İstanbul, 30 Aralık 2014
Sirküler No: 107
Konu: 2015 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi.
Özet: 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit
Komisyonunun 30 Aralık 2014 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Komisyon
kararına göre, asgari ücretin aylık tutarı;
Kuzey YMM ve Bağımsız
Ø 01.01.2015 - 30.06.2015 döneminde 1.201,50 TL,
Eski Büyükdere Cad.
Ø 01.07.2015 - 31.12.2015 döneminde ise 1.273,50 TL,
No: 27 Kat: 1-5 Sarıyer
Denetim A.Ş.
Maslak Mahallesi
Orjin Maslak Plaza
İstanbul - Turkey
olarak uygulanacaktır.
Tel: +90 (212) 315 30 00
Buna göre asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti, 01.01.2015 - 30.06.2015
döneminde aylık 1.411,76 TL, 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren ise aylık
1.496,36 TL olmaktadır.
Fax: +90 (212) 234 10 67
www.vergidegundem.com
www.ey.com
Söz konusu karar, sirkülerimizin hazırlandığı tarih itibarıyla Resmi Gazete’de
yayımlanmamıştır.
2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit
Komisyonunun 30 Aralık 2014 tarihli toplantısında belirlenmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından aynı tarihte
yapılan açıklamada, asgari ücretin 2015 yılının ilk 6 aylık dönemi için brüt
1.201,50 TL, ikinci 6 aylık dönemi için ise brüt 1.273,50 TL olarak tespit
edildiğini belirtmiştir.
Bu dokümanda yer alan
Bilindiği üzere geçen yıldan itibaren 16 yaşından büyük ve küçük işçiler
için ayrı asgari ücret belirlenmesi uygulamasına da son verilmişti.
açıklamalarımız, konuya
Aşağıdaki hesaplamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik’in 30 Aralık 2014 tarihli açıklaması ve Bakanlığın
http://www.csgb.gov.tr adresli internet sitesinde duyurulan brüt asgari ücret
tutarları dikkate alınarak yapılmıştır.
içermektedir. EY ve/veya
Komisyon kararı sirkülerimizin hazırlandığı tarih itibarıyla Resmi Gazete’de
yayımlanmamıştır.
kaynaklanan veya
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
I. Asgari ücret tutarları
dolayı herhangi bir
Komisyon kararı uyarınca 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret
tutarlarına aşağıda yer verilmiştir:
Uygulandığı dönem
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
ilişkin genel bilgiler
Günlük tutar
40,05 TL
42,45 TL
Aylık tutar
1.201,50 TL
1.273,50 TL
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
-2-
II. Net asgari ücret hesaplanması
Aşağıdaki tabloda 2015 yılında ödenecek olan net asgari ücretin hesaplanması yer almaktadır.
Brüt asgari ücret
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)
Gelir vergisi matrahı
Hesaplanan gelir vergisi (% 15)
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)
Kesilecek gelir vergisi
Damga vergisi (Binde 7,59)
Kesintiler toplamı
Net asgari ücret
01.01.2015-30.06.2015
1.201,50 TL
168,21 TL
12,02 TL
1.021,27 TL
153,19 TL
90,11 TL
63,08 TL
9,12 TL
252,43 TL
949,07 TL
01.07.2015-31.12.2015
1.273,50 TL
178,29 TL
12,74 TL
1.082,47 TL
162,37 TL
90,11 TL
72,26 TL
9,67 TL
272,96 TL
1.000,54 TL
III. İşverene maliyetin hesaplanması
Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti, 01.01.2015 - 30.06.2015 döneminde aylık 1.411,76 TL, 1
Temmuz 2015 tarihinden itibaren ise aylık 1.496,36 TL olmaktadır. Bu tutarların hesaplamasına ilişkin
tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Brüt asgari ücret
Sosyal güvenlik primi işveren payı (% 15,5)*
İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2)
Toplam maliyet
01.01.2015-30.06.2015
1.201,50 TL
186,23 TL
24,03 TL
1.411,76 TL
01.07.2015-31.12.2015
1.273,50 TL
197,39 TL
25,47 TL
1.496,36 TL
* 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren
payında 5 puanlık indirim sağlandığı için, yukarıdaki hesaplamada SGK primi işveren payı (% 20,5 – 5 Puan =) % 15,5 olarak
dikkate alınmıştır.
IV. Öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesinde, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek
eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışların; aday çırak ve çırağın velisi
veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında
Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenen sözleşme ile tespit edileceği hükmü yer almaktadır.
Maddenin devamında ise işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin
net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, 20’den az personel
çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde
30'undan aşağı ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir.
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü
([email protected]) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Download

2015 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi.