Princípy a prínosy procesných
aplikácií
René Pázman, Softec
Procesné aplikácie
 Obchodné činnosti firmy
• často aktivity, ktorých sa zúčastňujú viacerí pracovníci
• ktoré sú vykonávané rovnako, alebo veľmi podobne
• firma vykonáva tzv. biznis procesy
 Biznis proces (starší názov: workflow)
• súbor súvisiacich opakovaných aktivít vykonávaných vo
firme, ktoré vytvárajú špecifický produkt alebo službu pre
klienta
• firma nie je izolovaná – jej procesy sú prepojené s
procesmi partnerov
Miesto pre Vaše logo
2
Procesné aplikácie
 BPM – Business Process Management
• manažérska disciplína, zaoberajúca sa navrhovaním, vylepšovaním a
zefektívňovaním biznis procesov v podniku
• v užšom zmysle tiež technická disciplína, pri ktorej sa firemné procesy
modelujú, riadia (automatizujú) a vyhodnocujú pomocou IT
 Procesná aplikácia
• aplikácia, ktorej významnú časť tvorí automatizácia biznis procesov
• klasická aplikácia môže podporovať proces, ale ten riadi používateľ
svojimi akciami (napr. funkcie v menu)
• procesná aplikácia zabezpečuje postupovanie v procese
automatizovane
• v súčasnosti procesná aplikácia zabezpečuje automatizáciu procesov
nie mimo nej
Miestovo
prefirme,
Vaše logo
3
Procesné aplikácie
 Základné kroky automatizácie procesov
1.
2.
definícia procesu
vykonávanie procesu (opakované)
 Definícia biznis procesu – 2 ciele
•
•
návrh postupnosti krokov z pohľadu biznisu
zároveň predpis pre vykonávanie / automatizáciu procesu
 Obsah definície procesu
•
•
•
•
akí pracovníci sa procesu zúčastňujú
aká je postupnosť činností, resp. čo ktorý pracovník / systém má kedy robiť
ako sa reaguje na udalosti významné pre proces
ďalšie súvisiace okolnosti (napr. spracovávané vstupy a výstupy)
Miesto pre Vaše logo
4
Definícia biznis procesov
 Vzory – stavebné prvky procesov
• procesné vzory (workflow patterns) – popisujú typické situácie v
procesoch a pomáhajú pri návrhu nových procesov
• okolo r. 2003 popísaných 20 základných vzorov
• neskôr sa doplnili (v súčasnosti 43 riadiacich vzorov a cca 80 vzorov
iných typov)
 Ukážky z bankových úverových procesov
• upravené a zjednodušené
• vychádzame zo vzorov, použitých 11 vzorov
• v jazyku BPMN
Miesto pre Vaše logo
5
Sequence (Postupnosť)

Vykonávané činnosti
nasledujú za sebou

Udalosti – štartovacia udalosť

Aktivity – manuálne / v
spolupráci s IT / automatické

Aktéri – spolupráca viacerých
ľudí, plus systém (na pozadí)

Dáta – výstup z aktivity je
vstupom pre inú aktivitu

Riadenie – postupnosť
udalostí a aktivít
Miesto pre Vaše logo
6
Exclusive Choice (Výber alternatívy)

Výber ďalšieho
pokračovania procesu

Pokračuje sa len
jednou vetvou

Gateway – vetviaci
uzol (exclusive –
vylučujúci)
Miesto pre Vaše logo
7
Parallel Split (Paralelizmus)

Súčasné vykonanie
viacerých aktivít

Skrátenie celkového
trvania procesu
(oproti sekvenčnej
postupnosti)

Paralelný vetviaci
uzol
Miesto pre Vaše logo
8
Synchronization (Synchronizácia)

Spojenie
paralelných
vetiev

Aktivity môžu
skončiť v
rôznom čase

Proces
pokračuje po
dokončení
všetkých
súbežných
aktivít
Miesto pre Vaše logo
9
Simple Merge (Spojenie alternatív)

Spojenie
alternatívnych
vetiev

Proces
pokračuje po
dokončení
ľubovoľnej
alternatívnej
aktivity

(Plus vzor
Exclusive
Choice)
Miesto pre Vaše logo
10
Multi-Choice (Zložitý výber)

Paralelné
aktivity
vykonávané
podmienečne

Uzol pre
podmienené
vetvenie, kde
môže byť
splnených
viac
podmienok

Vykonávajú
sa všetky
splnené vetvy
Miesto pre Vaše logo
11
Synchronizing Merge (Synchron. spojenie)

Spojenie
podmienených
paralelných
aktivít

Spojenie musí
„vedieť“, na čo
má čakať (na
všetky
paralelné
vetvy, ktorými
sa proces
ubral)
Miesto pre Vaše logo
12
Multiple Instances (w. Run-Time Knowledge)

Rovnaké
činnosti
vykonávané
viackrát a
paralelne

V čase
návrhu
procesu nie
je známe,
koľko bude
paralelných
činností

Je to známe
až v čase
behu
procesu
Miesto pre Vaše logo
13
Cancel Activity (Zrušenie aktivity)

Výsledok jednej
aktivity môže
spôsobiť
zrušenie druhej
aktivity

Typicky pri
paralelných
vetvách
Miesto pre Vaše logo
14
Deferred Choice (Odložené rozhodnutie)

Je známe, že
sa má proces
vetviť, ale
ktorou cestou
sa vydá, závisí
od budúcej
udalosti

Proces čaká v
rozhodovacom
uzle na
najbližšiu z
udalostí
Miesto pre Vaše logo
15
Arbitrary Cycles (Ľubovoľné cykly)

Neobmedzené
„skoky“ medzi
aktivitami

Využívané
najmä pri
návratoch v
procese
Miesto pre Vaše logo
16
Vykonávanie procesov
 Cieľ automatizácie biznis procesov
• vykonávanie a „stráženie“ procesov
 Čo musí systém pri vykonávaní procesov riešiť
•
•
•
•
•
•
spustenie procesu podľa jeho definície
riadenie toku aktivít, posúvanie procesu, vetvenie
perzistencia procesu (proces často trvá dni)
obsadzovanie rolí, resp. priraďovanie úloh pracovníkom
vykonávať automatické činnosti (integrácia s inými systémami)
poskytovanie rozhrania pre riešenie manuálnych aktivít („inbox“)
Miesto pre Vaše logo
17
Vykonávanie procesov
 Ďalšie potrebné funkcie
• notifikácie

pridelenie úlohy, prekročenie termínu
• monitoring bežiacich procesov

ukladanie histórie procesov
• zmeny alokácie pracovníkov na aktivity



zastupovanie: sekretárka, zástupca vedúceho
mimoriadne situácie: PN, dovolenky, výpovede
delegovanie
• zmeny postupnosti aktivít

ad-hoc ručný zásah do procesu
Miesto pre Vaše logo
18
BPM systémy
 Procesné aplikácie – môžu byť postavené na BPM
systémoch (BPMS)
• systémy pre podporu definície, behu a administrácie biznis
procesov
 Čo všetko môže BPMS obsahovať (1)
• definícia procesov (grafická)

simulácia a analýzy
• procesný server (vykonávanie)

databáza bežiacich a historických procesov
• integrácia na iné systémy (SOA) – automatické aktivity
Miesto pre Vaše logo
19
BPM systémy
 Čo všetko môže BPMS obsahovať (2)
• rozhranie pre manuálne aktivity (inbox, worklist)

podpora tvorby GUI pre manuálne aktivity
• programátorské rozhranie pre ovládanie procesov (Process API)
• monitoring – sledovanie výkonnosti procesov v reálnom čase,
dodržiavania SLA


Business Activity Monitoring (BAM) – dashboard
(automatické) akcie / upozornenia na problémy
• administrácia


nové verzie procesov, správa používateľov a rolí
zotavenie z chýb, ad-hoc zásahy do procesov
• štatistiky procesov (ukončených), analýzy, podpora KPI
• príp. integrácia so systémami pre biznis pravidlá
Miesto pre Vaše logo
20
Architektúra procesných aplikácií
Aplikácia
Nástroje pre
definíciu procesov,
simulácie, analýzy
Definície
procesov
BPM systém
Procesné
API
Inbox –
manuálne
úlohy
Databáza bežiacich
procesov
História
ukončených
procesov
Riadenie toku aktivít
Automatické úlohy
Štatistiky, analýzy,
KPI
Integračná vrstva
Miesto pre Vaše logo
Monitoring (BAM)
a administrácia
Externé systémy
21
Architektúra procesných aplikácií
 BPMS 2 typov
•
komplexné, bohatá funkčnosť – skôr komerčné BPMS



•
jednoduchšie, základná funkčnosť – skôr open-source BPMS



•
IBM, Oracle, Adobe, ...
výhody: súčasť uceleného portfólia súvisiacich produktov (SOA, dátová integrácia, ...),
množstvo funkcií (administratíva, monitoring, štatistiky), vysoká integrovateľnosť,
škálovateľnosť, štandardy
nevýhody: vysoká cena
jBPM, Activiti, Bonita, ...
výhody: zadarmo, základné funkčnosti, možnosť flexibilného rozširovania, štandardy (čiastočne)
nevýhody: slabšie predpripravené nadštandardné funkčnosti (monitoring a pod.)
rozhranie pre používateľa (inbox) môže robiť BPMS alebo aplikácia
 Bez BPMS – vlastný vývoj
•
•
výhoda: flexibilita (šité na mieru, žiadne technologické obmedzenia)
nevýhody: čas, cena, zväčša len základná funkčnosť, nepoužitie štandardov
Miesto pre Vaše logo
22
Štandardy
 Základné štandardy podporujúce BPMS
• BPEL


XML jazyk pre definíciu vykonateľného procesu
najmä pre SOA procesy, t.j. orchestráciu webových služieb
• BPDM, XPDL

formáty pre výmenu modelov procesov medzi nástrojmi
• BPMN 1.x


grafický jazyk pre definíciu procesu, nedá sa priamo vykonávať
čitateľný aj pre biznis pracovníkov
• BPMN 2.0


už aj podpora počítačového spracovania, vrátane vykonávania
zdá sa byť cieľovým štandardom pre definíciu aj vykonávanie biznis procesov
Miesto pre Vaše logo
23
Záver
 Pre súčasné BPM aplikácie sú vhodné procesy
• stabilné, vykonávané vždy rovnako
• presne definovateľné (rigorózne)
• menej voľnosti pri pokračovaní (menej ciest)
 Aké procesy nie sú vhodné pre BPM aplikácie
• každý prípad iná postupnosť / iné činnosti
• často sa meniace
• postupnosť je málo ohraničená – je veľa možností / ciest
Miesto pre Vaše logo
24
Záver

Prínosy procesných aplikácií, resp. automatizácie procesov vôbec
•
skrátenie celkového času pre proces


•
•
zvýšená kontrola nad priebehom procesov (s možnosťou operatívnej reakcie)
zníženie nákladov na prácu


•
zníženie počtu pracovníkov, zvýšenie ich vyťaženosti
ľudia riešia (iba) ťažké problémy
podklady pre zefektívňovanie procesov




•
žiadne prestoje kvôli posielaniu práce medzi pracovníkmi
podporuje maximalizáciu paralelnej práce
možnosť modelovania/simulácie procesov
štatistiky priemerné, aj detailné (oddelenie / pracovník)
identifikácia úzkeho hrdla
umožňuje definovanie a sledovanie KPI a SLA
núti k štandardizácii postupov


aj k ich formalizácii a zdokumentovaniu
jednoduchšie splnenie požiadaviek regulátorov
Miesto pre Vaše logo
25
Ďakujem za pozornosť
Miesto pre Vaše logo
26
Download

Princípy a prínosy procesných aplikácií