Rozkład materiału oraz wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych o profilu plastycznym w roku szk. 2014/2015
opracowany na podstawie programu autorskiego A. Sternak „ Zajęcia artystyczne w gimnazjum – w poszukiwaniu piękna” – Gimnazjum
im. Jana Matejki w Zabierzowie, zgodny z podstawa programową dla zajęć artystycznych – plastycznych, III etap edukacyjny.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Uczeń:
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
Lekcja organizacyjna – zaproszenie do sztuki. Podanie wymagań programowych i edukacyjnych zajęć plastycznych.
Projektowanie graficzne – Mój podpis projektuje
komponuje napis
wprowadza kolory
na wskazanych
kompozycję literniczą o jednolitym
tworzące klimat
płaszczyznach
mówi o mnie.
wg wzoru
charakterze
oddający treść napisu komponuje kształty,
Linia – samodzielny środek ekspresji
które harmonizują
w grafice. Grafika użytkowa- projekt
z treścią napisu
logo na koszulkę.
Temat lekcji
Treści programowe
Czym jest sztuka? Dziedziny sztuk
plastycznych.
Sztuki plastyczne – podział.
Podaje krótką
charakterystykę
dziedzin sztuk
plastycznych
Przynajmniej jeden
Zachowuje zgodność
ze sposobów
wypowiedzi
interpretacji
plastycznej
rzeczywistości
z tematem
wykonuje poprawnie. i sposobem
interpretacji.
Wymienia
przynajmniej 3
dziedziny sztuk
plastycznych
Interpretacja tematu Drzewo – realizm, Zna przynajmniej 1
ekspresja, synteza.
sposób interpretacji
rzeczywistości.
Środki wyrazu artystycznego – rodzaje Realizując zadanie
interpretacji rzeczywistości.
korzysta
z przykładowych
rozwiązań
Budujemy dzieło plastyczne – środki
Zna i podaje
wyrazu artystycznego.
przynajmniej 1 ze
środków wyrazu
Kompozycja, linia, barwa, faktura,
plastycznego, np.
przestrzeń.
linia.
Zna wszystkie
dziedziny sztuk
plastycznych.
Ptak – fantastyczny lub
mechaniczny.
Potrafi dokonać
plastycznej
interpretacji
podanego tematu
z pomocą nauczyciela
Realizując zadanie
korzysta
z przykładowych
rozwiązań
Zna i podaje
przynajmniej 2 ze
środków wyrazu
plastycznego, np.
linia i barwa.
Zna i podaje
przynajmniej 3 ze
środków wyrazu
plastycznego, np.
linia, kompozycja
i barwa.
Dobiera odpowiednią
technikę
do realizowanego
tematu
Uwagi
celujący
określa swój stosunek
do podejmowanych
przez siebie
i kolegów działań
plastycznych,
uzasadnia swoje
stanowisko
posługując się
wskazanymi
kryteriami ocen
Odróżnia sztukę
Własnymi słowami
od kiczu – rozumie
definiuje pojęcie względność pojęcia – sztuka.
piękno.
Porównuje obrazy
Wyjaśnia terminy:
o podobnym temacie, przedstawienie
odmienne
realistyczne,
interpretacyjnie.
ekspresyjne,
syntetyczne
Zna i podaje
Odnajduje i opisuje
wszystkie środki
środki wyrazu
wyrazu plastycznego. plastycznego
zastosowane
w danym dziele
plastycznym.
W twórczy sposób
Zachowuje zgodność
przedstawia temat
wypowiedzi
i ciekawą koncepcję plastycznej
kolorystyczną.
z tematem i logikę
kompozycji, określa
charakter kompozycji
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Architektura – sztuka kształtowania
przestrzeni.
Architektura na przestrzeni wieków.
Funkcje budowli, projektowanie
wnętrz, wzornictwo przemysłowe.
Bryła i funkcja w architekturze –
projekt nowoczesnej szkoły.
Lampa- projekt przedmiotu użytku
codziennego.
Analiza dzieła sztuki – wybrane
przykłady architektury,
reprezentatywne dla poszczególnych
stylów.
Rysunek od prehistorii
po współczesność.
Wybitni polscy rysownicy.
O linii – techniki rysunkowe a forma
pracy plastycznej.
Karykatura – wprawki rysunkowe.
Martwa natura – rysunkowy szkic
z zachowaniem właściwych proporcji,
próba oddania gry światła i cienia.
Rysunek komiksowy – forma
komunikacji pozawerbalnej.
7 dni, godzin, minut, sekund z życia...
Analiza dzieła sztuki – wybrane
przykłady dzieł rysunkowych .
Miasto maszyna – rysunkowe fantazje
z zastosowaniem różnorodnych
narzędzi.
Rodzaje rzeźby. Sztuka ludowa.
Rzeźba w poszczególnych epokach
historycznych.
*Wymienia
podstawowe funkcje
budowli.
*Projektuje
niezgodnie
z podanym tematem.
*Podaje chaotyczną
wypowiedź na temat
danego dzieła sztuki,
brak właściwej
terminologii.
*zna przynajmniej 1
technikę rysunkową,
*projektuje
niezgodnie
z podanym tematem,
* podaje chaotyczną
wypowiedź na temat
danego dzieła sztuki,
brak właściwej
terminologii.
*zna przynajmniej 1
typ rzeźby,
*zna przynajmniej 1
ARCHITEKTURA
*Wymienia
*Wymienia
przynajmniej 2
przynajmniej 4
budowle
budowle
reprezentujące
reprezentujące
określony styl.
określony styl.
* Projektuje budynek *Wykonuje
oraz przedmiot
poprawny projekt
użytkowy wg wzoru. budynku oraz
* Wypowiada się
przedmiotu
nieuporządkowanie
użytkowego, typowe
na temat podanego
rozwiązanie.
dzieła sztuki,
* Wypowiada się
fragmentarycznie
uporządkowanie na
stosuje terminologię. temat podanego
dzieła sztuki,
niewłaściwe stosuje
niektóre pojęcia.
RYSUNEK
*wymienia
*wymienia wszystkie
przynajmniej 2
omawiane techniki
techniki rysunkowe, rysunkowe,
* projektuje komiks, *wykonuje poprawny
rysuje karykaturę,
projekt komiksu,
martwą naturę wg
miasta maszyny,
wzoru.
szkicuje martwą
* wypowiada się
naturę z
nieuporządkowanie
zachowaniem
na temat podanego
właściwych proporcji
dzieła sztuki,
typowe rozwiązanie.
fragmentarycznie
* wypowiada się
stosuje terminologię. uporządkowanie na
temat podanego
dzieła sztuki,
niewłaściwe stosuje
niektóre pojęcia.
*Podaje po jednym
przykładzie
i charakteryzuje
dzieła architektury
reprezentującej dany
styl.
*Wykonuje twórczy
projekt budynku oraz
przedmiotu
użytkowego,
właściwie dobiera
środki wyrazu.
* Wypowiada się
logicznie na temat
podanego dzieła
sztuki, pojęcia
i terminy zastosuje
właściwie.
*Charakteryzuje
rozwój architektury
od starożytności
po współczesność.
*projektuje budynek
oraz przedmiot
użytkowy
wyróżniający się
twórczym
i oryginalnym
wykonaniem.
*analizując dzieło
sztuki wyciąga
własne wnioski
i stosuje terminy
specjalistyczne.
*zna przynajmniej 2
wybitnych
rysowników
zagranicznych
i polskich oraz
wybrane dzieła,
*wykonuje twórczy
projekt komiksu,
miasta maszyny,
potrafi oddać grę
światła
i cienia, właściwie
dobiera środki
wyrazu.
* wypowiada się
logicznie na temat
podanego dzieła
sztuki, pojęcia
i terminy zastosuje
właściwie.
*charakteryzuje
rozwój rysunku od
prehistorii po
współczesność,
*projektuje komiks,
miasto maszynę
wyróżniający się
twórczym
i oryginalnym
wykonaniem.
*analizując dzieło
sztuki wyciąga
własne wnioski
i stosuje terminy
specjalistyczne.
RZEŹBA
*zna przynajmniej 2 *wymienia wszystkie *potrafi podać
rodzaje rzeźb,
rodzaje rzeźby,
przykłady dzieł
*zna przynajmniej 2 * wie czym
rzeźbiarskich
*charakteryzuje
rozwój rzeźby od
prehistorii po
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Rzeźbiarska interpretacja tematu Ptak.
Narzut gipsowy.
Wybitni polscy rzeźbiarze.
Anioł czy diabeł –płaskorzeźba
plastelinowa, odlew gipsowy.
Analiza dzieła sztuki – wybrane
przykłady rzeźby, reprezentatywne dla
poszczególnych stylów.
Malarstwo w poszczególnych epokach
historycznych.
O barwie – podstawowy podział,
właściwości, symbolika i relatywizm
barw.
Martwa natura – malarski szkic
światłocieniowy z zachowaniem
koloru lokalnego
Najwybitniejsi przedstawiciele
malarstwa polskiego.
Techniki malarskie a forma dzieła.
Dryfujące chmury lub Zastygła lawa
– akwarela, tempera, pastel.
Martwa natura – malarski szkic
światłocieniowy – względność barw.
Pejzaż – malarskie impresje.
nazwisko wybitnego
rzeźbiarza,
*projektuje
niezgodnie
z podanym tematem,
* podaje chaotyczną
wypowiedź na temat
danego dzieła sztuki,
brak właściwej
terminologii.
*zna barwy
podstawowe,
*odróżnia barwy
ciepłe od zimnych,
* wymienia
przynajmniej 1
technikę malarską,
*maluje niezgodnie
z podanym tematem,
* podaje chaotyczną
wypowiedź na temat
danego dzieła sztuki,
brak właściwej
terminologii.
*zna przynajmniej 1
nazwisko wybitnego
malarza,
Wprawki malarskie – kopiujemy
dawnych mistrzów.
Analiza dzieła sztuki – wybrane
przykłady dzieł malarskich.
Sprawdzian wiadomości
Grafika i jej rodzaje. Najwybitniejsze
dzieła graficzne i ich twórcy.
*zna przynajmniej 1
technikę graficzną,
nazwiska wybitnych
rzeźbiarzy, potrafi
podać przykład dzieła
rzeźbiarskiego,
*projektuje
i wykonuje rzeźbę
ptaka oraz
płaskorzęźbę anioła
lub diabła wg wzoru,
* wypowiada się
nieuporządkowanie
na temat podanego
dzieła sztuki,
fragmentarycznie
stosuje terminologię.
charakteryzuje się
sztuka ludowa,
*projektuje
i wykonuje rzeźbę
ptaka oraz
płaskorzęźbę anioła
lub diabła w sposób
poprawny, stosuje
typowe rozwiązania,
* wypowiada się
uporządkowanie na
temat podanego
dzieła sztuki,
niewłaściwe stosuje
niektóre pojęcia.
MALARSTWO
*zna barwy pochodne *zna barwy
* wymienia
dopełniające, czyste
przynajmniej 2
i złamane,
techniki malarskie,
* wymienia
*maluje martwą
przynajmniej 3
naturę, kopię obrazu, techniki malarskie,
pejzaż z pomocą n-la *maluje martwą
* wypowiada się
naturę, kopię obrazu,
nieuporządkowanie
pejzaż w sposób
na temat podanego
poprawny, stosuje
dzieła sztuki,
typowe rozwiązania,
fragmentarycznie
* wypowiada się
stosuje terminologię uporządkowanie na
*zna przynajmniej 2 temat podanego
nazwiska wybitnych dzieła sztuki,
malarzy, potrafi
niewłaściwe stosuje
podać przykład dzieła niektóre pojęcia.
malarskiego,
*zna przynajmniej 3
nazwiska wybitnych
malarzy
zagranicznych
i polskich, potrafi
podać przykład dzieła
malarskiego,
GRAFIKA
*zna przynajmniej 2 *zna przynajmniej 2
techniki graficzne,
techniki graficzne,
reprezentujące
omawiane rodzaje
rzeźb oraz nazwiska
artystów,
*wykonuje twórczy
projekt rzeźby ptaka
oraz płaskorzęźbę
anioła lub diabła,
właściwie dobiera
środki wyrazu.
* wypowiada się
logicznie na temat
podanego dzieła
sztuki, pojęcia
i terminy zastosuje
właściwie.
współczesność,
*projektuje
i wykonuje rzeźbę
ptaka oraz
płaskorzęźbę anioła
lub diabła,
wyróżniającą się
twórczym
i oryginalnym
wykonaniem.
*analizując dzieło
sztuki wyciąga
własne wnioski
i stosuje terminy
specjalistyczne.
*zna pojęcia gamy
kolorystycznej,
akcentu barwnego
oraz symbolikę barw,
*wykonuje twórczą
pracę malarską,
właściwie dobiera
środki wyrazu,
* wypowiada się
logicznie na temat
podanego dzieła
sztuki, pojęcia
i terminy zastosuje
właściwie.
*potrafi podać
przykłady dzieł
malarskich
reprezentujące
omawiane rodzaje
malarstwa oraz
nazwiska artystów,
*zna wszystkie
podziały oraz cechy
barw,
*maluje martwą
naturę, kopię obrazu,
pejzaż wyróżniającą
się twórczym
i oryginalnym
wykonaniem.
*analizując dzieło
sztuki wyciąga
własne wnioski
i stosuje terminy
specjalistyczne.
*charakteryzuje
rozwój malarstwa
w poszczególnych
okresach
historycznych,
*zna najważniejsze
techniki graficzne,
*samodzielnie
pracuje przez cały
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Polska szkoła plakatu. Grafika
użytkowa – projekt plakatu na szkolną
imprezę.
Znak zodiaku – projektowanie,
rysowanie rylcem oraz odbijanie
prostego znaku graficznego.
Człowiek i cień – tekturoryt, od
projektu do odbitki.
*zna przynajmniej 2
nazwiska wybitnych
grafików, potrafi
podać przykład dzieła
graficznego,
*wykonuje odbitkę
graficzną z pomocą
n-la,
* wypowiada się
nieuporządkowanie
na temat podanego
dzieła sztuki,
fragmentarycznie
stosuje terminologię
Fotografia, teatr, film – ich związek ze *podaje przynajmniej *zna nazwisko
sztukami plastycznymi.
1 cechę łączącą
twórcy fotografii ,
fotografię, teatr i film
ze sztukami
plastycznymi.
Projekt –1. Reklama naszego
gimnazjum – folder, krótki filmik.
2.Biblioteczne graffiti.
3.Święto Szkoły - projektowanie i
wykonanie dekoracji .
Wyszukiwanie najciekawszych miejsc
w naszej szkole, rejestracja
fotograficzna lub filmowa– zawarcie
kontraktu między uczniami a
nauczycielem.
49.- Konkursy plastyczne
54.
48.
55.
56.
*zna przynajmniej 1
nazwisko wybitnego
grafika,
*próbuje wykonać
odbitkę graficzną bez
pozytywnego
rezultatu,
* podaje chaotyczną
wypowiedź na temat
danego dzieła sztuki,
brak właściwej
terminologii.
Lekcje muzealne.
- architektura krakowska
reprezentująca różne style:
57.- Lekcje w galerii – wycieczka
60. do SCK w Zabierzowie.
Prezentuje realizację
zadania w formie
najprostszej np. tylko
opisowo.
Realizuje zadanie
w formie opisowej
wzbogaconej
rysunkiem.
potrafi podać cały
proces powstania
grafiki,
*zna przynajmniej 3
nazwiska wybitnych
grafików
zagranicznych i
polskich, potrafi
podać przykład dzieł
graficznych,
*wykonuje grafikę
w sposób poprawny,
stosuje typowe
rozwiązania,
* wypowiada się
uporządkowanie na
temat podanego
dzieła sztuki,
niewłaściwe stosuje
niektóre pojęcia.
*podaje cechy
dobrego zdjęcia,
rozumie na czym
polega ryt wklęsły
i ryt wypukły,
*potrafi podać
przykłady dzieł
graficznych
reprezentujące
omawiane rodzaje
grafiki oraz nazwiska
artystów,
*wykonuje twórczą
pracę graficzną,
właściwie dobiera
środki wyrazu,
* wypowiada się
logicznie na temat
podanego dzieła
sztuki, pojęcia
i terminy zastosuje
właściwie.
*zna różnicę między
fotografią
a fotomontażem ,
proces powstawania
grafiki,
*charakteryzuje
rozwój grafiki,
*tworzy grafikę
(również użytkową)
wyróżniającą się
twórczym
i oryginalnym
wykonaniem.
*analizując dzieło
sztuki wyciąga
własne wnioski
i stosuje terminy
specjalistyczne.
* potrafi
przeanalizować
dzieło fotograficzne,
scenografię lub film
pod kątem
zastosowanych
środków wyrazu,
Prezentuje realizację Pełna realizacja
Multimedialna
zadania w formie
zadania – interesująca prezentacja zadania
plastyczno –opisowej forma prac
wzbogacona
wzbogaconej
plastycznych,
rysunkami bądź
zdjęciami
fotografii.
pracami malarskimi.
Realizowane w I i II
semestrze
Możliwa realizacja
w grupach.
Realizacja tematów uzależniona jest od przysyłanych do szkoły informacji o konkursach. Ocena prac powstałych na tych lekcjach zgodna
jest z wymaganiami odnoszącymi się do wypowiedzi artystycznej. Najlepsze prace wysyłane będą do placówek organizujących dany
konkurs.
Terminy lekcji zostaną uzgodnione z wychowawcami klas drugich. Wiadomości uzyskane w trakcie wycieczki sprawdzane będą w formie
testów zgodnie z wymaganiami odnośnie wypowiedzi pisemnej.
Terminy lekcji będą ustalane na bieżąco w zależności od oferty SCK w Zabierzowie. Podczas tych lekcji uczniowie nie są oceniani .
Download

klasy 2 - Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie