Korózia a výkvety na betónových
platniach
Výkvety:
Na povrchu betónových výrobkov sa môžu vyskytnúť tzv. “vápenné výkvety“. Tieto výkvety sú
najčastejšie následkom difúzie hydroxidu vápenatého, ktorý na povrchu betónu vytvorí povlak
uhličitanu vápenatého.
Tento jav nie je trvalý a nemá vplyv na funkčnosť a úžitkové vlastnosti betónových výrobkov.
Vápenný výkvet preto nie je možne považovať za možný predmet reklamácie. Výkvety samy
spoľahlivo zmiznú bez vedľajších rizík spolupôsobením fyzikálnych a chemických vplyvov
(obrusom, prachovými časticami, mrazom, odplavením, dažďom, pôsobením agresívnych kvapalín a
plynov obsiahnutých v daždi a ovzduší).
Korózia:
Nejedná sa o kontamináciu betónu kúskami kovu pri výrobe. Pôvod tohto problému je čisto prírodný
a to v prítomnosti reaktívnych oxidov železa v kamenive, ktoré nie je možné technologicky odstrániť.
Nejedná sa o vadu výrobku z hľadiska deklarovaných parametrov a s ohľadom na svoj pôvod nie je
žiaden dôvod k uznaniu reklamácie. Oxidy železa sú hojne zastúpené v zemskej kôre a ich reaktívna
forma sa takto prejavuje až po určitej dobe, keď je povrch výrobku vystavený vzdušnej vlhkosti.
Najvhodnejšie riešenie je tieto reaktívne zrná ostrým hrotom mechanicky zo štruktúry betónu
vydlabať, aby už nedochádzalo k rozširovanie korózie do okolia. Napadnuté miesto treba následne
očistiť oceľovou kefou. Pre rozpustenie hrdzi na povrchu je možné použiť niektorý z čističov
povrchu betónových výrobkov na báze roztokov kyselín, napr. prípravok Betoncleaner (Stachema
Kolín).
Mechanické odstraňovanie môže byť samozrejme problematické, pokiaľ toto zrno kameniva nie je
bezprostredne na povrchu. Alternatívou, pre horšie dostupné miesta, môže byť iba vyššie uvedené
začistenie povrchu a následná bodová aplikácia náteru na betónové povrchy v blízkom odtieni.
BaM spol. s.r.o.
Sídlo: Dlhá 1273/61, 900 31 Stupava
Prevádzka: Kalinčiaková ul. 1, 900 31 Stupava
e-mail: [email protected], web: www.bamsro.sk
IČO: 0044804024, DIČ: 2022879023, IČDPH: SK2022879023
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I, Odd.: Sa, Vl. Č.: 59552/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2642724851/0200
Download

- betonoveplotybam.sk