TEMATY NA MATURALNY EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA
POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
LITERATURA
1. To się czyta dzisiaj!- modni pisarze, modne książki. Omów na wybranych
przykładach.
2. Jak żyć? Omów recepty na dobre życie na przykładzie wybranych utworów
literackich.
3. Parabola i jej rola w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
4. Literatura jako skarbiec tradycji i zwyczajów. Omów na wybranych
przykładach z literatury polskiej.
5. Tradycja biblijna we współczesnej poezji. Na wybranych przykładach
określ funkcję odniesień biblijnych.
6. Rola poety i poezji. Przedstaw obecność tematu w literaturze dwóch
wybranych epok
7. Przedstaw na wybranych przykładach sposoby wykorzystania motywu
tyrtejskiego w literaturze różnych epok.
8. Prawda historyczna a fikcja literacka. Rozwiń temat na przykładzie
wybranych utworów.
9. Turpistyczny obraz świata w literaturze epok minionych i współczesnej.
Porównaj, odwołując się do wybranych utworów.
10. Pamiętniki literackie i motywy autobiograficzne jako zapis doświadczeń
osobistych i źródło wiedzy o epoce. Przedstaw na wybranych przykładach.
11. Mimezis i kreacjonizm jako dwie koncepcje pisarstwa schyłku XIX i XX
wieku.
10. Motyw zamku i jego funkcje. Omów na wybranych przykładach.
11. Wpływ filozofii na literaturę epoki. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
12. Motyw everymana w literaturze polskiej i obcej. Porównaj kreacje
wybranych bohaterów.
13. Motyw lotu w literaturze romantycznej i współczesnej. Omów różne jego
wersje w wybranych utworach.
14. Bohater literacki i jego lektury. Przeanalizuj i oceń rolę lektur w
kształtowaniu charakterów postaci literackich.
15. Kultura sarmacka i jej kontynuacje w literaturze późniejszych epok.
Zinterpretuj zagadnienie, przywołując utwory z dwóch wybranych epok.
17. Konwencja oniryczna w kreowaniu świata przedstawionego w różnych
epokach. Zanalizuj wybrane przykłady.
18.Tytuł, motto, dedykacja jako klucze do interpretacji dzieła. Omów i
zinterpretuj wybrane przykłady.
19. Omów funkcje aluzji literackich, odwołując się do wybranych przykładów.
20. Sąd nad narodem na przestrzeni wieków- zanalizuj wybrane utwory
literackie.
21. Życie jako wędrówka. Omów problem na wybranych przykładach utworów
literackich z różnych epok.
22. Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw różne ujęcia tematu
emigracji w literaturze polskiej XIX i XX wieku.
23. Poeci o swoim narodzie. Na wybranych przykładach omów różne sposoby
docierania poetów do świadomości współczesnych im pokoleń.
24. Labirynt. Omów różne ujęcia motywu w literaturze europejskiej.
25. Okiem reportera- obraz współczesnego świata w polskich reportażach.
Omów temat na podstawie wybranych utworów.
26. Motywy Horacjańskie w literaturze nowożytnej. Omów na wybranych
przykładach.
27. Przedstaw funkcje motywu modlitwy na wybranych przykładach literackich.
28. Zaprezentuj kategorię ironii oraz wskaż jej funkcje na wybranych
przykładach literackich.
29. Przedstaw wpływ baśni i legend na literaturę, analizując wybrane utwory.
30. Rola kostiumu historycznego w utworze literackim. Omów zagadnienie
na wybranych przykładach.
31. Rola literatury pięknej w popularyzowaniu myśli filozoficznej. Zanalizuj
zagadnienie, odwołując się do przykładów z różnych epok.
32. Omów funkcję wybranych literackich obrazów podróżowania.
33. Zabawa, biesiada, żart- zanalizuj różne literackie formy poszukiwania
wspólnoty w kulturze.
34. Różne wizerunki zdrajcy- omów na wybranych przykładach literackich z
różnych epok.
35. Zanalizuj różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich.
36. Pejzaż jako motyw literacki. Omów jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy
różnych epok.
37. Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice- dokonaj analizy na
wybranych przykładach.
38. Kontrast jako zasada kompozycji w utworach literackich. Omów jego
przykłady i funkcje na podstawie wybranych dzieł.
39. Wizerunek polskiego emigranta- zanalizuj na podstawie wybranych utworów
literatury XIX i XX wieku.
40. Młodość jako temat i jako problem w literaturze XIX i XX wieku. Omów na
wybranych przykładach.
41. Kulinaria w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
literackich.
42. Omów różne sposoby nawiązania do Biblii we współczesnej literaturze
europejskiej.
43. Literatura XX wieku wobec totalitaryzmu. Omów problem na podstawie
wybranych tekstów.
44. Literatura w służbie ideologii. Zilustruj zjawisko na przykładzie twórczości
wybranych autorów.
45. Obrazy szkoły w literaturze. Omów wybrane dzieła z różnych epok.
46.Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok.
Zanalizuj temat na przykładzie wybranych utworów.
47. Obecność gatunków biblijnych w literaturze. Udowodnij, analizując wybrane
przykłady z różnych epok.
48. Omów różne sposoby wykorzystania kategorii czasu i przestrzeni w utworach
dramatycznych różnych epok.
49. Omów różne funkcje symboliki wody w literaturze, odwołując się do
wybranych przykładów.
50. Motyw winy i ekspiacji. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych
utworów literackich.
51. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich.
Przeanalizuj sposoby i funkcje tworzenia takiego obrazu.
52. Sobowtór. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywu w
literaturze różnych epok.
53. Literackie wyprawy w głąb utraconego czasu. Omów funkcję retrospekcji w
wybranych utworach.
54. Światy nieludzkie w prozie XX wieku- przedstaw sposoby ich kreacji,
odwołując się do wybranych utworów.
55. Krajobraz jako motyw literacki – przedstaw jego funkcjonowanie w
twórczości pisarzy różnych epok.
56. Romantyzm i jego wpływ na twórców następnych epok. Omów zagadnienie na
wybranych przykładach z literatury.
57. Topos exegi monumentum w twórczości poetów różnych epok. Odwołaj się do
wybranych przykładów.
58. Bajka- ewolucja gatunku od starożytności do współczesności. Omów na
wybranych przykładach.
59. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu trwałych wartości etycznych.
Zinterpretuj temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury
XX wieku.
60. Na wybranych przykładach literackich zanalizuj sposoby i cel wykorzystania
groteski.
61. Wpływ pieniądza na życie bohaterów. Omów na wybranych przykładach
literackich.
62. Hymny- ich problematyka i funkcja. Omów, odwołując się do wybranych
przykładów.
63. Przedstaw obraz rodziny mieszczańskiej, odwołując się do wybranych
utworów z różnych epok.
64. Inspiracje ludowe w tekstach literackich. Na wybranych przykładach omów
sposoby ich funkcjonowania.
65. Deszcz w literaturze- omów ujęcia motywu w utworach z różnych epok.
66. Motyw rodzimej rzeki ( na przykład Wisły, Niemna) w literaturze polskiej.
Prześledź różne sposoby prezentacji tego elementu krajobrazu i jego funkcje w
utworze, wykorzystując wybrane teksty epickie lub liryczne.
67.Twórczość literacka Jana Pawła II. Omów problemy współczesnego świata i
sposoby ich ukazywania w wybranych dziełach poetyckich, epickich i
dramatycznych Ojca Świętego.
68. Odwołując się do wybranych utworów, omów różne funkcje motywu wesela w
literaturze polskiej.
69. W jakim celu artysta sięga po motyw snu? Rozważ to zagadnienie, odwołując
się do wybranych przykładów literackich.
70. Czy każdy utwór literacki można nazwać uniwersalnym? Rozważ problem i
uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do wybranych utworów.
71. Obraz małej ojczyzny w literaturze XIX i XX wieku- rozwiń temat, odwołując
się do wybranych utworów.
72. Omów funkcję motywu muzyki i śpiewu w wybranych utworach literackich.
73. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu balu w wybranych utworach
literackich.
74. Omów wybrane romantyczne i modernistyczne koncepcje poety. Odwołaj się
do konkretnych utworów literackich.
75. Dworzanin w literaturze. Scharakteryzuj wybrane sylwetki na tle kultury
epoki.
76. Motywy franciszkańskie w literaturze polskiej. Omów ich funkcje w
wybranych przykładach z różnych epok.
77. Motyw Itaki i powrotu w rodzinne strony w literaturze. Omów na wybranych
przykładach.
78. Artysta- bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
79. Pamięć- różne sposoby funkcjonowania motywu w literaturze europejskiej.
Odwołaj się do przykładów literackich.
80. Dramaty Szekspira jako źródło inspiracji dla literatury różnych epok. Omów
na wybranych przykładach.
81. Postać przewodnika w literaturze- przedstaw i porównaj wybranych
bohaterów- przewodników.
82. Utwory awangardowe wobec tradycji. Omów zagadnienie, powołując się na
wybrane powieści i dramaty.
83. Kobieta współczesna wobec swojej prababki. Na podstawie przykładów z
literatury i publicystyki omów wpływ kobiet na kształtowanie różnych dziedzin
życia w epokach dawnych i współcześnie.
84. Literatura o mędrcach i mądrości. Przedstaw sposób postrzegania motywu w
wybranych utworach literackich.
85. Indywidualizm i odmienność. Omów te postawy, odwołując się do wybranych
bohaterów literackich.
86. Motywy profetyczne w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
87. Powstanie listopadowe w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
88. Dwór ziemiański- omów różne sposoby jego kreowania w wybranych utworach
literackich.
89. Portret mężczyzny w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
90. Zaprezentuj walory twórczości polskich laureatów Nagrody Nobla.
91. Przedstaw polskie utwory, które Twoim zdaniem, zasługują na miano
arcydzieła. Umotywuj swój wybór.
92. Biografia jako klucz do odczytania twórczości autora. Omów zagadnienie na
wybranych przykładach.
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1. Konwencja realistyczna w literaturze i malarstwie II połowy XIX wieku. Omów
na wybranych przykładach.
2. Motyw ofiary w literaturze i sztuce. Omów na przykładzie wybranych tekstów
kultury.
3. Różne funkcje motywu ruin w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych
przykładach.
4. Historie mitologiczne inspiracją dla literatury i sztuki nowożytnej. Omów na
wybranych przykładach.
5. Motyw vanitas w Biblii i sztuce późniejszych epok. Rozważ zagadnienie na
wybranych przykładach.
6. Impresjonistyczne pejzaże w malarstwie i poezji młodopolskiej. Porównaj
wybrane teksty kultury.
7. Nawróceni grzesznicy- przedstaw wybrane portrety literackie i malarskie.
8. Artystyczne interpretacje historii. Porównaj wybrane teksty kultury.
9. Życie codzienne jako źródło inspiracji dla twórców. Omów zagadnienie,
odwołując się do wybranych tekstów kultury.
10. Motyw metamorfozy w literaturze u malarstwie różnych epok. Omów
zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
11. Funkcje alegorii w literaturze i sztuce. Rozważ temat, odwołując się do
wybranych dzieł.
12. Fascynacja Orientem w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów temat,
odwołując się do wybranych dzieł.
13. Literackie i malarskie portrety zdrajców. Scharakteryzuj i porównaj wybrane
postacie.
14. Literackie i malarskie sposoby wyrażania uczuć. Przedstaw na wybranych
przykładach.
15. Symbolika róży. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady z literatury i
sztuki różnych epok.
16. Motyw wiosny i sposoby jego ujęcia w literaturze i malarstwie. Dokonaj
analizy porównawczej wybranych dzieł.
17. Interpretacje i reinterpretacje obrazów i rzeźb w utworach literackich.
18. Symbolika stroju w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych
przykładach.
19. Polscy harcerze w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
sposoby ich kreacji.
20. Przedstaw różne ujęcia motywu sądu w wybranych dziełach literackich,
malarskich i filmowych.
21. Wizerunki męczeństwa w literaturze i sztuce wybranych epok. Porównaj
wybrane przykłady.
22. Różne kreacje człowieka obłąkanego. Przedstaw na podstawie różnych
tekstów kultury.
23. Zanalizuj funkcję motywu lata w wybranych tekstach kultury.
24. Omów funkcjonowanie motywu nocy i wieczoru w literaturze i innych tekstach
kultury.
25. Motyw morza. Omów różne ujęcia w literaturze, malarstwie, filmie.
26. Motyw gór. Omów różne jego funkcjonowanie w wybranych tekstach kultury.
27. Motyw Kresów. Omów jego wykorzystanie w literaturze i innych dziedzinach
sztuki oraz znaczenie dla kultury polskiej.
28. Motywy muzyczne w innych tekstach kultury. Omów zagadnienie, odwołując
się do wybranych dzieł literackich i malarskich.
29. Motyw sławy artysty. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów
literackich i filmowych.
30. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj
wybrane dzieła.
31. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (malarstwie, filmie).
Dokonaj analizy porównawczej dzieł.
32. Powrót- omów funkcjonowanie motywu w literaturze, malarstwie i filmie.
33. Różne sposoby wyrażania żalu w europejskiej kulturze funeralnej. Zanalizuj
na wybranych przykładach literackich i muzycznych.
34. Współczesne wersje motywu Madonny w literaturze i sztuce współczesnej.
Zanalizuj na wybranych przykładach.
35. Internet a tradycja literacka- walka czy koegzystencja? Omów na wybranych
przykładach wpływ Internetu na kierunki rozwoju literatury lub/i tekstów
pseudoliterackich.
36. Uczta weselna jako miejsce spotkania różnych kultur. Omów na przykładach
dzieł literackich i filmowych.
37. Mężczyzna w kulturze- jego wizerunki literackie i malarskie. Omów wybrane
przykłady.
38. Różne wizerunki inteligenta w literaturze, filmie, teatrze. Omów na
wybranych przykładach.
39. Relacje matki i córki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł
literackich i filmowych.
40. Kabaret jako forma komentowania rzeczywistości. Omów na podstawie
analizy przedstawień wybranego kabaretu.
41. Różne sposoby demaskowania totalitaryzmów w literaturze i innych tekstach
kultury. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych dzieł.
42. Relacje rodzeństwa. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury i filmu.
43. Omów obyczaje weselne na przełomie różnych epok, odwołując się do
literatury i filmu.
44. Moda odzwierciedleniem ducha epoki. Analizując wybrane teksty kultury z
dwóch epok, porównaj sposoby kreowania wzorów mody.
45. Obraz małżeństwa. Omów wybrane literackie i malarskie wizerunki par
małżeńskich.
46. Omów sposoby ujęcia motywu lotu Ikara w wybranych tekstach kultury.
47. Omów funkcje motywu zachodu słońca w wybranych tekstach kultury.
48. Postaci śmierci w tekstach literackich i ikonograficznych różnych epok.
Zaprezentuj jej wybrane przedstawienia.
49. Motyw lustra w literaturze i sztuce- omów wybrane przykłady literackie i
malarskie.
50. Omów przedstawienia Fortuny w wybranych dziełach literackich i malarskich.
51. Alegorie ojczyzny w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych
przykładach.
52. Omów funkcjonowanie motywu labiryntu w sztuce europejskiej, odwołując się
do tekstów kultury z różnych epok.
53. Wizerunek Boga w tekstach kultury. Porównaj kreacje, analizując wybrane
utwory.
54. Motyw ludyczny w literaturze i innych sztukach. Zilustruj zagadnienie
odpowiednimi tekstami kultury.
55. Impresjonistyczne przedstawienie świata. Odwołaj się do przykładów w
malarstwie i literaturze europejskiej.
56. Bohater historyczny- jego literackie i plastyczne ujęcie a prawda
historyczna. Rozważ problem na wybranych tekstach kultury.
57. Sylwetka kaznodziei w wybranych dziełach literackich i malarskich. Omów
różne sposoby przedstawienia postaci.
58. Omów różne wizje nieba w wybranych tekstach kultury.
59. Różne ujęcia motywu macierzyństwa w literaturze i malarstwie. Przedstaw
na wybranych przykładach.
60. Miłość i śmierć (Eros i Tanatos)- zanalizuj sposób wykorzystania motywu w
literaturze i tekstach pozaliterackich
61. Harmonia, ekspresja, kryterium prawdy- różne kanony piękna w literaturze i
sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów dzieł z różnych epok.
62. Bohaterowie antyku i ich dzieje w literaturze i sztuce późniejszych epok.
Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 63. Wizje średniowiecza w kulturze
współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
64. Mit Sybiru w polskiej literaturze i malarstwie. Omów na wybranych
przykładach.
65. Praca- jej rola i sposób ukazywania w wybranych tekstach kultury XIX i XX
wieku.
66. Motyw spaceru- omów różne jego ujęcia w tekstach kultury z różnych epok.
67. Motyw Golgoty w literaturze i sztuce- omów najciekawsze, Twoim zdaniem,
dzieła.
68. Duchy, zjawy, upiory, wampiry- omów sposoby przedstawiania w wybranych
tekstach kultury.
69. Problemy młodzieży w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
70. W jaki sposób literatura, film, sztuka pokazują Wigilię Bożego Narodzenia?
Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
71. Motyw tańca w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
72. Różne oblicza ludu- omów wybrane dzieła literackie i malarskie.
73. Wolność tematem dzieł literackich i malarskich- omów wybrane przykłady.
74. Kariera jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na przykładzie
wybranych utworów.
75. Różne wizerunki szatana w literaturze i sztuce. Omów na wybranych
przykładach z różnych epok.
76. Samotność- omów realizacje tego motywu w literaturze i sztuce XX wieku.
JĘZYK
1. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polska. Omów na przykładach.
2. Literackie sposoby wykorzystywania dialektu. Scharakteryzuj i oceń zjawisko
na wybranych przykładach.
3. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa. Porównaj sposoby
wykorzystania środków językowych na przykładzie wybranych tekstów.
4. Funkcja impresywna języka i sposoby jej wykorzystania w tekstach
publicystycznych, reklamowych. Omów na wybranych przykładach.
5. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia
romantyków. Zanalizuj i omów wybrane przykłady
6. Funkcje neologizmów w poezji. Omów na dowolnie wybranych przykładach z
twórczości polskich poetów różnych epok.
7. Sztuka przemawiania. Rozwiń temat, opierając się o wybrane teksty z różnych
epok.
8. Język mówiony jako tworzywo literatury, np. w twórczości Bolesława Prusa,
Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego. Zanalizuj wybrane utwory.
9. Różne typy stylizacji językowej i ich funkcje. Zanalizuj zagadnienie na
przykładzie literatury współczesnej.
10. Omów zjawisko archaizacji i jej funkcję, odwołując się do utworów literackich
z różnych epok.
11. Eksperymenty językowe w poezji lingwistycznej. Omów zagadnienie, analizując
wybrane utwory polskich futurystów i Mirona Białoszewskiego.
12. Język pisarza jako przykład wzoru starannej polszczyzny. Omów, odwołując
się do twórczości wybranych pisarzy.
13. Język sposobem charakteryzowania bohatera. Uzasadnij tezę na przykładzie
wybranych postaci literackich.
14. Mowa zakochanych w epoce staropolskiej i dziś. Dokonaj analizy i porównania
wybranych przykładów.
15. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji w wybranych utworach
różnych autorów i epok.
16. Język współczesnej reklamy wobec normy językowej. Omów temat, odwołując
się do wybranych przykładów reklam.
17. Specyfika języka bohaterów literatury science- fiction. Zanalizuj wybrane
przykłady
18. Sztuka pisania listów. Omów przemiany zachodzące w tej formie wypowiedzi
w zakresie stylu i środków językowych, odwołując się do tekstów z różnych
epok.
19. Najpopularniejsze błędy języka publicystyki- zanalizuj i oceń zjawisko na
podstawie przykładów z prasy, radia i telewizji.
20. Poeta w roli moralisty. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów.
Zwróć uwagę na środki perswazji stosowane w liryce polskiej II połowy XX wieku
i ich funkcję.
21. Językowe środki kształtowania wypowiedzi w literaturze współczesnej. Omów
zagadnienie na wybranych przykładach.
22. Twórcze wykorzystanie języka mówionego w literaturze- rozważ problem na
wybranych przykładach.
23. Etykieta językowa różnych czasów i środowisk. Zanalizuj wybrane przykłady.
24. Dokonaj analizy języka piosenek wybranego zespołu. Wyjaśnij zasadność
doboru środków wyrazu.
25. Język internetowych grup dyskusyjnych- zubożenie czy wzbogacenie
współczesnej polszczyzny? Dokonaj analizy tekstów i zaprezentuj swoje
stanowisko w tej kwestii.
26. Mechanizmy tworzenia nagłówków prasowych. Zbadaj ich funkcje na
wybranych przykładach.
27. Na wybranych przykładach przeprowadź analizę języka tzw. „listów do
redakcji” pism dla kobiet. Przedstaw i omów, jaki językowo- kulturowy obraz
kobiety się z nich wyłania.
28. Nazwy sklepów i firm w Twoim mieście- omów je od strony słowotwórczej i
znaczeniowej.
29. Zapożyczenia językowe. W oparciu o gromadzony materiał oceń zasadność
najnowszych zapożyczeń w języku polskim i uzasadnij swoją ocenę.
30. Język i styl dzieła epickiego. Wskaż kierunki zmian, porównując tekst
współczesny z utworem wcześniejszej epoki (na przykład pozytywizmu).
31. Funkcje, rodzaje i cechy stylizacji biblijnej. Omów zagadnienie, odwołując się
do wybranych utworów literackich.
32. Sposoby wypowiedzi bohaterów literackich. Omów język wybranych postaci z
uwzględnieniem cech ujawniających przynależność środowiskową.
33. Porównaj sposoby wykorzystania i funkcję gwary w wybranych utworach
młodopolskich.
Download

TEMATY NA MATURALNY EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA