažší/najväèší najskôr
- priorita
Objednávka (vzorkové predajne):
• funkcionalita šitá na mieru vzorkovým predajniam
• podpora vytvárania odberate¾skej objednávky v maximálne jednoduchom užívate¾skom
prostredí
• vhodné aj pre priame použitie zákazníka
• dynamicky sa zefektívòuje a zrých¾uje proces tvorby objednávok
Reklamácia:
• proces je prakticky totožný s procesom príjmu, výsledkom je však štandardne doklad storna
výdaja a odlišnosti sa tiež prejavujú v spôsoboch oceòovania
Manažérska konzola:
• manažérska konzola zužitkováva podrobné žurnálne záznamy systému a poskytuje preh¾adné podklady k hodnoteniu efektivity práce skladníkov
• vedúci skladu má možnos priebežne kontrolova a štatisticky vyhodnocova prácu skladových pracovníkov (poèet zabalených ks, hmotnos zabaleného tovaru, rýchlos zabalenia
objednaného tovaru na odberate¾a, atï.)
Inventúra:
• okrem štandardnej funkcionality množstevnej inventúry je v systéme aplikaèná podpora pre
“priebežné inventúry/upratovanie skladu “
• aplikaèná logika v procese vyskladnenia núti skladníka aby operatívne “upratoval” zjavný
nesúlad evidenèného a skutkového stavu
• systém WMS podporuje evidenciu chybného tovaru, expirovaného tovaru, èi chýbajúceho
tovaru
Presun:
• je možné priebežne realizova presuny tovaru medzi polohami, a tým zabezpeèova optimálne rozmiestnenie tovaru v sklade
• táto funkcionalita je rovnako využívaná pri optimalizácii zaplnenia vychystávacích pozícií
Info:
• užívate¾ môže v ktoromko¾vek momente zisti naèítaním polohy, aký tovar sa na danej
polohe nachádza a naopak, nasnímaním èiarového kódu tovar identifikova, kde všade v
sklade sa nachádza daný tovar
• táto funkcia je silne užívate¾sky konfigurovate¾ná a predstavuje mimoriadne úèinný nástroj
na udržanie preh¾adu a rýchlu orientáciu v sklade
Technické požiadavky
Systém WMS vyžaduje pre svoju prevádzku lokálnu WiFi sie profesionálnej triedy. Táto je
štandardne realizovaná centrálnym aktívnym sieovým prvkom, na ktorý sú pripojené WiFi
prístupové body.
Samotná aplikácia beží na priemyselných PDA s operaèným systémom Win CE 4,2 a vyšší alebo
WinMobile 5,x a vyšší.
Na strane servera je vyžadovaný Win2003 server s inštalovaným IIS (alternatívne môže by aj
Win XP).
Samotné riešenie tvoríme na základe podrobnej analýzy požiadaviek a potrieb každého zákazníka. Ak Vás
zaujalo naše riešenie, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie [email protected]
KODYS SLOVENSKO ® s. r. o., èlen IBCS GROUP, Sliaèska 2, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika
tel.: +421 2 / 4342 3844, 4341 3103, 4342 3836, fax: +421 2 4341 2809
[email protected], www.kodys.sk, www.ibcsgroup.com
Download

Systém riadenia skladu (WMS) pre menšie sklady