REFERANS MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE
DİPNOTLARI
İstanbul. Ekim 2014
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI
İÇİNDEKİLER
SAYFA
FİNANSAL DURUM TABLOSU .....................................................................................................
2
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ............................................
3
NAKİT AKIŞ TABLOSU..................................................................................................................
4
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ...............................................................................................
5
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR .....................................................................
6-18
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
Cari Dönem
Notlar
30 Eylül 2014
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
22
13.089.330
12.625.282
Ticari Alacaklar
4
219.636
Diğer Alacaklar
5
Peşin Ödenmiş Giderler
6
2.032
197.336
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17
Diğer Dönen Varlıklar
7
33.594
11.450
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
5
Maddi Duran Varlıklar
8
336.664
415.939
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9
1.658.686
2.411.289
Diğer Duran Varlıklar
15.500.619
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
474.250
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar
4
220.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12
46.328
Diğer Borçlar
5
207.231
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
15.026.369
Ödenmiş Sermaye
13
Net Dönem Karı/Zararı
16.000.000
(973.631)
TOPLAM KAYNAKLAR
15.500.619
1 Ocak – 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 24 Ekim 2014 tarihinde Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmıştır.
İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
2
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR
VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
Cari
Dönem
01.01. 30.09.2014
01.07. - 30.09.2014
(395.921)
(1.341.246)
2.513.200
(1.749.664)
(973.631)
-
(235.050)
(551.603)
1.952.876
(1.020.775)
145.448
-
-
-
(973.631)
145.448
-
-
(973.631)
145.448
-
-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
KARI/ZARARI
(973.631)
145.448
DÖNEM KARI /ZARARI
(973.631)
145.448
(0.0609)
0.0091
-
-
-
-
Notlar
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar
BRÜT KAR
Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI /ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından
Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET
KARI /ZARARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
14
15
15
16
16
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI
/ZARARI
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
Dönem vergi gelir/gideri
Ertelenmiş vergi gelir/gideri
Pay Başına Kazanç/Kayıp
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp
18
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
(973.631)
İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
3
Cari Dönem
145.448
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ
TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
Notlar
A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelir ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili
Düzeltmeler
- Ertelenmiş Finansman Giderleri (net)
- Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler
- Vergi Geliri/Gideri İle İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Vergi Ödemeleri
7
4
5
4
5
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit
Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit
Çıkışları
Alınan Faiz ve Vade Farkları
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Ödenmiş Sermaye
D.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
E.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
(315.012)
(219.636)
(338.696)
220.691
207.231
(184.602)
(1.300.093)
(2.074.625)
-
8-9
(2.074.625)
13
22
İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
4
Cari Dönem
01.01-30.09.2014
(1.300.093)
(973.631)
(11.450)
(11.450)
16.000.000
16.000.000
12.625.282
12.625.282
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
Notlar
CARİ DÖNEM
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler
(Dönem Başı)
Ödenmiş Sermaye
Toplam Kapsamlı Gelir
Temettüler
30 Eylül 2014 İtibariyle Bakiyeler
(Dönem Sonu)
13
Ödenmiş
Sermaye
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler ve
Giderler
Yeniden
Değerleme ve
Diğer Kazanç
Ölçüm Kazanç /
/ Kayıplar
Kayıpları
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Birikmiş Karlar
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar /
Zararları
Net Dönem Karı
Zararı
Özkaynaklar
16.000.000
-
-
-
(973.631)
-
16.000.000
(973.631)
-
16.000.000
0
0
(973.631)
15.026.369
İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
5
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
NOT 1 – ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (Şirket), 901379 sicil numarası ile İstanbul
Ticaret Sicili’ne 09.01.2014 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur.
Şirket’in amacı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye
piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.
Şirket’in sahip olduğu yetki belgeleri aşağıdaki gibidir.
Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi (20.05.2014 ARK/ASA-418)
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki Belgesi (20.05.2014 ARK/KAS-34)
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi (20.05.2014 ARK/TAASA-231)
Şirket, 15.05.2014 tarihinde yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde Seri:V, No:46 sayılı
Tebliğ’inin 10 uncu maddesi uyarınca faaliyete geçme başvurusunun ve Şirket’in alım satıma aracılık,
türev araçların alım satımına aracılık (yurtdışı ve VİOP), kaldıraçlı alım satım işlemleri (piyasa yapıcısı),
yetki belgeleri ile kredili işlem, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin izin alma başvurularının
olumlu karşılanmasına karar verilmiştir ve ilgili yetki belgelerini 20.05.2014 tarihinde Kurumdan alarak
faaliyetlerine başlamıştır. Şirket, forex piyasalarındaki faaliyetlerini “PRIMETRADE” markası ile
sürdürmektedir.
Şirketin merkez adresi:
Orta Mahalle Topkapı Maltepe Cad. No:10 34030 Bayrampaşa – İstanbul’dur.
Şirketin, merkez adresinden başka herhangi bir yerde irtibat bürosu veya şubesi bulunmamaktadır.
Şirkette, bilanço tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 7 yönetici ve 14 çalışan olmak üzere toplam
21 kişidir.
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
TMS’ye Uygunluk Beyanı
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’ de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe
Standartları’nı/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”)
esas alınmıştır. Ayrıca ekli finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile
açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
6
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Şirket, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını TMS 34 no.lu Ara Dönem
Finansal Raporlama standartına uygun olarak hazırlamıştır.
Şirket, defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen
muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekli finansal tablolar, KGK tarafından
yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırma
değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Finansal tablolar, makul değerlerinden gösterilen finansal
varlıklar ve finansal yükümlülükler haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır.
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta
bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin
tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat
ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir.
Şirket’in finansal tabloları işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır.
Kullanılan Para Birimi
30 Eylül 2014 tarihli finansal tablolar Türk Lirası (“TL”) cinsinden hazırlanmıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Şirket 2014 yılında kurulmuş olduğundan mali tabloları karşılaştırmalı olarak düzenlenmemiştir.
Netleştirme / Mahsup
İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte olsa dahi, finansal tablolarda ayrı
gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler
itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu işlem
ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların değer düşüklüğü düşüldükten sonraki tutarları
üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. Şirket’in normal iş akışı
içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması
şartıyla net değerleri üzerinden gösterilir.
2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Yoktur.
2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde,
ileriye yönelik olarak uygulanır.
7
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Yeni ve değişikliğe tabi tutulmuş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın uygulanması
6102 sayılı Kanunun Geçici 6/1 maddesi uyarınca geçiş döneminde hazırlanan finansal tabloların
hazırlanmasında TMS hükümleri uygulanmıştır. Bu itibarla, TMS’yi ilk kez uygulayan Şirket, “TFRS 1
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” standardında yer alan hükümler çerçevesinde
geçiş uygulaması yapmıştır.
TMS’ye göre ilk kez düzenlenen finansal tablolar ve tüm muhasebe politikaları, raporlama tarihinde
yürürlükte olan tüm TMS’ler ile uyumludur. Daha önceki tarihlerde yürürlükte olan TMS’lerin farklı
düzenlemeleri uygulanmamıştır. Bu itibarla, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan standart,
değişiklik ve yorumlar baz alınmıştır.
NOT 3 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler
İlişkili Taraf
F.Türkan Özilhan TACİR
F.Türkan Özilhan TACİR
Yapılan işlem
KAS işlem aracılığı - Alım
KAS işlem aracılığı - Satım
01.01.-30.09.2014
16.412.439
16.409.105
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Şirket’in 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ile üst düzey
yöneticilere sağladığı faydalar aşağıdaki gibidir.
01.01.-30.09.2014
01.07.-30.09.2014
Üst Düzey
Ödemelerin Türü
Üst Düzey
Ortaklar Yöneticiler Toplam
Ortaklar Yöneticiler Toplam
(a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
-
84.991
84.991
-
33.099
33.099
(b) İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalar
-
-
-
-
-
-
(c) Diğer uzun vadeli faydalar
-
-
-
-
-
-
(d) İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar
-
-
-
-
-
-
(e) Diğer
-
-
-
-
-
-
Toplam
-
84.991
84.991
-
33.099
33.099
8
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
NOT 3 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
01.01.-30.09.2014
01.07.-30.09.2014
Üst Düzey
Üst Düzey
(a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar Ortaklar Yöneticiler
Ücretler
72.446
Toplam Ortaklar Yöneticiler
Diğer Menfaatler
Toplam
Toplam
72.446
-
27.918
27.918
-
12.545
12.545
-
5.181
5.181
-
84.991
84.991
-
33.099
33.099
NOT 4 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
30.09.2014
Kaldıraçlı alım satım teminat alacakları
Toplam
219.636
219.636
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
30.09.2014
Kaldıraçlı alım satım teminat borçları
Diğer
Toplam
219.636
1.055
220.691
NOT 5 – DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
30.09.2014
2.025
Diğer kısa vadeli ticari alacaklar
Personelden alacaklar
Toplam
7
2.032
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
30.09.2014
Verilen depozito ve teminatlar
Toplam
336.664
336.664
9
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
NOT 5 – DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
30.09.2014
Satıcılar
Ödenecek vergi ve harçlar
Yurt dışı hizmet sağlayıcı firmaya borç
Diğer
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar
Toplam
4.088
375
202.510
258
207.231
0
207.231
NOT 6– PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
30.09.2014
115.774
49.353
26.250
5.651
308
197.336
Yatırımcı tazmin merkezi aidatı
SPK yetki harcı
Takasbank Komisyonu
Peşin ödenen yazılım giderleri
Peşin ödenen diğer giderler
Toplam
NOT 7 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
Diğer Dönen Varlıklar
30.09.2014
11.450
11.450
Faiz Geliri Tahakkuku
Toplam
NOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
01.01.2014
-
İlaveler
11.542
480.523
Çıkış
-
-
492.065
-
30.09.2014
11.542
480.523
492.065
Çıkış
-
30.09.2014
1.731
74.395
76.126
-
415.939
Toplam Maliyetler
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Toplam Birikmiş Amortismanlar
01.01.2014
-
Net Defter Değeri
10
İlaveler
1.731
74.395
76.126
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
NOT 9 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
SPK yetki belgeleri(*)
Kuruluş ve Teşkilatlanma
Bilgisayar yazılımları
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Toplam Maliyetler
SPK yetki belgeleri
Kuruluş ve Teşkilatlanma
Bilgisayar yazılımları
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Toplam Birikmiş Amortismanlar
01.01.2014
01.01.2014
-
Net Defter Değeri
-
İlaveler
1.531.788
14.045
97.140
121.939
1.764.912
Çıkış
-
30.09.2014
1.531.788
14.045
97.140
121.939
1.764.912
İlaveler
76.589
2.107
6.453
21.077
106.226
Çıkış
-
30.09.2014
76.589
2.107
6.453
21.077
106.226
-
1.658.686
(*) Şirket, Öner Menkul Değerler A.Ş.’den 3 adet yetki belgesi devri karşılığı 1.531.788 TL (625.000
USD) tutarını fatura karşılığı ödeyerek yetki belgelerini maddi olmayan duran varlık olarak kaydetmiştir.
NOT 10 - KİRALAMA İŞLEMLERİ
Operasyonel kiralama yükümlülükleri
Şirket, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle mevcut operasyonel kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan gelecek
dönemlere ilişkin kira yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
30.09.2014
98.050
24.361
22.331
Kiralama dönemi
2014
2015
2016
Toplam
144.742
Gelecek dönemlerdeki 2014 yılı iş yeri kira yükümlüğü 91.968 TL’dir. (31.860 EURO) Kiralama
yükümlülükleri ise araç kiralaması ile ilgilidir ve toplamı 52.773 TL’dir. (18.254 EURO)
Şirket’in ilgili operasyonel kiralamaları nedeniyle, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap
dönemlerine ait gelir tablosunda muhasebeleştirilmiş araçlar için 20.387 TL ve iş yeri için 270.087 TL’lik
kira gideri bulunmaktadır.
11
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
NOT 11 – TAAHHÜTLER
Verilen İpotek, Teminat Mektubu, Teminat Senetleri ve Rehinler
Teminat Türü
Teminat mektubu
Açıklama
Takasbank, SPK Sermaye Blokajı
30.09.2014
120.000
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Şirketin teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları
aşağıdaki gibidir.
30.09.2014
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
120.000
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i) Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Toplam
120.000
Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirketin özkaynaklarına oranı 30.09.2014 tarihi itibariyle %08 'dir.
NOT 12 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30.09.2014
Ödenecek Sosyal Güvenlik kesintileri, Vergi ve Fonlar
Toplam
12
46.328
46.328
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
NOT 13 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Sermaye, tamamı ödenmiş 16.000.000 TL’dir. Sermayenin, her biri 1 TL tutarında 16.000.000 adet paya
bölünmüştür.
Şirketin bilanço tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
30.09.2014
Pay Oranı %
Pay Tutarı
Ortaklar
İsmail TACİR
Ziya TACİR
Nermin TACİR
Toplam
40.00
40.00
20.00
100.00
6.400.000
6.400.000
3.200.000
16.000.000
Kar Dağıtımı:
Şirketler, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay
sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına
ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere
kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden
ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
NOT 14 – HASILAT
Şirket, 01.01.214 - 30.09.2014 hesap dönemi itibariyle hasılat elde etmemiştir.
NOT 15– GENEL YÖNETİM GİDERLERİ. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Toplam
13
01.01.-30.09.2014
01.07.-30.09.2014
(395.921)
(1.341.246)
(1.737.167)
(235.050)
(551.603)
(786.653)
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
NOT 15– GENEL YÖNETİM GİDERLERİ. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (Devamı)
Yetkili kuruluş aidat giderleri
SPK harç gideri
Program ve yazılım otomasyon giderleri
Haberleşme Giderleri
Diğer
Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri
01.01.-30.09.2014
01.07.-30.09.2014
(232.408)
(82.256)
(44.840)
(17.513)
(18.904)
(395.921)
(144.410)
(49.353)
(24.780)
(5.749)
(10.758)
(235.050)
01.01.-30.09.2014
Personel ücret giderleri
Kira giderleri
Amortisman gideri
Noter ve harç giderleri
Denetim ve müşavirlik gideri
Ofis giderleri
Seyahat ve ulaşım giderleri
Haberleşme giderleri
Bakım ve onarım gideri
Diğer
Genel Yönetim Giderleri
(612.399)
(290.474)
(182.352)
(31.996)
(47.636)
(45.487)
(4.243)
(44.945)
(20.408)
(61.306)
(1.341.246)
01.07.-30.09.2014
(274.289)
(97.470)
(69.735)
(810)
(22.867)
(9.934)
(1.348)
(24.968)
(8.820)
(41.362)
(551.603)
NOT 16 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Kur farkı gelirleri
Faiz gelirleri
Diğer
Toplam
14
01.01.-30.09.2014
01.07.-30.09.2014
2.320.299
191.488
1.413
2.513.200
1.876.575
74.888
1.413
1.952.876
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
NOT 16 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER (Devamı)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
01.01.-30.09.2014
01.07.-30.09.2014
(1.749.664)
(1.749.664)
(1.020.775)
(1.020.775)
Kur farkı giderleri
Toplam
NOT 17 – GELİR VERGİLERİ
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Tevkifatı
Kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20’dir. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları
gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve
indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanmaktadır.
Cari dönem vergisiyle ilgili yükümlülükler ve varlıklar aşağıdaki gibidir.
30.09.2014
Hesaplanan geçici/kurumlar vergisi
Peşin ödenen geçici vergi ve stopajlar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33.594
33.594
Gelir tablosunda yer alan vergi karşılığı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
NOT 18 - PAY BAŞINA KAZANÇ/KAYIP
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren dönem için ayrıca diğer mali enstrümanlara ilişkin pay başına
kazanç/kayıp hesaplamasını gerektirecek başka bir mali enstrüman bulunmamaktadır.
Kapsamlı Gelir tablosunda belirtilen pay başına kayıp, dönem net zararın, dönem boyunca piyasada
bulunan adi ve imtiyazlı payların ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Dönem başı pay adedi
Dönem sonu pay adedi
Ağırlıklı ortalama pay adedi
Net dönem zararı
Pay başına kayıp
01.01.-30.09.2014
01.07.-30.09.2014
16.000.000
16.000.000
16.000.000
(973.631)
(0.0609)
16.000.000
16.000.000
16.000.000
(145.448)
(0.0091)
Pay başına kayıp hesaplaması 1 TL itibari değerdeki paylara göre yapılmıştır.
15
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
NOT 19 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi
Kur Riski Yönetimi
Yabancı para riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak
değişmesinden doğan risktir.
1. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa. Banka dahil)
2.Ticari Alacaklar
3.Diğer
4. Toplam Varlıklar
5. Ticari Borçlar
6.Diğer Borçlar
7. Toplam Yükümlükler
8. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (4-7)
TL Karşılığı
12.621.625
219.005
27.021
12.867.651
219.005
202.510
421.515
12.466.136
30.09.2014
EURO
9.345
9.345
9.345
USD
5.538.473
96.101
5.634.574
96.101
88.863
96.101
5.538.473
30.09.2014
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
EURO’nun TL karşısında % 10 Değişmesi halinde:
1- Euro net varlık/yükümlülüğü
2- Euro riskinden korunan kısım (-)
3- Euro Net Etki (1+2)
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 Değişmesi halinde:
4- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
5- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
6- ABD Doları Net Etki (4+5)
Toplam (3+6)
2.702
2.702
(2.702)
(2.702)
1.464.673
1.464.673
1.467.375
(1.059.653)
(1.059.653)
(1.062.355)
NOT 20 -FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Finansal Araçlar
Finansal araçlar, finansal varlık ve finansal yükümlülükleri kapsamaktadır. Finansal araçlar, Şirket’in
finansal tabloları üzerinde likidite riski, karşı taraf riski ve piyasa riski yaratabilecek, etkileyecek ve
azaltabilecek niteliktedir. Tüm finansal varlıklar, değer düşüklüğü riskine karşı incelenir.
16
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
NOT 20 -FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (Devamı)
Rayiç değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen işlemlerde, bir
varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği değerdir.
Şirket, finansal enstrümanların tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini değerlendirip rayiç
değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler,
Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olamaz. Rayiç değerlerin tahmin
edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların rayiç değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve
varsayımlar kullanılmıştır:
Finansal Aktifler
Nakit ve nakit benzerleri ve diğer finansal aktifler dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen finansal
aktiflerin rayiç değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz miktarda olabileceği
düşünülerek defter değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.
Finansal Pasifler
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle rayiç değerlerinin
taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir.
NOT 21- RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Mali Tabloların Yayınlanması
Ekli finansal tablolar, Yönetim kurulu tarafından 27 Ekim 2014 tarihinde onaylanmış ve yayınlanmak üzere
yetki verilmiştir.
NOT 22 - NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirketin faaliyet
alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Şirket, işletme faaliyetlerine ilişkin nakit
akımlarını, net kar/zararın, gayri nakdi işlemlerin, geçmiş ya da gelecek işlemlerle ilgili nakit giriş ve
çıkışları tahakkuklarının veya ertelemelerinin ve yatırım veya finansman ile ilgili nakit akımlarına ilişkin
gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildiği dolaylı yönteme göre göstermektedir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, şirketin finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve
bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzeri değerler, banka mevduatları bakiyesini gösterir.
17
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
NOT 22 - NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı)
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir.
30.09.2014
Bankalar
Vadesiz Mevduat TL
Vadesiz Mevduat USD
Vadeli Mevduat USD
Toplam
12.625.282
3.657
315.565
12.306.060
12.625.282
Vadeli mevduat hesaplarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir.
Alternatif Bank A.Ş
Alternatif Bank A.Ş
Toplam Vadeli Hesaplar
30.09.2014
Orijinal Maliyet
Maliyet Makul Değer
10.027.160
10.036.081
4.400.000 USD
2.282.241
1.000.000 USD 2.278.900
12.306.060 12.318.322
Şirketin, banka hesapları üzerinde bloke mevcut değildir.
18
Vade
14.10.2014
03.10.2014
Faiz Oranı
% 2.20
% 2.25
Download

Hedef Y.O.