ARAŞTIRMA (Research Report)
YURTTA
KALAN ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN
BESLENME
ALıŞKANLıKLARı
Nutritional habits of the university hostel students
...ı
."ı
.
Turgut ŞAIDNOZ , Saime ŞAHINOZ , Fevziye ÇETINKAYA,
Muaıla AYKUT\ Yusuf ÖZTÜRK3
6zet : Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin
beslenme alışkanlıklarının saptanması amacıyla
yapılan bu çalışma kapsamına, 1//0 sistematik
örneklemeyöntemiyle seçilen I65'i erkek, 138'i kız
olmak üzere toplam 303 öğrenci alınmıştır.
Öğrencilerin %19.1'i düzenli olarak sabah
kahvaltısını, %68.1'i düzenli olarak öğle yemeğini
ve %78.2'si de düzenli olarak akşam yemeğini
yediğini belirtmiştir. Kahvaltı yaprnama nedeni
olarak ilk sıralarda zaman olmaması, derslerin
erken başlaması ve erken kalkmamak gibi nedenler
gösterilmiştir. Öğrenciler kahvaltıda sıklıkla çay
içmekte ve en sık olarak da simit ve poğaça
yemektedirier. Öğrencilerin %75'i, öğle yemeğini
okulda, akşam yemeğini de yurtta yemektedirier.
Öğrencilerin yaklaşık yarısı (0/&49.7) yemek
aralarında çay, % 11.8'i ayran, %2.0'ı da süt
içmektedirler. Tüm öğrenciler arasında sigara içme
oranı %27.4, sürekli yada arasıra alkol kullanma
oranı ise % 20.3'tür. Beden kitle indeksi (BKİ)'ne
göre erkeklerin %19.2'si, kızların ise %39.8'i zayıf
idi. Her beş kız öğrenciden ikisinin ve her beş erkek
öğrenciden de birinin Beden Kitle İndeksine (BKi)
göre zayıf olmasıyurtta kalan öğrencilerin yeterli ve
dengeli beslenemediğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Yurt öğrencileri, beslenme
2
Summary : The object of this study is to determinethe
eating habits of the universityhostel students. Wehave
selected 165 male and 138female, totally 303 students
through 1//0 systematic sampling method. The
students have pointed out that 19.1 % of them have
breakfast, 68.1 % have lunch and 78.2 % have dinner
regularly. Reasons for not having breakfast have been
listed as limited time for first hour lectures, early
resumption of lectures and for not getting up early.
The students mostly drink tea at breakfast and
frequently eat simit and pogaça. 75 % of the students
eat their lunch at school and their dinner at the hosteL.
About half (49.7%) of the students drink tea between
food, 11.8 % ayran and 2.0 % mi/k.Among the whole
student body 27.4 % smoke and occasiona/ly or
permanently 20.3 % take alcahal. According to BMI
19.2 % of the male students and 2.3 % of the female
students are thin. As out of everyfive female students
two student and out of every fıve male students one
student has been determined to be thin, according to
the BMI this shows us that students who live in hostels
do not gel enough and balanced food
Key Words: Hostel students, nutritional habits
alışkanlığı
Beslenme; büyüme ve gelişmeyi etkileyen, mental
gelişmeyi sağlayan önemli bir unsurdur. Yeterli ve
dengeli beslenme her yaşta önemli olmakla beraber
büyüme ve gelişme dönemindeki gençlik çağında
i Arş. Gör. Ere. Ün. Tıp FakHalk
Sağlığı
AD, Kayseri
2 Doç. Dr. Ere. Ün. Tıp FakHalk
Sağlığı
AD, Kayseri
3 ProfDr.
Sağlığı
AD, Kayseri
16
Ere. Ün. Tıp FakHalk
daha önemlidir. Özellikle derslerinde başarılı
olmaları ve verilen süre içerisinde bilgili ve becerili
bir meslek sahibi olmaları beklenen üniversite
gençliğinde daha da önem kazanmaktadır.
Her yılortalama
1.300.000 öğrenci ilkokula
başlamakta ve ilkokula başlayan her 1 000 çocuktan
ancak SOLi bir yüksek öğretim kurumunu
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E. UJournal of Health Sciences) 8(1-2) 16-23, 1999
Şahinöz T, Şahinöz S, Çetinkaya F, Aykut M. Öztürk
bitirebilmektedir (1). Binde 80 içerisine girmeyi
başaran bu zeki üniversite öilfencilerinin başarılı bir
eğitim süreci geçirmesi ve kendilerinden
beklenilenleri yerine getirebilmeleri için beslenme
sorunlarınınçözülmesi gerekmektedir.
BULGAR
Üniversite gençliğinin beslenme alışkanlıklarını
belirlemek amacıyla planlanan bu araştırmaya %
45.5'i kız, % 54.5'i erkek olmak üzere toplam 303
öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan yurt
öğrencilerinin yaş ortalaması 20.60:f:1.92 olup bu
ortalama kızlarda 20.3O:f:1.64, erkeklerde ise
20.85:f:2.09 idi. Bu öilfencilerin % 92.4'ü gündüzve
% 7.6'sl da gece öğretiminde okumaktaydı.
Bu araştırma üniversite gençliğinin beslenme
alışkanlıklarının ve sorunlarının tespit edilip,
beslenme konusunda yanlış
alışkanlıkların
düzeltilmesine ve sorunların çözüme katkı
sağlayabilmek amacıyla planlanmıştır.
MATERYAL
Düzenli olarak sabah kahvaltısı yapan öğrencilerin
oranı % 19.1 idi (Tablo I). Düzenli kahvaltı yapma
açısından kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı
bir fark bulunmamıştır. Gece öğrenimindeki
öğrencilerin kahvaltı yapma oranları gündüz
öğreniınindekiöğrencilere göre anlamlı olarak daha
yüksektir. Ailesinde düzenli kahvaltı yapma
alışkanlığı olmayan öğrencilerin hiç kahvaltı
yapmama oranı diğer öğrencilere göre anlamlı
olarak daha yüksek idi (Tablo II). Kahvaltı
yapmama nedeni olarak ilk sıralarda zaman
olmaması (% 38.4), erken kalkmamak (% 18.4) ve
derslerin erken başlaması (% 18.0) gibi nedenler
gösterilmiştir. Öğrencilerin sabah kahvaltısında en
sık tükettikleri yiyecekler simit ve poğaça türü
yiyecekler idi. Pekmez, bal, reçel ve yağ gibi
yiyecekleri hiç tüketmediğini söyleyen öğrencilerin
oranının oldukça yüksek olduğu görülmektedir
(Tablo III). Öğrenciler kahvaltıda sıklıkla çay
içmektedirier. Öğrencilerin % 67.0'1 sütü, % 74.9'u
çorbayı, % 61.4'ü meyve sularını kahvaltıda hiç
içmemektedirler(Tablo IV).
VE METOD
Bu araştırma; Kayseri'de 1996-1997 eğitim-öilfetim
yılında Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarında kalan
üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Bu
yurtlarda 1659'u erkek 1375'i kız olmak üzere
toplam 3034 öğrenci kalmaktadır. Bu öğrencilerden
1110 sistematik örnekleme yöntemi ile 165'i erkek,
138'i kız olmak üzere toplam 303 öğrenci seçilerek
araştırmakapsamına alınmıştır. Araştırmaya katılan
öğrencilere 42 sorudan oluşan birer anket formu
verilip soruları cevaplandırmaları istenmiştir.
Öğrencilerin boy ve kiloları anketör tarafından
ölçülerek anketlere kaydedilmiş ve beden kitle
indeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. BKİ değeri 20-25
arası olan erkek öğrenciler ve 19-24 arası olan kız
öğrenciler normal, bu değerlerin üzerinde olanlar
şişman ve altında olanlar zayıf
olarak
değerlendirilmiştir (2). Elde edilen veriler
bilgisayarda Epi tnfo5 ve SPSS 7.0 programlarında
değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde
Ki kare testikullanılmıştır.
Y
.
Tablo i. Yurt öğrencilerininyemek alışkanlıkları
Arasıra
Düzenli
Ö~ünler (0=303)
Sayı
%
Hiç
Sayı
%
Sayı
%
58
19.1
175
57.8
70
23.1
Ö~le Y eme~i
203
67.1
82
27.0
18
5.9
Akşam Y eme~i
233
76.9
63
20.8
7
2.3
Sabah Kahvaltısı
Erçiyes Üniversitesi Sağ/ık Bi/imleri Dergisi (E. Ü.Journal of Health Sciences) 8(1-2) 16-23, 1999
17
Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları
Tablo II. Öğrencilerin sabah kahvaltısı yapma durumlarınıetkileyen faktörler
n
Sayı
Hiç
Arasıra
Düzenli
Sayı
%
%
Sayı
%
Cinsiyet
Kız
165
37
22.5
91
55.0
37
22.5
Erkek
138
22
15.9
84
60.9
32
23.2
x2=2.07
P>0.05
Ö~retim Şekli
Gündüz
279
47
16.8
167
59.9
65
23.3
Gece
24
11
45.9
8
33.3
5
20.8
x2=12.45
P<O.OOI
Ailede Kabvalt) Ahşkanh~ı
Var
281
55
19.6
167
59.4
59
21.0
Yok
22
5
22.7
7
31.8
10
45.5
xb8.l7
P<0.05
Tablo III. Yurt öğrencilerinin kahvaltıda tükettikleriyiyeceklerin sıklığı
Arasıra
Her gün
YiyeCek (n=303)
Sayı
0;;,
Sayı
HiÇ
%
Sayı
%
Peynir
77
25.4
165
54.4
61
20.2
Zeytin
60
19.8
130
42.9
113
37.3
Yumurta
28
9.2
177
58.4
98
32.4
Bal,Reçel
33
10.9
136
44.9
134
44.2
Yağ
22
7.3
84
27.7
197
65.0
105
34.6
114
37.6
84
27.8
48
15.8
126
41.6
129
42.6
Simit, Po~aça
Kraker, Biskflvi
IS
Erciyes
Oniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E.OJournal of Health Sciences) 8(1-2} 16.23. 1999
Şahinöz T, Şahinöz S, Çetinkaya F, Aykut M, Öztürk Y
Tablo LV. Yurt öğrencilerinin kahvaltıda içtikleri içeceklerin sıklıgı
Arasıra
Her güo
Hiç
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
çay
145
47.8
120
39.6
38
12.5
Süt
13
4.3
87
28.7
203
67.0
5
1.6
71
23.4
227
74.9
11
3.6
106
35.0
186
61.4
3
1.0
57
18.8
243
80.2
İçecek (0=303)
Çorba
Meyve Suyu
Kahve
Öğrencilerin % 67.1 'i öğle yemeğini, % 76.9'u da
akşam yemeğini düzenli olarak yediğini belirtmiştir
(Tablo I). Öğrencilerin % 75.0'i öğle yemeğini
okulda ve akşam yemegini de yurtta yemektedirIer.
Öğrencilerin yaklaşık yarısı (% 49.7) yemek
aralarında çay, % 36.5'i kola , % I1.8'i ayran, %
2.0'1 da süt içmektedirler. Öğrencilerin yarısından
çoğu yurt yemeklerinin her yönüyle yetersiz
olduğunu belirtmiştir (Tablo V). Yine öğrencilerin
yarısından çogu okul yemekhanesindeki yemeklerin
miktarı hariç her yönüyle yeterli oldugunu
belirtmiştir (Tablo VI). Öğrencilerin 265'i yurt
%
yemeklerinden, 59' u ise okul yemeklerinden memnun
olmadıgını ifade etmişlerdir. Bu öğrencilerin
yemeklerden memnunolmamanedenleri Tablo VII'de
gösterilmiştir. Ögrenciler, yemeklerden memnun
olmamalarının en sık nedeni olarak; yemeklerin çok
yağlı oluşunu ve temiz olmayışını bildirınişlerdir
(Tablo VII). Ayrıca öğrencilerin % 59.0'u yurt
yemeklerinin
fiyatını
yüksek
bulmaktadır.
Öğrencilerin % 27.4'ü sigara kullandıgını belirtmiştir
(Tablo VIII). Sürekli ya da arasıra alkol kullanan
öğrencilerin oranı ise % 20.3'tür.
Tablo V.Yurt öğrencilerinin yurtta verilen yemekler hakkındaki görüşleri
Yemeklerio
Yeterli
Yetersiz
Fikrim Yok
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Besin D~eri
31
10.2
228
75.2
44
14.5
Kalorisi
53
17.5
177
58.4
73
24.1
Temizli~i
10
3.3
264
87.1
29
9.6
Çeşitliliği
106
35.0
171
56.4
26
8.6
Miktarı
112
37.0
165
54.4
26
8.6
(0=303)
Erciyes
Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Dergisi (E.Ü.JoumQIofHealthSçiem:es)8(1-2) 16-23, 1999
19
Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları
Tablo VI. Öğrencilerin okul yemekhanesinde verilen yemekler hakkındakigörüşleri
Yetersiz
Yeterli
Yemeklerin
Sayı
Fikrim Yok
Sayı
%
17.8
77
25.4
36
11.9
108
35.6
56.5
74
24.4
58
19.1
192
63.3
79
26.1
32
10.6
142
46.8
121
40.0
40
13.2
(0=303)
Sayı
Besin Değeri
172
56.8
54
Kalorisi
159
52.5
Temizliği
171
Çeşitliliği
Miktarı
%
%
Tablo VII. Öğrencilerin yemeklerden memnunolmama nedenleri
Okul Yemekleri
Yurt Yemekleri
Neden (n=265)
Sayı
%
Sayı
Çok Yağlı
165
54.4
20
Tadı Güzel Değil
85
28.1
14
4.6
Temiz Değil
160
52.8
18
5.9
Yeterli Çeşit Yok
76
25.1
9
3.0
Yemeklerin Miktarı Düşük
75
24.7
18
5.9
%
6.6
Tablo VIII. Öğrencilerin cinsiyete göre sigara kullanma durumu
Hayır
Evet
Sayı
%
69.7
9
92
66.7
207
68.3
%
Erkek
41
24.8
115
Kız
42
30.4
Toplam
83
27.4
%
x2=1.89 SD=2
20
Toplam
Sayı
Sayı
Cinsiyet
Bıraktım
Sayı
%
5.5
165
100.0
4
2.9
138
100.0
13
4.3
303
100.0
P>0.05
Erciyes Vniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E. VJournal of Health Sciences) 8(1-2) J 6-23, J999
Şahinöz T, Şahinöz S, Çetinkaya F, Aykut M, Öztürk Y
Tablo ıx. Öğrencilerin cinsiyetIerine göre BKİ'nin dağılımı
Zayıf
Cinsiyet
Sayı
Normal
%
Şişman
Toplam
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Erkek
32
19.4
115
69.7
18
10.9
165
100.0
Kız
54
39.1
78
56.6
6
4.3
138
100.0
Toplam
86
28.4
193
63.7
24
7.9
303
100.0
x2=16.45
Araştırmaya katılan öğrencilerin Beden Kitle
İndeksi (BKİ) ortalaması 21.43 olup, BKİ'ne göre
erkeklerin % 19.2'sinin, kızların % 39.8'inin; başka
bir deyişle her beş kız öğrenciden ikisinin ve her beş
erkek öğrenciden de birisinin BKİ'ne göre zayıf
olduğu, yine erkek öğrencilerin % 10.5'inin kız
öğrencilerin ise % 2.3'ünOn hafif şişman olduğu
tespit edilmiştir (Tablo ıX).
Öğrencilerin harçlıklarının ortalaması kredi dahil
11.050.000:1:4.150.000 TL idi. Öğrenciler harçlıklarının% 66.4'ünO beslenme gideri olarak harcamaktadırlar. Erkek öğrencilerin % 42.8'i, kız öğrencilerin
ise % 20.8'i harçlıklarının % 75'inden fazlasını
beslenme gideri olarak harcamaktadırlar. Aradaki
fark istatistikselolarak anlamlı bulunmuştur.
TARTIŞMA
Yaklaşık olarak her beş üniversite öğrencisinden
ancak biri düzenli olarak sabah kahvaltısı yaparken,
üçO arasıra yapmakta ve yine biri de hiç sabah
kahvaltısı yapmamaktadır. Düzenli olarak sabah
kahvaltısı yapan öğrencilerin oranı % 19.1 iken, hiç
kahvaltı yapmayan öğrencilerin oranı ise % 23.1 idi
(Tablo I). Türkiye genelinde 1988 yılında yapılan
bir araştırmada, yurtta kalan öğrencilerin kahvaltı
yapmama oranının % 22 olduğunu belirtmiştir (1).
İstanbul'da yapılan bir çalışmada, toplumun %
22'sinin sabah kahvaltısı yapma alışkanlığı olmadığı
belirtilmiştir (3). Orta öğrenim gençliği üzerinde
yapılan bir çalışmada ise düzenli kahvaltı yapma
alışkanlığının % 85.6 olduğu belirtilmiştir (4).
Erciyes
P<O.OOl
Görüldüğü gibi kahvaltı yapma alışkanlığı üniversite
gençliğinde, orta öğrenim gençliğine göre oldukça
düşüktür. Bu fark, aile ortamında bulunmanın,
kahvaltı yapmaya olumlu etkisi olacağı düşüncesini
akla getirmektedir. Sabahları kahvaltı yapılmadığı
zaman kan glikoz düzeyi düşer. Bu durum
,öğrencinin, dersi dinlemesini, öğrenmesini ve
arkadaşlarıyla
olumlu
ilişkiler
kurmasını
etkileyebilmektedir (5).
Düzenli olarak kahvaltı yapma oranı; gündüz
öğrenimindekiöğrencilerde, gece öğrenimindekilere
göre anlamlı olarak daha yüksek idi. Gece
öğretimindeki öğrencilerin sabahları geç kalkmaları
ve gündüzokula gitmemeleri bu farkın nedeni olarak
düşünülebilir. Nitekim, kahvaltı yapmama nedeni
olarak ise ilk sıralarda zaman olmaması, erken
kalkamamak ve derslerin erken başlaması gibi
nedenler gösterilmiştir. Türkiye genelinde yapılan
araştırmaya göre, yurt öğrencileri arasında kahvaltı
yapmama nedeni olarak; vakit yokluğu (% 32),
maddi durumun uygun olmaması (% 19) ve
alışkanlığın olmaması (% 9) gibi nedenler
belirtilmiştir (1). Ancak i Nisan 1988 tarihinden
itibaren yurtlarda ücretsiz kahvaltı verildiğinden
dolayı bu araştırmada maddi nedenlerin mazeret
gösterilme oranı oldukça düşüktür (% 5.2) (Tablo
II).
Öğrenciler, sabah kahvaltısında en sık simİt ve
poğaça türü yiyecekleri tüketmektedirler. Bununla
beraber pekmez, bal, reçel ve yağ gibi yiyecekleri
hiç tüketmediğini söyleyen öğrencilerin oranınınise
oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Tablo III).
Üniversitesi Sağ/ık Bilimleri Dergisi (E. Ü.Joumal of Health Sciences) 8(1-2) 16-23, 1999
21
Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları
Ögrenciler kahvaltıda sıklıkla çay içmektedirler.
Demir ve arkadaşlarının yaptıgı çalışmada ise,
toplumun % 61 'inin kahvaltı için çayı % 12'sinin
sütü % 25'inin de meyve suyunu tercih ettigi
belirtilmiştir(3).
Öğle ve akşam yemeklerini yeme oranlarının,sabah
kahvaltısına göre oldukça yüksek oldugu
görülmektedir. Ögrencilerin % 67.1'i düzenli olarak
öğle yemegi yediğini, % 76.9'u da düzenli olarak
akşam yemeği yedigini belirtmiştir (Tablo I). Yine
ögrencilerin % 75.0'i öğle yemeğini okulda, akşam
yemegini de yurtta yemektedir. Ögrencilerin
yarısından çogu yurt yemeklerinin her yönüyle
yetersiz oldugunu belirtmiştir (Tablo V). Ayrıca
ögrencilerin % 59.0'u yurt yemeklerinin fiyatını
yüksek bulmaktadır. Okul yemekhane-sindeki
yemeklerden memnun olmayan ögrencilerin oranı
ise oldukça düşük idi (Tablo VI). Türkiye genelinde
yurtta kalan öğrencilerin
% 68'inin yurt
yemeklerinin fiyatını yüksek buldugu ve üçte
ikisinin ise yurt yemeklerini her yönüyle yetersiz
buldugu belirtilmiştir.
Öğrenciler, yemeklerden memnunolmamalarınınen
önemli nedeni olarak; yemeklerin çok yağlı olmasını
ve ayrıca temiz olmamasını göstermişlerdir (Tablo
VII). Ayrıca ögrencilerin % 59.0'u yurt yemeklerinin
fiyatını yüksek bulmaktaydı. Türkiye genelinde ise
yurtta kalan öğrencilerin % 63'ünlin yemeklerden
memnun olmama nedeni olarak; temiz olmayışını
gösterdigi bildirilmektedir (1).
Ögrencilerin % 27.4'ü
sigara kullandığını
belirtmiştir (Tablo VIII). Sürekli yada arasıra alkol
kullanan ögrencilerin oranı ise % 20.3'tür. Erciyes
Üniversitesi ögrencileri üzerinde yapılan bir
araştırmada ögrencilerin % 44.9'unun sigara içtiği
belirtilmiştir (6). Lise ögrencileri üzerinde yapılan
bir araştırmada ise ögrenciler arasında sigara içme
oranı % 16.7, alkol kullanma oranı % 11.6 olarak
belirtilmiştir (7). Yine lise son sınıf ögrencileri
üzerinde yapılan başka bir araştırmada ise sigara
içme oranının % 22.0 oldugu belirtilmiştir(8). Yine
16 - 17 yaş grubu gençler üzerinde yapılan bir
araştırmada ise sigara içme alışkanlığının % 51.2
oldugu belirtilmiştir(9).
22
Erciyes
Üniversitesi
Araştırmaya katılan öğrencilerin Beden Kitle
İndeksi (BKİ) ortalaması 21.4::1:2.4 olup, BKİ'ne
göre erkeklerin % 19.4'ünün,kızların ise % 39. i 'inin
zayıf olduğu tespit edilmiştir. Her beş kız
ögrenciden ikisinin ve her beş erkek ögrenciden de
birinin BKİ'ne göre zayıf olması yurtta kalan
öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmediğini
düşündürmektedir. Üniversite gençliği üzerinde
yapılan başka bir araşt~rmada,BKİ'ne göre kızların
% 47.09'unun erkeklerin ise % 18.86'slnın zayıf
olduğu belirtilmiştir (10). Ankara Üniversitesi
öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada ise kız
ögrencilerin % 23.4'Unün, erkek ögrencilerin de %
28.9'unun zayıf olduğu belirtilmiştir (11). Orta
ögrenim gençliği üzerinde yapılan bir çalışmada ise
kızların % 24.9'unun, erkeklerin ise % 21.3'ünün
zayıf olduğu belirtilmiştir(4).
Sonuç olarak üniversite gençliğinin kötü beslenme
alışkanlıklarını
düzeltmek
için;
1.Yanlış beslenme alışkanlıklarını saptanması
amacıyla başka araştırmalar yapmak ve bunları
düzeltmek amacıyla orta ögrenim düzeyinde
gençliğe beslenme eğitimi vermek, alışkanlık
kazandırmak, gençliğimizin sağlığı ve başarısı
yönündenbir zorunluluktur.
2.Üniversite yurtlarında, yemek servisi ve organizasyonundadiyetisyenlerden faydalanılmalıdır.
KAYNAKLAR
1.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüğü: Yurtkuryurtlarında barman
öğrencilerin beklenti ve problemleri. Ankara
1988, ss 11-52
2.
Pekcan G. Şişmanlık ve Saptama Yöntemleri;
Şişmanlık, Çeşitli Hastalıklarla Etkileşimi Ve
Diyet Tedavisinde Bilimsel Uygulamalar.
Türkiye Diyetisyenler Derneği. Ankara 1992, s
44.
3.
Demir L, Ercümen N.İ, Tümerdem Y. İstanbul
kentinde
törelerin
günlük
beslenme
davranışlarına etkisi. IlI. Halk Sağlığı Günleri.
Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993,
ss 261- 264
SağlıkBilimleriDergisi(E.Ü.JournalofHealthSciences)8(1-2} 16-23, 1999
Şahinöz T, Şahinöz S, Çetinkaya F, Aykut M, Öztürk Y
4.
Çetinkaya F, Aykut M, Günay O, Öztürk Y. Orta
öğrenim gençliğinin sağlık alışkanlık/arı.
III. Halk Sağlığı Günleri. Erciyes Üniversitesi
Yayınları, Kayseri 1993, ss 311-317
5.
Bertan M, Güler Ç. Halk Sağlığı
Bilgiler) Ankara 1995, s 211
6.
Günay O, Karakayalı T, Hökelek ş, Öztürk Y.
Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin yaşam
koşulları. III. Halk Sağlığı Günleri. Erciyes
Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993,
(Temel
ss 274
-
279
7.
Okan N. Şıvka S, Resmi ş, Şıvka N. Lise
öğrencilerinde içki ve sigara kullanımı.III Halk
Sağlığı Günleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları,
Kayseri 1993, s 111
8.
Türkistanlı E. Lise son sınıf öğrencilerinde
sigara içme prevalansı. III. Halk Sağlığı
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Dergisi (E. ü'Journal
Günleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri
1993, s 359
9.
Apan E, Karaömerlioğlu Ö, Tanır F, Akbaba
M Adölesan çağda sigara içmede etkili
olabilecek faktörler. ıV. Ulusal Halk Sağlığı
Kongresi, Didim 1994, ss 669 - 670
10. ToksözP, Ertem M, Çalık F ve Ark. Üniversite
öğrencilerinin beslenme bilgi düzeylerinin
araştırılması. ıV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,
Didim 1994, ss 687 - 689
11. Sakarya Ö. Ankara Üniversitesi Mediko-Sosyal
Merkezine baş vuran öğrencilerin beslenme
alışkanlıkları ve beslenme sorunları. Tez
Özetleri. Meslekte 30. yıl (1966-1996).
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetelik
Bölümü, Ankara 1996, ss 23 -26
of Health Sciences) 8(1-2) 16-23, 1999
23
Download

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN BESLENME