Regulamin konkursu „Prawdziwy Zawrót Głowy” kierowanego do lekarzy medycyny
różnych specjalizacji
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie „Prawdziwy
Zawrót Głowy” kierowanego do lekarzy medycyny różnych specjalizacji (zwany dalej „Konkurs:).
2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728),
ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy:
6.187.000 złotych (dalej: Organizator).
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
5. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zawód lekarza medycyny (dalej: Uczestnicy).
6. Konkurs obejmuje terytorium Polski i jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej:
www.konkurs.polvertic.pl zwanej dalej „Stroną”).
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma
S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie
Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, Herbapol Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie
oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
II. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 02.02.2015 i trwa do 22.08.2015 Składa się z trzech niezależnych od siebie
edycji
2. Rozstrzygnięcie każdej z trzech edycji Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia
następnego po dniu, w którym nastąpiło zakończenie danej edycji.
3. Kolejne edycje konkursu rozpoczynają się i kończą odpowiednio: 02.02 - 08.02.2014, 09.02 15.02.2015, 16.02 - 22.02.2015.
4. Ranking Zwycięzców ustalany jest biorąc pod uwagę stan wyników graczy z ostatniego dnia danej
edycji na godz. 23:59
III. Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania
oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator
powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez
Organizatora.
2. Na wynik Konkursu ma wpływ wyłącznie rezultat działań Uczestników ocenianych zgodnie z Zasadami
Konkursowymi - z wyłączaniem jakichkolwiek elementów o charakterze losowym.
3. Organizator nie gwarantuje, iż udział w Konkursie zakończy się jego wygraniem przez danego
Uczestnika.
IV. Zasady Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców spośród Uczestników, którzy w każdej z
siedmiodniowych edycji konkursu (zgodnie z II pkt 3) zdobędą największą liczbę punktów w grze
konkursowej.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3. Rejestrując się Uczestnik akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
4. Zadanie konkursowe będzie dostępne na Stronie. Zadanie konkursowe polegać będzie na zdobyciu jak
największej liczby punktów w grze. Po zakończeniu danej edycji, o której mowa w pkt II. ust. 3
Regulaminu, następuje wyzerowanie punktów zdobytych w danej edycji, zaś ich ponowne naliczanie
rozpoczyna się wraz z pierwszym dniem rozpoczęcia kolejnej siedmiodniowej edycji (zgodnie z II pkt
3). Punkty zdobyte w czasie trwania Konkursu określonego w pkt II ust.1 Regulaminu nie podlegają
zsumowaniu.
5. Sposób
naliczania
punktów:
Za punkty uznawana jest odległość w umownych metrach jaką przechodzi postać w grze liczona do
dwóch zer po przecinku.
6. Wzięcie udziału w grze i uzupełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej Konkursu
stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie.
7. System na bieżąco generuje ranking wyników uzyskanych przez poszczególnych Uczestników w ramach
każdej edycji, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Ranking będzie publikowany na
stronie www Konkursu. Ranking ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi rozstrzygnięcia
Zadania Konkursowego. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Organizator w oparciu o zapisy
Regulaminu
8. W przypadku osiągnięcia przez więcej niż jednego Uczestnika identycznego wyniku, Uczestnicy
zostaną sklasyfikowani na podstawie czasu zakończenia gry według zasady – im później użytkownik
zakończył rozgrywkę, tym wyższa pozycja w klasyfikacji.
9. Przy ustalaniu najlepszych wyników brane są pod uwagę wyniki odnotowane w rankingu z godziny
23:59.59 ostatniego dnia trwania danej edycji, zgodnie z II pkt 3.
10. Udział w Konkursie oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejscowości
zamieszkania (dane korespondencyjne podane podczas rejestracji na Stronie ) Uczestnika Konkursu
na Stronie
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do
ewentualnej nagrody w Konkursie.
12. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Uczestników niezgodne z Regulaminem.
V. Nagrody w Konkursie
1. W każdej edycji trwania konkursu nagrodzonych zostanie 20 Uczestników, którzy zdobędą największą
liczbę punktów. W całym konkursie zostanie nagrodzonych łącznie 60 Uczestników.
2. Nagrody Uczestnikom przydziela Organizator Konkursu
3. Nagrodami w konkursie są: czytniki Kindle Wi-Fi, 6" Display, ładowarki na baterie słoneczne
„Sunshine”, głośniki do urządzeń mobilnych. Każdy z przedmiotów ma wartość do 100 zł brutto i jest
obrandowany logotypem Polvertic.
4. W każdym siedmiodniowym okresie trwania konkursu nagrody będą przyznawane następująco:
-
Pierwszych trzech Uczestników, którzy w danej edycji trwania konkursu zdobędą największą
liczbę punktów otrzymuje czytniki Kindle Wi-Fi, 6" Display.
-
Kolejnych siedmiu Uczestników, którzy w danej edycji trwania konkursu zdobędą największą
liczbę punktów otrzymuje ładowarki na baterie słoneczne „Sunshine”.
-
Kolejnych dziesięciu Uczestników, którzy w danej edycji trwania konkursu zdobędą największą
liczbę punktów otrzymuje głośniki do urządzeń mobilnych.
5. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę danego rodzaju. Ze względu na powyższe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w rankingu wyników w ramach każdej Edycji. W takiej
sytuacji zwycięzcami zostają Uczestnicy, którzy kolejno w Rankingu osiągnęli najlepsze wyniki,
wyłaniani na zasadach ogólnych przewidzianych w Regulaminie.
6. Nagrody mogą nieznacznie różnić się od nagród przedstawionych na zdjęciach na stronie konkursu.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu
Konkursu.
8. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Organizatora, do 30 dni po
rozstrzygnięciu Konkursu, licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie danej
Edycji, zgodnie z II pkt 3 Regulaminu.
9. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych
właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz
lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator
zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
11. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych
adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika
konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
VI. Dane osobowe
1. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych
osobowych na potrzeby Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma
Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) dla celów organizacji
Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach Konkursu.
4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W
tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres Polpharma Biuro Handlowe
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa. Żądanie usunięcia danych
osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
6. Dane osobowe Uczestników oraz zwycięzców konkursów są przetwarzane wyłącznie w celu
prowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców danej edycji Konkursu, wydania produktów
testowych/nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podając swoje dane osobowe,
Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
VII. Zmiany Regulaminu
1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.
2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w zakresie w jakim jest to
dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn
związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Konkursu.
4. Zmiany regulaminu będą udostępniane na Stronie, a także komunikowane uprzednio Użytkownikom
w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób.
5. W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora
o takiej decyzji drogą mailową na adres mailowy: ................
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w
Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń,
podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków
Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z
Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku
do Organizatora. Uczestnicy, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu
fałszywych danych identyfikacyjnych, będą automatycznie usuwani z Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet,
a także za opóźnienia w dostarczeniu, niedostarczenie lub uszkodzenie przesyłki z winy firmy
kurierskiej, ani za niemożność lub utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej za potwierdzeniem
nadania (listownie) na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
……………………………….., z tytułem „reklamacja do konkursu Prawdziwy Zawrót Głowy”, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, podany przy rejestracji na
Stronie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie
powiadomiony o decyzji Organizatora listownie na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
8. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury
reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a także po wyczerpaniu możliwości
polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.
9. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.
10. Sądem miejscowo właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Konkursu jest sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez
podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie i nie będzie
naruszało podstawowej koncepcji Konkursu.
13. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Download

Regulamin konkursu - Prawdziwy ZAWRÓT GŁOWY