A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Program Yeterlilikleri
Q
R
S
T
1
2
3
4
5
14
15
16
17
1
Temel Alan Yeterlilikleri (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı)
6
7
8
9
10
XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX X
XX
XX X X XX X
XX
X
7
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
6
Yetkinlik
5
4- Olayları bütüncül bakış açısıyla değerlendirebilecek vizyona sahip olabilmek.
X
1- Akademik yazı yazabilmek. 2- Akademik sözlü sunum yapabilmek.
X
Yetkinlik
Öğrenme
Yetkinliği
8
9
10
13
Yetkinlik
12
14
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
11
X
X
X
XX
X X
X
XX
X
X
4- Çok yönlü olabilmek. 5- Güncel olayları izleyebilmek, yorum yapabilmek.
X
1- Takım çalışması yapabilmek. 2- Kişiler arası ilişkilerde başarılı olmak.
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
Alana Özgü Yetkinlikler
Yetkinlik
17
1- Alanı ile ilgili temel kavram, kuram ve işleyişler konusundaki bilgilerini uygulamaya dönüştürebilmek.
X
X
X XX
X
X
X
X
X
X
4- Alanıyla ilgili etik, kurumsal, sosyal sorumluluk, sosyal adalet ve çevre bilinci kazanmış olmak.
X
X XX X XX
X
X
X
X
X
X
1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir
bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde
değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün
görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir
iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde
kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve
tartışabilme.
X
X
2- Alanına özgü kariyer olanakları konusunda bilgi sahibi olmak, kariyerini planlayabilmek, bu doğrultuda
kendini geliştirebilmek.
3- Alandaki gelişmeleri takip edebilmek, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren
ortamlarda liderlik yapabilme.
1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst
düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve
yöntemler geliştirebilme.
X
X
5- Kültürel farklılıkları anlayabilmek.
X
X
3- Uzlaşma kültürüne sahip olmak. 4- İkna yeteneğine sahip olmak
1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya
uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım
ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı
bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda
bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası
hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya
da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
X
3- Zamanını planlayabilmek ve etkin yönetebilmek.
8- Farklı ortam ve işlerde çalışabilecek esnekliğe sahip olmak. 9- Yenilikçi ve yaratıcı olabilmek.
16
19
20
21
X
6- Bölüme girdiğinde zaten ileri derecede bildiği İngilizceyi en yüksek seviyede kullanarak bilgileri
izleyebilmek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek. 7-Uluslararası alanda çalışabilmek.
15
18
X
3- Özgüvene ve motivasyona sahip olabilmek ve özeleştiri yapabilmek.
3-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve
değerlendirmesini yapabilme.
4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede
üst düzey beceriler kazanmış olma.
X
X
X X
XX
X
X
X
X
XX X X
X X
1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri
tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu
sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar
verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve
etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin
gelişimini destekleyebilme.
Yetkinlik
XX
Yetkinlik
X
Yetkinlik
X
Yetkinlik
X
X
Alana Özgü Yetkinlik
1- İşinin gerektirdiği şekilde bireysel sorumluluk alabilmek. 2- İnisiyatif kullanabilmek.
X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
X
Öğrenme Yetkinliği
2- Sadece akademik konularda değil hayatın temel konularında da kendini yetiştirebilen ve farklı kültürleri
anlayabilen bireyler oluşturmak.
1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri
düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık
düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik
getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni
ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık
gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
1--Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla
değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya
uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım
ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu
araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve
uygulayabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
XX
Beceri
4
X
XX XX XX
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 8. Düzey, Doktora Eğitimi)
Beceri
1- Alanına uygun yaklaşımları kullanarak analiz ve sentez yapabilmek.
13
Bilgi
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
12
W
Bilişsel
Uygulamalı
1- Tarihsel gelişim içerisinde Amerikan Edebiyatının belli başlı eserleri konusunda genel bilgi sahibi olmak.
2- Amerikan siyasi ve sosyal tarihini temel hatları ile biliyor olmak. 3- Amerikan Edebiyatının roman, şiir,
tiyatro gibi temel türlerinde bilgiye hâkim olmak. 4- Amerikan Edebiyatının belli başlı dönemleri ve
akımları hakkında etraflı bilgiye sahip olmak. 5- Batı edebiyatının tarihsel, mitolojik, fikirsel kaynaklarını
biliyor olmak. 6- Batı edebiyatının belli başlı eserlerini günümüze kadar olan süreç içerisinde ana hatlarıyla
biliyor olmak. 7- Edebiyat araştırmalarında metinsel analizlerle kültürel araştırmalar arasındaki bütüncül
dengeyi kurmuş olmak. 8- Amerikan popüler kültürü hakkında temel bilgilere sahip olmak. 9- Hem
edebiyat çalışmaları hem de kültürel çalışmalar konularında kültürlerin global çoğulluğunu kapsayacak
şekilde karşılaştırmalı araştırmalar yapabilmek. 10- Edebiyat ve kültür çalışmalarında belli başlı kuramsal
yaklaşımları bilmek ve uygulayabilmek. 11- Karşılaştırmalı araştırmalarda cinsiyet, etnik yapı, sınıf
açısından çoğulcu yaklaşımları biliyor ve kullanabiliyor olmak. 12- Edebiyat ve kültür alanındaki en son
gelişmeleri ve açılımları izliyor ve eleştirel analizleri yapabiliyor olmak.
11
V
Kuramsal, Olgusal
Bilgi
2
U
A
B
C
D
E
22
X: Temel alan yeterliliği ile ilişkilidir
X: TYYÇ ile ilişkilidir.
X X: Hem temel alan hem de TYYÇ ile ilişkilidir.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Program Kazanımları
Amerikan kültür, fikir ve değerlerine analitik bir yaklaşım geliştirmek.
Amerikan çalışmalarındaki çeşitli disiplinlerin önemini kavramak.
Irk, sınıf, din ve cinsiyetle ilgili konularda farkındalık yaratmak.
Amerikan edebiyatının başlıca eserlerine göre, Amerikan edebiyat akımları ve ekolleri üzerine çeşitli çözümlemeler yapmak.
Amerikan kültürel düşüncesini şekillendiren başlıca konu ve sorunlarla ilişkili olarak Amerikan edebi tarihini değerlendirmek.
Amerika’da veya Amerika dışında yer alan çeşitli kültürel coğrafyalar ve etnik topluluklara dair eleştirel bir bakış açısı geliştirmek.
Amerikan edebiyatının başlıca eserleri ışığında farklı edebi yazın biçimlerini tanımlamak ve sınıflandırmak.
Başlıca eleştiri kuramlarına göre Amerikan edebiyatının seçilmiş eserlerini değerlendirmek ve çözümlemek.
Farklı edebi türlere göre Amerikan edebiyatının seçilmiş eserlerini eğerlendirmek ve çözümlemek.
Araştırma becerilerinde ve akademik yazımda yetkin olmak.
Akademik sunumlarda İngilizceyi etkili kullanmak.
Eleştirel düşünme ve bağımsız karar verme becerileri geliştirmek.
Amerikan tarihini şekillendiren ve şekillendirmeye devam eden olayların, dönemlerin ve bireylerin çözümlemelerine odaklanmak.
Amerikan tarihi, politikası ve kültürü üzerine yapılan çalışmaları disiplinler arası bir çerçeve oluşturmak.
Entelektüel merak ve yaşam boyu öğrenme davranışı geliştirmek.
Söylem ve metin çözümlemesinde yetkin olmak.
Yeni fikirlere açık olmak ve akademik ortamlarda işbirlikçi çalışmalara imkan veren toplumsal beceriler kazanmak
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Download

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx