Vďaka kvalifikovanému tímu mladých
inovátorov aj dnes vznikajú mediálne plány,
ktoré reflektujú najnovšie trendy v komunikácií.
Osviežujúce ”haló efekty” sa vždy snažíme
vyvolať prvkom, ktorý ozvláštni mediálny plán
a ľudí v kampani nielen osloví, ale aj zapojí.
HODNOTA ZNAČKY
Globálna sieť StarcomMediaVest Group,
ktorej súčasťou je Starmedia, používa slogan
„thE huMAN EXPERiENcE cOMPANy“.
Vystihuje podstatu našej spolupráce so
značkami a prístup k mediálnemu plánovaniu.
hoci je Starmedia súčasťou svetovej
siete, citlivo sme sa prispôsobili potrebám
slovenského trhu a požiadavkám klientov.
S našimi klientmi sme na jednej vlne, vzájomne
si dôverujeme a tento fakt nám umožňuje
niekoľkonásobne zhodnocovať ich mediálne
investície a prinášať zmysluplné riešenia
mediálnych kampaní. V cieli sa potom tešíme
z pozitívnych reakcií verejnosti na kampaň.
to pre nás znamená ten najväčší úspech.
SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE
Nemecký spisovateľ Goethe raz povedal:
„Kto nerobí nič pre iných, nerobí nič ani
pre seba“. A keď môžeme pomôcť, radi
použijeme médiá na to, aby sme zabojovali
za správnu vec. Starmedia stála pri mediálnom
zrode Dobrého Anjela, po dlhé roky
pomáhame predávať únií slabozrakých
a nevidiacich biele pastelky, prispeli sme
aj k zviditeľneniu posledného ročníka
projektu AVON Pochod proti rakovine
prsníka a mnohým iným.
HISTÓRIA
Prvý klientský mediálny plán opustil priestory
Starmedie už v roku 1997. Od tohto
momentu sa dynamicky začala rozvíjať
agentúra, ktorá sa postupne vyprofilovala
na spoločnosť poskytujúcu inovatívne
mediálne plánovanie (vždy okorenené
štipkou kreativity).
Vo svojich začiatkoch sme pomáhali
s vyjednávaním zaujímavých obchodných
podmienok najmä pre klientov našich
priateľov z kreatívky Wiktor Leo Burnett.
Časom však začali prichádzať prví
klienti, ktorých sme mohli označiť
za svojich. Na našu radosť postupne
do ”starmediackeho” portfólia pribúdali
lokálne aj globálne značky, s ktorými
sme mali spoločného menovateľa: túžbu
po vytvorení skutočného produktu.
A tu sa začali písať príbehy značiek. Bol to
moment, kedy si okolitý (a nielen mediálny)
svet začal Starmediu spájať s úspešnými
62 SUPERBRANDS
kampaňami. Postupne prichádzali ocenenia
za to, že sme klientom okrem „obyčajného“
mediálneho plánovania ponúkali aj niečo
navyše: budovať pozitívne vnímanie značiek,
pre ktoré pracujeme. A to sa nám úspešne
darí dodnes. Dôkladne sa zaoberáme
ľudskými emóciami a prostredníctvom synergie
správnych médií, vytvárame a šírime zážitky
prepojené so značkou. Zásluhu na tom
majú ľudia zo Starmedie, ktorí chodia
s očami otvorenými a „outšpirovaní“
vonkajším svetom využívajú svoje myšlienky
a postrehy pri vytváraní zážitkových kampaní.
Veľkým motivátorom je fakt, že vďaka svojej
práci vytvárajú nielen identitu pre mnohých
klientov, ale aj DNA firmy Starmedia.
INOVÁCIE
Navždy prepojená ostane so Starmediou
prelomová „zodpovedná“ kampaň Ružoví
kukláči z roku 2009, ktorou sme ukázali
celému Slovensku, ako vyzerá inovatívny
mediálny plán. Kampaňou sme zaklincovali
(dokonca zlatým kovom) dlhý rad úspešných
projektov z predchádzajúceho obdobia.
A prišli aj ďalšie ocenenia, Agentúra roka,
ceny FLE Media Awards, Epica, Eurobest,
Effie a veľa ďalších.
PÁR SLOV NA ZÁVER
Súčinnosť vzťahu Starmedie a jej klientov
by nebola funkčná bez silného tímu. Preto
venujeme dôkladnú pozornosť vzdelávaniu
a rozvoju zamestnancov. Ale nie len to.
Každoročne organizujeme spoločenské
teambuildingy, večierky, husaciny a Plážovice,
ktoré nám pomáhajú zblížiť sa.
Nezabúdame ani na deti našich
zamestnancov. Napríklad nedávno sme
vytvorili detský maratónsky tím Starmedia,
ktorý sa zúčastnil najväčšieho bežeckého
podujatia na Slovensku. Vychovávame teda
budúcich športovcov a možno aj budúcu
generáciu tímu Starmedia.
Vytvorili sme unikátnu identitu značky
Starmedia. titul Superbrands 2014 je pre
nás dôkazom, že ideme správnym smerom
a potvrdil, že sme trendsettermi na trhu
mediálnych agentúr na Slovensku. Ďakujeme!
BRAŇO POLÁK
cEO/ciO AGENtúRy
„Starmedia je dnes etablovanou značkou
nielen na poli mediálnych agentúr,
ale komunikačného biznisu všeobecne.
Dnes je vysoko profesionalizovaná
v rámci štruktúr a procesov smerom
dovnútra, ako aj navonok, čo oceňujú klienti
pravidelnými vysokými hodnoteniami našej
práce, ale najmä tým, že s nami zostávajú
spolupracovať dlhé roky. jedinečnosť nášho
prístupu a práce ďaleko za hranicou
mediálneho plánovania a nákupu oceňuje
aj odborná verejnosť nielen na rôznych
súťažiach (Zlatý klinec, FLE Media Awards,
Eurobest a iné), kde sme pravidelne úspešní
s prácami pre rôznych klientov, ale aj formou
vyzdvihnutia značky Starmedia ocenením
Superbrands. tešíme sa, že naša dlhoročná
práca je naozaj vidieť a veľmi si ocenenie
Superbrands vážime. Ďakujeme.“
ZNAČKA A ČÍSLA
❍ ZA 17 ROKOV SME VytVORiLi tOľKO
MEDiAPLáNOV, žE By SME NiMi MOhLi
VytAPEtOVAť cELý BRAtiSLAVSKý
NOVý MOSt
❍ ODVySiELALi SME už tOľKO
REKLAMNých SPOtOV, žE By NáM
VyStAČiLi K 24 hODiNOVéMu
VySiELANiu NA VLAStNEj tELEVíZii
cELých 365 DNí V ROKu
❍ KEBy SME SPOjiLi VšEtKých ľuDí,
KtORí S NAMi DENNE KOMuNiKujú,
VytVORiLi By REťAZ DLhú ViAc
AKO 2 KM
SUPERBRANDS 63
Download

HISTÓRIA Prvý klientský mediálny plán opustil