Türkiye Cumhuriyeti (Siyasi ve Askeri Tarih)
Ökçün, A. G. (1997). Türkiye İktisat Kongresi 1923 - İzmir. Ankara: Sermaye
Piyasası Kurulu.
Çavuşoğlu, T. (2014). Çanakkale 1915. İstanbul: Kastaş Yayınları.
Abolmaalı, S. R. (1988). Türkiye'de Asker Darbelerinin Sivil Rejimler Üzerindeki
Etkileri.
Demırel, Y., & Konur, O. Z. (2002). CHP Grup Toplantısı Tutanakları
(1923-1924). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Moralı, H. (1975). Mütareke'de İzmir Olayları. Ankara: .
Ince, N. (1993). Dördüncü Türkiye Büyük Millet meclisi dönemi Türkiye siyasi
hayatı(1931-1934).
Albayrak, M. (2006,). Türkiye'de Beş Sene: Bir Alman Paşasının Çanakkale ve
Filistin Hatıraları Askeri Tarih Encümeni'nin Cevaplarıyla. İstanbul,: Yeditepe
Yayınları;.
Yalçın, E. S. (1995). "Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa'nın
İstanbul'daki Faaliyetleri 30 Ekim 1918-16 Mayıs 1919". Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 17 (28),
173-206,
Gümüşçü, O. (2010). "Siyasi Coğrafya Açısından Sınırlar ve Tarihi Süreç
İçerisinde Türkiye'de Sınır Kavramı". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler
Dergisi, (52), 79-104,
Baykara, H. (1962). "Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ordusunda, İstiklal
Savaşında Türkiye Ordusunda Azerbaycan Askeri Kıt'aları". Türk Kültürü, II
(22), 72-74,
Öztuna, Y. (1987). Türkiye'de Askerî Müdâhaleler. İstanbul: Tercüman Gazetesi
Yayınları.
Arslan, A. (1996). "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ile Siyasî Parti Üyeliğinin
Birbirinden Ayrılması Süreci (1923-1961)". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,
XII (34), 223-234,
Güven, V. F. (1999). Türkiye'de Siyasi Kürtçülük Hareketleri (1923-1995).
Ali, F. (). "atatürk ve reformları: ( türkiye cumhuriyeti siyasi adamı, ilk
cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk". Kazak Eli, (), 5,
(1997). Beşinci Askerî Tarih Semineri Bildirileri - Değişen Dünya Dengeleri
İçinde Askerî ve Stratejik Açıdan Türkiye (23-25 Ekim 1995). Amsterdam:
Genelkurmay Başkanlığı.
Erdal, L., & Çolakoğlu, S. (2007). "Siyasi Kriterler Açısından
Yunanistan,Polonya Ve Türkiye'nin AB Üyelik Sürecinin Değerlendirilmesi".
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 6 (2), 1-29,
Ocak, A. Y. (). "Türkiye'de Siyasi ve Toplumsal Uzlaşma Problemi ve İdeolojik
Çatışmanın Merkezindeki İslam". Türkiye Günlüğü Dergisi, (42), 5-11,
İnal, B. (2013). Cumhuriyet Döneminde Uşak'ta Siyaset ve Siyasetçiler
(1923-1980). İstanbul: AKY - Akademi Yayıncılık.
Özgiray, A. (1998). "Türkiye-Almanya İlişkileri (1923-1939)". Tarih İncelemeleri
Dergisi, (XIII), 5-23,
Güneş, G. (2014). Milli Mücadele'de Güney Aydın Cepheleri ve Efelerin
Karargahı - Yenipazar. İstanbul: Pia Yayınları.
Yetkın, Ç. (2007). Türkiye'de Askeri Darbeler ve Amerika 27 Mayıs 1960 - 12
Mart 1971 - 12 Eylül 1980. istanbul: Yeniden Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Yayınları.
Mütercimler, E. (2013). 1922 Mudanya Mütarekesi Diplomasi Savaşı. İstanbul:
Alfa Yayıncılık.
Apuhan, R. Ş. (2014). Asla Yenilmeyeceksin. İstanbul: Himalaya Yayınevi.
Sarıkoyuncu Değerlı, E. (2006). Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Askeri
Ataşeliğinin Türk - Bulgar İlişkilerine Yansımaları (1913 - 1938). Ankara:
Genelkurmay ATASE Başkanlığı.
Bilmez, B. (2013). Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları. İstanbul: Tarih
Vakfı Yurt Yayınları.
Çakmak, D. (2008). "Türkiye'de Asker-Hükümet İlişkisi: Albay Talat Aydemir
Örneği". Gazi Akademik Bakış Dergisi, 1 (2), 35-68,
Akbaşak, M. O. (2013). Ağababa Cumhuriyet'in İmamı. İstanbul: Paraf Yayınları.
Bozorgnıya, H. (1998). türkiye'de siyasi gelişmenin trendi.
Güler, A. (1996). 20. Yüzyılın Başlarının Askeri ve Stratejik Dengeleri İçinde
Türkiye'de Gayrimüslimler. Ankara: Askeri Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı
Yayınları.
(1990). Arıburnu Muharebeleri Raporu Mustafa Kemal. Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayınları.
Çakmak, H. (2013). Kriz Yönetimi ve TSK. İstanbul: Kaynak Yayınları.
Sayar, N. (1977). Türkiye imparatorluk dönemi : siyasî, askerî, idarî ve malî
olayları. İstanbul: .
Metin, H. (1997). Türkiye'nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları.
İstanbul: MEB Yayınları.
Özgiray, A. (1997). "Türkiye-Macaristan Siyasî İlişkileri (1923-1938)". Tarih
İncelemeleri Dergisi, (XII), 75-80,
Danilov, V. İ. (1985). "50-80 y.y. Türkiye'de siyasi Mücadelesi (Siyasi Partileri
ve Ordu)". Nauka, (), 305-316,
Uysal, N., & Sükan, B. (2014). Atatürk ve Cumhuriyet 1923 - 1938. İstanbul:
Ankara Üniversitesi Yayınları.
(1993). G.Kore ve Türkiye'de askerlerin siyasete müdahalelerinin
karşılaştırılması(1960-1980).
Şirin, F. S. (2014). İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Bir Aydın: Falih Rıfkı Atay.
İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
Altuğ, Y. (1961). "1836 ve 1838'de Türkiye'ye Yollanan İngiliz Askeri
Altuğ, Y. (1961). "1836 ve 1838'de Türkiye'ye Yollanan İngiliz Askeri
Misyonları". Silahlı Kuvvetler Dergisi, 84 (214), 55-56,
Tunaya, T. Z. (1952). Türkiye'de Siyasi Partiler (1859-1952). İstanbul: .
Güldiken, N. (1983). "Türkiye'de Siyasi Partilerin Doğuşuna Sosyolojik Bir
Bakış". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,
(18), 73-105,
Dilan, H. B. (1998). Atatürk Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası 1923-1939.
İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım;.
(2001). Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce. İstanbul: İletişim Yayınları.
Demirel, A. (2013). Birinci Meclis'te Mustafa Kemal'in Muhalifleri. İstanbul:
Ufuk Yayınları.
Tunç, S. (2000). "Mütareke Döneminde İstanbul Basınında Gündeme Gelen
"İstiklalcilik" Fikirleri (Mayıs-Eylül 1919)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 575-613,
Nezıroğlu, İ. (2003). Türkiye'de Askeri Müdahaleler Ve Basın. : .
Barlas, H. (1996). Türkiye'de Siyasi Fikir Hareketleri. İstanbul: Birey
Yayıncılık;.
Köylü, M. (2013). İnkılap Tarihi 1878 - 1922. İstanbul: Kripto Basım Yayın.
Sigri, Ü. (2009). "Kore Savaşında Türk Askerinin Örgütsel Davranışının Kültürel
Dinamikleri". Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 1-21,
Alpaslan, T. (2014). Topal Osman Ağa. İstanbul: Kamer Yayınları.
(2005). Cumhurbaşkanlığı Tarihi (1923-2005). Ankara: Cumhurbaşkanlığı
Yayınları.
Karakaş, N. (2012). "Britanyalıların Gözüyle Sina-Filistin Cephesi'nde Türk
Askeri". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXVII-II), null,
Özgiray, A. (1999). "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki Siyasi
İlişkiler". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV (43), 53-75,
Turan, O. (2005). Türkiye'de Siyasî Buhranın Kaynakları. İstanbul: Ötüken
Neşriyat.
Yanarsönmez, M. (1995). Türk Dış Politikasında İtalya (1914-1923 Türk-İtalyan
İlişkileri.
Çakılıkoyak, H. (1998). Türkiye'de Çok Partili Dönemde Siyasi Partilerin (CHP
,DP ,MP ,HP ) Model Tercihleri.
Özgiray, A. (1996). "Türkiye-Mısır Siyasi İlişkileri (1920-1938)". Tarih
İncelemeleri Dergisi, (XI), 1-7,
(2008). Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı (Yeni Belgelerle) (I - II III-Takım Halinde ), Salahi R. SONYEL. Ankara: Ttk.
Kürkçüoğlu, E. (1989). "1923 Seçimleri". Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü Dergisi, 1 (3), 146-174,
Acun, F. (1999). "Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Değişme ve Süreklilik".
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16 (Özel), 155-167,
Yetişgin, M. (2005). "Maraş'ta Ermeni Nüfusu: Osmanlı Son Dönemi, Mütâreke
Yetişgin, M. (2005). "Maraş'ta Ermeni Nüfusu: Osmanlı Son Dönemi, Mütâreke
ve Milli Mücadele Yılları". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve
Uygulama Merkezi Dergisi, (17), 1-17,
(). "Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında
Askeri Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması". Kazakistan Cumhuriyeti
Uluslararası Anlaşma, Sözleşme ve Kanunlar Bülteni, 1 (), 4-11,
Aksanyar, N. (1962). "Dönemin Aydınlarından Celal Nuri'nin Mütareke ve Milli
Mücadeleye Bakışı". Türk Kültürü, 31 (1-2), 23-49,
Arı, K. (2013). Başlangıçtan Günümüze Türk Devrim Tarihi. İstanbul: Zeus
Kitabevi.
Mazıcı, N. (1989). Türkiye'de Askeri Darbeler ve Sivil Rejime Etkileri. İstanbul:
Gür Yayınları.
Taşkıran, C. (1976). "1913'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'daki Faaliyetleri
Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Türk-Bulgar Askeri İlişkileri". Askeri Tarih Bülteni,
(45), 1-8,
(1996). Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye
(23-25 Ekim 1995), Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri. Ankara:
Genelkurmay Askeri Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları.
Yaman, A. E. (2003). "II. Dünya Savaşında Türkiye'de Askeri Mülteciler ve
Gözaltı Kampları (1941-1942)". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 21 (33), 143-166,
Eraslan, C. (1998). "Türkiye'de Çok Partili Siyasi Hayatın Kurulmasında Bir
Dönüm Noktası: 12 Temmuz (1947) Beyannamesi". Ankara Üniversitesi Türk
İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 6 (22), 141-157,
Reyhan, C. (1996). "Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Bıraktığı
Siyasî Kültür Mirası". Türkiye Günlüğü Dergisi, (39), 80-94,
Atabay, M. (2014). Tasvir-i Efkar Gazetesinde Çanakkale Savaşları. İstanbul: E
Yayınları.
(1960). Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri. İstanbul: .
Lee, H. (2007). Türkiye-Kore İlişkileri (Siyasi, Ekonomik, Askeri ve Kültürel
Açıdan). Ankara: TTK.
Yavuz, N. (1995). "Erzincan Mütarekesi'nin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi".
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih
Araştırmaları Dergisi, 17 (28), 207 - 232,
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası