Zmluva o poskytovaní prístupu k sieti Internet
Podl'a § 269 ods.2 Obchodného
Zmluvné
zákonníka
strany
Poskytovatel':
Spoločnosť:
So/sídlom:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
EVAL, s.r.o.
Ružinovská 28, 821 03 Bratislava
Vilémom Tetŕevorn, konatel'om
31405606
2020326539
VUB Ružinov
1148653651/0200
Objednávateľ:
Spoločnosť:
So sídlom:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
CULTUS - Ružinov, a.s.
Ružinovská 28, 821 03 Bratislava
Mgr. Evou Filanovou, riaditeľkou
35874686
SK2021773941
Tatra banka
2626705802/1100
l.
Predmet zmluvy
1.1 Poskytovatel' sa zaväzuje zabezpečiť zákazníkovi prístup do medzinárodnej počítačovej siete
Internet, a tým využívanie jej služieb a informačných zdrojov, prostredníctvom pripojenia siete LAN na
pevnú linku s prenosovou kapacitou 10 Mb/s každý deň vrátane dni pracovného vol'na a sviatkov bez
časového obmedzenia.
1.2 Zákazník sa zaväzuje zaplatiť poskytovatel'ovi riadne a včas za plnenie poskytnuté podl'a tejto
zmluvy cenu dohodnutú v zmluve.
II.
Ceny a platobné podmienky
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na tejto cene za plnenie poskytnuté podl'a článku l. tejto zmluvy:
2.1.1 Mesačný paušálny poplatok 258 EUR za služby podl'a článku l, bod 1.1.
Spoločnosť
EVAL, s.r.o. nie je platcom DPH.
2.2 Platobné podmienky
2.2.1 Mesačný paušálny poplatok podľa bodu 2.1.1 je splatný v danom mesiaci na základe faktúry
poskytovatel'a splatnej do 10 dni od doručenia. Poskytovatel' zašle zákazníkovi mesačné faktúry do
15-teho dňa aktuálneho mesiaca.
2.3 Poskytovatel':
a) sa zaväzuje, že nezvýši cenu a nezmení obsah poskytovaných služieb pre zákazníka po dobu 12
mesiacov od účinnosti tejto zmluvy alebo jej dodatku.
b) Po uplynutí tejto doby má právo zmeniť cenu a obsah týchto služieb za predpokladu, že o tom
zákazníka vopred aspoň 14 dni vyrozumie písomnou alebo elektronickou formou.
c)
Má právo kedykol'vek znížiť cenu služieb bez predchádzajúceho vyrozumenia zákazníka.
d)
Má právo, v prípade pridaných služieb, zmeniť cenu a obsah týchto služieb za predpokladu, že o
tom vyrozumie zákazníka aspoň 14 dni vopred písomne alebo elektronickou formou.
e) V prípade nedodržania platobných podmienok je objednávatel' povinný uhradiť 0,05% z
fakturovanej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry.
III.
Doba platnosti zmluvy
3.1 Zákazník sa zaväzuje zotrvať v zmluvnom vzťahu k poskytovatel'ovi po dobu 12 mesiacov od
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy (alebo jej dodatku). Ak ani jedna zo zmluvných strán po uplynuli
tejto doby neukonči zmluvný vzťah spôsobom dohodnutým v tejto zmluve, zmluvný vzťah sa mení na
dobu neurčitú.
3.2 Po uplynutí 12 mesačnej lehoty podľa bodu 3.1 môžu zmluvné strany túto zmluvu vypovedať
písomne aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je dohodnutá na 30 dni a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede druhej strane.
3.3 Ak zákazník poruší ustanovenia bodu 3.1, zaplatí poskytovatel'ovi za každý prípad osobitne
zmluvnú pokutu vo výške šesť mesačných paušálnych poplatkov podl'a článku II. body 21.2, s
lehotou splatnosti 10 dni od doručenia faktúry poskytovateľa.
IV.
Doba plnenia zmluvy
4.1 Po vzájomnej dohode sa týmto ruší platnosť zmluvy medzi poskytovatel'om a dodávatel'om o
poskytovaní prístupu k sieti Internet zo dňa 10.1.2014. Plnenie predmetu novej zmluvy podl'a článku l.
sa 'poskytovatel' zaväzuje plniť v dobe od 1.11.2014 do 31.12.2015.
V.
Povinnosti zákazníka
7.1 Zákazník sa zaväzuje platiť všetky peňažné záväzky podl'a tejto zmluvy včas v dohodnutej výške
a v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Nedodržanie tejto povinností je podstatným porušením zmluvy
s právom poskytovatel'a od zmluvy odstúpiť. Pri omeškaní nad 5 dní od lehoty splatnosti môže
poskytovatel' pozastaviť (prerušiť) poskytovanie služieb až po dobu zaplatenia.
7.2 Zákazník je povinný chrániť svoje prihlasovacie meno a prístupové heslo pred zneužitím.
7.3 Pri prezradení a zneužití identifikácie je zákazník povinný:
a)
bezodkladne oznámiť túto skutočnosť písomne poskytovatel'ovi na adresu alebo faxom
b) uhradiť poskytovatel'ovi cenu, v jeho mene odobratých služieb Internetu až do doby ohlásenia
zneužitia tak, akoby služby Internetu využíval sám zákazník.
74 Zákazník sa zaväzuje, že po sieti Internet nebude šíriť informácie svojim obsahom obťažujúce
alebo v rozpore so zákonom či dobrými mravmi. Nebude vykonávať činnosť, ktorá je v rozpore s
povahou Internetu a ktorá môže spôsobiť škodu ostatným užívatel'om, najmä nebude inštalovať vírusy
alebo iné programy, ktoré by mohli obmedziť alebo zastaviť prevádzku počítača, siete alebo servera a
pod.
VI.
Záverečné ustanovenia
8.1 Zmluvu možno meniť alebo doplňat' len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými
stranami, s výnimkou ustanovení článku II.
8.2 Zmluvné vzťahy a právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia primerane ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
8.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom.
84 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, text zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluvné podmienky prijímajú a
zaväzujú sa ich dobrovol'ne plniť, a na znak toho obidve strany túto zmluvu podpisujú.
8.5 Táto zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach a každý účastník obdrží jedno podpísané
vyhotovenie zmluvy.
V Bratislave dňa 10.11.2014
Za POSkYtova~
__
~
Vilém Tetŕev
lCO: 3140560
Ru21NOVSKÁ 28
821 03 BRA T l S L A V A
_
Download

Zmluva o pripojení Internetu