Zemplínska šírava
Zemplínska šírava
Zemplínska šírava je vodné dielo na východnom Slovensku v povodí Bodrogu
pod Vihorlatskými vrchmi. Je druhou najväčšou vodnou priehradou na Slovensku
(po Oravskej priehrade) a 12. najväčšou
jazernou plochou v Európe. Je obľúbenou turistickou destináciou so siedmimi
rekreačnými strediskami. Okrem rekreácie
Kamenec Klokočov
Kaluža
slúži na zavlažovanie poľnohospodárskej
pôdy Východoslovenskej nížiny, na ochra-
Paľkov
Medvedia hora
nu pred povodňami a ako vodný zdroj pre
Hôrka
priemysel.
Vodná plocha Zemplínskej šíravy zaberá rozlohu 33 km². Jej maximálna dĺžka je 11 km,
maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka
3,5 m a maximálna hĺbka 14,7 m. Nádrž je
vytvorená 6-8 (max. 12) metrovými hrádza-
Biela hora
mi dlhými 7 346 m. Vodnú nádrž napájajú
prevažne vody rieky Laborec prostredníctvom
prívodného, tzv. kanála, vodu odvádza tzv.
zálužický kanál (do Laborca), z priehrady tiež
vyteká Čierna voda.
Vodná nádrž začína cca 3 km severovýchodne
od Michaloviec, z ktorých na severné bre-
Zemplínska šírava je dôležitou oblasťou letného cestovného
ruchu na východnom Slovensku. Na jej brehoch sa nachádza
sedem rekreačných stredísk:
hy vedie cesta II/582, ktorá postupne spája
všetky rekreačné strediská a obce Vinné,
Kaluža, Klokočov, Kusín a Jovsa s mestom Sobrance. Južne od Zemplínskej šíravy prechádza
dôležitá cestná spojnica s Ukrajinou, cesta I/50
(Michalovce - Zalužice - Lúčky - Závadka - Sobrance). Po východnom brehu vedie cesta III.
triedy z Jovsy cez Hnojné do Závadky.
• Biela hora, známa aj pod názvom Prímestská,
na západnom brehu v blízkosti mesta Michalovce,
• Hôrka, známa aj ako Slnečný Lúč, južne od obce Vinné,
• Medvedia hora, pri obci Kaluža,
• Kaluža, pri obci Kaluža,
• Kamenec, pri obci Kaluža,
• Klokočov, pri obci Klokočov,
• Paľkov, medzi Klokočovom a Kusínom.
Šírava má veľmi priaznivé klimatické pod-
V jednotlivých strediskách sa nachádzajú
Od roku 2001 sa tu koná Medzinárodný
mienky na kúpanie, vodné športy, rybolov,
ubytovacie a stravovacie služby rôznej
zjazd motorkárov. Pravidelne sa v polovi-
cykloturistiku a pešiu turistiku v okolitých
úrovne, od kempingov po trojhviezdičkové
ci augusta vydáva kolóna motorkárov na
Vihorlatských vrchoch. Rekreanti vyhľadá-
hotely a rehabilitačné zotavovne. V stre-
slávnostnú jazdu zo strediska Hôrka do
vajú Šíravu kvôli jazde na vodných skútroch,
diskách Kaluža, Klokočov a Paľkov boli
Michaloviec a späť. Zjazd je sprevádzaný
jachtách, či vodných bicykloch.
v roku 2003 vybudované letné nepla-
festivalovým programom.
vecké bazény. V stredisku Medvedia hora
Priemerná dĺžka slnečného svitu na jazere
je vo výstavbe Thermalpark s plánovanou
Zemplínska šírava je obľúbeným miestom
dosahuje 2200 hodín ročne, čo zaraďuje
celoročnou prevádzkou od roku 2014. Zo
nočnej zábavy mládeže z väčších výcho-
oblasť medzi najteplejšie na Slovensku.
strediska Hôrka v letnej sezóne vyrážajú
doslovenských miest (Košice, Prešov, Mi-
na svoju okružnú plavbu vyhliadkové lode.
chalovce, Humenné).
Ubytovacie zariadenia v okolí Thermalparku Šírava
Zemplínska šírava a okolie ponúka
množstvo rôznych ubytovacích kapacít,
a to slušne vybavené hotely, penzióny,
rekreačné zariadenia, chaty a chatové
oblasti.
V celom okolí Thermalparku Šírava je
k dispozícii najmenej 31 rôznych ubytovacích zariadení, ktoré ponúkajú dohromady okolo 2228 lôžok rôznej kategorizácie a cenovej relácie.
Práve v rozmanitosti a rôznej cenovej
relácií vidíme obrovskú výhodu danej
oblasti, nakoľko sa stáva prístupnou
pre všetky cenové skupiny. V oblasti
Zemplínskej šíravy je možnosť sa ubytovať už od 10 euro/osoba/noc, čo je
skutočne prijateľná cena pre každého.
Na svoje si tu prídu všetci klienti od
najnáročnejších po tých najmenej
náročných turistov. K dispozícií sú aj
plochy na stanovanie či autokemping.
Ďalšou obrovskou výhodou je relatívna
blízkosť ubytovacích zariadení od Thermalparku Šírava. Niektoré ubytovacie
zariadenia sú situované do 500m od
thermalparku a aj bližšie.
Aj navzdory tomu, že Zemplínska šírava je navštevovaná turistami prevažne
v hlavnej letnej turistickej sezóne,
väčšina ubytovacích zariadení v okolí
Thermalparku Šírava je prevádzkovaná
celoročne.
Každého turistu okrem ubytovania zaujíma aj možnosť stravovania sa v danom
ubytovacom zariadení. Z celkového
počtu ubytovacích zariadení prevádzkuje vlastnú reštauráciu viac ako 70%.
Okrem toho je možnosť stravovania
v samostatných reštauráciách a stravovacích zariadeniach rôznych cenových
skupín.
Geotermálny vrt
0
Jedným zo základných impulzov realizácie projektu Thermalparku Šírava
bola predovšetkým existencia geo-
100
termálneho vrtu GTH-1. Thermalpark
bude využívať na svoju prevádzku
geotermálnu
vodu
pochádzajúcu
200
z vrtu GTH-1 aj ako termálnu vodu na
kúpanie a takisto aj ako zdroj tepla na
ohrev pitnej vody do ostatných ba-
300
zénov. Vrt v obci Kaluža je hlboký 940
metrov, pričom prítoky vody sú teplé od
35 do 52 stupňov Celzia . Geotermálna
400
voda pochádza z prostredia zvodnených
vápencov a dolomitických brekcií a podľa
rozborov je balneoterapeutická a stará
profil jadra 243-247m
masívne, celistvé, tmavosivé andezity
500
6 až 10 tisíc rokov. Na základe fyzikálno-chemickej analýzy, geotermálna voda
spĺňa podmienky vyhlášky č.100/2006
600
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej re-
profil jadra 427-435m
publiky (2,3,10). Klasifikuje sa ako vysoko
mineralizovaná prírodná liečivá voda, ktorá
svojím
zložením
700
sivobiele, brekciovité dolomity
a dolomitické vápence
z balneomedicínskeho
hľadiska obsahuje významné zložky, ktoré
majú liečivý účinok, a to najmä svojím obsa-
800
hom monosulfánu sírovodíka (do 8,408 mg/l),
fluoridového iónu (do 3,28 mg/l), hydrouhličitanového iónu (1.342 mg/l), jodidového iónu
900
(1,135 mg/l) a obsahom rozpustených látok
(12.684 mg/l).
1 000
Prieskumný geotermálny vrt GTH-1 bol
odvŕtaný v roku 2005 v obci Kaluža. Je
situovaný na elevácii predterciérneho
podložia.
V priebehu vrtných prác bol zistený
strop mezozoických hornín až v hĺbke 400,8 m, čo si vyžiadalo upraviť
konštrukciu vrtu a vrt sa oproti projektovanej hĺbke 500 m prehĺbil do hĺbky 600
m. Vrtom bola dokumentovaná mineralizácia 4,0 g.l-1.
V roku 2012 bol vrt prehĺbený do hĺbky 940,13m. Vrtom boli overené karbonáty zastúpené prevažne vápencami
gutenstainského typu. Po Prehĺbení
vrtu bola dokumentovaná zvýšená výdatnosť, s mineralizáciou 13 g/l. Podľa
Palmer Gazdovej klasifikácie sa teda
geotermálna voda z vrtu po prehĺbení
z pôvodných 600 metrov na 940 metrov
preklasifikovala z pôvodného nevýrazno
sodno - chloridového typu NaCl na vodu
základného výrazného sodno - chlo-
profil jadra 739-845m
tektonické porušenie, vyplnené
tektonickým ílom, brekciovité,
rozpadavé, svetlosivé, vápence silne
prerastené sieťou kalciových žíl
ridového typu NaCl. Táto zmena bola
ovplyvnená niekoľko násobne vyšším
obsahom niektorých ukazovateľov, ako
napr. chloridov (5935/1321), síranov (1304 mg.l-1/738,3 mg.l-1), sodíka
(2891 mg.l-1/1305 mg.l-1) a vápnika
(332 mg.l-1/141 mg.l-1) ale aj ďalších
ukazovateľov (tabuľka). Tieto skutočnosti poukazujú na výrazné prítoky vôd
z neogénnych sedimentov.
Chemické zloženie
vôd vo vrte GTH-1
v rokoch 2005 a 2012
Parameter Jednotka 2005 2012
Dusičnany NO3- mg.l-1 <2,0 <2,0
Dusitany NO2- mg.l-1 <0,01 <0,01
Fluoridy F- mg.l-1 0,01 2,60
Amónne ióny NH4+ mg.l-1 2,44 8,87
Reakcia vody pH 7,20 6,80
Sírany SO42- mg.l-1 783,3 1304,0
Vodivost mS.m-1 527,3 1193,33
Sodík Na+ mg.l-1 1305,0 2891,67
Horcík Mg2+ mg.l-1 42,8 128,20
Vápnik Ca2+ mg.l-1 141,6 332,36
Neovulkanity (sarmat)
Porubské súvrstvie, piesčito-ílovité vápence (stredná krieda)
Karpatský keuper, zlepence (norik)
Karbonáty (stredný-vrchný trias)
Prvé zmienky o teplej vode na úpätí
Vihorlatských vrchov sa objavili ako
dedinské povedačky už pradávno. “Zima
bola dlhá a mrazivá, paholok istého
zemana sa vybral zaobstarať drevo pre
svojho pána. Po nekonečnom hľadaní
v úmornej zime zbadal pramienok vody
v lese. Prameň sa mu zdal zvláštny,
lebo voda z prameňa nezamŕzala. Bola
teplá. Prameň vtedy nazývaný Horúci
zázrak bol pre dedinčanov požehnaním.
Odvtedy už zimy neboli také chladné
a prameň sa využíval na súkromné účely niekoľko rokov. Asi aj kvôli prameňu
obec dostala príznačný názov Kaluža.”
Okrem legiend sa objavili aj písomné
texty v kalužskej kronike.
O prameni sa dozvedel aj gróf Imrich
Stáray. Ten dal v 18. storočí vybudovať v neďalekom okolí, v mestečku
Sobrance kúpele. Tie sa zaradili
k jedným z najlepších v tom období
v Uhorsku. Ku kúpeľom chcel pričleniť
aj oblasť Kaluža. Poveril tým doktora
Ľudovíta Russaya. vtedajšieho správcu
Sobranských kúpeľov. Z dôvodu nedostatku financií sa zámer nepodarilo
zrealizovať. Už teda v 18. storočí vedeli naši predkovia o potenciálnej zaujímavej možnosti využiť geotermálnu
vodu v časti obce Kaluža. Tá pochádza
z rovnakého geologického prostredia ako voda využívaná dlhodobo
v Sobranských kúpeľoch, o ktorej prvé
písomné zmienky sú z roku 1336.
Thermalpark Šírava je jediné turistické
miesto na Zemplíne, ktoré sa môže pýšiť
tým, že využíva geotermálnu vodu, akú
už v 18. storočí používali naši predkovia
na kúpeľníctvo.
Dôkladným porovnaním geotermálnej vody z vrtu v Kaluži s vodami
z vrtov v neďalekých Sobranských
kúpeľov je zrejmé, že majú takmer
identické
zloženie.
Geotermálna
voda z vrtu GTH-1 je svojím fyzikálno-chemickým a rádiologickým zložením
podobná
prírodnej
liečivej
vode využívanej v kúpeľoch Sobrance.
Voda v týchto kúpeľoch sa využívala
predovšetkým na liečbu reumatických
ochorení.
Thermal park
bazénová hala na prízemí
wellness a saunová časť na prvom podlaží
Kaviareň
Oddychový bazén
Termálny bazén
Vonkajšia sauna
Bazénová hala
prízemie
V bazénovej hale sa nachádzajú tri
hlavné bazény, a to najväčší vlnový bazén, relaxačný a masážny bazén. Vlnový
bazén ponúka návštevníkom simuláciu
pohybov morskej vody, relaxačný bazén je plný rôznych masážnych trysiek
(lýtkových, chrbtových a podobne)
a masážny bazén okrem množstva sedacích masážnych trysiek, poskytuje
návštevníkom aj hydromasáž celého tela
na masážnych ležadlách. Všetky bazény
sú kompletne nerezové a na dezinfekciu
Reštaurácia
Terasa
Masážny bazén
Detský bazén
Vlnový a plavecký bazén
Relaxačný bazén
Divoká rieka
Hojdací záliv
Šmýkačka
vody sa využíva najmodernejšia technológia MIOX (Technológia zmesi oxidantov – elektrolýzou slanej vody), ktorá
nedráždi oči a ani nespôsobuje prenikavý pach chlóru. Okrem bazénov máme
pre návštevníkov Thermalparku Šírava
v priestoroch bazénovej haly pripravené
aj ďalšie atrakcie, ako napríklad: detský
bazén, dlhá šmýkačka, krátka šmýkačka,
divoká rieka, hojdací záliv, detské ihrisko
a podobne. Samozrejme kvalitný relax
musí byť obohatený aj pestrou ponu-
kou jedál a nápojov, ktorú zabezpečí
reštaurácia thermalparku. K dispozícii
je i množstvo ležadiel na odpočinok
a relax. Termálny bazén s vysoko mineralizovanou geotermálnou vodou sa nachádza vo vonkajšom prostredí budovy.
Samotný thermalpark ponúka svojim
návštevníkom celoročne až 600 m2 vodnej plochy. Okamžitá kapacita návštevnosti je nadimenzovaná na maximálne
550 osôb.
Wellness
a saunová časť
I. poschodie
Saunový svet a wellness je navrhnutý
tak, aby splnil očakávania aj tých najnáročnejších wellness turistov. Pre
našich návštevníkov máme k dispozícií
hlavnú fínsku saunu, bio-saunu, infra
saunu a parnú saunu. Na studené osvieženie po horúcich saunách máme
pripravené rôzne masážne sprchy,
ľadopád, ochladzovacie vedro a ochladzovací bazén. Okrem toho máme
aj množstvo doplnkov na spestrenie
wellness pobytu, ako napríklad suchý
a mokrý kneipov kúpeľ, masážne kreslá,
whirpooly, vodné postele, tepidáriá
a hamann či masážne miestnosti.
Úplnou novinku budú saunové programy, ako čokoládový, bahenný, soľný,
jogurtový či riasový peeling a mnoho
ďalších programov smerovaných na
čo najpríjemnejšie pocity a zážitky
z nášho wellness centra. Celý interiér
a prostredie wellness a saunového
sveta, vrátane relaxačnej hudby, vôní
a dekorácií je navrhnutý tak, aby pôsobil
na návštevníkov pokojným a ukľudňujúcim dojmom a prispel tak k ich celkovej
fyzickej a psychickej regenerácii a revitalizácii.
Saunový svet
Vírivky
TRR centrum
Kaluža, s.r.o.
Zemplínska šírava
072 35 Kaluža
[email protected]
Download

Informačná brozúra