ZŠ Piešťany, Holubyho 15
T–9
 Ing. Jozef Pollák
Základy technického kreslenia
/ pretože ste na predmet Technika nedostali žiadne učebnice, ponúkam vám tento študijný materiál /
Na tejto hodine si rozoberieme podklady pre projekt, v ktorom nakreslíte skicu a 2D technický výkres
jednoduchej súčiastky. Projekt odovzdáte na nasledujúcej hodine o 2 týždne.
- na čelnom liste bude v hornej časti názov našej školy, v strede nadpis Technický výkres výrobku,
pod ním skica výrobku (ručne kreslená) a dole uvediete školský rok a svoje meno a triedu.
- skica je ručne kreslená, môže /ale nemusí/ byť na nej aj pár kót pre základné rozmery výrobku
Napr. takto:
Základná škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany
Projekt
Technický výkres výrobku
/ skica výrobku /
šk.r. 2010 / 2011
Jana Kramáriková
7.B
ZŠ Piešťany, Holubyho 15
 Ing. Jozef Pollák
- na 2. liste bude 2D technický výkres nakreslený v 3 priemetniach (nárys, bokorys a pôdorys).
Kto si trúfa, môže na kreslenie využiť PC kresliace programy (Skicár, Corel Draw, CAD,...).
Ostatní budete pri kreslení využívať pravítka, kružidlá, ceruzky, fixky, prípadne nejaké šablóny.
- nezabudnite na čiary 2 hrúbok – hrubé na obrysy a tenké na ostatné čiary.
- ak budete na kreslenie používať obyčajný kancelársky papier A4, tak výkres robte na nový list.
Ak by ste použili na kreslenie rys A4, môžete dať výkres na zadnú stranu čelnej stránky.
Na výkres môžete použiť aj formát A3.
Na výkrese je okolo rámček, ½ cm od hrany papiera. Ak to budete robiť na PC a vaša tlačiareň má
obmedzenia pre malé okraje, rámček dorobte dodatočne ručne tenkou fixkou.
Na vysvetlenie:
- 2D technické výkresy – plošné zobrazenie výrobku v 1 / 2 / 3 priemetniach - buď ručne na rysovacej
doske alebo pomocou počítača a kresliaceho programu typu CAD (computer aided design)
- priemetne sú 3 – určujú, z ktorej strany sme na vyrobok pozerali :
• nárys – čelný pohľad, spredu
• pôdorys – pohľad zhora
• bokorys – pohľad zboku
- mierka – určuje, v akom pomere sú rozmery výrobku na výkrese v porovnaní so skutočnosťou
M 1:1 ........................................ rozmery na výkrese sú zhodné so skutočnými
M 1:2, 1:5, 1:10 .................... rozmery na výkrese sú zmenšené proti realite
M 2:1, 5:1, 10:1 .................... rozmery na výkrese sú zväčšené proti realite
Mierka sa uvádza v rohovej pečiatke výkresu vpravo dole.
- rohová pečiatka výkresu – sú na nej identifikačné údaje výkresu – napr. názov súčiastky, mierka,
kto-kedy ju nakreslil, schválil, zmenil. Údaje o povrchu, rozmeroch výrobku, metóde zobrazovania,
tolerancii výroby (s akou presnosťou má byť výrobok vyrobený). Jej tvar a obsah určujú normy STN.
vzorová rohová pečiatka:
- my celú rohovú pečiatku na výkres kresliť nebudeme, ale vpravo dole na výkrese uvediete údaje:
napr.
Názov :
Príruba B7x
Mierka :
M 1:1 / alebo M 1:2 /
Kreslil :
Jana Kramáriková, 7.B
Dátum :
12. 2. 2011
- nasleduje vzor technického výkresu – tvar je podľa skice (len tu sú iné rozmery), ale vy uveďte
v projekte správne hodnoty.
ZŠ Piešťany, Holubyho 15
 Ing. Jozef Pollák
/ zdroj: vlastné nákresy, rohová pečiatka z Internetu /
Download

T-9 Technické kreslenie