LITES – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vykonávanie predpísaných kontrol v zmysle § 15 ods 2a-d vyhl. 726/2002 Z.z.
MHU 109
Adresovateľný systém - LITES MHU 109
Denná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie
a)kontrola zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu
signalizovania poruchy a stavu skúšania
•
zelená dióda
- prevádzka (provoz)
•
červené LED diódy
- signalizácia požiaru nesvietia
•
žltá LED dióda
- signalizácia poruchy nesvieti
•
žltá LED dióda
- signalizácia test
•
žltá LED dióda
- signalizácia vypnuté nesvieti
svieti
nesvieti
Takýto stav sa považuje za stav pokoja – do prevádzkovej knihy sa zaznamenávajú iba
odchýlky od týchto hlásení. V prípade poruchy sa rozsvieti žltá LED – porucha a na displeji
sa objaví textová správa.
Text poruchy je na hornom riadku displeja. Zobrazený je vždy text poslednej aktuálnej
poruchy. Pokiaľ je porúch viac, listujú sa klávesami [<<][>>].
Návrat do predchádzajúceho stavu sa prevedie klávesou „*“, inak k nemu dôjde
automaticky asi 28s od posledného stlačenia ktorejkoľvek klávesy.
b)kontrola signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja
•
ústredňa pravidelne kontroluje stav hlavného aj náhradného zdroja,
V prípade odchýlky od normálneho stavu systém ohlási poruchu (žltá LED svieti)
c)kontrola stavu počítadla poplachov podľa záznamov v prevádzkovej knihe.
•
na ústredni zvoliť funkciu [2][4] = zobrazí sa stav absolútnych počítadiel, teda celkový
počet požiarov a porúch zaregistrovaných ústredňou.
Vykonať záznam do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom,
priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala.
Ak pri dennej kontrole neboli zistené žiadne odchýlky od normálneho stavu, ako je to
uvedené v bode a) a b), napíše sa do kolónky „ Záznamy o hlásení ......“: vykonaná denná
kontrola – bez závad alebo sa napíše zistená závada. Do kolónky „stav počítadla“ sa napíše
celkový počet požiarov aj porúch.
-1-
LITES – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vykonávanie predpísaných kontrol v zmysle § 15 ods 2a-d vyhl. 726/2002 Z.z.
MHU 109
Mesačná skúška činnosti ústredne a doplňujúcich zariadení (tablo
obsluhy, prenosové zariadenie apod.)
a)kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia
•
na ústredni zvoliť funkciu [2] [3], ústredňa prejde do režimu TEST SIGNALIZÁCIE
Všetky indikačné LED, okrem LED PREVÁDZKA zmení svoj stav, celý displej je
pozvoľna prepisovaný plnými obdĺžnikmi a akustická signalizácia začne trvale pískať.
Tento stav trvá cca 5 sec. Po skončení tejto doby sa obnoví pôvodný stav displeja a LED
diód. Je vykonaný mimoriadny test akumulátora a v prípade jeho poruchy je zobrazené
príslušné hlásenie. (Pri MHU 109 osadenou bezúdržbovým akumulátorom tento spôsob
kontroly plne nahradí kontrolu podľa bodu 2 a) prílohy ku vyhl. 726/2002 kontrolu stavu
spojov batérie a jej upevnenia, preto nie je potrebné otváranie ústredne pre účel vykonania
kontroly batérie)
•
na table zvoliť funkciu [2] [3], tablo prejde do režimu TEST SIGNALIZÁCIE
Všetky indikačné LED, okrem LED PREVÁDZKA zmení svoj stav, celý displej je
pozvoľna prepisovaný plnými obdĺžnikmi a akustická signalizácia začne trvale pískať.
Tento stav trvá cca 5 sec. Po skončení tejto doby sa obnoví pôvodný stav displeja a LED
diód. Je vykonaný mimoriadny test akumulátora.
Poznámka: Vykonanie testu je dokumentované v pamäti udalostí ústredne. Môže sa vytlačiť
alebo stiahnuť na PC.
b)Vykonať kontrolu výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení (reléová
skrinka) a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy
c)Vykonať aktiváciu jedného hlásiča skúšobným plynom (každý mesiac z inej zóny)
d)Ak je do miesta trvalej obsluhy použité zariadenie diaľkového prenosu (ZDP),
aktivovať linku ZDP a overiť príjem signálu v mieste trvalej obsluhy
Na ústredni zvoliť funkciu [2][4] = zobrazí sa stav absolútnych počítadiel, teda celkový
počet požiarov a porúch zaregistrovaných ústredňou.
Vykonať záznam do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom,
priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala.
-2-
LITES – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vykonávanie predpísaných kontrol v zmysle § 15 ods 2a-d vyhl. 726/2002 Z.z.
MHU 109
Štvrťročná skúška činnosti ústredne, samočinných hlásičov požiaru a
zariadení, ktoré elektrická požiarna signalizácia ovláda
a)kontrola náhradného napájacieho zdroja,
•
vykonať mesačnú kontrolu ústredne a tabla podľa vyššie uvedeného pokynu
b)kontrola hlásičov požiaru
ba)kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a
odstránenia povrchovej nečistoty
bb)funkčná kontrola hlásičov požiaru
bc)kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru
•
stlačením kláves [3] [3] na ústredni a zadaním [1] uviesť príslušné adresy do režimu
TEST. Na ústredni svieti žltá LED TEST.
•
predpísaným spôsobom podľa typu hlásiča (príslušnou skušobnou tyčou /pozri príloha
1 tohoto pokynu, odomknutím dvierok tlačítkového hlásiča špeciálnym kľúčom) sa
vykoná aktívácii jednotlivých hlásičov v režime TEST
•
aktivovaný hlásič, prípadne pripojená paralelná signalizácia bliká po dobu aktívácii
hlásiča. Ústredňa príp. tablo oznámi aktívácii testovaného hlásiča krátkym pípnutím a
na displeji sa zobrazí text V: TEST NA ADRESA 3001 ČAS
•
ukončenie TESTU slučky sa vykoná stlačením kláves [3] [3] a zadaním [0] u adresy,
ktorú chceme z testu vypnúť. Pokiaľ sa nedá niektorý zo skúšaných hlásičov aktivovať
príslušnou skušobnou tyčou, vyberie sa hlásič zo zásuvky a zmerajú sa jeho parametre
na skúšači hlásičov (predpísaný skúšač hlásičov a predpísané hodnoty sú uvedené v
tabuľke /pozri príloha 1 tohoto pokynu).
bd)kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a
manipulácii s ionizačnými hlásičmi (Vyhl. č.12/2001 Z.z./ zabezpečenie radiačnej ochrany)
c)funkčná skúška výstupov
ca)ovládacích zariadení
cb)zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy
cc)doplňujúcich zariadení
• zo záznamu o povolených funkčných väzbách sa zistia podmienky, za akých sa aktivujú
(po splnení zadaných podmienok) výstupy na jednotlivých odpovedajúcich výstupoch.
Volí sa náhodne jedna skupina, ovládacie výstupy sa kontrolujú v mieste pripojenia
ovládaného zariadenia, nie u ústredne.
•
vykonať test OPPO MHY 912 (ak je pripojené) - rušenie AS, spätné nastavenie, ZDP
vypnuté, skúška ZDP
Na ústredni zvoliť funkciu [2][4] = zobrazí sa stav absolútnych počítadiel, teda celkový
počet požiarov a porúch zaregistrovaných ústredňou.
Vykonať záznam do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom,
priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala.
-3-
LITES – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vykonávanie predpísaných kontrol v zmysle § 15 ods 2a-d vyhl. 726/2002 Z.z.
MHU 109
Ročná kontrola prevádzkyschopnosti systému požiarnej signalizácie
(pokiaľ v projekte nie je stanovená kratšia lehota)
a)vykonať kontrolu funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej
prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj
• testerom akumulátorov skontrolovať kapacitu akumulátorov a zmerať celkový odber
celého systému v kľude aj pri poplachu. Podľa nasledovného vzorca zistiť či kapacita
akumulátora je postačujúca pre spoľahlivú prevádzku min. 24 hodín. (ak nie je určená
prísnejšia podmienka 72 hodín). Na prehodnotenie kapacity akumulátorov sa často
zabudne pri dodatočnom rozširovaní systému.
C24 = 1,25(23,75h . Ikľud + 0,25h . Ipopl.)
konštanta 1,25 je prevrátená hodnota 80 % kapacity, ktorú treba použiť pre vplyv starnutia na kapacitu
akumulátora
Ak nie je k dispozícii tester akumulátorov, vypnúť sieťové napájanie(istič) a zmerať
skutočný čas chodu na záložný zdroj. Meria sa pokles napätia (12V - 1,5 V – hraničná
hodnota podľa výrobcom daných technických parametrov). Po 24. hodinách chodu na
záložný zdroj napätie akumulátorov nesmie klesnúť pod 10,5 V.
b)Vykonať kontrolu funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich
jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení
ba)kontrolu povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia
bb)kontrolu
utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc
bc)kontrolu
jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora
bd)kontrolu
napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení
a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri
pokojovom prúde
be)kontrolu
záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre
signalizáciu mimo prevádzky
bf)kontrolu
prepojenia jednotlivých zariadení
c)Vykonať kontrola hlásičov požiaru
ca)kontrolu funkčných parametrov hlásičov – merania hlásičov podľa pokynov výrobcu
cb) vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia
cc) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia
Poznámka: Vykonanie testu je dokumentované v pamäti udalostí ústredne. Môže sa vytlačiť alebo stiahnuť na
PC.
Ďalej postupovať v zmysle STN 33 1500, 33 2000-1, 33 2000.4-41 a ďalších súvisiacich
STN.
-4-
Download

Adresovateľnđ systém - LITES MHU 109