Tlačová správa
Kto zarábal v roku 2014 nad 2-tisíc eur mesačne
Tlačová správa. Pozrite si podrobné tabuľky nižšie.
Bratislava 31. decembra 2014 - Ak chcete dobre zarobiť, šancu máte v IT sektore.
Aktuálne údaje o vývoji platov od renomovanej štatisticko-výskumnej spoločnosti
TREXIMA Bratislava ukázali, že štyri z piatich najlepšie platených pozícii sú v sektore
informačných technológií.
Na 2 306 eur mesačne si prídu špecialisti v oblasti počítačových sietí, 2 235 eur
zarobia špecialisti v predaji IT technológií, mzdu 2 109 eur majú systémoví
analytici a len o pár eur menej vývojári softvéru.
Najlepšou “netechnologickou” pozíciou bola v roku 2014 finančný analytik s vyše
1 900 eurami mesačne.
Na opačnom konci rebríčka sú upratovačky, predavači, krajčíri či pomocní
kuchári. Všetci zarobia priemerne iba čosi nad 400 eur za mesiac.
Trexima tiež na základe údajov Informačného systému ceny práce, ktorý sa opiera o
najväčšiu vzorku údajov na Slovensku, vypočítala, kto si v roku 2014 najviac
percentuálne prilepšil. Mzdy najviac rástli spracovateľom mäsa či eventovým
manažérom. Prilepšili si však, napríklad, aj výtvarní umelci.
“Prekvapením sú najmä spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia, ktorí pred
rokom zarábali 516 eur a v súčasnosti v priemere až 630 eur. Pod rast sa podpísali
najmä ich nepriaznivé pracovné podmienky a tiež nízky záujem o vykonávanie tohto
zamestnania a celkovo nízka mzda,” zdôrazňuje Jozef Krabáč zo spoločnosti Trexima.
Na druhej strane, platy klesli najviac barmanom či opatrovateľom detí. Aj keď
barmanom išli mzdy dole, čašníkom a kuchárom mzdy neklesali, skôr si mierne polepšili.
“Všeobecne platí, že zvyšovanie miezd sa týka najmä zamestnaní, po ktorých je na trhu
práce dopyt, teda s vhodnou kvalifikáciou a dostatočnou praxou, so všeobecnými
spôsobilosťami a osobnostnými predpokladmi,” zdôrazňuje Krabáč.
Zdroje údajov a metodika: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04.
Štatistiky z Informačného systému o cene práce sa opierajú o najširší súbor
respondentov, sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu,
a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre
analyzovanie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry
zamestnanosti.
Časové obdobie štatistického zisťovania: kumulatívne prvý až tretí kvartál 2014.
Tabuľky s podrobnými informáciami
1 Rebríček zamestnaní s najvyššími mzdami (okrem manažérov)
Zamestnanie
Špecialisti v oblasti počítačových sietí
Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných
technológií
Systémoví analytici
Vývojári softvéru
Finanční a investiční poradcovia a agenti
Špecialisti v oblasti telekomunikácií
Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva,
poisťovníctva a ostatných finančných služieb
Špecialisti bezpečnosti IT
Lekári špecialisti
Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a
príbuzných odboroch
Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
Priemerná hrubá
mesačná mzda
(€)
2 306
2 235
2 109
2 101
2 067
1 936
1 926
1 926
1 759
1 691
1 691
1 622
1 615
Zdroj údajov: Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, Výpočty: TREXIMA
Bratislava
2 Rebríček zamestnaní s najnižšími mzdami
Priemerná hrubá
mesačná mzda
(€)
405
425
444
446
Zamestnanie
Upratovačky
Pomocníci v kuchyni
Predavači jedál za pultom alebo pri okienku
Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
Predavači v stánkoch a na trhoch (okrem rýchleho
občerstvenia)
Zametači a podobní pomocníci
Pomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve
Dokladači tovaru
Odborní pracovníci v oblasti religionistiky
Spracovatelia dreva
Čašníci a someliéri
Kuchári (okrem šéfkuchárov)
Pomocní pracovníci údržby budov a areálov
Záhradníci a pestovatelia sadeníc
452
454
466
467
471
483
484
488
490
491
Zdroj údajov: Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, Výpočty: TREXIMA
Bratislava
3. Rebríček zamestnaní, ktorým sa medziročne najviac zvýšili priemerné hrubé mesačné
mzdy (porovnanie 3.Q 2013 s 3.Q 2014)
Zamestnanie
Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích
aktivít
Izolatéri
Výtvarní umelci
Betonári, špecialisti na kladenie betónových
povrchov a podobní pracovníci
Špecialisti pre styk s verejnosťou
Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva,
poisťovníctva a ostatných finančných služieb
Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových
kanceláriách a herniach
Priemerná
hrubá
mesačná
mzda (€)
630
Nárast
mzdy (%)
22%
1 031
21%
962
835
18%
18%
804
16%
1 561
15%
1 926
15%
557
15%
Zamestnanie
Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných
bankových produktov
Klampiari
Prepravní a colní agenti
Právnici
Studniari, vŕtači a podobní pracovníci
Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a
reprografie
Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
Priemerná
hrubá
mesačná
mzda (€)
1 691
Nárast
mzdy (%)
13%
1 406
13%
1 092
1 031
1 510
855
13%
11%
11%
11%
735
11%
1 375
10%
Zdroj údajov: Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, Výpočty: TREXIMA
Bratislava
4. Rebríček zamestnaní, ktoré medziročne zaznamenali najväčší pokles priemernej
hrubej mesačnej mzdy (porovnanie 3. Q 2013 s 3. Q 2014)
Zamestnanie
Barmani
Opatrovateľ pre deti
Pracovníci pri príprave tlače
Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia
Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
Montéri lán a zdvíhacích zariadení
Kováči
Pomocní pracovníci v ťažobnom priemysle
Hasiči
Mechanici klimatizačných a chladiarenských zariadení
Filozofi, historici a politológovia
Čalúnnici a podobní pracovníci
Priemerná
hrubá
mesačná
mzda (€)
523
521
756
1 085
558
773
733
732
937
834
813
698
Pokles
mzdy (%)
-10%
-6%
-6%
-6%
-4%
-3%
-2%
-2%
-2%
-2%
-1%
-1%
Zdroj údajov: Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, Výpočty: TREXIMA
Bratislava
Kontakt pre médiá:
Ing. Mgr. Jozef Krabáč
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29
844 07 Bratislava
www.trexima.sk
Tel: 00-421-(0)2-33322258
Email: [email protected]
TREXIMA Bratislava
Naša
špecializovaná
výskumno-štatistická
a
poradensko-konzultačná
spoločnosť už od roku 1992 vyvíja a uplatňuje v SR ako aj v jej jednotlivých
regiónoch nové, efektívne metódy v rámci moderných a úspešných štatistických
zisťovaní miezd, zamestnanosti, riadenia ľudských zdrojov a komplexnej produktivity.
Vychádzajúc z nových požiadaviek EÚ systematicky vyvíjame a aplikujeme nové
prístupy, sledujeme osvedčené metódy z výskumu monitorovania a prognózovania
potrieb trhu práce, vývoja zamestnanosti, zárobkov a nákladov práce. Na základe
komplexného poznania jednotlivých aspektov trhu práce implementujeme jedinečné
know-how v oblasti informačných systémov zamerané na uspokojenie informačných
potrieb našich klientov a pre systematické zvyšovanie ich úspešnosti v zabezpečovaní
vlastných úloh. Cieľom našej spoločnosti je poskytovať svojim partnerom v SR,
medzinárodným organizáciám a širokej verejnosti komplexné a kvalitné služby na mieru
a na vysokej profesionálnej úrovni.
Download

Kto zarábal v roku 2014 nad 2-tisíc eur mesačne