A
B
C
1
2
T
Bilgi
Beceri
5
I
6
J
7
K
8
L
M
N
O
9
10
11
12
AT
AT
AT AT
T
T
Bağımsız Çalışabilme
Öğrenme Yetkinliği
ve
Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Yetkinlik
Yetkinlik
Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlikler
Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik
değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
AT
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları
geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde
değerlendirebilme.
AT
AT
A: Temel alan yeterliliği ile ilişkilidir
T: TYYÇ ile ilişkilidir.
A T: Hem temel alan hem de TYYÇ ile ilişkilidir.
Program Kazanımları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
T
Teorik ve yöntemsel eğitimler sonucu sualtı arkeolojisinde akademik ve profesyonel kariyer edinmek
Araştırma-yorumlama-yönetim modeli oluşturma öğretileri ile sualtı kültür mirasının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak
Çok disiplinli araştırmalarla sualtı arkeolojisine yeni bakış açısı kazanmak
Denizcilik, gemi formları, deniz ticareti ve limanların eski çağlardan günümüze kadarki gelişim sürecini analiz edebilmek
Eski çağ medeniyetlerinin sualtındaki izlerinden yola çıkarak, sosyal ve kültürel geçmişlerini günümüze taşımak
Çağlar boyunca farklı kültürler arasındaki ilişkilerde denizciliğin rolünü değerlendirebilmek
Eski çağlarda denizcilik faaliyetlerine ait kalıntıların kaydedilmesi, analiz edilmesi, korunması ve sergilenmesi için yöntemler modellemek
Güncel bilgisayar yazılımları kullanarak bilginin işlenmesi için gerekli veri bankasını -oluşturma, haritalama ve çizim donanımına sahip olmak
Deniz jeofiziği, tarih, coğrafya, deniz biyolojisi, bilgisayar ve gemi teknolojisi yöntemlerini, sualtı arkeolojisine entegre edebilmek
Yeni geliştirilen sualtı teknolojilerini bu alanda kullanabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak
AT
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama
becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Yetkinlik
AÇIKLAMA:
T
AT AT T
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir
bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde
değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde
kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve
iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Yetkinlik
20
21
AT AT AT
Yetkinlik
3. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama
becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
AT
Alana Özgü Yetkinlik
2. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir
ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
4. Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının
uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
28
T
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel
veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı,
sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
19
24
25
26
27
T
1. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel
veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü
ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
16
23
T
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini
kullanarak çözümleyebilme.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak
yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen
karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar
geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda
liderlik yapabilme.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel
bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri
gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
22
T
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle
bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
15
18
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri kullanabilme.
AT
2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık
sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk
alarak çözüm üretir.
3. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik
yapar.
2. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış
açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete
geçer.
3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde
kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve
iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
14
T
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
12
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
T
R
Yetkinlik
11
T
Bağımsız Çalışabilme
ve
Öğrenme Yetkinliği
Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği
10
T
AT
1. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Q
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda
bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
T
AT
P
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 7. Düzey, Yüksek Lisans Eğitimi)
Beceri
AT
H
Program Yeterlilikleri
3. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak
çözümler.
8
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
4
2. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle
bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
7
17
G
3
Bilgi
5
1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
kullanır.
13
F
2
Bilişsel
Uygulamalı
2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
9
E
1
1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda
bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları
kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4
6
D
Kuramsal,
Olgusal
3
Temel Alan Yeterlilikleri (Mühendislik)
39
40
A
B
C
D
E
11 Uluslararası standartlarda arkeolojik sualtı araştırması ve kazısı yapma becerisi kazanmak
12 Farklı disiplinlerden oluşan bir ekiple uluslararası düzeyde projeler üretebilecek birikime ulaşmak
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
Download

Program Kazanımları