Euro News
Wymiary społeczeństwa obywatelskiego: Europejski Rok Obywateli
oraz budżet obywatelski
Kończący się rok został, na wniosek Parlamentu Europejskiego, ogłoszony przez Komisję
Europejską Europejskim Rokiem Obywateli. W związku z czym przez cały rok we
wszystkich krajach Unii Europejskiej realizowanych było wiele różnych inicjatyw mających
promować obywatelstwo europejskie – prawa i obowiązki obywateli wszystkich krajów
członkowskich Unii Europejskiej.
Prawa obywateli UE są zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej. Uzupełniają one prawa
przysługujące na poziomie krajowym. Oczywiście aby móc z nich korzystać trzeba mieć
świadomość istnienia tych praw i tego co nam jako obywatelom Unii Europejskiej
gwarantują.
Jak wielu z nas jest w stanie wymienić prawa, które nam przysługują jako obywatelom Unii
Europejskiej?
Oto kilka z nich:
– Prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw
członkowskich UE oraz do nie bycia dyskryminowanym z powodu narodowości.
– Prawo do głosowania i do kandydowania w wyborach lokalnych.
– Prawo wniesienia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
– Prawo niereprezentowanych obywateli UE do pomocy konsularnej.
– Prawa podstawowe (fundamentalne).
– Prawa pasażerów.
Więcej
o
wymienionych
powyżej
http://europa.eu/citizens-2013/pl
prawach
można
znaleźć
na
stronie
Budżet obywatelski
Skoro mamy obywateli – mamy również społeczeństwo obywatelskie – demokratyczne,
mające prawo decydowania o szeregu kwestii, które dotyczą nas wszystkich w różnych
aspektach życia społecznego i na różnym jego poziomie. Czy będzie to udział w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2014 roku czy na przykład zgłaszanie
swoich inicjatyw w budżecie obywatelskim.
Budżet obywatelski to część budżetu (np. miasta) o wydatkowaniu której decydują obywatele,
zgłaszając swoje propozycje a następnie wybierając w drodze głosowania te, które zostaną
zrealizowane. Pomysł takiego gospodarowania finansami publicznymi narodził się w Brazylii
w początku lat 90-tych. W Polsce taki budżet funkcjonuje już w 50 miastach, a w naszym
regionie wkrótce zostanie wprowadzony w Bielsku-Białej, gdzie do dyspozycji mieszkańców
zostanie oddane 2 miliony złotych. Funkcjonuje już strona internetowa budżetu
obywatelskiego Bielska-Białej pod adresem http://obywatelskibb.pl/informacje
Lepiej strzeżone tajemnice
Coraz więcej firm jest narażonych na kradzież ich tajemnic handlowych, co naraża
europejskich przedsiębiorców na straty. Komisja Europejska przygotowała dyrektywę, która
wprowadza definicje oraz środki, które pozwolą na dochodzenie odszkodowań w przypadku
przywłaszczenia tajemnicy handlowej.
Komisja Europejska zaproponowała przepisy dotyczące ochrony know-how i niejawnych
informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym gromadzeniem,
wykorzystywaniem i ujawnianiem.
Projekt dyrektywy wprowadza wspólną definicję tajemnicy handlowej, a także środki, za
których pomocą ofiary przywłaszczenia tajemnicy handlowej mogą uzyskać odszkodowanie.
Ułatwi to sądom krajowym prowadzenie postępowań w sprawie przywłaszczenia poufnych
informacji handlowych i usuwanie z rynku produktów wprowadzonych z naruszeniem
tajemnicy handlowej, a także ułatwi ofiarom uzyskanie odszkodowania za takie nielegalne
działania.
Przepisy prawne dotyczące ochrony tajemnicy handlowej przed przywłaszczeniem, które
obowiązują w krajach UE, różnią się znacznie między sobą. Niektóre kraje nie mają
szczegółowych przepisów dotyczących tej kwestii. Przedsiębiorstwa napotykają trudności
w zrozumieniu systemów innych państw członkowskich i dostępie do nich, a także –
w przypadku gdy stają się ofiarami przywłaszczenia poufnego know-how – nie są skłonne do
dochodzenia roszczeń w sądach cywilnych, gdyż nie mają pewności, że sądy dochowają ich
tajemnic handlowych. Rozdrobnienie obecnie obowiązującego systemu ma negatywny wpływ
na współpracę transgraniczną między partnerami z sektora przedsiębiorczości oraz sektora
badań i jest główną przeszkodą dla wykorzystania jednolitego rynku UE jako czynnika
napędzającego innowacje i wzrost gospodarczy.
Przyjęty wniosek ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwom odpowiedniego poziomu
ochrony i skutecznych sposobów zadośćuczynienia w przypadku kradzieży lub
nieprawidłowego użycia ich tajemnic handlowych. Solidny, zrównoważony
i zharmonizowany system ochrony tajemnicy handlowej zapewni przedsiębiorstwom
i naukowcom bezpieczniejsze środowisko, w którym mogą tworzyć cenne know-how oraz
technologie, dzielić się nimi i udzielać sobie licencji ponad granicami jednolitego rynku.
Ułatwi to także zaangażowanie przedsiębiorstw i naukowców z różnych krajów UE
w projekty wspólne i realizowane w ramach współpracy na rzecz innowacji i badań.
Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/131128_tajemnice_handlowe_pl.htm
Internet – Czujesz się bezpiecznie?
Eurobarometr opublikował wyniki badania przeprowadzonego w maju i czerwcu bieżącego
roku, a dotyczącego stosunku Europejczyków do cyberprzestępczości. Mieścisz się
w statystyce?
76% badanych – więcej niż w podobnym badaniu z 2012 r. – uznaje, że ryzyko stania się
ofiarą cyberprzestępczości wzrosło w ostatnim roku. 12% ankietowanych internautów
doświadczyło włamania na swoje konto poczty elektronicznej lub profil w portalu
społecznościowym.
70% użytkowników Internetu w UE jest przeświadczonych, że potrafią robić zakupy, czy
korzystać z usług banku przez Internet, ale decyduje się na to tylko ok. 50%.
Dwa najważniejsze obszary obaw co do bezpieczeństwa online dotyczą nieuczciwego
wykorzystywania danych osobowych (co wymienia 37% badanych) i bezpieczeństwa
płatności internetowych (35%).
Z drugiej strony cieszyć może fakt, że coraz więcej obywateli UE czuje się dobrze
poinformowanymi o zagrożeniach cyberprzestępczości (44% w tym roku wobec 38% w 2012
r.). Nie zawsze jednak, jak się zdaje, wyciągają oni z tej wiedzy właściwe praktyczne wnioski.
Dla przykładu – mniej niż połowa użytkowników zmieniła w ciągu ostatniego roku
którekolwiek ze swoich haseł internetowych (48%, a więc nieco więcej niż w 2012 r. – 45%).
W badaniu, w którym uczestniczyło ponad 27 tys. osób ze wszystkich państw członkowskich,
wykazano ponadto, że:
– 87% respondentów unika ujawniania w Internecie informacji osobistych (nieco mniej niż
89% w 2012 r.);
– większość badanych nadal nie czuje się dobrze poinformowanymi o zagrożeniach
cyberprzestępczości (52% w tym roku w porównaniu z 59% w 2012 r.);
– 7% padło ofiarą internetowego oszustwa bankowego lub dotyczącego karty kredytowej;
– znacznie wzrosła liczba osób korzystających z Internetu za pomocą smartfonów (35%, rok
temu 24%) bądź tabletu (14%, w zeszłym roku 6%).
Badanie Eurobarometru na temat cyberprzestępczości:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm
Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością: https://www.europol.europa.eu/ec3
Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/131122_bezpieczny_internet_pl.htm
Znaki dziedzictwa europejskiego
Austria, Estonia i Holandia – w tych krajach leżą pierwsze obiekty oznaczone nowym
znakiem dziedzictwa europejskiego. Wskazał je panel selekcyjny ustanowiony przez Komisję
Europejską.
Wybrane miejsca to: Park Archeologiczny Carnuntum, zrekonstruowana dzielnica
rzymskiego miasta znajdująca się w Bad Deutsch-Altenburg w Austrii; średniowieczna
siedziba gildii w Tallinie (Estonia), stuletni pałac pokoju w Hadze oraz obóz Westerbork,
nazistowski obóz przejściowy z drugiej wojny światowej w Hoodhalen, również w Holandii.
Znak jest sposobem na zwrócenie uwagi na miejsca, które odegrały znaczącą rolę w historii,
kulturze i rozwoju Unii Europejskiej, a także pokreślenie ich wymiaru europejskiego poprzez
działania informacyjne i edukacyjne. Ostatecznym celem znaku dziedzictwa europejskiego
jest wzmocnienie poczucia przynależności do Unii Europejskiej. Komisja przyzna
wspomnianym obiektom formalny status w styczniu 2014 r.
W ramach decyzji ustanawiającej znak i kryteria jego przyznania, do wyznaczenia
stosownych obiektów w 2013 r. zakwalifikowało się pięć państw członkowskich UE (Austria,
Estonia, Dania, Luksemburg i Holandia). Państwa te wskazały łącznie dziewięć obiektów
kwalifikujących się do otrzymania znaku. Panel europejski, składający się z 13 niezależnych
ekspertów z dziedziny kultury ocenił następnie wszystkie wnioski w oparciu o uzgodnione
kryteria; do najważniejszych z nich należą: europejskie znaczenie danego miejsca, działania,
które zmierzają do podkreślenia tego znaczenia oraz prawidłowe zarządzanie obiektem w celu
przyciągnięcia zainteresowania publiczności.
Kolejne 18 państw członkowskich (Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Francja,
Niemcy, recja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia i Hiszpania) zakwalifikowało się do zgłoszenia swoich obiektów w 2014
r. Szwecja, Finlandia, Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Chorwacja nie uczestniczą obecnie
w projekcie, ale mogą przystąpić do inicjatywy późniejszym terminie, jeżeli wyrażą taką
wolę.
Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/131128_znak_dziedzictwa_pl.htm
Równa praca, niższa płaca
Ponad 15 procent – średnio o tyle więcej za godzinę zarabiają w Europie mężczyźni.
Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć jest wciąż problemem w wielu krajach
Europejskich. Tymczasem w UE ponad pół wieku obowiązuje zasada gwarantująca równość
wynagrodzenia za taką samą pracę. Według najnowszych danych, Polska należy do tych
krajów członkowskich, gdzie dysproporcje są najmniejsze.
Ze sprawozdania Komisji Europejskiej wynika, że zróżnicowanie wynagrodzeń między
kobietami a mężczyznami wciąż stanowi element rzeczywistości we wszystkich państwach
UE i wynosi od 27,3 proc. w Estonii do 2,3 proc. w Słowenii. Ogólne dane potwierdzają
delikatną tendencję spadkową występującą w ostatnich latach, tj. 1,1 proc. między 2008
a 2011 r. Sprawozdanie pokazuje, że największym problemem w zwalczaniu zróżnicowania
wynagrodzeń w UE jest praktyczne zastosowanie zasad równej płacy oraz brak działań
prawnych podejmowanych przez kobiety w sądach krajowych.
W sprawozdaniu dokonano oceny przepisów w zakresie równości wynagrodzeń
funkcjonujących w państwach UE. W dokumencie przewiduje się również, że w przyszłości
głównym wyzwaniem wszystkich państw członkowskich będzie właściwe stosowanie
i egzekwowanie zasad określonych w dyrektywie w sprawie równości z 2006 r.
Jak wskazuje sprawozdanie, skuteczne stosowanie zasady równości wynagrodzeń jest
utrudnione przez brak przejrzystości systemów płac, brak wyraźnych punktów odniesienia
w zakresie równości wynagrodzeń oraz brak jasnych informacji dla pracowników cierpiących
z powodu nierówności. Większa przejrzystość wynagrodzeń mogłaby poprawić sytuację
pojedynczych ofiar dyskryminacji płacowej, które byłyby w stanie łatwiej porównywać swoje
wynagrodzenia z zarobkami pracowników drugiej płci.
Kontekst
Równość płci jest jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej. Zasada równości
wynagrodzeń jest zapisana w Traktatach od 1957 r. i jest również zawarta w dyrektywie
2006/54/WE w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia
i pracy.
Do podejmowanych przez Komisję działań w zakresie walki ze zróżnicowaniem
wynagrodzenia ze względu na płeć należą: Inicjatywa „Równouprawnienie się opłaca”,
coroczne zalecenia dla poszczególnych krajów, w których państwom członkowskim poleca
się zajmowanie się problemem równości wynagrodzeń, Europejskie Dni Równych Płac,
wymianę najlepszych praktyk, a także finansowanie inicjatyw państw członkowskich poprzez
fundusze strukturalne.
Przykłady dobrych praktyk w dziedzinie równości płac na poziomie krajowym:
Belgijski parlament przegłosował w 2012 r. ustawę zobowiązującą przedsiębiorstwa do
przeprowadzania co dwa lata analiz porównawczych ich struktury wynagrodzeń. Belgia była
również pierwszym państwem UE, które zorganizowało Dzień Równych Płac (w 2005 r.).
Francuska ustawa o równości wynagrodzeń z 2006 r. zobowiązuje przedsiębiorstwa do
składania sprawozdań na temat płac i ich planów w zakresie likwidowania zróżnicowania
wynagrodzeń ze względu na płeć. Co ważne, zgodnie z ustawą wymaga się od pracodawców
sporządzania na piśmie rocznych sprawozdań dotyczących równości płci i przedkładania ich
przedstawicielom pracowników.
Austriacka ustawa o równym traktowaniu zobowiązuje przedsiębiorstwa do sporządzania
sprawozdań na temat równości wynagrodzeń. Zasady wprowadzane są stopniowo i obecnie
obowiązują przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250, 500 i 1000 pracowników.
Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 150 pracowników będą musiały sporządzać
sprawozdania począwszy od 2014 r.
NIE PRZEGAP!
Tablet za licencjat
Absolwencie, obroniłeś w tym roku tytuł licencjata lub magistra? Twoja praca nie musi stać
na półce. Jeśli w całości lub w części dotyczyła współczesnych stosunków
międzynarodowych Unii Europejskiej – zgłoś ją do V edycji ogólnopolskiego konkursu
organizowanego przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy
Wyższej Szkole ospodarki.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta
Schumana oraz Wyższa Szkoła ospodarki ogłaszają V edycję konkursu na najlepszą pracę
licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii
Europejskiej.
Konkurs skierowany został do absolwentów takich kierunków jak: stosunki międzynarodowe,
politologia, europeistyka, historia, ekonomia, socjologia, administracja i prawo oraz
kierunków i specjalności pokrewnych.
Nagrody to: tablety, liczne nagrody rzeczowe i upominki oraz możliwość opublikowania
fragmentów najlepszych prac na stronach internetowych Portalu Spraw Zagranicznych,
wortalu E-debiuty oraz w recenzowanych czasopismach naukowych „Studia i analizy
europejskie” oraz „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”.
Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych: 20 grudnia 2013 r.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy Wyższej Szkole ospodarki
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz
Patronat: Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce
Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/ed/131204_konkurs_pl.htm
Eurodotacje
Wsparcie dla start-upów. Warunek? Globalny potencjał
W Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości trwa rekrutacja do programu
inwestycyjnego jednego z największych funduszy zalążkowych w Polsce AIP Seed Capital.
Pierwsze inwestycje, o wartości 100 tys. zł każda, mogą pojawić się już w styczniu 2014
roku. Szansę na otrzymanie wsparcia mają projekty najbardziej obiecujące rynkowo
i innowacyjne. Fundusz AIP Seed Capital jest beneficjentem Programu Innowacyjna
ospodarka. W ramach Działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, otrzymał
dofinasowanie w wysokości ponad 6 mln zł.
Fundusz powstał sześć lat temu przy Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
(AIP). Jest kolejnym, obok obsługi rachunkowo-prawnej, systemu doradztwa i networkingu,
narzędziem wsparcia dla młodych ludzi z pomysłem na biznes. Słowo „akademickie” może
być nieco mylące, bo zdarza się, że z preinkubacji (okresu ochronnego, w którym –
w uproszczeniu – prowadzący działalność skupia się na biznesie, pod czas gdy rachunki,
faktury i umowy wystawia inkubator) korzystają także osoby niezwiązane ze szkołami
wyższymi albo starsze.
Warunkiem skorzystania z ochrony dla początkującego biznesu na starcie jest jego
innowacyjność. Szczególnie ważne jest spełnienie tego kryterium w przypadku ubiegania się
o środki z funduszu zalążkowego AIP Seed Capital. Co więcej, projekty muszą mieć
potencjał globalny, a na udowodnienie tego przed Komitetem Inwestycyjnym, ubiegający się
mają 30 minut. Tyle bowiem trwa casting, który ma na celu wyłonienie start-upów mających
zostać objętych wsparciem.
Zanim dojdzie do castingu, należy zgłosić się do jednego z Akademickich Inkubatorów
Przedsiębiorczości, gdzie nasz pomysł na biznes obowiązkowo poddawany jest testom.
Następnie, należy nagrać krótki 4-minutowy filmik dotyczący prowadzonej działalności
i przesłać go do Dyrektora AIP. Spot powinien zawierać informacje o potencjalnych klientach
firmy, jej osiągnięciach i wyróżniających ją wartościach. Cztery minuty decydują o tym, czy
firma zostanie zakwalifikowana do castingu.
Celem wszystkich założonych w ramach inwestycji spółek jest druga runda inwestycji –
udział w projekcie Bussines Link realizującym m.in. globalny produkt READY to O, dzięki
któremu możliwe jest nawiązanie kontaktów biznesowych w Dolinie Krzemowej i Szanghaju.
Rekrutacja do projektu AIP Seed Capital trwa od listopada 2013 do maja 2015 roku. Więcej
na ten temat na stronie projektu: http://przedsiebiorca.pl/seed/
Źródło:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Wsparcie_dla_startupow_061213.aspx
82,5 mld euro dla Polski z nowego budżetu Unii Europejskiej
W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące wynegocjowana w lutym podczas szczytu
Rady Europejskiej kwota 72,9 mld euro z polityki spójności dla Polski wzrosła o ok. 13 proc.
i wynosi 82,3 mld euro. Dodatkowo, otrzymamy ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej
młodzieży.
Ogólną sumę przyznanych Polsce funduszy przeliczono w oparciu o wskaźnik,
uwzględniający prognozowany poziom inflacji, określony przez Komisję Europejską dla
Polski na poziomie 2 proc. w skali roku. Podstawową kwotę – ok. 82,3 mld euro – wyliczoną
z uwzględnieniem maksymalnego pułapu, jaki może osiągnąć alokacja dla państwa
członkowskiego (cappingu), wyznaczonego dla Polski na poziomie 2,35 proc. PKB,
powiększają środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Jest to ponad 252 mln
euro ze specjalnej linii budżetowej dla regionów, w których poziom bezrobocia młodzieży
w wieku 15–24 lat przekracza 25 proc. Oznacza to, że Polska z budżetu polityki spójności na
lata 2014–2020 otrzyma ponad 82,5 mld euro.
W ramach programów operacyjnych do dyspozycji będziemy mieć ponad 76,8 mld euro,
które zostaną przeznaczone na różnego rodzaju przedsięwzięcia, przede wszystkim
zwiększające innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, poprawę spójności społecznej
i terytorialnej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa. W programach
Europejskiej Współpracy Terytorialnej do wykorzystania będzie ok. 700 mln euro.
Dodatkowo otrzymamy środki z instrumentów oraz programów zarządzanych przez Komisję
Europejską – ok. 4,1 mld euro z instrumentu Łącząc Europę, mającego na celu wsparcie
projektów infrastrukturalnych w obszarze transportu, energetyki i technologii
informacyjnych, a także ok. 474,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej
potrzebujących, odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom
w trudnej sytuacji materialnej. Korzystać będziemy także z części zarządzanej przez Komisję
Europejską, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną (ok. 287 mln euro) oraz
dodatkowych funduszy na działania innowacyjne w dziedzinie zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich (ok. 71 mln euro).
W latach 2014–2020 realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym
jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów
regionalnych. Samorządy województw będą zarządzać większą niż obecnie pulą europejskich
pieniędzy – w latach 2007–2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla
Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. całej puli.
Źródło:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/82_5_mld_euro_dla_Polski_z_nowego_bu
dzetu_UE_291113.aspx
Oferty współpracy, praktyki, wolontariat
▪ Pomysły na lepszą Europę
W dniach 9–14 maja 2014 roku Parlament Europejski otworzy swoje drzwi dla ponad
5 tysięcy młodych Europejczyków. Ty też możesz być jednym z nich.
W ramach spotkania, uczestnicy będą dyskutować, brać udział w warsztatach, grach
i spotkaniach pod hasłem „Pomysły na lepszą Europę”. Wśród poruszanych tematów nie
zabraknie m.in. kwestii bezrobocia młodzieży, zrównoważonego rozwoju, rewolucji cyfrowej.
Nie zabraknie również wydarzeń sportowych i kulturalnych. Spotkanie będzie okazją do
podzielenia się swoimi poglądami z rówieśnikami ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.
W wydarzeniu mogą wziąć co najmniej dziesięcioosobowe grupy młodzieży w wieku
16–30 lat (na czele z liderem). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy mogą ubiegać
się o wsparcie finansowe od Parlamentu Europejskiego.
Gdzie:
Kiedy:
Kontakt:
E-mail:
Termin:
Strasburg (Francja)
9–11 maja 2014
Tamsin Pearce
[email protected]
31.12.2013
▪ Pracuj z seniorami – wolontariat w Grecji
Masz łatwość nawiązywania kontaktów z osobami starszymi? Chciałbyś spędzić pół roku
w recji biorąc udział w wolontariacie? Ta oferta jest dla Ciebie.
Wolontariusze będą wspierać osoby starsze w ich codziennym życiu, gotując, robiąc zakupy,
sprzątając, spędzając z nimi czas wolny oraz wspierając działanie lokalnego Domu Seniora.
W projekcie udział mogą wziąć osoby między 18 a 30 rokiem życia. Osoby zainteresowane
proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 6 stycznia 2014.
Gdzie:
Xylokastro (Grecja)
Kiedy:
maj–wrzesień 2014
Kontakt:
Sonia Zając
E-mail:
[email protected]
Termin:
06.01.2014
▪ Oblicza różnorodności – warsztaty/spotkania dla młodzieży
Chcesz zdobyć wiedzę na temat różnych form różnorodności, a przy okazji poznać
aktywnych, młodych ludzi? Cykl działań „Oblicza różnorodności” da Ci taką szansę.
łównym celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom szerszego spojrzenia na historię
i kulturę Żydów polskich. W ramach projektu organizowane są warsztaty fotograficzne,
artystyczne, muzyczne, wykłady, spotkania, debaty, wystawy czy rezydencje artystyczne.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
organizatora: http://jewishmuseum.org.pl/pl/edukacja-kultura-projekt-zydowskiedziedzictwo-kulturalne/oblicza-roznorodnosci
Gdzie:
Warszawa
Kiedy:
listopad/grudzień 2014
Termin:
31.12.2013
GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek
8.00–17.00
Wtorek
8.00–17.00
Środa
8.00–17.00
Czwartek
9.00–15.00
Piątek
8.00–17.00
Punkt Informacji Europejskiej
EUROPE DIRECT – Bielsko-Biała
ul. Słowackiego 17a
43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 33 812 35 20
[email protected]
http://www.europedirect-bielsko-biala.bielsko.pl
Polub nas na Facebooku
Download

Informator Europejski – Grudzień 2013 - Europe Direct Bielsko