2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanları
Anabilim Dalı
Biyoloji
Matematik
Kimya
Akıllı Sistemler Mühendisliği
Nanobilim ve Nanoteknoloji(İngilizce)
İnşaat Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Bahçe Bitkileri
Tarım Ekonomisi
Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
Tezsiz Yüksek Lisans(Uzaktan Eğitim)
Yatay Geçiş
YL
DR
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
30
-
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanları
BAŞVURU KOŞULLARI
1- İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/
anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında
en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak,
2- Ondokuzmayıs Üniversitesinin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını
sağlamış olmak,
3- Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta
yeterlikte ise en az 80 olması gerekir.
GEREKLİ BELGELER
1- Onaylı Not Durum Belgesi (transkript). (Transkript; adayın Üniversitesinin Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır)
2- Not Durum Belgesinde yeralan derslere ait onaylı ders içeriği.
3- Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız.)
4- Öğrenci belgesi
5- Disiplin cezası almadığına dair belge
6- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Sınava giriş
tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e
eşdeğer kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (Sınava giriş tarihinden itibaren 5 yıl
geçerlidir) (Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç)
ALES Puanı:Tezli Yüksek lisans programına kayıtlı olanlarda en az 55,
Yüksek lisans diplomasıyla doktora programına kayıtlı olanlarda en az 55,
Lisans diplomasıyla doktora programına kayıtlı olanlarda en az 80 puan şartı
aranır.
7- Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak
adayların, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça,
Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanları
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.
8- Eğitim dili, yabancı bir dil olan lisansüstü programlarda; öğrenim göreceklerin
yabancı dilde YDS’den en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavından bu puanlara eşdeğer bir puan almaları gerekir.
Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini öğrenim görecekleri yabancı dilde eğitim
yapan bir bölümde tamamlayanlarda bu şart aranmaz.
9- Posta yoluyla yapılan müracaatlarda geç gelen ve eksik belgesi olanların müracaatları
işleme konulmayacaktır.
DEĞERLENDİRME
1- Adayların durumu lisans yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora
programında aldığı derslerdeki başarı notu ile alınan lisansüstü kredi sayısı dikkate
alınarak ilgili anabilim dalınca değerlendirilip sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim
kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.
2- Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı
başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
Başvuru Değerlendirme Takvimi
Başlangıç Tarihi
Bitiş Başlangıç Tarihi
Sonuç İlan Tarihi
Kesin Kayıt (ASIL)
Kesin Kayıt (YEDEK)
İletişim:
Adres: Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
15.01.2015
29.01.2015
02.02.2015
03-04.02.2015
05-06.02.2015
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü
Fen Edebiyat Fakültesi D Blok
55139 Kurupelit- SAMSUN
Tel/ Fax : 0.362.4576092
e-posta:[email protected]
Internet Adresi: http://fenbilens.omu.edu.tr/
Download

Anabilim Dalı Yatay Geçiş YL DR Biyoloji 1