Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym
Edycja 2013
OPIS PROJEKTU
1. Podstawowe informacje
a) Tytuł projektu: Edukacja obywatelska – budżet miasta i dzielnicy
b) Pomysłodawca/y: Karolina Montygierd-Łojbo i Łukasz Muzioł
c) Lokalizacja projektu: Aleja Legionów / Plac Komorowskiego
d) Szacunkowy koszt projektu: 1500 zł
e) Kontakt do pomysłodawcy / przedstawiciela pomysłodawców:
- imię i nazwisko: Łukasz Muzioł
- numer telefonu: 534124624
- adres email: [email protected]
2. Opis projektu
W ramach projektu, na dwóch sąsiadujących ze sobą tablicach reklamowych przy Placu
Komorowskiego, przez okres jednego miesiąca prezentowane będą bilbordy edukacyjne dotyczące
budżetu miasta Gdańska i dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Pierwszy z bilbordów w formie graficznej
zestawia proporcję wydatków miasta Gdańska na potrzeby Rad Dzielnic i Osiedli (w tym Rady
Dzielnicy Wrzeszcz Dolny) i wydatków na inne cele (np. budowę Europejskiego Centrum
Solidarności czy funkcjonowanie Straży Miejskiej). Drugi bilbord porównuje wysokość środków
przeznaczanych na budżety obywatelskie w Gdańsku i w kilku innych polskich miastach, zarówno
jeśli chodzi o całkowitą wysokość budżetu obywatelskiego, jak i w przeliczeniu na jednego
mieszkańca miasta. Projekty bilbordów znajdują się w załącznikach.
Lokalizacja bilbordów na placu Komorowskiego, w miejscu o dużym natężeniu ruchu zarówno
pieszego, samochodowego jak i tramwajowego (patrz mapka w załączniku) umożliwi dotarcie
prezentowanych informacji do wielu mieszkańców dzielnicy, skłaniając ich do refleksji nad skalą
dysproporcji w wydatkowaniu miejskich pieniędzy na wybrane cele. Być może skłoni również
mieszkańców dzielnicy do aktywnego działania obywatelskiego na rzecz zmiany prezentowanych
proporcji, co stanowi jeden ze statutowych celów Rady Dzielnicy - „umożliwienie uczestnictwa
społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających
wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania.”
3. Uzasadnienie
Potrzeba realizacji tego projektu wynika z dwóch faktów. Po pierwsze, budżet miasta Gdańska jest
antyobywatelski (czyli mieszkańcy mają na jego kształt znikomy wpływ) oraz występują w nim
rażące dysproporcje wydatków pomiędzy „prestiżowymi” inwestycjami typu budowa
Europejskiego Centrum Solidarności, a zabezpieczaniem podstawowych potrzeb mieszkańców
miasta. Po drugie, na skutek tendencyjnej polityki informacyjnej miasta w tym zakresie, większość
mieszkańców nie ma świadomości skali wspomnianych dysproporcji. Przejawem tego jest na
przykład niezadowolenie z działalności Rad Dzielnic i Osiedli („nic nie robią”), wynikające z braku
wiedzy na temat tego, jak niewielkimi kwotami pieniędzy Rady dysponują.
Bilbordy edukacyjne mają za zadanie poprawić świadomość skali nierówności w miejskim
budżecie, udostępniając mieszkańcom w sposób bezpośredni informacje w tym zakresie. Ma to być
mały krok na drodze do zwiększenia świadomości obywatelskiej mieszkańców Dolnego Wrzeszcza,
która w przyszłości, jeśli zostanie przekuta w działanie, może doprowadzić do odwrócenia proporcji
wydatków w miejskim budżecie, tak aby w większej mierze realizowały one potrzeby mieszkańców
oraz aby to mieszkańcy mogli o ich przeznaczeniu decydować.
4. Zasięg projektu
Na realizacji projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Dolnego Wrzeszcza, jak również
mieszkańcy innych gdańskich dzielnic, przede wszystkim poprzez możliwość uzyskania informacji
na temat budżetu miasta. Jeśli zaś mieszkańcy wykorzystają wiedzę o istniejących dysproporcjach
w wydatkach budżetowych do obywatelskiego działania na rzecz zmian w tym zakresie, to
potencjalnie odniosą również korzyść w postaci bardziej zrównoważonego budżetu w przyszłości,
np. przewidującego zdecydowanie więcej pieniędzy na realizację potrzeb dzielnic i osiedli.
5. Szacunkowy kosztorys
Elementy projektu
Koszt
1. Wynajem dwóch bilbordów na okres jednego miesiąca
784,00 zł
2. Druk materiałów
288,00 zł
3. Klejenie
140,00 zł
4. VAT
278,76 zł
RAZEM
1490,76 zł
Koszty wyliczono na podstawie aktualnego cennika usług właściciela tablic reklamowych – firmy
Apro (patrz załącznik).
6. Utrzymanie projektu
Brak wydatków na utrzymanie.
7. Streszczenie projektu
Czy wiesz, że w 2013 roku Gdańsk wyda tysiąc razy więcej na budowę ECS niż na zadania
realizowane przez naszą Radę Dzielnicy? W ramach tego projektu wywiesimy na Dolnym
Wrzeszczu bilbordy informacyjne, pokazujące tą i podobne informacje o tym, jak miasto wydaje
nasze pieniądze.
8. Dodatkowe załączniki (nie są obowiązkowe, ale czasem mogą się przydać)
• 2 projekty grafik na bilbordy (wybrane wydatki miasta, porównanie budżetów
obywatelskich)
• Opis lokalizacji tablic reklamowym na pl. Komorowskiego
• Cennik usług właściciela tablic reklamowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji budżetu
obywatelskiego we Wrzeszczu Dolnym (zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Podpis pomysłodawcy / pomysłodawców:
80-718 Gdańsk, ul. Tarcice 9; tel/fax +48 58 324-94-90, www.apro.pl, e-mail: [email protected]
BILLBOARDY
5,04 x 2,38 m (12m2)
Cena wynajmu jednej tablicy za okres miesięczny w rozbiciu na czas
trwania umowy:
• 1-6 m-cy: cena wynajmu netto = 560 zł * 30%RABAT = 392 zł
• pow. 6 m-cy: cena wynajmu netto = 490 zł * 30%RABAT = 343 zł
Wykonanie grafiki reklamowej na papierze Blue Back Side (BBS) full
color 360dpi:
• projekt grafiki reklamowej z przekazanych i ogólnodostępnych
materiałów – 350 zł netto
• druk – 144 zł netto
• klejenie – 70 zł netto
Wykonanie grafiki reklamowej na banerze winylowym full color
360dpi:
• projekt grafiki reklamowej z przekazanych i ogólnodostępnych
materiałów – 350 zł netto
• druk – 300 zł netto
• montaż i demontaż – 280 zł netto
LOKALIZACJE BILLBOARDÓW
Download

Edukacja obywatelska – budżet miasta i dzielnicy