Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
2014/15
Rok akademicki:
Grupa przedmiotów:
Nazwa przedmiotu1):
Numer katalogowy:
ECTS 2)
Fizyka i mechanika drewna
3)
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski :
Wood Science (Physical and Mechanical Properties)
Kierunek studiów4):
Technologia drewna
5)
Koordynator przedmiotu :
dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz
Prowadzący zajęcia6):
dr inż. Michał Drożdżek, mgr inż. Valerian Romanovski
7)
4
Jednostka realizująca :
Wydział Technologii Drewna, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, Zakład Nauki o Drewnie
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
-
Status przedmiotu9):
a) przedmiot kierunkowy
10)
b) stopień 1,
rok 2
11)
c) niestacjonarne (zaoczne)
Cykl dydaktyczny :
Serymetr 4 (letni)
Założenia i cele przedmiotu12):
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu właściwości fizycznych i mechanicznych drewna, ze szczególnym
uwzględnieniem zjawisk związanych ze zmianami wilgotności tego materiału. Przedmiot ten stanowi kontynuację
nauki w o strukturze drewna.
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Jęz. wykładowy :
a)
wykład; liczba godzin 14.;
b)
ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin 21.;
polski
Metody dydaktyczne14):
przekazywanie i porządkowanie wiedzy, dyskusje, konsultacje, doświadczenia, pomiary, eksperymenty,
obserwacje, analiza i interpretacja wyników badań
Pełny opis przedmiotu15):
Wykłady
Gęstość drewna i substancji drzewnej, gęstość umowna oraz porowatość drewna. Wilgotność drewna: woda
związana i woda wolna, stopień wilgotności, metody oznaczania. Nasiąkliwość, przesiąkliwość i
przepuszczalność. Właściwości higroskopijne drewna. Odkształcenia wilgotnościowe drewna: pęcznienie i
kurczenie się drewna, anizotropia odkształceń. Cieplne, elektryczne i akustyczne właściwości drewna.
Podstawowe pojęcia mechaniki i reologii drewna: wytrzymałość, sprężystość i plastyczność drewna. Próby
statyczne: moduły sprężystości liniowej i postaciowej, właściwości wytrzymałościowe wzdłuż i w poprzek włókien
na: ściskanie, rozciąganie, ścinanie. Próby dynamiczne: dynamiczny moduł sprężystości, wytrzymałość na
zginanie, udarność. Próby technologiczne: twardość statyczna i dynamiczna, ścieralność, giętkość, zdolność do
utrzymywania łączników metalowych. Wpływ budowy oraz różnych czynników na właściwości mechaniczne
drewna. Nieniszczące metody badania drewna.
Ćwiczenia
Zajęcia ćwiczeniowe składają się z części rachunkowej i laboratoryjnej. W ramach części rachunkowej
analizowana jest między innymi wilgotność drewna oraz zmiany gęstościowe i wymiarowe a także parametry
opisujące dynamikę nasiąkliwości tego materiału. Wykonywanie w zespołach badań i doświadczeń dotyczących
właściwości fizycznych i mechanicznych drewna, między innymi pomiar gęstości i skurczu oraz wytrzymałości
drewna na ścinanie, na zginanie i na ściskanie.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Brak (nie)
17)
Założenia wstępne :
Efekty kształcenia18):
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):
Podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizyki drewna
01 - Przyswojenie wiedzy z zakresu podstaw fizyki
03 - Opanowanie metodyki badań laboratoryjnych
ciała stałego, porowatego, jakim jest drewno a także z
dotyczących określania mechanicznych drewna oraz
zakresu mechaniki drewna (statyki, dynamiki i reologii).
analizy wyników i sporządzania protokołów i
02 - Wyrobienie umiejętności przewidywania i
sprawozdań badawczych
obliczania zmian wilgotności, gęstości oraz wymiarów
04 – Kształtowanie umiejętności współdziałania w
drewna. Nabycie umiejętności oceny jakości drewna
zespole oraz określania planu pracy i priorytetów
jako materiału konstrukcyjnego lub dalszego przerobu
05 – Umiejętność oceny praktycznej przydatności
technologicznego. Poznanie nowoczesnych metod
surowca i półfabrykatów drzewnych w różnych
(niszczących i nieniszczących) kontroli jakości
zastosowaniach
(w
budownictwie,
energetyce,
materiałów drzewnych. Zapoznanie się z technikami
wyposażeniu wnętrz mieszkalnych i in.)
materiałoznawstwa drzewnego.
01 - ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń rachunkowych (sprawdziany)
01, 03- ocena z przygotowania studenta do poszczególnych jednostek zajęć laboratoryjnych (odpowiedzi i
sprawozdania)
03, 04 - ocena umiejętności wykonywania badań oraz poprawności dokonywania analizy wyników, a także
sprawnej organizacji pracy w zespole
01, 02, 05 - ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie w formie testu i odpowiedzi ustnych na
pytania problemowe
Forma dokumentacji osiągniętych efektów pisemne sprawdziany, formularze egzaminacyjne, sprawozdania z wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych,
kształcenia 20):
karty ocen
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Do weryfikacji efektów kształcenia służą:
1. oceny ze sprawdzianów części rachunkowej - max 20 punktów (20%),
2. oceny ze sprawozdań z ćwiczeń i odpowiedzi z tematów wykonywanych oznaczeń z części laboratoryjnej –
max 30 punktów (30%),
3. ocena z egzaminu (forma łączona test i odpowiedź ustna) – maksymalnie 50 punktów (50%).
Student, który nie zdobył minimalnej wymaganej liczby punktów z części rachunkowej i pomyślnie nie zaliczył
wszystkich sprawozdań i odpowiedzi z ćwiczeń laboratoryjnych mimo zdobycia najwyższych not z pozostałych
elementów nie uzyskuje pozytywnej oceny z przedmiotu.
Miejsce realizacji zajęć22):
Sala wykładowa, Laboratorium fizyki drewna
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Kozakiewicz P., 2005: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z fizyki drewna. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
2. Kozakiewicz P., 2012: Fizyka drewna w teorii i zadaniach. Wydanie IV zmienione. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
3. Kozakiewicz P, Matejak M., 2013: Klimat a drewno zabytkowe. Dawna i współczesna wiedza o drewnie. Wydanie IV zmienione. Wydawnictwo SGGW.
Warszawa.
4. Krzysik F., 1978 (1957, 1974): Nauka o drewnie. PWN. Warszawa.
5. Kokociński W., 2004: Drewno. Pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych drewna. Prodruk. Poznań.
6. Normy z zakresu badań właściwości fizycznych i mechanicznych drewna.
UWAGI24):
Laboratorium wyposażone jest w typowy sprzęt pomiarowy (suwmiarki, wagi, śruby mikrometryczne, mikroskop warsztatowy), a przede wszystkim w
specjalistyczne oprzyrządowanie do badań drewna (wieloczynnościowe maszyny wytrzymałościowe, defektoskopy, komory klimatyczne itd.) – zawiera stałe
stanowiska do wykonywania poszczególnych oznaczeń właściwości fizycznych i mechanicznych drewna.
Godziny kontaktowe to: 35 godzin zajęć, ok. 3 godzin konsultacji i 2 godzin egzaminu
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
110 (40+70) h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademicki
1,3 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
0,9 ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01
02
03
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Przyswojenie wiedzy z zakresu podstaw fizyki ciała stałego, porowatego, jakim jest drewno
a także z zakresu mechaniki drewna (statyki, dynamiki i reologii).
Wyrobienie umiejętności przewidywania i obliczania zmian wilgotności, gęstości oraz
wymiarów drewna. Nabycie umiejętności oceny jakości drewna jako materiału
konstrukcyjnego lub dalszego przerobu technologicznego. Poznanie nowoczesnych metod
(niszczących i nieniszczących) kontroli jakości materiałów drzewnych. Zapoznanie się z
technikami materiałoznawstwa drzewnego.
Opanowanie metodyki badań laboratoryjnych dotyczących określania mechanicznych
drewna oraz analizy wyników i sporządzania protokołów i sprawozdań badawczych
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
KTDI_W02, KTDI_W07, KTDI_U01
KTDI_W07, KTDI_W09, KTDI_U12
KTDI_U01, KTDI_U02, KTDI_U04,
KTDI_U11, KTDI_U12
04
Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz określania planu pracy i
priorytetów
KTDI_K02, KTDI_K03
05
Umiejętność oceny praktycznej przydatności surowca i półfabrykatów drzewnych w
różnych zastosowaniach (w budownictwie, energetyce, wyposażeniu wnętrz mieszkalnych
i in.)
KTDI_W07, KTDI_U13
Materiały do zajęć i aktualne informacje o przedmiocie dostępne są na stronie internetowej:
http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl
opr. Paweł Kozakiewicz (25.02.2015)
Download

Pobierz - Paweł Kozakiewicz