CİNSEL YOLLA
BULAŞAN
ENFEKSİYONLAR
EBE CANAN TARIK
AMAÇ:
Cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonların tanı, tedavi,
önlenmesi
konusunda bilgi kazanmak.
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
1) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bulaş
yollarını sayabilme
2) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için
riskli durumları ve riskli davranışları
açıklayabilme
3) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları
sayabilme
4) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların
belirti ve bulgularını sayabilme, tanı
yöntemlerini açıklayabilme
5) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların
tedavisini ve önleme yöntemlerini
açıklayabilme
En çok görülen
cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlar ;
Trikomonas,
Gonore, Frengi, Klamidya, Genital
Siğil, Genital Herpes, Hepatit B,
Hepatit C ve HIV/AIDS’ dir
CYBE GEÇİŞİNİ
ETKİLEYEN DAVRANIŞ FAKTÖRLERİ
Riskli Cinsel Davranışlar
Diğer Kişisel Riskli Davranışlar
CİNSEL YOLLA BULAŞAN
ENFEKSİYONLAR
TRİKOMONAS ENFEKSİYONU
Belirti ve bulgular
Tanı
Tedavi
önleme
GONORE
Belirti ve bulgular
(erkelerde,kadınlarda,çocuklarda)
Tanı
Tedavi
Önleme
KLAMİDYA
Belirti ve bulgular
Tanı
Tedavi
Önleme
SİFİLİZ (FRENGİ)
Belirti ve bulgular
(İlk evre,ikinci evre,latent
dönem,tersiyer sifiliz dönemi)
Tanı
Tedavi
Önleme
GENİTAL HERPES
Belirti ve bulgular
Tanı
Tedavi
Önleme
GENİTAL SİĞİL
Belirti ve bulgular
Tanı
Tedavi
Önleme
YUMUŞAK ŞANKR (ULCUS MOLLE)
Belirti ve bulgular
Tanı
Tedavi
Önleme
HEPATİT B
Başlıca geçiş yolları
Enfekte kan ve kan ürünleriyle perkütan veya mukozal
temas,
Cinsel yolla geçiş (cinsel yolla geçişte multiple partner,
mukoza
ve cilt bütünlüğünün bozulduğu yaralanmalar ve
CYBE öyküsü önem kazanır.)
Anneden bebeğe vertikal geçiş,
Ev içi horizontal geçiş
HEPATİT C
Hastaların hastalıkları hakkında bilgilendirilmesi
Kan ve organ donörü olmamaları,
Jilet, diş fırçası, tırnak makası, cımbız, manikür ve
pedikür aletleri gibi kişisel eşyaları başkaları ile
paylaşmamaları,
Eşleri ile hastalığın düşük ihtimal de olsa cinsel yolla
geçiş riskinin bulunduğu konusunda konuşmaları,
Test ve korunma konusunda birlikte karar vermeleri,
HCV pozitif kişilerin ileri testlerle değerlendirilmesi ve
uzman tarafından
izleminin yapılması,
konularında
bilgilendirilmelidir.
HIV ENFEKSİYONU
HIV enfeksiyonu aşağıdaki yollarla
BULAŞIR
1)Cinsel ilişki
2)Kanla temas
3)Anneden çocuğa bulaşma
Gebelik
Doğum
Emzirme
Klamidya
Gonore
Sifiliz
AIDS [Kazanılmış immün yetmezlik
sendromu]
HIV enfeksiyonu [İnsan immün yetmezlik
virüsü enfeksiyonu]
Akut Viral hepatitler Hepatit A, B, C, D ve
E bildirimi zorunlu hastalıklar olarak
tanımlanmıştır.
LEPRA ve TÜBERKÜLOZ
AMAÇ:
Lepra ve tüberkülozun tanısı, tedavisi ve
önlenmesi konusunda bilgi
kazanmak
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
1.
Lepra hastalığını tanımlayabilme
2.
Lepra
hastalığını belirti ve bulgularını
sayabilme, tanı
yöntemlerini açıklayabilme, korunma
yöntemlerini
açıklayabilme
3.
Tüberküloz hastalığını tanımlayabilme
4.
Tüberküloz hastalığının
belirti ve bulgularını sayabilme, tanı
yöntemlerini açıklayabilme, korunma
yollarını açıklayabilme
LEPRA
Leprada Kesin Tanı Yöntemleri
Lepradan Korunma
TÜBERKÜLOZ (TBC)
Belirti ve bulgular
Tanı
Tedavi
Önleme
Tarama ve kontroller
DANIŞMANLIKTA RUH
SAĞLIĞININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
AMAÇ:
Ruh sağlığını değerlendirme
konusunda bilgi kazanmak
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
1) Evlenme ehliyeti ve evlenmeye engel
akıl hastalıklarını tanımlayabilme
2) Zeka geriliği veya demansı olan
olguların evliliğine yaklaşımı
açıklayabilme
3) Evlenmeye engel ruhsal hastalıkların
belirti ve bulgularını sayabilme
4) Evlenmeye engel ruhsal hastalıkları
kabaca belirlemeye yönelik olan
soruları açıklayabilme
EVLENME EHLİYETİNİN ŞARTLARl
Yaş
Ayırt Etme Gücü
EVLENMEYE ENGEL AKIL
HASTALIĞI
ZEKÂ GERİLİĞİ
Hafif derecede mental retardasyon
IQ düzeyi 50-70 arası
Orta derecede mental retardasyon
IQ düzeyi 35-50 arası
Ağır derecede mental retardasyon
IQ düzeyi 20–35 arası
İleri derecede mental retardasyon
IQ düzeyi 20 altında
DEMANS
PSİKOTİK BOZUKLUKLAR
a. Sanrılar
b.Düşünce Dağınıklığı
c. Varsanılar
d.Büyüklük Duyguları
e.Şüphecilik-Kötülük Görme
f. Düşmanca Tutum
DUYGULANIMDA KÜNTLEŞME
SOYUT DÜŞÜNME GÜÇLÜGÜ
KONUŞMANIN KENDİLİĞİNDEN VE
AKICI OLMASININ KAYBl
MANYERiZM VE DURUŞ
YÖNELİM BOZUKLUĞU
YARGILAMA VE İÇGÖRÜ
EKSİKLİĞİ
Download

İndir