..................
1.Żółwie błotne występujące w Sobiborskim Parku Krajobrazowym i żółwie błotne
występujące w Poleskim Parku Narodowym należą do
A. tego samego gatunku i tworzą jedną populację.
B. tego samego gatunku i tworzą różne populacje.
(0–1)
C. różnych gatunków i tworzą jedną populację.
D. różnych gatunków i tworzą różne populacje.
2.Uzupełnij schemat, wpisując cyfry odpowiadające organizmom tworzącym ogniwa
łańcucha pokarmowego w takiej kolejności, aby przedstawiał przepływ energii
w ekosystemie.
→
→
→
2. łasica
1. pasikonik
(0–2)
3. borówka
4. jaszczurka
3.Na podstawie wykresu przedstawiającego
strukturę wiekową populacji 1–3 określ ich rodzaj.
Wpisz X we właściwych miejscach.
Populacja 1 jest populacją
Populacja 2 jest populacją
Populacja 3 jest populacją
(0–3)
A
B
C.
A B
C.
A
B
C.
A. ustabilizowaną
B. wymierającą
C. rozwijającą się
4.W tabeli przedstawiono wyniki eksperymentu, w którym badano wpływ temperatury
na rozwój pewnego organizmu.
(0–3)
Temperatura(°C)
0
10
20
30
50
60
Liczbakomórek
4
20
90
150
10
3
Jaki jest optymalny zakres temperatury dla badanego organizmu?
A. 20–30°C
B. 0–40°C
C. 50–60°C
D. 30–50°C
5.Poniżej przedstawiono schematy nisz ekologicznych czterech gatunków – K, L, M i N.
Przeanalizuj je, a następnie wpisz X obok prawidłowego stwierdzenia z pierwszej
kolumny oraz jego uzasadnienia z trzeciej kolumny.
K
ekologiczne.
ponieważ
N
M
A. zajmują takie same nisze
1. Gatunki K i L
konkurują ze sobą,
L
(0–2)
2. Gatunki M i N
konkurują ze sobą,
B. ich nisze na siebie
zachodzą.
6.Które z podanych niżej działań człowieka przyczyniają się do zmniejszenia
różnorodności biologicznej?
A. Wprowadzanie obcych gatunków do danego
C. Nadmierne połowy ryb.
ekosystemu.
D. Tworzenie parków narodowych i rezerwatów.
B. Uprawa w ogrodach botanicznych rzadkich
E. Zbieranie roślin w celach leczniczych
gatunków roślin.
i dekoracyjnych.
(0–1)
(0–1)
7.Który z opisów dotyczy sukcesji pierwotnej, a który sukcesji wtórnej?
I. Po wyrębie lasu warunki życia organizmów zmieniają się. Brak drzew powoduje większe nasłonecznienie,
szybkie parowanie wody, gwałtowne zmiany temperatury, a także brak pokarmui kryjówek dla ptaków. Część
organizmów ginie, a ich miejsce zajmują inne.
II. Wydmy nadmorskie stanowią podłoże niestałe, piaszczyste, niekorzystne dla ukorzenienia roślin.W tych
warunkach utrzymują się tylko trawy, które wytwarzają bardzo długie korzenie zatrzymujące piasek. Dzięki temu
stopniowo na wydmach powstaje piaszczysta gleba i tworzy się pierwszy, ubogi ekosystem.
A. Pierwszy opis dotyczy sukcesji pierwotnej,
a drugi sukcesji wtórnej.
B. Oba opisy dotyczą sukcesji pierwotnej.
C. Drugi opis dotyczy sukcesji pierwotnej,
a pierwszy sukcesji wtórnej.
D. Oba opisy dotyczą sukcesji wtórnej.
8.Przykładem zależności międzygatunkowej, niekorzystnej w skutkach dla
obugatunków, jest
A. konkurencja.
B. drapieżnictwo.
(0–1)
C. pasożytnictwo.
D. komensalizm.
9. Przyporządkuj wymienionym przykładom organizmów typ zależności zachodzącej
pomiędzy nimi. Wstaw X we właściwe miejsca tabeli.
(0–4)
Typ zależności
Organizmy
pasożytnictwo
mutualizm
komensalizm
drapieżnictwo
1. Lew i antylopa
2. Pchła i pies
3. Rekin i podnawka
4. Bakterie brodawkowe i
rośliny motylkowate
10.Nadmierna zawartość dwutlenku węgla w atmosferze powoduje
A. powstawanie tak zwanych kwaśnych deszczy.
B. zmniejszanie się warstwy ozonowej chroniącej
powierzchnię Ziemi.
(0–1)
C. nasilenie się efektu cieplarnianego.
D. spadek średniej rocznej temperatury
powietrza.
11.Oceń poprawność poniższych zdań.
(0–3)
Związki siarki i azotu, będące produktami spalania różnych paliw,
wchodzą w reakcje z wodą zawartą w powietrzu i opadają w postaci kwaśnego
deszczu, śniegu lub mgły.
PRAWDA
FAŁSZ
Dziura ozonowa to zjawisko wzrostu stężenia ozonu w atmosferze ziemskiej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przykładami gazów cieplarnianych są: dwutlenek węgla, metan
i para wodna.
PRAWDA
FAŁSZ
12.Obok terminu wpisz cyfrę odpowiadającą jego definicji.
(0–3)
1. Proces naturalnego rozkładu odpadów przez
mikroorganizmy żyjące w glebie i wodzie.
2. Przetwarzanie odpadów na nowe produkty.
B. rekultywacja . . . . . . . . . . . . . . .
3. Uprawa jednego gatunku roślin przez kilka lat z
rzędu w tym samym miejscu.
C. recykling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Przywracanie obszarom, które uległy dewastacji, ich
pierwotnego charakteru.
13.W czasie zakwitu wody ilość występujących w niej mikroorganizmów, w tym glonów, jest tak
duża, że powoduje zmianę zabarwienia wody, jej zmętnienie i zmniejszenie się w niej ilości tlenu.
A. biodegradacja . . . . . . . . . . . . . .
Zjawisko to może być spowodowane
A. nadmiernym nawożeniem pól.
B. wyciekiem paliwa.
C. kwaśnymi opadami.
D. zarybieniem zbiornika.
(0–1)
1.Żubry występujące w Puszczy Białowieskiej i żubry występujące w Puszczy Boreckiej
należą do
A. tego samego gatunku i tworzą różne populacje.
B. tego samego gatunku i tworzą jedną populację.
(0–1)
C. różnych gatunków i tworzą jedną populację.
D. różnych gatunków i tworzą różne populacje.
2. Uzupełnij schemat, wpisując cyfry odpowiadające organizmom tworzącym ogniwa
łańcucha pokarmowego w takiej kolejności, aby przedstawiał przepływ energii
w ekosystemie.
→
→
→
2. rybołów
1. szczupak
(0–2)
4. płoć
3. moczarka
3.Na podstawie wykresu przedstawiającego
strukturę wiekową populacji 1–3 określ ich rodzaj.
Wpisz X we właściwych miejscach.
Populacja 1 jest populacją
Populacja 2 jest populacją
Populacja 3 jest populacją
A
A
A
B
B
B
(0–3)
C.
C.
C.
A. ustabilizowaną
B. rozwijającą się
C. wymierającą
4.W tabeli przedstawiono wyniki eksperymentu, w którym badano wpływ temperatury
na rozwój pewnego organizmu.
(0–1)
Temperatura(°C)
0
15
20
30
35
50
Liczbakomórek
10
20
30
90
70
6
Jaki jest optymalny zakres temperatury dla badanego organizmu?
A. 15–20°C
B. 0–40°C
C. 20–30°C
5.Poniżej przedstawiono schematy nisz ekologicznych czterech gatunków – K, L, M i N.
Przeanalizuj je, a następnie wpisz X obok prawidłowego stwierdzenia z pierwszej
kolumny oraz jego uzasadnienia z trzeciej kolumny.
K
1.GatunkiMiN
konkurujązesobą,
L
(0–2)
A.ichniszenasiebie
zachodzą.
ponieważ
N
M
D. 30–35°C
2.GatunkiKiL
konkurujązesobą,
B.zajmujątakiesamenisze
ekologiczne.
6.Które z podanych niżej działań człowieka przyczyniają się do zmniejszenia
różnorodności biologicznej?
A. Zbieranie roślin w celach leczniczych i
dekoracyjnych.
B. Uprawa w ogrodach botanicznych rzadkich
gatunków roślin.
(0–1)
C. Nadmierne połowy ryb.
D. Wprowadzanie obcych gatunków do danego
ekosystemu.
E. Tworzenie parków narodowych i rezerwatów.
(0–1)
7.Który z opisów dotyczy sukcesji pierwotnej, a który sukcesji wtórnej?
I. W Polsce taką sukcesję najczęściej możemy zaobserwować na terenach porolnych, przede wszystkim polach i
łąkach ugorowanych, na których stopniowo pojawiają się rośliny jednoroczne, byliny i rośliny drzewiaste.
II. Wydmy nadmorskie stanowią podłoże niestałe, piaszczyste, niekorzystne dla ukorzenienia roślin.
W tych warunkach utrzymują się tylko trawy, które wytwarzają bardzo długie korzenie zatrzymujące piasek. Dzięki
temu stopniowo na wydmach powstaje piaszczysta gleba i tworzy się pierwszy, ubogi ekosystem.
A. Pierwszy opis dotyczy sukcesji pierwotnej, a
drugi sukcesji wtórnej.
B. Oba opisy dotyczą sukcesji wtórnej.
C. Drugi opis dotyczy sukcesji pierwotnej, a
pierwszy sukcesji wtórnej.
D. Oba opisy dotyczą sukcesji pierwotnej.
8.Przykładem zależności międzygatunkowej, niekorzystnej w skutkach dla obu
gatunków, jest
A. mutualizm.
(0–1)
C. pasożytnictwo.
B. konkurencja.
D. drapieżnictwo.
9.Przyporządkuj wymienionym przykładom organizmów typ zależności zachodzącej
pomiędzy nimi. Wstaw X we właściwe miejsca tabeli.
(0–4)
Typ zależności
Organizmy
pasożytnictwo
mutualizm
komensalizm
drapieżnictwo
1. Grzyb i korzeń drzewa
2. Człowiek i tasiemiec
3. Lew i antylopa
4. Lew i hiena
10.Nadmierna zawartość dwutlenku węgla w atmosferze powoduje
A. nasilenie się efektu cieplarnianego.
B. spadek średniej rocznej temperatury
powietrza.
(0–1)
C. powstawanie kwaśnych deszczy.
D. zmniejszanie się warstwy ozonowej chroniącej
powierzchnię Ziemi.
11.Oceń poprawność poniższych zdań.
(0–3)
Dziura ozonowa jest to zjawisko spadku stężenia ozonu
w atmosferze ziemskiej.
PRAWDA
FAŁSZ
Związki siarki i azotu, będące produktami spalania różnych paliw,
wchodzą w reakcje z wodą zawartą w powietrzu i opadają w postaci kwaśnego
deszczu, śniegu lub mgły.
PRAWDA
FAŁSZ
Przykładami gazów cieplarnianych są: dwutlenek węgla, metan i ozon.
PRAWDA
FAŁSZ
12.Obok terminu wpisz cyfrę odpowiadającą jego definicji.
A. recykling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. rekultywacja . . . . . . . . . . . . . . .
C. biodegradacja . . . . . . . . . . . . . .
(0–3)
1. Proces naturalnego rozkładu odpadów przez
mikroorganizmy żyjące w glebie i wodzie.
2. Przetwarzanie odpadów na nowe produkty.
3. Uprawa jednego gatunku roślin przez kilka lat z
rzędu w tym samym miejscu.
4. Przywracanie obszarom, które uległy dewastacji, ich
pierwotnego charakteru.
13.W czasie zakwitu wody ilość występujących w niej mikroorganizmów, w tym glonów,
jest tak duża, że powoduje zmianę zabarwienia wody, jej zmętnienie i zmniejszenie się
w niej ilości tlenu.
Zjawisko to może być spowodowane
A. kwaśnymi opadami.
B. nadmiernym nawożeniem pól.
C. zarybieniem zbiornika.
D. wyciekiem paliw
(0–1)
Download

Temperatura(°C) 0 10 20 30 50 60 Liczbakomórek 4 20 90 150 10 3