PROPOZÍCIE
CYKLOJAZDA
Progress Promotion Košice, s.r.o.
Vrátna 6, 040 01 Košice
t: 055 – 622 82 82
e: [email protected], [email protected]
DÁTUM KONANIA
7. júna 2014 (sobota)
ŠTART
KOŠICE
Námestie Osloboditeľov pred OC Aupark, 11:00
PREŠOV
Hlavná ulica
pri Konkatedrále sv. Mikuláša, 11:00
TRAŤ
Časť trate vedie po mestských komunikáciách
v mestách Košice a Prešov, väčšina trate vedie
po uzavretom diaľničnom úseku D1 medzi
mestami Košice a P
rešov. Na mestských
komunikáciách bude prebiehať jazda cyklistov
v uzavretom pelotóne za plnej automobilovej
prevádzky usmerňovaná organizátorskými
vozidlami, jazda po diaľničnom úseku trate bude
prebiehať voľným štýlom za úplnej dopravnej
výluky. Celá trať má tvrdý asfaltový povrch.
Mapu nájdete na 3. strane propozícií.
CIEĽ
Cieľ prvej Stretávacej etapy je približne
v strede diaľnice D1 pri čerpacej stanici Agip.
V c ieli dôjde k stretnutiu oboch cyklistických
pelotónov, ktoré súbežne vyštartujú z oboch
miest. Každý účastník cyklojazdy sa môže
rozhodnúť, či sa z t ohto bodu vydá v druhej
spiatočnej etape do mesta, z ktorého štartoval
alebo bude pokračovať do druhého mesta.
ŠTARTOVNÉ
Registrovaní účastníci, ktorí
uhradia štartovné BEZHOTOVOSTNE
NAJNESKÔR do 5. 6. 2014 do 10:00 hod.
Kategória BABY* ..........................................0 EUR
*Deti, ktoré cyklojazdu absolvujú s r odičom
v cyklosedačke alebo cyklovozíku.
Kategória JUNIOR 15 – 18 rokov .................6 EUR
Kategória ADULT 18 a v
iac rokov ................8 EUR
Kategória FAMILY* ................20% zľava zo sumy
štartovného
*Hromadná registrácia a platba min. 2 osôb,
pričom a spoň jedna z nich nebude mať v č ase
štartu cyklojazdy viac ako 18 rokov a všetky
takto registrované osoby majú spoločné
priezvisko.
Účastníci, ktorí zaplatia štartovné
VH
OTOVOSTI V M
IESTE REGISTRÁCIE
od 6. 6. - 7. 6. 2014
Kategória BABY* ..........................................0 EUR
*Deti, ktoré cyklojazdu absolvujú s rodičom
v cyklosedačke alebo cyklovozíku.
JUNIOR 15 – 18 rokov...................................9 EUR
Kategória ADULT 18 a viac rokov ...............12 EUR
Kategória FAMILY* ................20% zľava zo sumy
štartovného
*Hromadná registrácia a platba min. 2 osôb,
pričom aspoň jedna z n
ich nebude mať v čase
štartu cyklojazdy viac ako 18 rokov a všetky takto
registrované osoby majú spoločné priezvisko.
Uhradené štartovné bude použité
na čiastočné pokrytie nákladov spojených
z t echnicko-organizačným zabezpečením
podujatia a sprievodných programov.
Každý platiaci účastník získa:
· Štartové číslo
· Informačný balíček
· Darčeky od partnerov podujatia
(v rozsahu v akom ich poskytnú)
· Zaradenie do žrebovania o c estu na prológ
Tour de France do Londýna
REGISTRÁCIA A PLATBA ŠTARTOVNÉHO
ONLINE
na www.bikeandtour.sk v s ekcii registrácia
· Najneskôr do 5. 6. 2014, 9:00 hod.
· Vyplnením registračného formulára
· Možnosť okamžitej platby kartou
Platba bankovým prevodom nebude možná!
OSOBNE
počas prezentácie v Košiciach i P
rešove
· Od piatka 6. 6. 2014 (10:00 – 18:00)
do soboty 7. 6. 2014 (od 8:00 do štartu)
· Košice, námestie pred OC Aupark
· Prešov, Hlavná ulica
pri Konkatedrále sv. Mikuláša
· Možnosť platby iba v h
otovosti
www.bikeandtour.sk
ORGANIZÁTOR
KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY
PODMIENKY ÚČASTI
Každý registrovaný účastník dostane mailom
potvrdenie o s vojej registrácii. Účastník, ktorý
okrem registrácie vykonal aj platbu kartou
dostane mailom aj potvrdenie o úhrade.
· Riadna registrácia na webovej stránke
podujatia a uhradenie štartovného
PREZENTÁCIA A VYZDVIHNUTIE
ŠTARTOVÝCH ČÍSEL
· Od piatka 6. 6. 2014 (10:00 – 18:00)
do soboty 7. 6. 2014 (od 08:00 do štartu)
· Košice, námestie pred OC Aupark
· Prešov, Hlavná ul. pri Konkatedrále sv. Mikuláša
NA TOUR DE FRANCE
SO ŠKODA BIKE & TOUR
Každý riadne zaregistrovaný účastník bude
zaradený do záverečného zlosovania o d
ve cesty
do Londýna na Tour de France 2014. Žrebovanie
prebehne v cieli na diaľnici D1 pri čerpacej
stanici Agip. Pokiaľ sa registrovaný účastník
fyzicky cyklojazdy nezúčastní a nebude osobne
prítomný v m
ieste žrebovania, cena pripadne na
ďalšieho vylosovaného účastníka, ktorý je na
mieste prítomný.
ČASOVÉ LIMITY
www.bikeandtour.sk
Vzhľadom na fakt, že cyklojazda prebieha za
čiastočnej výluky verejnej dopravy a n
ajmä
výluky dopravy na diaľničnom úseku D1 medzi
Košicami a P
rešovom, je nevyhnutné dodržať
vopred definované časové limity stanovené
najmä zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti
ad
opravnej polície SR.
Pre všetky kategórie platia tieto limity:
Prvá etapa
– štart Košice/Prešov o 11:00
– cieľ diaľnica D1 pri čerpacej stanici Agip
Všetci účastníci cyklojazdy by mali byť v c ieli
prvej etapy najneskôr o 12:30. V cieli prvej etapy
prebehne krátky spoločný program a žrebovanie,
oba pelotóny následne najneskôr o 1
3:00
vyštartujú do cieľa druhej etapy, čiže do Košíc
alebo Prešova podľa ich vlastného rozhodnutia.
NESÚŤAŽNÝ CHARAKTER CYKLOJAZDY
Cyklojazda ŠKODA BIKE & TOUR nie je súťažným
pretekom, ale v prvom rade otvorenou
manifestačnou jazdou za zlepšenie cyklistickej
infraštruktúry m
edzi mestami Košice a P
rešov,
ale aj v c elej Slovenskej republike. Účastníci
nebudú vybavení čipovým meraním a nebude sa
ani zostavovať žiadna výsledková listina. Víťazi
z oboch miest, ktorí dorazia do cieľa ako prví
budú vyhlásení a odmenení iba symbolicky.
· Rešpektovanie organizačných pokynov, ktoré
každý účastník dostane so štartovným číslom
· Minimálny vek v deň štartu cyklojazdy 15 rokov
· Deti mladšie ako 15 rokov sa cyklojazdy
môžu zúčastniť iba ak ju absolvujú
v homologizovanej cyklosedačke alebo
cyklovozíku pevne spojeným s b
icyklom rodiča
a budú spĺňať všetky bezpečnostné pravidlá na
takúto prepravu detí (prilba, pripútanie...)
· Povinná ochranná cyklistická prilba na hlave
počas celej cyklojazdy
· Účastníci štartujú v c yklojazde na vlastné
nebezpečenstvo
· Štart na bicykloch vo vyhovujúcom
technickom stave
· Zákaz štartu na kolieskových korčuliach,
kolobežkách, odrážadlách a pod.
· Organizátor nezodpovedá za škody
účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
· Účastníci musia dbať na pokyny mestskej
polície, dopravnej polície, sprievodného
konvoja a organizátora
· Účastníci, ktorí predčasne vyštartujú,
nerešpektujú pokyny policajných zložiek
alebo organizátora, správaním ohrozujú seba
alebo ostatných účastníkov, vedome zavádzajú
informácie o svojom veku a pod. budú
z c yklojazdy vylúčení so stratou všetkých práv
registrovaného účastníka cyklojazdy
· ŠKODA BIKE & TOUR cyklojazda sa koná za
každého počasia, účastníci, organizátori aj
diváci sa podujatia zúčastňujú na vlastné
nebezpečenstvo. Organizátori majú právo
cyklojazdu pred štartom alebo v jej priebehu
zrušiť v prípade vzniku situácie Vis major
· Štartovné registrovaných účastníkov, ktorí
sa cyklojazdy nezúčastnia alebo nedôjdu
do cieľa nebude vrátené. V i ndividuálnych
prípadoch a z v
ážnych dôvodov neúčasti môže
organizátor rozhodnúť o presune štartovného
na budúci rok. V prípade neuskutočnenia sa
cyklojazdy z dôvodu vyššej moci ako napr.
živelná pohroma, epidémia, teroristický útok
ap
od. sa štartovné nevracia
MAPA TRATE
Download

PROPOZÍCIE CYKLOJAZDA