GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY
LISTA ZBIORCZA TEMATÓW – ROK SZKOLNY 2014/2015
TEMAT
OPIEKN
DZIAŁANIA (PROPOZYCJA)
PREZENTACJA
(PROPOZYCJA)
Do czego może służyć
radiowęzeł?
mgr Beata
Słowikowska


audycje w radiowęźle

broszury dla uczniów,
prezentacja multimedialna

Prezentacja wybranych ( na
podst. ankiety ) zawodów i
mapy szkół
ponadgimnazjalnych w dniu
„Festiwalu Projektów”.

Wystawa fotograficzna

Prezentacja wybranych treści
dotyczących zdrowego stylu
życia i racjonalnego odżywiania
w „Dniu Projektów”.


Czy jestem bezpieczny w
Internecie?
mgr Maria Smaruj




Czy warto inwestować w
przyszłość?
mgr Irena Doering




Czy na terenie gminy
Łabiszyn można
zorganizować rajd
rowerowy?
mgr Maria
Dworacka
Czy wystarczy jeść, czy
należy się odżywiać?
mgr Aleksander
Doering







przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiety.
zorganizowanie konkursu na DJ i spikerów .
poszukiwanie w różnych źródłach informacji nowych
form funkcjonowania radiowęzła.
przygotowanie audycji tematycznych związanych z
„Tygodniem Edukacji Globalnej” oraz „Tygodniem
kolorów”.
zapoznanie z tematyką i sposobami realizacji projektu,
zapoznanie ze sposobami efektywnego wyszukiwania
w sieci,
opracowanie kwestionariusza ankiety dotyczącej stopnia
zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu,
przygotowanie broszur informacyjnych,
opracowanie zebranych materiałów w formie prezentacji
multimedialnej.
Zbieranie informacji dotyczących świata zawodów
i edukacji.
Określenie zainteresowań zawodowych uczniów II
klas (przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie
ankiety ).
Opisy naszych wymarzonych zawodów.
Opracowanie mapy szkół kształcących w wybranych
zawodach.
Wyszukiwanie informacji na temat środowiska
przyrodniczego gminy Łabiszyn
Przygotowanie trasy rajdu rowerowego z uwzględnieniem
osobliwości przyrodniczych i architektonicznych
Zorganizowanie i przeprowadzenie rajdu rowerowego
Sporządzenie dokumentacji dotyczącej rajdu
Wyjaśnianie pojęć związanych ze zdrowym stylem
odżywiania.
Opracowanie piramidy zdrowia.
Wykonanie testu „Sprawdź, czy odżywiasz się
2
Czy nauczanie pierwszej
pomocy zwiększy szansę
na przeżycie osobom
poszkodowanym?
mgr Janina
Balcerzak






prawidłowo”
Przykład zdrowej diety.
Wyszukiwanie wiadomości na temat przyczyn zagrożeń
dla zdrowia i życia człowieka;
Wykonanie tematycznej prezentacji multimedialnej;
Opracowanie ogólnych zasad postępowania
ewakuacyjnego
w przypadku zagrożenia, np.: pożaru;
Zapoznanie się ze składem apteczki i sprzętem
ratowniczym;
Zaplanowanie i przygotowanie pokazu udzielania
pierwszej pomocy
Udział w mszy świętej
Znajomość chorału gregoriańskiego
Analiza dokumentów soboru watykańskiego
Znajomość podstaw języka łacińskiego
Tradycja katolicka rupieć w szafie czy ważne
dziedzictwo?
Ks mgr Adam
Rożniakowski




Który z bohaterów
literackich może
być wzorcem dla
współczesnych
nastolatków?
mgr Mirosława
Kujawa
 Przygotowanie ankiety.
 Przeprowadzenie ankiety w gimnazjum (w wybranych
klasach na trzech poziomach).
 Wybór formy prezentacji, np. scenki teatralne, krótkie
przedstawienie bohatera.
Jak walczyć z
wulgaryzmami?
mgr Anna
Szyszkowska




Przygotowanie kodeksu człowieka kulturalnego
Określenie wpływu używania wulgaryzmów na
wizerunek człowieka
Przedstawienie w formie wystawy/prezentacji
multimedialnej przepisów Kodeksu Karnego, które
regulują kwestie używania niewłaściwego słownictwa w
miejscach publicznych.
Opracowanie, przeprowadzenie ankiety dotyczącej
przyczyn używania przez młodzież wulgaryzmów.





Prezentacja multimedialna
„Stany zagrożenia zdrowia i
życia”;
Plansze z ogólnymi zasadami
postępowania w określonych
zagrożeniach ;
Pokaz apteczki, sprzętu
ratowniczego;
Pokaz udzielania pierwszej
pomocy
pokaz multimedialny


Wyniki ankiety.
Wstawka książek z
uwzględnieniem wybranego
bohatera.
 Krótka prezentacja bohatera w
formie scenki teatralnej z krótkim
uzasadnieniem jego wyboru.
 Konkurs dla publiczności
"O kim mówią prezentowane
fragmenty utworów literackich".
 Happening z okazji Światowego
Dnia bez Przekleństw Strażnicy kultury języka
 Prezentacja opracowanych
materiałów w formie wystawy
 Koordynacja tworzenia przez
uczniów Ściany pięknych słów
 W czasie dużej przerwy –
Prezentacja kulturalnego
3


Jak zmieniała się moda na mgr Joanna
Dębosz-Olejnik
przestrzeni wieków?





Dramat na scenie- nasza
wizja Balladyny.
mgr Andrzej Sala
Czy każdy może zostać
literatem?
Piszemy i ilustrujemy
książkę w języku
angielskim.
mgr Magdalena
Mellem
mgr Dariusz
Czy można zwiedzić
Irlandię w ciągu tygodnia? Dąbrowicz
Jak zachęcić
obcokrajowców do
zwiedzenia Łabiszyna ?
mgr Filip
Joachimiak
















Konkurs na kulturalny doping
Przygotowanie SŁOWNICZKA WYRAZÓW PIĘKNYCH I
CIEKAWYCH, którymi można zastąpić wulgaryzmy
Ściana pięknych słów
Analiza zdjęć, ilustracji, plansz dydaktycznych,
reprodukcji,
omówienie zaplanowanie działań,
Przygotowanie sesji fotograficznej lub nagrania
wstępnego,
Przygotowanie podkładu muzycznego i efektów
specjalnych,
Przygotowanie wystąpień i kostiumów,
Słowniczek pojęć teatralnych.
Afisz teatralny.
Plakat.
Inscenizacja.
Zapoznanie uczniów z celem projektu
Określenie tematyki książki, wymyślenie tytułu
Przygotowanie rozdziałów, treści książki w języku
polskim
Tłumaczenie treści książki na j. angielski
Przygotowanie ilustracji do książki
Przygotowanie okładki książki
Wybór miejsc w Irlandii najbardziej wartych zwiedzenia.
Wyszukanie informacji nt. tych miejsc.
Przygotowanie prezentacji w formie plakatów, zdjęć,
opisów, prezentacji multimedialnej
stworzenie filmu anglojęzycznego jako audiowizualną
wycieczkę po Łabiszynie i naszej szkole z
wykorzystaniem j. angielskiego
przeprowadzenie wywiadu w języku angielskim wśród
niektórych nauczycieli, uczniów i mieszkańców
Łabiszyna
dopingu

pokaz mody z prezentacją
multimedialną

Inscenizacja fragmentu
,,Balladyny”- Juliusza
Słowackiego.

prezentacja multimedialna,

Prezentacja projektu w czasie
Tygodnia Języków Obcych.

prezentacja, wystawa
4
Czy podróż po Londynie
może być podróżą życia?
mgr Joanna Rajsner
Czy warto wybrać się na
wycieczkę do Berlina?
mgr Marlena
Łukaszewska
Czy warto zwiedzać kraje
niemieckojęzyczne?
mgr Joanna GinterDzikowicz













Czy kultura, zwyczaje i
nawyki Niemców różnią
się od naszych?
Jak łabiszyńscy
gimnazjaliści manifestują
swój patriotyzm?
Czy lekcje matematyki w
gimnazjum mogą być
ciekawsze?
mgr Dorota
Strzelecka



mgr Kamila Katka



mgr Anna
Żarnowska



Przygotowanie projektu (wprowadzenie do tematu).

Planowanie działań (scenariusz działań i zawarcie kontraktu).
Działanie (wypełnianie przydzielonych zadań).
Prezentacja i ocena projektu.
Samoocena uczniów.
zebranie informacji o Berlinie

zaplanowanie pracy
przygotowanie prezentacji oraz wystawy
Uczniowie opracowują w języku niemieckim mapę

krajów niemieckiego obszaru językowego.
Przygotowują informacje o ciekawych miejscach w tych
krajach, charakterystycznych potrawach i innych
osobliwościach.
Wykorzystują wiadomości i słownictwo poznane na
lekcjach.
Korzystają również z innych źródeł informacji (Internet,
czasopisma, gazety, inne przekazy medialne).
W grupach lub parach realizują przydzielone zadania.
Wspólnie wykonują produkt końcowy projektu,
zestawiając opracowane materiały językowe i wizualne na
mapie.
zebranie informacji na temat kultury, zwyczajów i

nawyków Niemców
wykonanie prezentacji
Prezentacja multimedialna
albumu wraz z komentarzem.

filmik- relacja z wykonanych
zadań
prezentacja multimedialna
wystawa
analiza pojęcia patriotyzm
przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży szkolnej na
temat ich postawy względem państwa i narodu
poszukiwanie i interpretacja treści patriotycznej we
współczesnych piosenkach dla młodzieży, sztuce ulicznej,
filmie
organizacja happeningu patriotycznego
Wykonanie gier i pomocy dydaktycznych
ułatwiających naukę matematyki.
Pomoc w przeprowadzeniu lekcji z
wykorzystaniem wybranej gry dydaktycznej.



prezentacja, wystawa
Wystawa
Prezentacja multimedialna
Prezentacja wybranych gier i
pomocy dydaktycznych w
„Dniu Projektów”.
5

Przeprowadzenie wybranych gier w trakcie Dni
Przedmiotów Ścisłych.
Czy lekcje matematyki w
szkole podstawowej mogą
być ciekawsze?
mgr Mirosława
Mariuszyc

Wybór i wykonanie gier i pomocy dydaktycznych
ułatwiających naukę matematyki.
 Pomoc w przeprowadzeniu lekcji z
wykorzystaniem wybranej gry dydaktycznej.
 Przeprowadzenie wybranych gier w trakcie Dni
Przedmiotów Ścisłych.

Prezentacja wybranych gier i
pomocy dydaktycznych w
„Dniu Projektów”.
Do czego nam jest
potrzebna matematyka?
mgr Beata Bartos




Prezentacja




Przygotowanie projektu ( propozycje zagadnień ).
Planowanie działań sposoby realizacji projektu.
Przygotowanie ankiety dotyczącej przydatności
matematyki
w życiu codziennym, przeprowadzenie jej i opracowanie
wyników.
Przygotowanie własnych przykładów do czego jest
potrzebna
matematyka, opracowanie ich w formie zaproponowanej
przez ucznia
W jakim banku najlepiej
założyć konto
oszczędnościowe ?
mgr Maria Stosik




Zapoznanie uczniów z terminami bankowymi

Sprawdzenie i porównanie ofert w różnych bankach
Przeliczanie zysków w zależności od czasu trwania lokaty
Wykonanie obliczeń i przedstawienie w postaci tabel i
wykresów
Poznajemy strukturę
związków
wielocząsteczkowych.
mgr Anna
Śmierzchalska

Zebranie informacji na temat budowy związków
wielkocząsteczkowych:
- sztucznych – np. tworzywa
- naturalnych – np. wielocukry, białka
Zbudowanie fragmentów cząsteczek w postaci modeli
kulkowych.
Zbadanie właściwości wybranych związków




Prezentacja multimedialna
Prezentacja i omówienie
wybranych modeli.
Prezentacja właściwości
niektórych substancji.
6
Wędkowanie moją pasją?
Czy dom to pracownia
fizyczna?
Jak uczniowie świata
ubierają się do szkoły?
mgr Genowefa
Lubiszewska
mgr Joanna Sinicka









mgr Alicja
Szałkowska
mgr Marcin Bajek
Czy w okolicach
Łabiszyna energia
elektryczna wytwarzana
jest w sposób ekologiczny?











Zapoznanie się z różnorodnością gatunków ryb
słodkowodnych i morskich.
Gatunki chronione
Okresy ochronne dla ryb
Jak przebiegają połowy ryb morskich?
Jak zdobyć kartę wędkarską?
Opracowanie poradnika „Młodego wędkarza”
Jak przebiegają zawody w wędkowaniu?
Wyszukanie informacji o zjawiskach fizycznych
zachodzących w domu (książki, czasopisma, Internet)
Przeprowadzenie eksperymentów (w oparciu o
przygotowane instrukcje) przedstawiających wpływ
fizyki na procesy zachodzące wżyciu codziennym.
Przygotowanie prezentacji.
Wyszukiwanie informacji i zdjęć.
Wykonanie albumów, plansz.
Przygotowanie pokazu mody.
Przygotowanie komentarza zawierającego wnioski
wypływające z porównań.
Opracowanie planu działania i podziału obowiązków w
zespole,
Zebranie informacji o wytwarzaniu energii elektrycznej w
Polsce, krajach ościennych i najbliższej okolicy,
Przeanalizowanie procesu wytwarzania energii
elektrycznej w wybranych elektrowniach,
Sklasyfikowanie rodzajów elektrowni, podział na
ekologiczne,
Zebranie informacji na temat elektrowni znajdujących się
w najbliższej okolicy,
Przygotowanie i realizacja wycieczki do wybranych
elektrowni w okolicach Łabiszyna.








Pokazanie stroju wędkarza
Zaprezentowanie sprzętu
wędkarskiego.
Przedstawienie poradnika
„Młodego wędkarza”
Ciekawostki z życia
wędkujących.
Teczka, album lub prezentacja
multimedialna z opisem zjawisk
fizycznych zachodzących oraz
przeprowadzonymi
doświadczeniami. Pokaz
wybranych doświadczeń.
Prezentacja podczas dnia
projektu: pokaz mody,
prezentacja albumu.
Prezentacja multimedialna,
Plakat.
7
Co nas cieszy w
tradycyjnych technikach
sztuki ludowej?
mgr Iwona Żyburska 


mgr Ewa Hajost
Czy muzyka potrzebna
jest w filmie – największe
przeboje muzyki filmowej.
CZY PRODUKT
REGIONALNY I
ZABYTKI MOŻE BYĆ
WIZYTÓWKĄ
MIEJSCOWOŚCI ?
"Gdzie na rower ? "ścieżki rowerowe w
okolicy Łabiszyna.
mgr Anna
Dąbkowska







mgr Justyna
Wójcik - Nadolna





Przeglądanie różnych źródeł w poszukiwaniu przykładów
sztuki ludowej ( podręczniki, leksykony, encyklopedia
sztuki, Internet
Opracowanie własnych projektów ( tkactwo, wycinanka,
haft itp.)
Wykonanie prac plastycznych . Przygotowanie wystawy
na Dzień Projektów.
przygotowanie nagrań z muzyką filmową
wykonanie wystawy prezentującej kompozytorów i
przebojów muzyki filmowej
przeprowadzenie ankiety dotyczącej znajomości muzyki
filmowej wśród uczniów
krótki rys historyczny muzyki filmowej
Wyszukiwanie wiadomości na temat regionalnych
producentów
Wycieczka do zakładu pracy [masarnia. piekarnia,
wikliniarstwo itp.] ;
Wyszukiwanie informacji na temat zabytków w naszej
miejscowości
Wykonanie zdjęć
Przeprowadzenie wywiadu
rozpoznanie okolicy Łabiszyna pod kątem ścieżek
rowerowych a także ciekawych miejsc
zaprojektowanie i wykonanie mini folderu
zawierającego
krótkie informacje (zdjęcia) na temat szlaków
rowerowych oraz ciekawych miejsc do zwiedzania w
okolicy Łabiszyna tak by zachęcić przyszłych i
obecnych miłośników dwóch kółek do aktywności
ruchowej na rowerze

Wystawa

wystawa i analiza słowna
przedstawionych informacji
prezentacja muzyczna w postaci
przykładowych nagrań
wspólny śpiew wybranej
piosenki z filmu
Wystawa produktów
regionalnych
Gazetka z fotografiami







prezentacja wykonanego mini
folderu
zapoznanie się z
podstawowymi zasadami
bezpiecznego poruszania się
po drogach
pokaz oraz objaśnienie
podstawowego i niezbędnego
wyposażenia rowerzysty oraz
roweru
8
Czy rozgrzewka jest
niezbędna na lekcji
wychowania fizycznego?
mgr Eliza Mellem



Czy warto aktywnie
spędzać wolny czas?
Czy sporty wymagające
małej przestrzeni
( świetlicowe) mogą być
interesujące?
mgr Elżbieta
Czarnecka
mgr Artur Rajsner

Zorganizowanie międzyklasowego konkursu na najlepszy
plakat promujący aktywne spędzanie wolnego czasu.

Sporządzanie gazetek ściennych informujących o
imprezach organizowanych przez zewnętrzne i
wewnętrzne organy (np. zawody sportowe, wystawy
artystyczne itp.).
Organizacja Dnia Aktywnego Wypoczynku.
wyszukuje dyscypliny sportowe wymagające niewielkiej
przestrzeni do treningu
wyszukuje plusów i minusów w/w gier
wyszukuje historię dyscypliny, zasady gry, słynnych
przedstawicieli
stara się dotrzeć do ludzi profesjonalnie, bądź amatorsko
uprawiających te dyscypliny sportu
Opracowanie 10 zasad prawidłowego odżywiania.
Ułożenie piramidy zdrowego żywienia.
Przygotowanie stoiska ze zdrową żywnością (kanapki,
sałatki, soki).
Opracowanie krótkiego scenariusza apelu o tematyce
zdrowotnej.




mgr Marcin
Kowalik
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów
dotyczącej sposobów spędzania przez nich wolnego
czasu.


Jak zdrowo się odżywiać?
Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów 
na temat wpływu rozgrzewki na nasz organizm,
Zorganizowanie międzyklasowego konkursu w postaci

pokazu najbardziej atrakcyjną rozgrzewkę w szkole,
Sporządzenie najlepszego plakatu promującego

rozgrzewkę.








Wyniki konkursu – najlepszy
pokaz uczniów,
Wystawa plakatów
promujących rozgrzewkę,
Prezentacja zwycięskiej
rozgrzewki,
Prezentacja multimedialna
będąca odpowiedzią na pyt: „
Czy rozgrzewka jest niezbędna
na lekcji wychowania
fizycznego?”.
Wystawa prac konkursowych –
plakatów.
Wydanie gazetki
okolicznościowej na temat
aktywnego spędzania wolnego
czasu.
Publiczna prezentacja
multimedialna będąca
odpowiedzią na pyt. "Czy warto
aktywnie spędzać wolny czas?"

gazetka prezentująca dowody na
to, że sporty wymagające
niedużej przestrzeni potrafią
być interesujące, a trenowanie
ich potrafi dostarczyć wiele
radości i sukcesów sportowych

Wydanie gazetki
okolicznościowej promującej
zdrowe odżywianie.
Stragan ze zdrową żywnością.
Prezentacja w formie krótkiej
scenki.


9
mgr Piotr
CZY KAŻDY MOŻE
ZOSTAĆ IRONMANEM Skrzeszewski
– CZYLI CZY
TRIATHLON TO SPORT
DLA KAŻDEGO?

szukanie informacji na temat znanych triathlonistów

szukanie informacji na temat znanych osób ze świata
przedstawiająca poszczególne
polityki, filmu, telewizji, którzy uprawiają triathlon
etapy projektu

spotkanie / przeprowadzenie wywiadu ze znanym


triathlonistą na temat jego kariery sportowej

wycieczka na obiekty sportowe do Borówna, gdzie
organizowane są zawody triathlonowe

udział w treningu triathlonisty
prezentacja multimedialna
prezentacja sprzętu sportowego
triathlonisty

gablota z informacjami na temat
triathlonu, zawodów
triathlonowych i sukcesów
sportowych polskich
triathlonistów
10
Download

Tematy projektów - Zespół Szkół w Łabiszynie