REGULAMIN
XI ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
KARKONOSZE 2014
NARCIARSTWO ALPEJSKIE
!
I CEL
• Celem zawodów jest wyłonienie najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika
w poszczególnych kategoriach wiekowych
• Popularyzowanie narciarstwa alpejskiego wśród uczestników XI Światowych
Zimowych Igrzysk Polonijnych Karkonosze 2014
II ORGANIZATORZY
• Komitet Organizacyjny XI ŚZIP
• Dolnośląski Związek Narciarski
!
III TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• 25-27.02.2014 /wtorek-środa-czwartek/
• zawody zostaną rozegrane w kompleksie narciarskim „Karpacz Kopa”
• konkurencje: slalom, slalom gigant, slalom rónoległy
• ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w wiosce olimpijskiej o godz.
19.00
IV WARUNKI UCZESTNICTWA
• Zawodniczki i zawodnicy będą podzieleni na kategorie wiekowe
• W przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii istnieje możliwość startu
z inną kategorią
• Wszyscy uczestnicy Igrzysk Polonijnych przy potwierdzeniu zgłoszenia w biurze
zawodów, otrzymają numer startowy
• Zawodnicy muszą być ubezpieczeni,
• Zawodnicy, pobierając numer startowy, składają oświadczenia o dobrowolności startu i
posiadanym
!
V SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW
I.
Kolejność startu grup wiekowych w Slalomie i Slalomie Gigancie
Kobiet i Mężczyzn:
1. Dzieci
2. Junior Młodszy
3. Junior
4. Junior Starszy
5. Senior
6. Senior Starszy
7. Master
8. Old Boy
!
II.
Kolejność startu w poszczególnych grupach wiekowych Kobiet i Mężczyzn w
drugim przejeździe jest odwrotną do pierwszego przejazdu / ostatni numer
startowy jedzie pierwszy/
!
III.
Slalom równoległy Kobiet i Mężczyzn:
1. Do Startu w Slalomie równoległym Kobiet i Mężczyzn dopuszcza się po 16
zawodników którzy uzyskali najlepsze czasy w Slalomie bez względu do jakiej
grupy wiekowej należeli – startowali.
!
2. Zawodnicy tak Kobiety jak i Mężczyźni otrzymają numery startowe od 1 – 16 .
Numer 1 otrzymuje zawodnik tak Kobiet jak i Mężczyzn którzy uzyskali
najlepsze czasy w Slalomie i tak dalej.
!
!
!
!
3. Zostają utworzone dwie grupy Kobiet i Mężczyzn i tak:
Grupa A –są zawodnicy o numerach - 1,2,3,4,9,10,11,12
Grupa B – są zawodnicy o numerach - 5,6,7,8,13,14,15,16
!
4. Zostają utworzone pary do pierwszego przejazdu Kobiet i Mężczyzn
1. Para
-1i9
5. Para - 5 i 13
2. Para - 2 i 10
6. Para - 6 i 14
3. Para - 3 i 11
7. Para - 7 i 15
4. Para - 4 i 12
8. Para - 8 i 16
!
5. Tworzymy pary do drugiego startu w którym uczestniczą Kobiety i Mężczyźni
zwycięzcy poszczególnych par z pierwszego ustawienia i tak:
- zwycięzcy par - I i VIII
- zwycięzcy par – II i VII
- zwycięzcy par – III i VI
- zwycięzcy par – IV i V
6. W kolejnej rundzie jadą zawodnicy K i M z poszczególnych par i tak:
- zwycięzca pary – I i VIII
- zwycięzca pary – IV i V
- zwycięzca pary – II i VII
- zwycięzca pary – III i VI
7. Pokonani z w/w par rywalizują o 3 i 4 miejsce, natomiast zwycięzcy z tych
par rywalizują o 1 i 2 miejsce w Slalomie równoległym Kobiet i Mężczyzn
• We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie zawodów decyduje Sędzia Główny
w porozumieniu z organizatorem
• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami NRS
!
!
VI ZGŁOSZENIA
Zgodnie z regulaminem Igrzysk, przez formularz zgłoszeniowy.
VII ZASADY FINANSOWANIA
• koszty organizacyjne pokrywa organizator, ewentualne wypożyczenie sprzętu na koszt
uczestników
VIII PROGRAM MINUTOWY
Zostanie ogłoszony po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń. Kolejność rozegrania konkurencji
zostanie ustalona po zamknięciu zgłoszeń z tym że slalom odbędzie się w pierwszym dniu.
!
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy
uczestników imprezy i za rzeczy zaginione lub skradzione w trakcie zawodów
• Odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów – Marek Rzemiński
!
ORGANIZATOR
!
!
Download

Regulamin Narciarstwo Alpejskie - XI Światowe Zimowe Igrzyska