GIDA VE YEM
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
GIDA KONTROL
BİRİMİ
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/01.01
ALO 174 İŞ AKIŞ ŞEMASI
Bakanlıktan Alo 174 Gıda
Hattına gelen şikayetin
bildirilmesi
İlgili birime havale edilmesi
İlçe
İlgili İlçe Müd. Yazı yazılması
İlçe Müdürlüğünden denetim
sonuçların gelmesi
Merkez mi ilçe mi?
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
P-ŞM
Merkez
İlgili şikayetin mahalline
gidilmesi
Gıda ürt. Satış, toplu tük.
Yerleri denetimi İş Akışı
Alo Gıda Sistemi ve GGBS ne
girilmesi ve dosyalanması
VG-PR
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
14.02.2014
00
~1~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/01.02
GIDA ÜRT.,SATIŞ,TOPLU TÜK. YER. DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Risk Esaslı Denetim programı,
Alo Gıda Şikayeti, Gıda
Zehirlenmesi vb.
İlgili birime havale edilmesi
K-ŞM
Üretim,Satış ve Toplu Tüketim
yerinde denetim
yapılması
Resmi Kontrol
Raporu
İ-KG
İ-DM
(Gerekli halde)
numune alma İş Akış
şeması
hayır
Yönetmeliklere uygun
mu?
evet
Resmi kontrol
raporunun işletmeye
verilmesi
hayır
Skt geçmiş, bozulmuş,
ambalajı hasar görmüş, etiket
bilgileri uygun olmayan
ürünlerin,yeddi emine alınması
İ-KG
İ-DM
İnsan sağlığı ve gıda
güvenliği açısından tedbir
gerekli mi?
Evet
GGBS sistemine veri
girişi
VG-PR
hayır
Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Belirlenen eksikliklerin
giderilmesi için süre verilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Mülkiyetin kamuya geçirilen
ürünleri tekrar
değerlendirilmesi veya imhası
İdari yaptırım
tutanağı
Faaliyeti Durdurma/İdari
Yaptırm Kararı
Faaliyeti durdurma
Oluru
Müdür Onayı
İş Akışı
GGBS sistemine veri girişi
VG-PR
İ-KG
İ-DM
İdari Para Cezası
Yaptırım Kararı
İş Akışı
Faaliyeti durdurma İşlemi
Faaliyetten men
tutanağı
Verilen süre sonunda takip
denetimi yapılması
GGBS sistemine veri girişi
A
Gıda Güvenliği Bilgi Sis.
girilmesi, dosyalanması
VG-PR
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~2~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/01.02
GIDA ÜRT.,SATIŞ,TOPLU TÜK. YER. DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
A
Belirlenen Eksiklikler
Tamamlanmış mı?
Evet
hayır
Resmi kontrol raporunun
işletmeye verilmesi
İ-PR
GGBS sistemine veri girişi
VG-PR
İdari yaptırım
tutanağı
Faaliyeti Durdurma/İdari
Yaptırm Kararı
Faaliyeti durdurma
Oluru
Müdür Onayı
İş Akışı
Faaliyeti durdurma İşlemi
Gıda Güvenliği Bilgi Sis.
girilmesi, dosyalanması
Faaliyetten men
tutanağı
VG-PR
İ-KG
İ-DM
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Sayfa No
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/01.03
HIZLI ALARM İŞ AKIŞ ŞEMASI
Bakanlıktan (GKGM) Bildirimin
gelmesi (Ulusal Temas
Noktası)
İlgili firmanın denetimi ve
gerektiğinde Numune alınması
Bildirime konu olan ürünle ilgili
belgelerin incelenmesi,
Aynı partiden dağıtım
Yapılmış mı?
Evet
İlgili İl Müdürlüğü Temas
Noktasına bildirilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
İ-PR
K-PR
Hayır
Denetim Sonucunun
GKGM(Ulusal Temas
Noktasına) Bildirilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/01.04
İHRAÇAAT İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
İlgili Firmanın Müracatı
İlgili evrakların kontrolü
K-PR
Alıcı Ülke analiz
talebinde bulunuyor
mu?
evet
İhracat edilecek ürünlerin
yerinde tespiti ve ilgili
mevzuata uygun ve/veya Alıcı
ülke talebine göre numune
alınması
hayır
İ-PR
Numune Alma İş
Akışı
Evet
Sağlık Sertifikası düzenlenir.
Belge ücreti
makbuzu
Belgenin işyeri yetkilisine
elden teslim edilmesi
Analiz raporu sonucu
uygun mu?
Sağlık sertifikası
İ-PR
İ-DM
Hayır
İ-MD
Sağlık Sertifikası düzenlenmez
İlgiliye tebliğ edilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
GGBS ne girilmesi
VG-PR
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Sayfa No
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/01.05
İŞLETME KAYIT BELGESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
Müracaatın ve evrakların ilgili
mevzuata göre
değerlendirilmesi
İlgili Firmanın Müracatı
K-PR
Evraklar Tam ve
Uygunmu
Hayır
Evet
Eksikliklerin Yazı ile ilgiliye
bildirilmesi
İşletme Kayıt
Belgesi
GGBS den İşletme Kayıt
Belgesinin Düzenlenmesi
İl Müdürü Onayı
İş Akışı
Belge ücreti
makbuzu
Belgenin işyeri yetkilisine
elden teslim edilmesi
İ-PR
İ-DM
İ-ŞM
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/01.06
NUMUNE ALMA (GIDA MD.) İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Bakanlık Programı,İl numune
alma programı,Şikayet Vb.
İlgili birime havale edilmesi
K-MD
Üretim,satış,toplu tüketim
yerinin denetimi
Ürün partisini temsil edecek
şekilde Türk Gıda Kodeksine/
Özel mevzuatına uygun olarak
Numune alınması
Alınan Numunenin uygun
şartlarda Laboratuvara
gönderilmesi ve GGBS
kaydının yapılması
hayır
A
Analiz sonucun olumlu
mu?
B
Resmi kontrol Raporu
Numune alma tutanağı
VG-PR
İ-PR
İ-DM
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Evet
Firmaya yazı ile bildirilir.Şahit
Numune firmaya teslim edilir.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
00
~2~
Sayfa No
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/01.06
NUMUNE ALMA (GIDA MD.) İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
İtiraz Hakkını kullanması
İçin firmaya ve (diğer illere)
yazı ile bildirilir.
B
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Numuneler Mikrobiyolojik, raf
ömrü 7 günden az ve miktarı
şahite yetecek kadar değil ise
Türk Gıda Kodeksine aykırı ve
İnsan tüketimine uygun değil
ise yeddi emine alınır
İdari Para CezasıYaptırım
Kararı İş Akışı
hayır
Diğer İl GTHM ne toplatma
yazısı yazılır.
Firmanın İtarız hakkını
kullandı mı?
GGBS ne girilmesi
evet
Firma başvurusu
Şahit numunenin referans
laborautarına gönderilmesi
Muayene ve Analiz
Raporu
Muayene ve Analiz
Raporu
değerlendirmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Olumlu ise
İlgili firmaya ve/veya İlgili İl
Müdürlüklerine yazı ile
bildirilir.
Olumsuz ise
GGBS ne girilmesi
C
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
VG-PR
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/01.06
NUMUNE ALMA (GIDA MD.) İŞ AKIŞ ŞEMASI
C
Olumsuz ise
Yeddi emine alınması ve
mülkiyetin kamuya geçirilmesi
İlgili firmaya piyasadaki
ürünlerin toplatılması için süre
verilmesi
Ürünlerin yeniden
değerlendirilmesi veya imha
edilme kararının verilmesi
İdari Para CezasıYaptırım
Kararı İş Akışı
Diğer İl GTHM ne toplatma
yazısı yazılır.
GGBS ne girilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
VG-PR
14.02.2014
00
~3~
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/01.07
ONAY BELGESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
İlgili Firmanın Müracaatı
İlgili birime havale edilmesi
K-MD
Müracaatın ve evrakların ilgili
mevzuata göre 15 iş günü
içerisinde değerlendirilmesi
Evraklar Tam ve Uygun
mu?
evet
Hayır
Eksikliklerin (1 ay içerisinde )
tamamlanması için yazı ile
firmaya bildirilmesi
20 işgünü içinde
1.denetime gidilmesi
İşletme uygun mu?
evet
hayır
Şartlı Onay
Belgesi
GGBS den Şartlı Onay
Belgesinin Düzenlenmesi.
İşletmenin eksiklikleri
belirtilerek başvuru dosyası
iade edilir.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
VG-PR
İl Müdürü Onayı
İş Akışı
A
İ-MD
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
14.02.2014
00
~2~
Sayfa No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/01.07
ONAY BELGESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
A
Belge ücretinin Döner
Sermaye Saymanlığına yatı
rılması ve Belgenin işyeri yet
kilisine elden teslim edilmesi
Şartlı onaydan sonra 3 ay
içerisinde 2. denetime
gidilmesi
hayır
Belirli bir ilerleme var
mı?
İ-PR
İ-DM
K-KG
İşletme uygun mu?
evet
GGBS den Onay Belgesinin
düzenlenmesi
Onay Belgesi
evet
VG-PR
Eksiklerin tamamlanması için
(en çok 3 ay ) Şartlı Onay
uzatılır.
evet
İl Müdürü Onayı
İş Akışı
Onay Belgesi işyeri yetkilisine
elden teslim edilir.
İşletme uygun mu?
hayır
hayır
Şartlı Onay Belgesi iptali için
Firmaya yazı yazılır ve Şartlı
Onay belgesi istenir.
İşletmenin faaliyeti durdurulur
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
İ-PR
İ-DM
İ-MD
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/01.08
İDARİ PARA CEZASI YAPTIRIM KARARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Bakanlık/İl Yıllık Kontrol Planı,
,Rutin,Şikayet,Zehirlenme,Den
etim Programı,Diğer İllerden
Gelen Yazı
İlgili birime havale edilmesi
K-ŞM
Evrakların İncelenmesi
K-PR
Denetim
Yapılması,Olumsuzluğun
Tespitinde
5996 sayılı kanuna göre
değerlendirmesi
İdari Para Cezası Yaptırım
Kararının yazılması
İdari Para Cezası
Yaptırım tutanağı
İl Müdürü Onayı
İş Akışı
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
İşyerine Tebliğ alındısı ile
gönderilmesi
15 gün içinde Peşin Ödeme yapıldı mı?
30 gün içinde Taksitlendirme için
Müdürlüğümüze başvuru yapıldı mı?
Ödeme işlemi olmadı mı?
Peşin ödeme
Ödeme işlemi yok
Ödeme makbuzunun gelmesi
Vergi Dairesi/Mal
Müdürlüğüne yazılması
Taksitli ödeme
Gıda Güvenliği Bilgi Sis.
girilmesi, dosyalanması
Taksitlendirme kararı yazı
yazılması
VG-PR
A
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/01.08
İDARİ PARA CEZASI YAPTIRIM KARARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
Taksitli ödeme
Taksitlendirme kararı yazı
yazılması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
İl Müdürü Onay
İş Akış Şeması
İlgiliye tebliğ edilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Gıda Güvenliği Bilgi Sis.
girilmesi, dosyalanması
VG-PR
14.02.2014
00
~2~
YEM KONTROL
BİRİMİ
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/02.01
YEM FABRİKALARI ONAY/KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Müracaatın ve evrakların ilgili
mevzuata göre
değerlendirilmesi
İlgili Firmanın Müracaatı
evet
İşyerinde denetim yapılması.
Gerekirse numune alınır.
Evraklar Tam ve Uygun
mu?
K-PR
hayır
İ-PR
Eksikliklerin yazı ile firmaya
bildirilmesi
İşletme uygun mu?
Analiz Raporu uygun
mu?
Evet
Hayır
İşletmedeki eksiklilerin
giderilmesi için süre verilir.
İşletme uygun mu?
Analiz Raporu uygun
mu?
Evet
Üretim yeri mi
satış yeri mi?
satış
hayır
Firmanın Eksikliklerini
tamamlaması için tebliğ
edilmesi
üretim
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
A
B
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/02.01
YEM FABRİKALARI ONAY/KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
B
üretim
satış
Üretim yeri Onay/
kayıt tabi mi?
İl Müdürlüğü kayıt/onay
belgesi düzenlemesi
kayıt
İşletme Onay
belgesi
İşletme Kayıt
belgesi
onay
Belge Ücreti
yatırılma
makbuzu
Bakanlık onay
belgesi
00
~2~
Sayfa No
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Bakanlığa gönderilir.
Belgenin İşyeri yetkilisine imza
karşılığı elden teslim edilmesi
GGBS ne girilmesi
VG-PR
Belgenin İşyeri yetkilisine imza
karşılığı elden teslim edilmesi
İ-PR
İ-DM
İ-PR
İ-DM
Belge Ücreti
yatırılma makbuzu
P-PR
İ-MD
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/02.02
YEM İHRAÇAT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
İlgili Firmanın Müracatı
İlgili evrakların kontrolü
K-PR
Gerekli ise İhracat edilecek
ürünlerin yerinde tespiti ve
ilgili mevzuata uygun ve/veya
Alıcı ülke talebine göre
numune alınması
Numune alma
İş Akışı
Analiz raporu sonucu
uygun mu?
Hayır
Evet
Sağlık Sertifikası düzenlenmez
ve ilgili firmaya tebliği edilir
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Belge ücreti
makbuzu
Sağlık
sertifikası
Sağlık Sertifikası düzenlenir.
Belgenin işyeri yetkilisine
imza karşılığı elden teslim
edilmesi
İ-PR
İ-DM
İ-PR
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/02.03
YEM (ONAYLI-KAYITLI) FABRİKA DENETİMİ İŞ AKIŞI
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
Bakanlık Programı,
Yıllık program
Yem fabrikası,Yem İşletmesi
denetimine gidilmesi
Yem İşletmeleri hijyen
gereklik şartlarını taşıyor
mu?
hayır
Belirlenen eksikliklerin
giderilmesi için süre verilmesi
Resmi Kontrol
Raporu
İ-KG
İ-DM
Evet
Gıda Güvenliği Bilgi Sis.
girilmesi, dosyalanması
Numune alma İş
Akışı
VG-PR
Verilen süre sonunda denetim
yapılması
Belirlenen Eksiklikler
Tamamlanmış mı?
Uygun olduğuna dair
tutanağın firmaya verilmesi
Evet
Hayır
İdari yaptırım tutanağı
Faaliyeti Durdurma/İdari
Yaptırm Kararı
Faaliyeti durdurma
Oluru(Onaya Tabi
İşletmelerde)
İl Müdürü Onayı
İş Akışı
Gıda Güvenliği Bilgi Sis.
girilmesi,Bakanlığa Raporların
gönderilmesi, dosyalanması
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
VG-PR
P-PR
İ-MD
Resmi Kontrol
Raporu
İ-KG
İ-DM
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Sayfa No
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/02.04
NUMUNE ALMA İŞ AKIŞI
Bakanlık Programı,İl numune
alma programı,Şikayet Vb.
İlgili birime havale edilmesi
K-MD
Yem Fabrikası,Yem İşletmesi
denetimi için gidilmesi
Ürün partisini temsil edecek
şekilde numune alma
yönetmeliğine uygun olarak
Numune alınması
Alınan Numunenin uygun
şartlarda Laboratuvara
gönderilmesi GGBS ne
girilmesi
Analiz sonucun olumlu
mu?
Resmi kontrol Raporu
Numune alma tutanağı
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
İ-PR
İ-DM
VG-PR
Evet
hayır
Firmaya yazı ile bildirilir.
A
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
00
~2~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/02.04
NUMUNE ALMA İŞ AKIŞI
A
Firma başvurusu
Muayene ve Analiz
Raporu
Risk analizi yönünden olumsuz
(antibiyotik ve antikoksidiyal yönünden)
Toplatma yazısı yazılır
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
İtiraz Hakkını kullanması
İçin firmaya ve (diğer illere)
yazı ile bildirilir.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Şahit numunenin referans
laborautarına gönderilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Raporun kontrol edilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Muayene ve Analiz
Raporu
değerlendirmesi
Olumlu ise
Olumsuz ise
İlgili firmaya yazı ile bildirilir.
Satışı yapılan yerlerin listesi
istenir.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Fabrikaya yem toplatma yazısı
yazılır.
Satış yapılan yerlerde ürünün
nerede tüketildiği tespit edilir
K-PR
Satış yerleri listesi listesi
istenir.
Yemi tüketen hayvanların et,
süt ve yumurtalarından takip
amaçlı Hay. Sağ. Yet. Ve Su
Ür.Şb Md. Tarafından .
numune alınması sağlanması
Yasal işlem yapılır.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Verilen süre dolduğunda satış
yapılan illere toplatma için yazı
yazılır.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Yasal işlem yapılır.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Sayfa No
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/02.05
GDO LU ÜRÜN GERİ İZLEME DENETİM İŞ AKIŞI
Bakanlık yazısı
İlgili firmaya gidilmesi
Firmanın satış yaptığın
yerlerin listesi (GDO lu kaşesi
ile satış yapanlar)
Firmadan GDO fatura ve
dosyaların örnekleri istenir
hayır
Uygun mu?
Tekrar form düzenlenmesi
istenir
Bakanlığa bildirilir.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Evet
Aylık GDO bildirimleri
karşılaştırılır
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Yemde GDO lu ürün etiket
kontrolü yapılır.
Numune alma
İş Akışı
GDO lu ürün izinlimi kontrol
edilir
K-PR
Toplatma yapılır yemlere el
konulur/imha edilir.
hayır
İzinli mi?
evet
C.başsavcılığına suç
duyurusunda bulunur
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Fabrikaya tebliğ edilir.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Bakanlığa bildirilir.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Bakanlığa bildirilir.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Dokuman No:
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Sayfa No
ŞEMA NO
ŞEMA ADI
14.02.2014
00
~1~
GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.01/02.06
GDO LU ÜRÜN GERİ İZLEME BİLDİRİMLERİ İŞ AKIŞI
Bakanlık yazısı
İlgili birime havale edilmesi
K-ŞM
Bildirimi diğer İl Müdürlüklerine
yazı ile iletilmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Firmanın satış yaptığın
yerlerin listesi (GDO lu kaşesi
ile satış yapanlar)
Satın alan fabrika /
çiftlikler GDO lu ürünleri
kullandıkları yerleri
beyan yazısı
İl Müdürlüğüne Beyanda
bulunmayan fab./çiftliklere
denetim yapılır
Kullanılan GDO lu ürün
sorgulanır
Yem de kullanılmış
mı?
hayır
Evet
Yem yapımı dışında
kullanılmış ise C.Başsavcılığa
suç duyurusu yapılır.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
Bildirim formu istenir
Bakanlığa bildirilir.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Bakanlığa bildirilir.
P-PR
P-ŞM
P-YRD
İ-V(MD)
Download

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü - Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık