ORGANIZATORZY
KURSU:
SZKOŁA TERAPII
RĘKI©
Program autorski
Szkoła Terapii Ręki copyright© 2013 Agnieszka Rosa
REGULAMIN SZKOŁY TERAPII RĘKI© Agnieszka Rosa
 Szkoła Terapii Ręki© jest autorskim programem diagnostycznoterapeutycznym Agnieszki Rosa, który uzyskał wysoką rekomendację wśród
specjalistów z zakresu fizjoterapii, neurologopedii, pedagogiki
 Program Szkoła Terapii Ręki© obejmuje 160 godzin dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, bezpośredniej pracy
z dzieckiem
 Ukończenie kursu daje uprawnienia Terapeuty ręki© w pracy
pedagogicznej z dzieckiem w ramach programu Szkoła Terapii Ręki©
 Nie daje jednak uprawnień fizjoterapeutycznych oraz w zakresie prowadzenia
gimnastyki korekcyjnej. Jest to ważne stwierdzenie, ponieważ adresatami
kursu są głównie pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, logopedzi. A
wspomniane uprawnienia można nabyć wyłącznie w trakcie studiów o
kierunku: fizjoterapia
 Kurs zakończony jest egzaminem
 Każdy z uczestników otrzyma w ramach kursu:
o
Komplet materiałów teoretycznych
Copyright
©2013
o
Arkusz sprawności ręki©
o
Opaskę grafomotoryczną©
o
Broszurę: Terapia ręki- zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność ręki
dziecka
 Każdego roku będą organizowane dodatkowe superwizje( 25h
dydaktycznych), poprzedzone wykładami uzupełniającymi
prowadzonymi przez specjalitów
 Każdy Terapeuta ręki©, który chciałby uzupełnić i pogłębić swoją
wiedzę będzie mógł uczestniczyć w dodatkowych superwizjach, przez
co otrzyma certyfikat nadający tytuł Terapeuty ręki II°© (minimum
2)
 Uczestnik, który uzyska bardzo dobrą ocenę swojej pracy, zostanie
wyróżniony a jego nazwisko umieszczone będzie na stronie
www.terapiareki.pl w zakładce: polecany Terapeuta ręki©
WARUNKIEM UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA ORAZ
CERTYFIKATU NADAJĄCEGO TYTUŁ TERAPEUTY RĘKI©
JEST:
1. Uczestnictwo w min. 90% zajęć dydaktycznych oraz praktycznych
2.
Przygotowanie nagrania obrazującego własną pracę terapeutyczną z dzieckiem
3. Uczestnictwo w superwizji
4. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego
5. Uczestnik, któremu nie uda się uzyskać 75% pozytywnego wyniku z egzaminu,
uzyska wyłącznie zaświadczenie o ukończeniu 160 godzinnego kursu
wydanego na podstawie wydanego na podstawie §6 rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania
przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w
formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216)
6. Uczestnik, który uzyska pozytywny wynik superwizji oraz egzaminu (75%
poprawnych odpowiedzi) otrzyma certyfikat uprawniający do diagnozy i
terapii ręki u dzieci, na bazie autorskich narzędzi diagnostycznych oraz
programu terapeutycznego oraz nadający tytuł: TERAPEUTY RĘKI©
7. W sytuacji nie uzyskania certyfikatu nadającego tytuł Terapeuty ręki© podczas
pierwszego egzaminu, istnieje możliwość przystąpienia do kolejnego egzaminu
w formie on- line, po wcześniejszym ustaleniu terminu ( koszt dodatkowej
superwizji 150 zł)
UZYSKANIE TYTUŁU TERAPEUTY RĘKI II°©
Copyright
©2013
1. Uczestnictwo w kursie Szkoła Terapii Ręki©Agnieszka Rosa oraz uzyskanie
certyfikatu nadającego tytuł Terapeuty ręki©
2. Uczestnictwo w dwóch dodatkowych superwizjach, podczas których uczestnik
zaprezentuje swoją pracę z dzieckiem w ramach programu Szkoły Terapii Ręki©
oraz uzyska pozytywną opinię osoby prowadzącej
3. Uczestnictwo w dodatkowych wykładach poprzedzających superwizję
Informacje organizacyjne:

Prosimy o zabranie ze sobą wygodnego ubrania oraz butów na zmianę
Cena: 2900 zł
Forma kursu: wykłady , warsztaty, studium przypadku
Adresaci kursu: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci
integracji sensorycznej, fizjoterapeuci
Osoby prowadzące:
Agnieszka Rosa - pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej,
nauczyciel akademicki, ortoptystka, autorka Arkusza diagnozy sprawności ręki© jak
również licznych pomocy do diagnozy i terapii ręki oraz wzroku, autorka programu
Szkoły Terapii Ręki©
www.terapiareki.pl
dr Agnieszka Stępień - fizjoterapeuta, Advanced Instructor International PNF
Association, Adiunkt - Katedra Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji, AWF Józefa
Piłsudskiego w Warszawie
dr n.hum.Ewa Jeżewska-Krasnodębska - logopeda dyplomowany, pedagog
specjalny, neuroterapeuta Biofeedback, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w
mowie i piśmie u dzieci i dorosłych.
Prodziekan Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Janusza Korczaka w
Warszawie, Kierownik Studiów Logopedycznych w tej Uczelnii,
Ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej w Ministerstwie Edukacji
Narodowej
http://www.centrumterapiidziecka.pl
Jarosław Krasnodębski- pedagog specjalny, logopeda dyplomowany, nauczyciel
terapii pedagogicznej, terapeuta Inegracji Sensorycznej, terapeuta integracji odruchów
INPP, neuroterapeuta Biofeedback, metodyk edukacji wczesnoszkolnej; nauczyciel
akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej im Janusza Korczaka i w Uczelnii
Łazarskiego
Barbara Grzyb – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta metody NDT- Bobath i
Vojty. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością
ruchową; ukończyła liczne szkolenia dotyczące terapii dziecka z uszkodzeniami OUN,
Copyright
©2013
np. w zakresie Nauczania Kierowanego, Integracji Sensorycznej, Psychomotoryki,
metody Castillo Moralesa
Aleksandra Sadowska – fizjoterapeutka, oligofrenopedagog, terapeuta metody NDT
– Bobath, terapeuta SI, absolwentka studiów doktoranckich AWF. Posiada
doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową
Agnieszka Gregorczyk – fizjoterapeutka, terapeuta SI, terapeuta PNF; posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową, wadami
postawy i skoliozami
Program:
Dzień/
godziny
zajęć
Osoba
prowadzą
ca
Program
Część I
wspomaganie funkcji pisania
Dzień I
A. Rosa
10.0018.00
Terapia ręki-
•
Terapia ręki- wprowadzenie do zagadnienia
•
Zanim zacznę pisać…
•
Przedstawienie czynników zaburzających
Liczba
godzin
29
4
pracę ręki
•
Miejsce sprawności ręki w rozwoju
psychomotorycznym dziecka
•
dr A.
Stępień
Dzień II
A. Rosa
Sterowanie ruchem- mózgowe mechanizmy
kontroli ruchu
•
Zarys anatomii i fizjologii ręki
•
Kontrola posturalna a funkcje ręki
•
Wpływ pozycji dziecka na sprawność ręki
•
Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej
•
motoryki
Rozwój psychomotoryczny dziecka, ze
szczególnym uwzględnieniem kształtowania się:
9.00 –
17.00
- Chwytu i manipulacji
- Koordynacji wzrokowo – ruchowej
•
Wpływ Integracji Sensorycznej na rozwój małej
motoryki
•
Propriocepcja, somatognozja a praca rąk
•
Warsztat: Zabawy sensoryczne
Copyright
©2013
6
5
A. Gregorcz
yk
•
Warsztat: Masaż sensoryczny rąk©
•
Napięcie mięśniowe a kontrola posturalna
•
Specyfika obniżonego napięcia mięśniowego
•
Sposoby oceny napięcia mięśniowego u dzieci w
5
normie
•
Warsztat: Prezentacja ćwiczeń normalizujących
napięcie mięśniowe oraz wzmacniające mięśnie
posturalne
Dzień III
9.00 –
16.00
A. Rosa
•
Warsztat: ćwiczenia praktyczne rozwijające
9
sprawność ręki
•
Czynniki warunkujące rozwój umiejętności
grafomotorycznych
•
Mózgowa organizacja pisania
•
Rozwój chwytu pisarskiego
•
Praksja a sprawność ręki
•
Kształtowanie się umiejętności posługiwania
najprostszymi narzędziami
•
Uczenie się czynności motorycznych
•
Analiza ruchu rąk podczas pisania i innych
czynności manualnych
•
Chwyt pisarski a mechanika ręki
•
Przyczyny nieprawidłowego chwytu
pisarskiego – analiza funkcji ręki na
podstawie materiału filmowego
•
Budowanie stabilizacji w terapii ręki i
podczas pisania
•
Warsztat: Zastosowanie Opaski
grafomotorycznej©
w terapii ręki oraz podczas nauki pisania
Część II
wspomaganie funkcji pisania
Terapia ręki-
Copyright
©2013
29
Dzień I
A. Rosa
Wzrok a terapia ręki
•
10.0018.00
10
Anatomia narządu wzroku, fizjologia i
neurofizjologia widzenia- wprowadzenie do
zagadnienia
•
Kontrola posturalna a sprawność funkcji
wzrokowych
•
Wpływ zaburzeń funkcji wzrokowych na rozwój
umiejętności motorycznych, manualnych i
grafomotorycznych
•
Przetwarzanie słuchowo- wzrokowe a
funkcja pisania
•
Warsztat: Badanie, ocena oraz ćwiczenia
podstawowych funkcji wzrokowych
wpływających na małą motorykę
•
Warsztat: Prezentacja wybranych zagadnień
autorskiego programu Sensomotoryczna
terapia widzenia© mającego na celu
usprawnianie ręki w bezpośredniej korelacji z
funkcjami wzrokowymi.
Dynamiczna Terapia Widzenia© - program skierowany jest
w szczególności do dzieci z obniżonym tempem pisania,
trudnościami w przełożeniu informacji wzrokowych na
ruch, akt graficzny
•
Rytm, sekwencje ruchowe, integracja bilateralna
a sprawność ręki
Dzień II
9.00 –
17.00
A. Rosa

Analiza rysunku dziecka w kontekście
sprawności grafomotorycznych i terapii ręki

Percepcja wzrokowa

•
Etapy nabywania sprawności manualnej
Warsztat: Opowieści pisane ręką ©- zabawy
rozwijające
•
sprawność manualną
Terapia ręki w dążeniu do samoobsługi
•
Warsztat: Bajki - pomagajki© czyli zabawy
rozwijające umiejętności samoobsługowe oraz
posługiwania się narzędziami
• Warsztat: Gry manualne© – prezentacja zabaw
i gier rozwijających sprawność ręki
• Terapia ręki w korekcji nieprawidłowego
chwytu
• Konstruowanie planu terapii w korekcji
nieprawidłowego chwytu
•
Analiza materiału filmowego
• Zapoznanie z metodyką prowadzenia zajęć
Copyright
©2013
10
terapii ręki
• Rozwój motoryczny dziecka od 1 r.ż. do 12 r.ż. z
Dzień III
9.00 –
16.00
A.Gregorcz
yk
9
uwzględnieniem norm rozwojowych oraz
prawidłowych wzorców ruchowych
Część III
Terapia ręki- wspomaganie
27
funkcji pisania
Dzień I
10.00
-17.00
dr n.hum.
Ewa
JeżewskaKrasnodębsk
a
Jarosław
Krasnodębsk
i
•
Wczesna interwencja i profilaktyka logopedyczna
•
Terapia ręki a terapia logopedyczna. Przykłady
9
ćwiczeń.
•
Charakterystyka wybranych odruchów ustno –
twarzowych
•
Definicja synkinezji – współruchów
•
Wpływ synkinezji na rozwój dziecka
•
Rozwój motoryki precyzyjnej, a rozwój mowy
•
Powiązanie ośrodków w korze mózgowej
odpowiedzialnych za dłonie i ośrodków
ruchowych mowy
•
Powiązanie rozwoju chwytu z rozwojem mowy
•
Wpływ niewygaszonych odruchów na rozwój
mowy, koordynacji ręka – usta, lateralizacji oraz
postawę dziecka
• Zaburzenia procesu lateralizacji; kształtowanie
Dzień II
A. Rosa
10
przez uczestników Szkoły Terapii Ręki©
Dzień III
A. Rosa
• Terapia ręki- wspomaganie funkcji pisania/
8
analiza materiału filmowego przygotowanego
9.0015.00
przez uczestników Szkoły Terapii Ręki©
Część IV
9.00 –
17.00
się dominacji stronnej
Terapia ręki- wspomaganie funkcji pisania/
analiza materiału filmowego przygotowanego
9.0017.00
Dzień I
•
A.
Gregorczyk
Diagnoza i terapia ręki
28
• Wady postawy u dzieci a funkcja ręki
• Zajęcia korekcyjne w terapii ręki
• Ocena postawy u dziecka – zajęcia z dzieckiem
• Terapia ręki w praktyce- zajęcia z dziećmi /
analiza materiału filmowego
• Terapia z ciałem, przejście z pozycji niskich do
siedzenia i pracy stolikowej
Copyright
©2013
10
• Aktywne siedzenie
• Dobór właściwej pozycji do ćwiczeń podczas
Dzień II

A.Rosa
9.00–
17.00
ćwiczeń/ najczęściej popełniane błędy
Prezentacja autorskiego narzędzia
diagnostycznego: Arkusz diagnozy
sprawności ręki©
10

Analiza poszczególnych prób na podstawie
materiału filmowego
• Wywiad- omówienie
• Warsztat: Diagnoza sprawności ręki studium przypadku - praca z dzieckiem
Dzień III
• Omówienie wyników diagnozy
A. Rosa
Konstruowanie planów terapii do
9.00 –
15.00
8
zdiagnozowanych problemów dzieck
• Pisanie opinii sprawności ręki
• Artyterapia w terapii ręki- właściwy dobór
technik plastycznych do zaburzeń funkcji ręki

Grafosensoryka©- czyli od ruchu przez
rysunek do pisania

Warsztat: Terapia ręki – wspomaganie
pisania – studium przypadku – praca z
dzieckiem
 Podsumowanie zebranych informacji
Część V
Terapia ręki w pracy z dzieckiem
niepełnosprawnym ruchowo
Dzień I
B. Grzyb
9.00 –
17.00
A.
Sadowska
•
Rozwój funkcji kończyn na tle rozwój ruchowego
dziecka w pierwszym roku życia - ćwiczenia
praktyczne
•
Wpływ podstawowego napięcia mięśniowego na
funkcje kończyn górnych
•
Odruchy a terapia ręki
•
Dobór odpowiedniej pozycji do pracy, transfery,
zmiany pozycji
•
Wpływ pozycji dziecka na sprawność ręki
•
Profilaktyka przykurczy i deformacji stawowych,
zaopatrzenie ortopedyczne
•
29
Analiza materiału filmowego
Copyright
©2013
10
Dzień II
9.00 –
17.00
B. Grzyb
•
Funkcjonalna diagnoza sprawności ręki,
umiejętności manualnych oraz grafomotorycznych
A.
Sadowska
10
– analiza materiału filmowego
•
Aktywności życia codziennego (ADL)- rozwijanie
podporowej i chwytnej funkcji ręki w codziennych
sytuacjach
•
Terapia ręki przy obniżonym napięciu mięśniowym
(Zespół Downa, dystrofia mięśniowa, MPDz)
•
Terapia ręki przy podwyższonym napięciu
mięśniowym- (spastyczność, MPDz)
•
Terapia ręki w zaburzeniach sensorycznych
•
Terapia ręki na przykładzie zajęć nauczania
kierowanego „szkoła rąk”- film
•
Terapia ręki na przykładzie metod
neurorozwojowych- film
•
•
Dzień III
9.00 –
16.00
Adaptacja pomocy terapeutycznych
Terapia ręki i usprawnianie manualne dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną
A. Rosa
•
Usprawnianie polisensoryczne w terapii ręki
•
Rozwój oraz zaburzenia koordynacji wzrokowo-
9
ruchowej u dzieci niepełnosprawnych,
•
Charakterystyka zaburzeń wzrokowych u dzieci
oraz ich wpływ na sprawność motoryczną i
manualną dziecka
•
Funkcjonalna diagnoza wzroku u dzieci
•
Funkcjonalna terapia wzroku jako podstawa
koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz terapii ręki
dzieci niepełnosprawnych
•
Warsztat: Pisania funkcjonalnej diagnozy
sprawności ręki – na podstawie materiału
filmowego
•
Warsztat: Układanie programów terapeutycznych
Podsumowanie zebranych informacji
Część VI ( gr. A / gr. B)
Superwizje
Dzień I
9.0017.00
Analiza materiału filmowego
A. Rosa
Dzień II
9.00 –
15.00
18
10
Analiza materiału filmowego
A. Rosa
Egzamin
Copyright
©2013
8
Miejsce, terminy i godziny zajęć:
Kurs w
Warszawie
Dni i godziny
Część I
9-11.01.2015 I dzień (piątek) 10.00 –
Część II
30.021.03.2015
Część III
2022.02.2015
I dzień (piątek) 10.00 –
17.00
II dzień (sobota) 9.00 –
17.00
III dzień ( niedziela) 9.00 –
15.00
Część IV
1315.03.2015
I dzień (piątek) 9.00 –
17.00
II dzień (sobota) 9.00 –
17.00
III dzień ( niedziela) 9.00 –
15.00
Część V
1012.04.2015
I dzień (piątek) 9.00 –
17.00
II dzień (sobota) 9.00 –
17.00
III dzień ( niedziela) 9.00 –
16.00
Część VI –
grupa A
9-10.05.2014 I dzień (sobota) 9.00 –
superwizja
Część VI –
Grupa B
superwizja
2324.05.2014
18.00
II dzień (sobota ) 9.00 –
17.00
III dzień (niedziela) 9.00 –
16.00
IV dzień ( piątek) 10.00 –
18.00
V dzień (sobota) 9.00 –
17.00
VI dzień ( niedziela) 9.00 –
16.00
17.00
II dzień (niedziela) 9.00 –
15.00
I dzień (sobota) 9.00 –
17.00
II dzień (niedziela) 9.00 –
15.00
Copyright
©2013
Download

SZKOŁA TERAPII RĘKI©