MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:1/14
1. AMAÇ:
Bu prosedürün amacı, SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri bünyesinde TS EN ISO/IEC 17020
belgelendirme faaliyetleri kapsamında belgelendirme müracaatı kabul edilmiş olan müşteriden beklenen
denetim gerekliliklerine ilişkin esaslarının açıklanmasıdır.
2. KAPSAM:
Bu prosedür, SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri tarafından muayene ve belgelendirme
müracaatları kabul edilmiş tüm müşterileri ve müşterilerin muayene, belgelendirme ve periyodik gözetim
muayeneleri ve muayene sonrası gerekliliklerini kapsar.
3. TANIMLAR
Yönetmelik: 30.12.2006 gün ve 26392 sayılı T.C Resmi Gazetesi’nde yayımlanan ve muhtemel patlayıcı
ortamlarda kullanılacak ekipman ve koruyucu sistemlerin imalatı ile ilgili ATEX (Atmosphere Explosive)
94/9/AT Yönetmeliğidir.
Uygunluk değerlendirmesi: Bir işlemin sonucu olan bir ürün, sistem, kişi veya kuruluşla ilgili belirtilmiş
ihtiyaç veya beklentilerin yerine getirildiğinin ispatını sağlayan faaliyettir.
Belgelendirme: Yapılan Uygunluk Değerlendirmesi sonucu uygun bulunan ürünün veya tesisin ilgili
yönetmeliğe göre uygunluğunun onaylanmasıdır.
Bakanlık: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı ifade eder.
4.
5.
SORUMLULAR:
SCA Teknik Müdür(ler)
Kalite Yönetim Müdürü
İdari İşler Müdürü
SCA Birim Sorumluları
UYGULAMALAR:
SCA muayene ve Belgelendirme faaliyetleri aşağıda belirtilen modüler yaklaşım kurallarına uygun olarak
gerçekleştirilir.
Ekipman Grubu I ve II Kategori
M1 ve 1* ve
Ekipman Grubu II
Kategori 3
Ekipman GrubuI ve II
Kategori M2 ve 2*
Bağımsız Koruyucu Sistemler
AT tip İncelemesi
İçten Yanmalı Motor
veya Elektrikli Ekipman?
Evet
Hayır
İç Üretim
Kontrolü
Yada
AT tip İncelemesi
Üretim Kalite
Güvencesi
İç Üretim
Kontrolü
Ürün
Doğrulama
Ekipman Grubu I
veya II ve
Bağımsız
Koruyucu
Sistemler
Ya da
Tipe
Uygunluk
Ürün Kal.
Güvencesi
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Teknik Dosyayı bir
Onaylanmış Kuruluşa
İletir
Birim
Doğrulama
Onaylayan
Teknik Müdür
MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:2/14
5.1. Başvuru Süreci
5.1.1. Muayene ve Belgelendirme müracaat, başvuru sahibi tarafından SCA’ya yapılır.
5.1.2. FR.12 Patlamadan Korunma Dokümanı Başvuru Formu/ FR.30. Muayene Deney ve Belgelendirme Başvuru
Formu/FR.33. Tesis Uygunluk Başvuru Formu ile müracaatların yapılmasından sonra İdari İşler Müdürü tarafından
FR.35. Gelen-Giden Evrak Kayıt Formu ile kayıt altına alınır. Akreditasyon kapsamına göre yapılabilirliği
değerlendirilir.
5.1.3. Başvuru formu aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır.

İmalatçının adı ve adresi ile müracaat Türkiye’de yerleşik yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, ayrıca onun adı ve
adresi,
 Aynı müracaatın başka herhangi bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan. (Onaylanmış Kuruluş
Kapsamında müracaat ise geçerlidir. )
Aynı zamanda başvuru formu ekinde olması gereken evraklar, ilgili başvuru formunda belirtilmiştir. İşletmeye
ulaştırıldığında İdari İşler Müdürü tarafından açılan dosyaya evraklar toplanarak takip edilir.
5.1.4. SCA, müşteriden gelen bilgileri doğrular. Muayene faaliyetleri için temin edilen bilgiler ilgili cihazlar ile
gerekli ölçümleri gerçekleştirerek ve/veya SCA muayene personeli fiilen işletmeye gittiğinde gerekli
kayıtların kopyalarını alarak ilgili dosyada saklayarak gerçekleştirir. Gözle doğrulama yapılması gereken
durumlarda muayene personeli; muayene raporunda gözlemlerini belirler, Teknik Müdür tarafından tüm
doğrulamalar onaylanır.
5.1.5. Değerlendirmenin olumlu olması halinde F.14/F.14-01 Muayene Deney ve Belgelendirme Sözleşme ve
Teklif’in sunulması ve onayı ile İşlemlerin başlatılma tarihi ve uygulamalar konusunda karşılıklı mutabakat
sağlanır.
5.1.6. İhtiyaç halinde dış laboratuvar desteği alınır. (94/9/AT Kapsamındaki belgelendirmeler için geçerlidir.)
5.1.7. Sözleşmesiz müşteriler ile anlaşılan şartlarda sapma ve/veya değişiklik olması durumunda müşteri yazılı
bilgilendirilmekte, anlaşılan yeni şartlar kayıt altına alınmaktadır. Müşteri şartlarında herhangi bir
değişiklik olduğunda, yazılı yapılması istenir ve yazılı olmayan değişiklikler işleme alınmaz.
5.1.8. Sözleşmede yapılan değişiklikler bundan etkilenecek bütün personele SCA Teknik Müdür/Genel Müdür
tarafından bildirilir.
5.1.9. Tüm talepler (rutin, özel ve ithalat deney talepleri) yazılı hale getirilir, gözden geçirilir (laboratuvarların
talebi yerine getirip-getiremeyeceği vb. hususlar), uygulanabildiği takdirde onaylanır.
5.1.10. Talepte ya da yapılacak sözleşme/protokolde herhangi bir farklılık oluşması durumunda işe başlanmadan
önce bu değişiklik yapılır.
5.1.11. Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesine ait tüm kayıtlar (değişiklik kayıtları, deneyin
başka bir taşerona verilmesi, sözleşmede değişiklik vb.) kalite kaydı olarak Kalite Kayıtları Prosedürü’ne
göre muhafaza edilir.
5.1.12. İşlem başladıktan sonra gerekebilecek sözleşmede değişiklikler, müşteriyle mutabakata varılarak
kesinleştirilir. İş bittikten sonra sözleşmede değişiklik yapılması gerekiyorsa kayıt altına alınır.
5.1.13. Muayene öncesi müşteri tarafından yapılması gereken ön hazırlıklar, F.14/F.14-01 Muayene Deney ve
Belgelendirme Sözleşme ve Teklif formlarında belirtilmiştir.
6. Akreditasyon ve Onaylanmış Kuruluş Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Onaylayan
Teknik Müdür
MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:3/14
6.1. Tesis Uygunluk /ATEX 137 İş Yeri Güvenliği Muayenesi
6.1.1. İlgili Yönetmeliğe , EN / Türk Standardlarına / kriterlerine uygun olarak başvurunun kabul edilmesinin
ardından SCA Muayene ve Teknik Uzmanı tarafından yapılan muayene deney ve uygunluk incelemesidir.
FR.33. Tesis Uygunluk Başvuru Formu/ bir nushası ilgili personele iletilir.
6.1.2. Tesis muayeneleri FR.14 Muayene Deney ve Belgelendirme Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara uygun
olarak gerçekleştirilir.
6.1.3. Genel Müdür tarafından Muayeneye gidecek olan personeller ve dosya sorumlusu belirlenir. (PL.16
Denetim Planı). Ataması yapılan personel ve muayene günü hizmet talep eden tarafa bildirilir.
6.1.4. Dosya sorumlusu muayene ve deney teknik uzmanı faaliyetin başvuru sürecinden finallenme sürecine
kadar olan tüm süreçte gerek müşteri teknik ve idari iletişimi sağlayarak dosyanın takibinden sorumludur.
6.1.5. FR.106-02 İş Kapatma Formu İdari İşler Müdürü ve Kalite Yönetim Müdürü tarafından kontrol edildikten
sonra Teknik Müdür onayı ile müşteriye sertifika/doküman/raporun iletimi sağlanır.
6.1.6. Personel ilgili Muayene ve Deney Raporları / İnceleme Raporlarına (FR.13-İnceleme Raporu-ATEX137);
Muayene işlemleri sırasındaki gözlemler ve verileri (muayene planı,düzeltmeler,isim listeleri,el yazısı kayıtlar,olası
çevresel koşullar v.s.) zaman belirtilerek kayıt eder.
6.2.
EN 60079-10-2/10-2 ZONE BÖLGESİ BELİRLENMESİ VE PROJE ONAY
6.2.1.
Kuruluşların başvuruları, Başvuru formu (FR.33. Tesis Uygunluk Başvuru Formu/FR.12 Patlamadan
Korunma Dokümanı hazırlanması Başvuru Formu) veya talep dilekçesi ile alınır.
6.2.2.
Başvuru aşamasında, başvuru çeşidine göre istenecek dokümanlar Başvuru formunda
dökümanlar müracaat kapsamına göre ayrıca talep edilir.
6.2.3.
Başvuru formu kuruluş yetkilisi veya yetkilendirdiği bir temsilci tarafından imzalanır.
6.2.4.
Müracaat sahibi kuruluşun hizmet / üretim verdiği adreste faaliyet göstermesi halinde kuruluşun müracaatı
kabul edilir.
6.2.5.
Proje onay ve Zone Bölgesi Belirlenmesi hizmeti FR.14 Muayene Deney ve Belgelendirme Sözleşmesi’nde
belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilir.
6.2.6.
Müracaatlar Muayene ve deney birim sorumlusu tarafından yapılabilirliği akretitasyon kapsamına göre
incelenir ve Başvuru/Talep formu üzerinde onaylanır.
6.2.7.
Risk İnceleme veya Muayene deney
verilmiştir. Harici
Personel ilgili İnceleme Raporlarına ;
Muayene işlemleri sırasındaki gözlemler ve verileri (muayene planı,düzeltmeler,isim listeleri,el yazısı kayıtlar,olası
çevresel koşullar v.s.) zaman belirtilerek kayıt eder.
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Onaylayan
Teknik Müdür
MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:4/14
Bu konu ile ilgili işlemler yerinde inceleme imkanlarını ve tesisi inceleme veya muayene deney gerektirir.
-
Proje İnceleme : FR.33. Tesis Uygunluk Başvuru Formu/ FR.12 Patlamadan Korunma Dokümanı
hazırlanması Başvuru Formu) veya dilekce ekinde gönderilen projenin ilgili standarda göre incelenmesi ofis
ortamında gerçekleşir. Firmanın yerinde talebi olursa ayrıca değerlendirilir. En az 2 projenin gönderilmesi
mecburidir.
6.2.8.
Değerlendirme
-Risk Değerlendirme : İnceleme veya muayene deney uzmanı/uzmanları yerinde inceleme yapıldığını gösteren
raporu değerlendirme sonucunu belirterek SCA Teknik Müdürüne sunar. Teknik Müdür; inceleme işlemlerinin
istenen şartlara göre yapılıp yapılmadığını , bütün hesaplamaları ve veri transferlerini uygun ve gerekli kontrollere
kontrol eder / doğrular.
Risk değerlendirme ATEX 137 kapsamında yapılarak 60079-10-1 ve 60079-10-2 standartlarında yer alan
hesaplamalar ile gerçekleştirilerek, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ile paralel gitmektedir.
Patlamadan Korunma Dokümanı hem risk değerlendirme hem de zone bölgesi belirlenmesi hizmetidir.
-Proje Değerlendirme : İnceleme sonucu proje üzerinde olumsuzluklar belirtilir. Üst yazıda olumsuzluklar
belirtilir. Uygun olması halinde proje onaylanır . Yerine inceleme talep edilmesi halinde Projenin bulunduğu tesis
incelenir. Projeye uygunluk incelemesi sonucu sonuç değerlendirme yazısı yazılır.
6.2.9.
İnceleme Olumsuzlukları
Yapılan incelemelerde ortaya çıkan eksilikler uygulamalar veya fiziki şartlarda tespit edilen olumsuzluklar şeklinde
olabilir.
ATEX 137 kapsamında risk değerlendirilmesi amaçlı yapılan incelemede ilgili yönetmeliğe göre yapılan inceleme
sonucu raporda ayrıntılarıyla yazılarak firmaya iletilir.
Projelerdeki olumsuzluk ; Muayene sonucunda bulunan olumsuzluklar proje üzerinde yazılı ifadeler ile belirlenir ve
üst yazı ile başvuru sahibi kuruluşa onaylanmadan geri gönderilir. Düzeltmelerin yapılması ve tekrar üst yazı ile
değerlendirilmesi sonucunda inceleme sonucu uygun ise onaylanır ve üst yazı ile firmaya gönderilir. 1 nushası SCA
tarafından saklanır.
Kuruluş, bu prosedür kapsamında verilen hizmetlere ilişkin olarak adına tahakkuk ettirilen ücretleri belirtilen süre
içerisinde ödemekle yükümlüdür.
6.3.
AT Tip İnceleme (94/9/AT EK-III) Modülü
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Onaylayan
Teknik Müdür
MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:5/14
6.3.1.
Teknik dosya, müşteri tarafından ürünün; ATEX yönetmeliğinin gereklerine uygunluğunu ortaya koyacak
şekilde hazırlanır.
6.3.2.
Teknik dosya, uygunluk değerlendirmesinin amacı bakımından gerekli olduğu kadarıyla ürünün tasarımı,
üretimi ve çalışmasına ilişkin bilgileri ve aşağıdaki hususları kapsar:

Genel bir tip açıklaması,

Parçaların, aksamların, devrelerin, vs. tasarım ve imalat resimleri ile yerleşim planları,

Söz konusu resim ve yerleşim planları ile ürünün çalışmasının anlaşılması için gerekli tarif ve
açıklamalar,

Tamamen veya kısmen uygulanan ATEX yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların bir
listesi ve söz konusu standartların uygulanmadığı durumlarda Yönetmeliğin temel gereklerini
karşılamak için kullanılan çözümlerin açıklamaları,

Yapılan tasarım hesaplarının, gerçekleştirilen incelemelerin vs. sonuçları,

Firma tarafından yaptırılan ürüne ait test raporları
6.3.3.
Teknik dosya Muayene ve Deney Teknik Uzmanları tarafından incelenerek LST.11. Teknik Dosya Kontrol
Formu kaydedilir. Teknik Müdür ve Muayene Deney Teknik Uzmanları tarafından incelenen teknik dosya
ile ilgili FR.028.Teknik Dosya İnceleme Raporu hazırlanır.
6.3.4.
Teknik dosyada eksik olması durumunda SCA tarafından müşteriye bilgi verilerek eksik dokümanların
tamamlanması sağlanır.
6.3.5.
SCA, test programını gerçekleştirmek/taşeron laboratuvara göndermek için Teknik Dosya içeriğine uygun
bir veya daha fazla numune isteyebilir.
6.3.6.
Müşteri ilgili standartları uygulamaya karar verdiği zaman, bunların gerçekten uygulanıp uygulanmadığını
kontrol etmek için uygun inceleme ve gerekli testleri yapar veya yaptırır.
6.3.7.
SCA, müşteri ile birlikte, incelemelerin ve gerekli testlerin nerede yapılacağına karar verir. Müşterinin
testlerinin SCA dışında yapılması durumunda PR.15 Taşeron Değerlendirme Prosedürü’ne göre taşeron
seçimi yapılır.
6.3.8.
Testlerin SCA tarafından yapılması durumunda FR.59. Test Raporu yayınlanır. Testlerin SCA dışında
müşteri tarafından yaptırılması durumunda ise test raporları müşteriden talep edilir.
6.4.
Tipe Uygunluk Modülü (94/9/AT EK-V)
6.4.1.
Bu modül bir imalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin 6.3.3. numaralı maddenin hükümlerine
tabi teçhizatın AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygun olduğunu ve Yönetmeliğin ilgili gereklerini
yerine getirdiğini kontrol etmek için izlediği prosedürü açıklar.
6.4.2.
İmalatçı, imalat işleminin teçhizatın AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve Yönetmeliğin ilgili
şartlarına uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır. İmalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili
temsilcisi, CE uygunluk işaretini her bir teçhizat parçasına iliştirir ve bir uygunluk beyanı düzenler.
6.4.3.
SCA, bu dokümanın 6.3.4. numaralı maddesinde belirtildiği şekilde her bir ürünü test ve muayene ederek
teçhizatın, koruyucu sistemin veya cihazın Yönetmeliğin ilgili gereklerine uygunluğunu kontrol etmek için
gerekli incelemeleri ve testleri yapar.
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Onaylayan
Teknik Müdür
MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:6/14
İmalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi, uygunluk beyanının bir kopyasını en son teçhizat parçası
imal edildikten sonra en az 10 yıl süreyle muhafaza eder.
6.4.4.
Her bir teçhizat parçasının incelenmesi ve test yoluyla doğrulanması SCA tarafından gerçekleştirilir.
6.4.5.
AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve bu Yönetmeliğin ilgili gereklerine uygunluğunu doğrulamak
için, tüm teçhizat teker teker incelenecek ve ilgili standart( lar )da yer alan uygun testler veya eşdeğer testler
yapılır.
6.4.6.
Onaylanmış Kuruluş, her bir onaylanmış teçhizat parçasına tanıtım numarasını iliştirecek veya iliştirilmesini
sağlayacak ve yapılan testlere uygunluk belgesi düzenleyecektir.
6.4.7.
İmalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi, Onaylanmış Kuruluşun düzenlediği uygunluk belgesini
talep edildiğinde verebilmeyi sağlar.
6.5.
Tipe Uygunluk Modülü (94/9/AT EK-VI)
6.5.1.
Müşterinin SCA bu modülde başvuru yapabilmesi için AT Tip İnceleme Modülü (94/9/AT EK-III) şartları
ve bu prosedürün 6.2. maddesinde yer alan şartlar sağlanmalıdır.
6.5.2.
Müşteri AT tip inceleme sertifikası, kalite kontrol raporları, rutin test raporları ve imal takip (üretim ve satış)
bilgilerini başvuru esnasında SCA’ya ulaştırır.
6.5.3.
İmal edilen her bir teçhizat parçası için, ürünün patlamaya karşı koruma yönleri ile ilgili testler imalatçı
tarafından veya onun adına yapılır.
6.5.4.
Testler SCA sorumluluğunda yapılması durumunda testler yapılır ve testler için Test raporu FR.59. Test
Raporu düzenlenir.
6.5.5.
İmalatçı, Testler SCA’nın sorumluluğunda, imalat işlemi sırasında SCA’nın Onaylanmış Kuruluş kimlik
numarasını iliştirir.
6.6.
İç Üretim Kontrolü Modülü (94/9/AT EKVIII)
6.6.1.
Bu modülün 6.4.2. numaralı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren imalatçı veya Türkiye’de
yerleşik yetkili temsilcisi teçhizatın bu Yönetmeliğin ilgili gereklerini karşılamasını sağlamak ve bu şartları
karşıladığını bildirmek için izlediği prosedürü açıklar. Müşteri veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi CE
uygunluk işaretini her bir teçhizat parçasına iliştirecek ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler.
6.6.2.
İmalatçı, bu modülün 6.4.3. numaralı maddesinde açıklanan teknik belgeleri düzenler ve bu belgeleri
imalatçı veya yetkili temsilcisi en son teçhizat parçası üretildikten sonra en az 10 yıl süreyle ulusal
makamların denetimine açık tutar.
Hem imalatçının, hem de yetkili temsilcisinin Türkiye’de yerleşik olmaması halinde teknik belgeleri
muhafaza etme yükümlülüğü, teçhizatı piyasaya arz eden kişiye aittir.
6.6.3.
Teknik belgeler, teçhizatın Yönetmeliğin ilgili gereklerine uygunluğunu sağlamalıdır. Bu belgelerde,
değerlendirme için gerekli olduğu ölçüde ürünün tasarım, imalat ve çalışmasını kapsar. Teknik belgelerde
aşağıdakiler bulunur:
- Teçhizatın genel bir açıklaması,
- Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri ile aksamların şemaları, kısmi montaj, devreler vs.
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Onaylayan
Teknik Müdür
MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:7/14
- Söz konusu resim ve şemaların ve teçhizatın çalışmasının anlaşılması için gerekli tarifi ve açıklamaları,
- Kısmen veya tamamen uygulanan standartların listesi ve standartların uygulanmadığı durumlarda 94/9/AT (ATEX)
Yönetmeliğinin emniyet hususlarını sağlamak için uygulanan çözüm yollarının açıklaması,
- Yapılan tasarım hesaplarının, gerçekleştirilen incelemelerin vs. sonuçları;
- Test raporları.
6.5.6. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, uygunluk beyanının bir kopyasını teknik belgelerle birlikte
muhafaza eder.
İmalatçı, imalat işleminin imal edilen ürünün bu 6.4.3 numaralı maddede belirtilen teknik belgelerle ve Yönetmeliğin
bu teçhizat ile ilgili gereklere uygun olmasının sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alır.
6.7.
Birim Doğrulama Modülü (94/9/AT EK-IX)
6.7.1.
Müşteri bir defa ve sınırlı sayıda üreteceği ürünler için bu modül kapsamında müracaatını yapar. Bu
durumda SCA ürünlerin seri numaraları veya aralığını verdiği belge üzerinde belirtir.
6.7.2.
Müşteri, müracaat esnasında aşağıdaki belgeleri SCA ‘ya ulaştırır.

Ürünün teknik özellikleri,

Tasarım ve imalat çizimleri ile aksamların montaj şemaları,

Ürün çizimleri ve montaj şemaları ile teçhizat veya koruyucu sistemin çalışması için gerekli tarifler
ve açıklamalar,

Kısmen veya tamamen uygulanan standartların listesi ve Yönetmeliğin Temel Sağlık ve Güvenlik
Şartlarını (EK-II) sağlamak için uygulanan çözüm yollarının açıklaması,

Yapılan tasarım hesaplarının, gerçekleştirilen incelemelerin vs. sonuçları,

Test raporları.
6.7.3.
SCA Muayene ve Deney Teknik Uzmanları ve Teknik Müdür tarafından müşteri dosyasını inceledikten
sonra FR.028.Teknik Dosya İnceleme Raporu hazırlanır. Teknik dosyada eksiklik olması durumunda
müşteriye bilgi verilerek eksikliklerin tamamlanması sağlanır.
6.7.4.
Gerektiğinde SCA ürünle ilgili testleri yapar ve testler için FR.59. Test Raporu düzenlenir.
6.7.5.
SCA tarafından FR.59. Test Raporu ve FR.028.Teknik Dosya İnceleme Raporu Muayene Deney Teknik
Uzmanları ve Teknik Müdür tarafından değerlendirilir.
6.7.6.
Müşteri, SCA sorumluluğunda, imalat işlemi sırasında SCA’nın Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasını
iliştirir.
7.
Değerlendirme
7.1. Muayene Deney Teknik Uzmanları hizmet yerinde inceleme veya muayene deney yapıldığını gösteren raporu
değerlendirme sonucunu belirterek Teknik Müdüre sunar.
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Onaylayan
Teknik Müdür
MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:8/14
7.2. Teknik Müdür;
-
Başvuru sürecinden raporlama aşamasına geçen süreçleri
-
Bu süreçlerde kullanılan kalite sistemine dahil olan raporları, referans standartları,
-
Muayene işlemlerinin istenen şartlara göre yapılıp yapılmadığını
-
Bütün hesaplamaları ve veri transferlerinin uygunluğunu,
-
Gerçekleştirilen işlemin talebe ve şartlara uygun olup olmadığı kontrol ederek uygun görüldüğünde,
Uygunluk Belgelerini başvuru kapsamına göre düzenlenir.
8. Belgelendirme Logosunun Kullanımı
8.1. SCA Belgelendirme Logosunu izlemek ve ayrıcalık oluşturması için müşterilerine lisanslı bir şekilde
sunmaktadır, lisanslı logo direkt olarak üretilen ürüne iliştirilemez veya ürün belgelendirmesi gibi yorumlanacak
şekilde kullanılamaz. TURKAK Akreditasyon Logosu da aynı şekilde uygulanır.
8.2. TURKAK logosu, yalnızca SCA’nın akredite olduğu programlarla ilgili sertifikası olan müşteriler tarafından
kullanılır, ancak bu sadece SCA logosu ile beraber kullanıldığı zaman olabilir. İki logo da beraber kullanıldığı
zaman, her iki logo da diğerine öncelik verilmeyecek şekilde oranlanır. SCA logosu antetli kağıtta, yazın veya
genel malzemelerde kullanılırken, ilgili Standard ile beraber kullanılmalıdır. SCA ve TURKAK logolarının
orijinalleri, oranları SCA internet sitesinden, www.scaatex.com den ulaşılabilir SCA, SCA belgelendirme
logosunun ve TURKAK Akreditasyon logosunun kullanımını teşvik ederken, bunların ürün ve paketlemede
kullanımında, uluslar arası standartlardan yararlanarak sınırlamalar getirmiştir.
8.3. SCA ve TURKAK lisanslı logoları, firma promosyonel evrakları veya gazete ve dergi renklerine uyum
sağlanılabilmesi için tek renkli şekilde yeniden düzenlenebilir, ancak SCA tarafından belirlenmiş renklerden
başka renk bileşimleriyle yeniden düzenlenemez. Logo aynı zamanda açık ve okunaklı şekilde düzenlenmeli ve
yanıltıcı bir şekilde kullanılmamalıdır. (Belge ve Logo Kullanım Prosedürü)
9.
Şikâyet denetimleri: (ÖZEL DENETİM)
Özel denetim: Belgelendirme ( ilk denetim ), gözetim, belge yenileme ve takip denetimi dışında yapılan denetimdir.
Müşteri tarafından belgenin veya logonun haksız kullanılması gibi SCA Belgelendirme Kurallarına aykırı
uygulamaların olması durumunda ihtiyaç olabilecek denetim türüdür.
SCA’nın yukarıda belirtilen durumlarda özel denetim yapma hakkı vardır. Müşteri ile yapılan sözleşme ile de kayıt
altına alınmıştır.
Denetimin kapsam ve kriterleri Teknik Müdür ve Muayene Deney Teknik Uzmanları tarafından gözden geçirilerek
belirlenir. Bu durum şartlara bağlı olarak tam, kısmi veya sadece bir proses / bölüm olabilir.
SCA’nın normal denetimlerinde de bu prosedür uygulanır.
10. Belgelendirmenin Askıya Alınması
SCA aşağıdaki durumlarda belirli bir zaman için, Uygunluk Değerlendirme Belgesini askıya alma hakkını saklı tutar:
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Onaylayan
Teknik Müdür
MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:9/14
• Uygunsuzluklar veya belirlenen diğer sorunlar belirlenen zamanda kapatılmadıysa;
• Çeşitli mücbir sebeplerden dolayı müşteri belgelendirme kapsam faaliyetinin durması,
• Gözetim denetim programını geçerli sebep olmaksızın sürekli erteleme talebinde bulunması,
• Müşteri talebi ile,
• Belgelendirme Belgesi, SCA ve/veya TURKAK logoları yanıltıcı bir amaçla kullanılırsa veya
• SCA belgelendirme kuralları Genel Şartlar- ‘Hizmet Alan Taraf’ yükümlülükleri maddelerinin herhangi biri ihlal
edilirse ve SCA tarafından belirtilen zaman dilimi içinde sorun giderilmediyse Müşteri belgesi askıda olduğu sürece
geçici olarak geçersizdir. Bu süreçte müşteri belgenin yanlış ve yanıltıcı olarak kullanılmamasını garantiye almak
zorundadır. SCA, askıya almanın kaldırılmasından önce askıya alma ile ilgili şartların düzeltilmesini müşteriye yazılı
olarak tebliğ edecektir.Askıya alma ve kaldırılma kararı SCA Teknik Müdür ve Deney Muayene Teknik Uzmanları
tarafından alınmaktadır. Askı süresi uygunsuzluğun durumuna göre 1 ile 6 ay arasında değişmektedir. Askı süresinin
sonunda, gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için bir araştırma yapılacaktır. Karşılanmış ise
müşteri yazılı olarak bilgilendirilecek ve askıya alma kaldırılacaktır; karşılanmamış ise Belgelendirme Belgesi geri
çekilecektir. SCA’nın askıya alma veya askıya almanın kaldırılması sırasında maruz kaldığı herhangi bir maliyet
müşteri tarafından karşılanacaktır ve askıya alma işlemi SCA tarafından yayınlanacaktır.
10.1.
Belgelenin Geri Çekilmesi
SCA şu durumlarda belgelendirme belgesini geri çekme hakkını saklı tutar:
• Müşteri tarafından askıya almayı takiben alınan yetersiz önlemler sonucu
• Müşterinin belgelendirmeye yönelik maddi zorunluluklara uymaması
• Müşterinin belge üzerinde belirtilen adreste bulunmaması
• Müşteriye ait tüzel kişiliğin değişmesi.
• Müşterinin belge ve sözleşme üzerinde tahribat yapmasının tespiti halinde
• Belgelenin geçerlilik süresi içinde yapılan denetimlerde Müşterinin Yönetim Sistemi uygunluğunun tamamen
yitirilmesi durumunda,
SCA tarafından Belgelendirme belgesinin geri çekilme işlemine müteakip müşteri derhal tüm yazılı, kırtasiye ve
promosyon el malzemelerinde SCA ve TURKAK logolarının kullanımını durduracaktır. Ve Belgelendirme Belgesi
30 gün içerisinde SCA’ ya geri gönderilmelidir. Müşterinin belgelendirme statüsüne atfın devam etmesi, yazılı,
kırtasiyeye promosyon el malzemelerinde SCA ve TURKAK logolarının kullanımının devam etmesinin tespiti
halinde SCA her türlü yasal haklarını gizli tutacaktır. Müşteri, Belgelendirme Belgesinin geri çekildiği konusunda
bilgilendirilecektir ve itiraz hakkı verilecektir. Yalnız hiçbir ücret geri ödemesi yapılmamakla birlikte ve geri çekme
işlemi SCA tarafından yayınlanacaktır.
11. Belgenin İptali
SCA belgelendirme sertifikasını müşterinin isteği üzerine şu durumlarda iptal edilir:
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Onaylayan
Teknik Müdür
MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:10/14
• Müşteri sertifikasını yenilemek istemiyor ise veya
• Müşteri belge kapsamı dahilindeki işini bırakırsa veya belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerini keserse.
• Başka bir belgelendirme kuruluşuna transfer olmak isterse.
12. Belge Değişikliği
SCA belgelendirme, sertifika ve/veya muayene raporu yayımlandıktan sonra yapılacak değişikliklerde aşağıdaki yolu
izler:

Yapılan değişikliğin belirtildiği yeni sertifika/muayene raporu düzenlenir. Belgelerde bir önceki belge
numarasına atıf yapılır.

Müşteri bilgilendirilir. SCA’dan hizmet alan müşterinin de gerekli ise, cihaz etiketinin değiştirilmesi,
cihazını sattığı kendi müşterilerinin bilgilendirilmesi ve sonucunun SCA’ya geribildirim yapılması ile ilgili
yazı yazılır.

Yapılan değişiklikler, diğer onaylanmış kuruluşlara, TÜRKAK’a ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na
bilgi verilir.
13. Onaylanmış Kuruluş Kimliği ile Yapılan Bilgilendirmeler
SCA Belgelendirme Onaylanmış kuruluş olarak aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

SCA yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutar ve bunları gerekli hallerde
Bakanlığın incelemesine sunar.

Tüm belgelendirme kararlarının söz konusu görevlendirmeyi takip eden süreçte üçer aylık dönemlerde
FR.044-1 SCA Yeni Belgelendirme Durum Çizelgesi’ni; askıya alma ve iptallere ilişkin kararların ise söz
konusu kararların alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde FR.044-2 İptal Edilen Belgelendirme
Durum çizelgelsi, FR.044-3 Askıya alınan Belgelendirme Durum Çizelgesini yazılı ve elektronik olarak
Sanayi Bakanlığı’nın Makina Sanayi Şube müdürlüğüne bilgi için, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi
Genel Müdürlüğüne de gereği için iletir.

Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü
yapısal değişikliği en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirir.

İletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişikliğin en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirir,

Tüm üreticilerin uygunluk değerlendirme hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını sağlayacak şekilde
gerekli bütün tedbirleri almas

Gerek Türkiye, gerekse AB nezdinde her türlü koordinasyon ve işbirliğini artıracak faaliyetlere katılım
sağlar.

AB nezdinde düzenlenen, Onaylanmış Kuruluş Koordinasyon Grubu çalışmalarına iştirak edilmesi ve söz
konusu çalışmalardan çıkacak olan rehber dokümanları Dış Kaynaklı Doküman Listesinde tanımlar.
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Onaylayan
Teknik Müdür
MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:11/14
Gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda, herhangi bir ürüne ilişkin belgelendirme
talebinin reddedilmesi veya ürüne ilişkin bir onayın verilmemesi ya da önceden belgelendirilmiş bir ürünün
belgesinin iptal edilmesi durumlarında, ortaya çıkabilecek itiraz ve şikâyetleri incelemek üzere:
o
Onayın reddi ya da geri çekilmesi kararının gerekçelerinin detaylı bir şekilde üretici ya da yetkili
temsilcisine bildirimi,
o
Mevcut yasal haklar ile bu hakların kullanılmasına ilişkin sürelerin üretici ya da yetkili temsilcisine
bildirimi,
o Üreticinin ya da yetkili temsilcisinin karara itiraz edebilmesine izin vererek, bu itirazın bahse konu
kararla önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan ancak konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip,
bağımsız hareket edebilen kişi veya kişilerce incelenmesinin temini,
o Reddedilen veya geri çekilen onaylara ilişkin bilginin Bakanlığa ve diğer onaylanmış kuruluşlara
bildirimini yapmakla yükümlüdür.
14. İLGİLİ DOKÜMANLAR
14.1. FR.08. EK III Sertifika
14.2. FR.09. Tarafsızlık ve gizlilik beyan formu
14.3. FR.10. Gizlilik bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi
14.4. FR.11. Rapor/Sertifika No Takip Formu
14.5. FR.12 Patlamadan Korunma Dokümanı Başvuru Formu
14.6. FR.13 İnceleme Raporu ATEX 137
14.7. FR.14 Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme Sözleşme ve Teklif
14.8. FR.14-01 Ürün Belgelendirme Sözleşme Ve Teklif
14.9. FR.14-2 Patlamadan Korunma Dokümanı Teklif ve Sözleşme Formu
14.10. FR.16 Muayene İtiraz/Şikayet Formu
14.11. FR.18 Taşeron Laboratuvar Sözleşmesi
14.12. FR.20. SCA İş Takip Formu
14.13. FR.25. Gelen-Giden Evrak Kayıt Formu
14.14. FR.28.Teknik Dosya İnceleme Raporu
14.15. FR.29. EK-IX Sertifika
14.16. FR.30 Muayene Deney ve Belgelendirme Başvuru Formu
14.17. FR.31. Teknik İncelemeler Kontrol Listesi
14.18. FR.32 Dosya Saklama Belgesi (Art.8.1b(ii))
14.19. FR.34-1 Patlayıcı Ortam İnceleme Formu-Gaz Ortamlar
14.20. FR.34-1 Patlayıcı Ortam İnceleme Formu Toz Ortamlar
14.21. FR.33. Tesis Uygunluk Başvuru Formu
14.22. FR.44-1 SCA Yeni Belgelendirme Durum Çizelgesi
14.23. FR.44-2 SCA İptal Edilen Belgelendirme Durum Çizelgesi
14.24. FR.44-1 SCA Askıya Alınan Belgelendirme Durum Çizelgesi
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Onaylayan
Teknik Müdür
MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ
14.25.
14.26.
14.27.
14.28.
14.29.
14.30.
14.31.
14.32.
14.33.
14.34.
14.35.
14.36.
14.37.
14.38.
14.39.
14.40.
14.41.
14.42.
14.43.
14.44.
14.45.
14.46.
14.47.
14.48.
14.49.
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:12/14
Fr-86 Ex d Kontrol Formu
Fr-87 Ex e Kontrol Formu
Fr-88 Ex m Kontrol Formu
Fr-89 Ex n Kontrol Formu
Fr-90 Ex o Kontrol Formu
Fr-91 Ex q Kontrol Formu
Fr-92 EN 13463-1 Kontrol Formu
Fr-93 EN 13463-3 Kontrol Formu
Fr-94 EN 13617-1 Kontrol Formu
Fr-95 EN 13617-2 Kontrol Formu
Fr-96 EN 13617-3 Kontrol Formu
Fr-97 EN 13617-4 Kontrol Formu
Fr-98 TS EN 13012 Kontrol Formu
Fr-106-01 Sca iş Kapatma Formu-(PKD)
Fr-106-02 Sca iş Kapatma Formu-(Muayene)
FR.113. EN 60079-14 İnceleme Raporu
FR.115. EN 60079-10 İnceleme Raporu
FR.116. EN 60079-19 İnceleme Raporu
FR.118. EN 60079-17 İnceleme Raporu
FR.119. Tesis Değerlendirme Raporu
FR.59. Test Raporu
TA.017. Muayene Deney Ve Belgelendirme Ücret Talimatı
LST.11. Teknik Dosya Kontrol Listesi
PR.06 Sertifika ve Logo Kullanım Prosedürü
PR.15 Taşeron Değerlendirme Prosedürü
15. REVİZYON TARİHÇESİ
Revi Tarih
zyon
No
Uygunsuzluk 4’e istinaden aşağıdaki kısım eklenmiştir.
5.1.4.
SCA, müşteriden gelen bilgileri doğrular. Muayene faaliyetleri için temin edilen bilgiler ilgili cihazlar ile gerekli
ölçümleri gerçekleştirerek ve/veya SCA muayene personeli fiilen işletmeye gittiğinde gerekli kayıtların kopyalarını alarak ilgili
dosyada saklayarak gerçekleştirir. Gözle doğrulama yapılması gereken durumlarda muayene personeli; muayene raporunda
gözlemlerini belirler, Teknik Müdür tarafından tüm doğrulamalar onaylanır.
2
5.1.13.
Muayene öncesi müşteri tarafından yapılması gereken ön hazırlıklar, F.14/F.14-01 Muayene Deney ve Belgelendirme
Sözleşme ve Teklif formlarında belirtilmiştir.
Uygunsuzluk 12’ye istinaden aşağıdaki kısım eklenmiştir.
3
12. Belge Değişikliği uygunsuzluk 12’e istinaden aşağıdaki kısım eklenmiştir.
SCA belgelendirme, sertifika ve/veya muayene raporu yayımlandıktan sonra yapılacak değişikliklerde aşağıdaki yolu izler:
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Onaylayan
Teknik Müdür
21.08.2014
1
AÇIKLAMA
05
NO
MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO

Yapılan değişikliğin belirtildiği yeni sertifika/muayene raporu düzenlenir. Belgelerde bir önceki belge numarasına atıf
yapılır.

Müşteri bilgilendirilir. SCA’dan hizmet alan müşterinin de gerekli ise, cihaz etiketinin değiştirilmesi, cihazını sattığı
kendi müşterilerinin bilgilendirilmesi ve sonucunun SCA’ya geribildirim yapılması ile ilgili yazı yazılır.

Yapılan değişiklikler, diğer onaylanmış kuruluşlara, TÜRKAK’a ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bilgi
verilir.
13. Onaylanmış Kuruluş Kimliği ile Yapılan Bilgilendirmeler
Uygunsuzluk-11’e istinaden aşağıdaki kısım eklenmiştir.
SCA Belgelendirme Onaylanmış kuruluş olarak aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

SCA yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutar ve bunları gerekli hallerde Bakanlığın
incelemesine sunar.

Tüm belgelendirme kararlarının söz konusu görevlendirmeyi takip eden süreçte üçer aylık dönemlerde FR.044-1 SCA
Yeni Belgelendirme Durum Çizelgesi’ni; askıya alma ve iptallere ilişkin kararların ise söz konusu kararların alındığı
tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde FR.044-2 İptal Edilen Belgelendirme Durum çizelgelsi, FR.044-3 Askıya
alınan Belgelendirme Durum Çizelgesini yazılı ve elektronik olarak Sanayi Bakanlığı’nın Makina Sanayi Şube
müdürlüğüne bilgi için, SAnayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne de gereği için iletir.

Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü yapısal
değişikliği en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirir.

İletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişikliğin en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirir,

Tüm üreticilerin uygunluk değerlendirme hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını sağlayacak şekilde gerekli bütün
tedbirleri almas

Gerek Türkiye, gerekse AB nezdinde her türlü koordinasyon ve işbirliğini artıracak faaliyetlere katılım sağlar.

AB nezdinde düzenlenen, Onaylanmış Kuruluş Koordinasyon Grubu çalışmalarına iştirak edilmesi ve söz konusu
çalışmalardan çıkacak olan rehber dokümanları Dış Kaynaklı Doküman Listesinde tanımlar.

Gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda, herhangi bir ürüne ilişkin belgelendirme talebinin
reddedilmesi veya ürüne ilişkin bir onayın verilmemesi ya da önceden belgelendirilmiş bir ürünün belgesinin iptal
edilmesi durumlarında, ortaya çıkabilecek itiraz ve şikâyetleri incelemek üzere:
o
Onayın reddi ya da geri çekilmesi kararının gerekçelerinin detaylı bir şekilde üretici ya da yetkili
temsilcisine bildirimi,
o
Mevcut yasal haklar ile bu hakların kullanılmasına ilişkin sürelerin üretici ya da yetkili temsilcisine
bildirimi,
o
Üreticinin ya da yetkili temsilcisinin karara itiraz edebilmesine izin vererek, bu itirazın bahse konu kararla
önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan ancak konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, bağımsız hareket
edebilen kişi veya kişilerce incelenmesinin temini,
o
Reddedilen veya geri çekilen onaylara ilişkin bilginin Bakanlığa ve diğer onaylanmış kuruluşlara bildirimini
yapmakla yükümlüdür.
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Onaylayan
Teknik Müdür
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:13/14
MUAYENE VE
BELGELENDİRME KURALLARI
PROSEDÜRÜ
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
14. İLGİLİ DOKÜMANLAR
Uygunsuzluk 11’e istinaden aşağıdaki kısım eklenmiştir.
14.01. FR.08. EK III Sertifika
14.4. FR.11. Rapor/Sertifika No Takip Formu
14.8. FR.14-01 Ürün Belgelendirme Sözleşme Ve Teklif
14.9. FR.14-2 Patlamadan Korunma Dokümanı Teklif ve Sözleşme Formu
14.10. FR.16 Muayene İtiraz/Şikayet Formu
14.11. FR.18 Taşeron Laboratuvar Sözleşmesi
14.12. FR.20. SCA İş Takip Formu
14.15. FR.29. EK-IX Sertifika
14.17. FR.31. Teknik İncelemeler Kontrol Listesi
14.18. FR.32 Dosya Saklama Belgesi (Art.8.1b(ii))
14.19. FR.34-1 Patlayıcı Ortam İnceleme Formu-Gaz Ortamlar
14.20. FR.34-1 Patlayıcı Ortam İnceleme Formu Toz Ortamlar
14.22 FR.44-1 SCA Yeni Belgelendirme Durum Çizelgesi
14.23 FR.44-2 SCA İptal Edilen Belgelendirme Durum Çizelgesi
14.24 FR.44-1 SCA Askıya Alınan Belgelendirme Durum Çizelgesi
14.25 Fr-86 Ex d Kontrol Formu
14.26 Fr-87 Ex e Kontrol Formu
14.27 Fr-88 Ex m Kontrol Formu
14.28 Fr-89 Ex n Kontrol Formu
14.29 Fr-90 Ex o Kontrol Formu
14.30 Fr-91 Ex q Kontrol Formu
14.31 Fr-92 EN 13463-1 Kontrol Formu
14.32 Fr-93 EN 13463-3 Kontrol Formu
14.33 Fr-94 EN 13617-1 Kontrol Formu
14.34 Fr-95 EN 13617-2 Kontrol Formu
14.35 Fr-96 EN 13617-3 Kontrol Formu
14.36 Fr-97 EN 13617-4 Kontrol Formu
14.37 Fr-98 TS EN 13012 Kontrol Formu
14.38 Fr-106-01 Sca iş Kapatma Formu-(PKD)
14.39 Fr-106-02 Sca iş Kapatma Formu-(Muayene)
Hazırlayan
Kalite Yönetim Müdürü
Onaylayan
Teknik Müdür
: PR.17
:01.12.2011
:05
:21.08.2014
:14/14
Download

Muayene Ve Belgelendirme Kuralları için tıklayınız.