27-29 Mayıs 2014
3. İSTANBUL
ULUSLARARASI
SU FORUMU
İKİNCİ
DUYURU
Mart 2014
İstanbul
DÜZENLEYENLER
ORMAN VE SU İŞLERİ
BAKANLIĞI
ULUSLARARASI İŞTİRAKÇİLER
TÜRKİYE SU
ENSTİTÜSÜ
ULUSAL İŞTİRAKÇİLER
İstanbul sizi çağırıyor...
Sevgili su dostları,
2009 yılında düzenlediğimiz 5. Dünya
Su
Forumu’nun
organizasyonu
sırasında
edindiğimiz
deneyim
ve bilgiye dayanarak Türkiye Su
Enstitüsü’nü (SUEN) kurmamızdan bu
yana iki verimli sene geçti. SUEN’de yeni
fikirler geliştirmek, araştırma yapmak,
bilgi paylaşmak ve yerel, bölgesel ve
ulusal su politikalarını yönlendirmek
için hevesle çalışan küçük, ancak genç ve enerjik bir ekibimiz
var. Politika geliştirme, araştırma, ortak projeler ve eğitim
faaliyetlerinin yanında SUEN, her üç yılda bir düzenlenen
İstanbul Uluslararası Su Forumu’nun da organizasyonunu
yürütüyor. Bu yıl da Mayıs ayında 3. İstanbul Uluslararası
Su Forumu’nu düzenleyeceğimizi duyurmaktan mutluluk
duyuyoruz.
Bu üçüncü Forum, Su Güvenliği ve Suyun Yasal Yönleri
olmak üzere iki çok önemli konuyu ele alacak. Bilindiği gibi
su ekonomik kalkınma, çevre ve insan sağlığı için merkezi
olduğundan, su güvenliği küresel olarak hepimiz için büyük
ve karmaşık zorluklar teşkil ediyor. Gıda güvenliği, enerji
güvenliği ve ekosistemler hep suya dayanıyor. Bu sebeple
su üzerinde verilen kararların suyun bu üç alandaki
rolünü dikkate alması ve bütünleştirici olması gerekiyor.
Bunun yanında, artan nüfus, sanayileşme ve kaynakların
sürdürülemez kullanımı tatlı su kaynaklarımız üzerinde
baskı oluşturuyor. Bu tür baskılar iklim değişikliğinin etkileri
ile şiddetleniyor. Bu küresel konuların ele alınması disiplinler
arası işbirliği ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini
gerektiriyor.
Fırat-Dicle Havzası’nda yukarı kıyıdaş ülke olarak Türkiye,
su diplomasisi ve çatışmaların çözümü için bir merkez
konumunda. Bu sene, 3. İstanbul Uluslararası Su Forumu’nda
ayrıca sınıraşan su işbirliğini nasıl güçlendirebileceğimizi
ve uyuşmazlıkları çözümleme kapasitelerimizi nasıl
artırabileceğimizi de tartışacağız.
Bizler aynı zamanda 7. Dünya Su Forumu sürecini yakından
takip ediyor ve 2015 yılında Kore’de önemli girdiler sağlamayı
amaçlıyoruz.
Sürdürülebilirlik için 2015 sonrası yolu tanımlamanın
eşiğindeyken, gelin deneyimlerinizi getirin ve bu Mayıs
İstanbul’da dünyanın önde gelen su uzmanları ile birlikte
tartışmaya katılın. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız.
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
Su Güvenliği ve Suyun Hukuki Yönleri:
Risk ve zorluklarla yüzleşmek, fırsatları
yakalamak
Forum’a Genel Bakış
3. İstanbul Uluslararası Su Forumu, 27-29 Mayıs 2014
tarihlerinde T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı
Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) tarafından İstanbul’da
düzenlenecektir. Forum’da öncelikli olarak “Su Güvenliği”
ve “Suyun Hukuki Yönleri” ele alınacaktır.
Su güvenliği geçim kaynaklarının korunması, insanların
refahı, sosyo-ekonomik kalkınma, su kirliliğinin
önlenmesi, ekosistemlerin korunması ile barış ve siyasi
istikrar ortamının sağlanması için gereklidir1. Gıda
ve enerji güvenliğinin yanında, insan refahı için su ve
insan hakkı olarak su ve hıfzıssıhha, üzerinde en çok
tartışılan konulardır. Aynı şekilde, ekosistemler küresel
su döngüsünün geçiş yolları, filtreleri ve depolama
sistemleridir. Tüm tatlı suların nihayetinde sağlıklı işleyen
ekosistemlere bağlı olduğu gerçeği, ekosistemleri de su
güvenliğinin yadsınamaz bileşenleri yapmaktadır.
3. İstanbul Uluslararası Su Forumu, Birleşmiş Milletler
Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’ne geçiş sürecinde küresel su güvenliği
konularına yanıtlar arayacak, su ile ilgili risk ve zorlukları
bertaraf edecek araç ve mekanizmaları tartışmaya
açacaktır. Bunun yanısıra su ve hıfzıssıhha hakkı, ulusal
su kanunları, sınıraşan sularda işbirliği ve su kaynaklarının
korunmasının hukuki yönleri de ele alınacaktır.
1
Bu belirtilen konular, “Su Güvenliği” (G oturumları)
ve “Suyun Hukuki Yönleri” (H oturumları) ana tema
başlıkları altında düzenlenecek sekiz tematik oturumda
tartışılacaktır. Oturumlar bir moderatör ve önde gelen
uluslararası su uzmanlarının katılımıyla 105 dakikalık
paneller halinde düzenlenecektir. Oturum sonlarındaki
soru-cevap bölümünde dinleyiciler de tartışmaya katılma
fırsatına sahip olacaktır.
Forum’da tematik oturumların yanı sıra, yan etkinlikler
ile çeşitli su kuruluşları ve firmalarının faaliyet, hizmet ve
ürünlerini tanıtacakları bir Su Fuarı düzenlenecektir.
3. İstanbul Uluslararası Su Forumu su uzmanları,
akademisyenler, bilim insanları, kamu kurumları,
uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel
sektör temsilcilerini ağırlayacaktır.
Katılımcılar su sektöründeki diğer meslektaşları ile farklı
yaklaşım ve deneyimleri yüz yüze paylaşma, hükümet
yetkilileri ve iş ortakları ile görüşme ve yeni teknolojiler
hakkında araştırmacı ve uzmanlardan bilgi alma imkânı
bulacaklardır.
Forum’a katılım ücretsizdir. Katılımcıların online kayıt
olması gereklidir. Daha fazla bilgi ve kayıt için lütfen
www.iusf.org.tr adresini ziyaret ediniz.
UN Water, 2013, Water Security & the Global Water Agenda, A UN-Water Analytical Brief, Birleşmiş Milletler Üniversitesi
Su Güvenliği
/
an
ist
a
ad Z
/As
11
0
2
idi
Su kıtlığı ve yönetişim eksikliği sonucunda, dünya genelinde
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları su güvenliğini
politikalarının odak noktası haline getirmiştir. Artan dünya
nüfusu, küreselleşen pazarlar, sürdürülebilir olmayan
su tüketimi alışkanlıkları ve iklim değişikliğinin sonuçları,
kullanılabilir tatlı su kaynaklarının üzerinde baskı oluşturmakta,
bu nedenle temel insan ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik
kalkınma ve çevre için yeterli ve uygun kalitede suya erişim
zorlaşmaktadır. Su, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’nde enerji,
gıda güvenliği ve tüm diğer ilgili alanlarda değerlendirilmeli ve kalkınma
hedeflerine entegre edilmelidir2.
©
U
NIC
EF
Pa
k
2
Oturum G.1.
SU YÖNETİŞİMİNİN FARKLI
SEVİYELERDE VE BÖLGELERDE
UYGULANABİLİRLİĞİ
2013 Stockholm Bildirisi, Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü (SIWI)
Oturum G.2.
SU-GIDA-ENERJİ-EKOLOJİ BAĞINTISI:
ETKİLEŞİM NASIL SAĞLANIR
Moderatör: Doğan ALTINBİLEK, Uluslararası Su
Kaynakları Birliği (IWRA)
Su, gıda ve enerji güvenliği birbirine ayrılmaz
biçimde bağlıdır. Ancak bu gerçek hakkındaki
farkındalık yeterli düzeyde değildir. Su, gıda ve enerji
politikaları büyük ölçüde birbirinden ayrı olarak
geliştirilmekte ve bütüncül olmayan yaklaşımlarla
kalıcı bir çözüm elde edilememektedir. Ayrıca bu
bağıntıda, ekosistem hizmetlerine gereken önem
verilmemektedir. Sürdürülebilir kalkınma 21.
yüzyılın en önemli meselelerindendir. Bu nedenle
ekolojik güvenlik, bağıntı yaklaşımının dördüncü
ayağı olarak kabul edilmelidir. Buna göre, 2015
sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi bütüncül
bir yaklaşım benimsemeli ve sektörler arasındaki
etkileşimlerin belirlenen hedeflere entegre
edilmesini sağlamalıdır. Bu oturumda öncelikle sugıda-enerji-ekoloji arasındaki bağlantılar, karşılıklı
bağımlılıklar ve ödünleşimler üzerinde durulacak
ve bütüncül politika ve yönetişim stratejilerinin
sağlanması önündeki engeller belirlenecektir.
Açılış Konuşmacısı: Aziza AKHMOUCH, Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Moderatör: Benedito BRAGA, Dünya Su Konseyi
Su yönetişimi temel olarak suyun sürdürülebilir
bir şekilde temin edilmesi için uygulanan sistem
ve mekanizmalar bütünüdür. Su yönetiminde rol
alan farklı aktörlerin çok katmanlı etkileşimlerini
dikkate alan iyi yönetişim kavramı sayesinde,
suyun iyi yönetilmesi ve sosyo-ekonomik kalkınma
arasındaki ilişki daha anlaşılır hale gelmiştir.
Günümüzde suyla ilgili problemlerin su kıtlığı
yanında yanlış yönetişim ve yetersiz finansmandan
kaynaklandığını düşünen uzmanların sayısı hiç de
az değildir. Bu oturumda su yönetişimi kavramı;
sektörlerarası planlama ve koordinasyon, mevzuat,
suya erişim hakkı, su tahsisi, fiyatlandırma, yönetim
ve karar alma süreçlerine katılım bağlamında geniş
bir kapsamda tartışılacaktır.
Panelistler:
Henning BJORNLUND, Güney Avustralya Üniversitesi
Ngai Weng CHAN, Çin Bilimler Akademisi
İpek ERZİ, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
James NICKUM, Water International
Mustafa ÖZTÜRK, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı*
Açılış Konuşmacısı: Lütfi AKCA, T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Panelistler:
Masum BURAK, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü (TAGEM)*
Ximing CAI, University of Illinois at Urbana-Champaign,
ABD
Karin KRCHNAK, WWF-ABD*
Ali Ünal ŞORMAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
* Bu duyurunun yayımı tarihi itibariyle, bazı konuşmacılar henüz teyit edilmemiştir.
Daha fazla ve güncel bilgiye www.iusf.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Oturum G.3.
KAYNAK YÖNETİMİNDEN KENTSEL
SU YÖNETİMİNE DOĞRU: YENİ
PARADİGMALAR
Günümüzde dünya nüfusunun yarısına yakını
kentlerde yaşamaktadır. Artan su talebi sınırlı
su kaynakları üzerinde baskı oluşturan ana
unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu talebin 2050
yılında şimdikinin iki katına çıkması beklenmektedir.
Su kalitesi ve miktarı üzerinde oluşan bu baskı,
atıksu ve yağmur suyu yönetiminin yetersiz olması
ve eskiyen altyapılar nedeniyle kentlerde daha da
artmaktadır. Entegre Kentsel Su Yönetimi, hem
insani hem de ekolojik su ihtiyacının sürdürülebilir
olarak temin edilmesini hedefler. Paydaşları
bir araya getirerek, şehirleşmeyi ve havza
yönetimini ortak bir platformda buluşturan bu
kavram, sürdürülebilir şehirlerin planlanmasında
vazgeçilmez bir unsurdur. Bu oturumda, kentsel
su yönetiminde paydaşların rol ve sorumlulukları
ele alınacak, ekstrem hava koşullarının risklerini
azaltmak ve şehirlerdeki su döngüsü açığını
kapatmak için sürdürülebilir ve elverişli kentsel
altyapıların nasıl uygulanabileceği tartışılacaktır.
Moderatör: Tom SOO, Uluslararası Su Kaynakları Birliği
(IWRA)
Açılış Konuşmacısı: Mark REDWOOD, Uluslararası
Kalkınma Araştırmaları Merkezi (IDRC)
Oturum G.4.
İKLİM: NE DEĞİŞTİ?
İklim değişikliği su kaynakları üzerinde belirgin
olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bilim insanları günümüz dünyasındaki tüketim alışkanlıkları ve üretim metotlarının atmosferik düzensizliklere neden
olduğunu ortaya koymaktadır. Yağış rejimindeki
değişiklikler yalnızca su kaynaklarını değil, aynı zamanda ülkelerin gıda güvenliğini de tehdit etmektedir. Milyonlarca insan iklim değişikliğinin etkilerine
karşı savunmasızdır. Sürdürülebilir bir su yönetimi
için ekstrem meteorolojik olaylara karşı bazı stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle geleceğe dair senaryoların belirlenmesinde faydalı ve
gelişmiş metodolojiler tartışılmalıdır. Bu oturumda
“İklimde ne değişti?”, “Gerçekleştirilen uygulamalardan ne elde edildi?”, “Adaptasyon mu, azaltma
mı?” gibi temel sorulara cevaplar aranacaktır.
Moderatör: Mark REDWOOD, Uluslararası Kalkınma
Araştırmaları Merkezi (IDRC)
Açılış Konuşmacısı: Zekai ŞEN, İstanbul Teknik
Üniversitesi
Panelistler:
İsmail GÜNEŞ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü*
Kun-Yeun HAN, Ulusal Kyungpook Üniversitesi, Kore
Giuseppe ROSSI, Catania Üniversitesi (UNICT), İtalya
Paula SILVA, CH2M HILL, Meksika
Kaoru TAKARA, Kyoto Üniversitesi, Japonya
Panelistler:
Torkil Jønch CLAUSEN, DHI Group
Azime TEZER, İstanbul Teknik Üniversitesi
İzzet ÖZTÜRK, İstanbul Teknik Üniversitesi
Jun XIA, Çin Bilimler Akademisi
İstanbul, bir su ve tarih şehri
Avrupa ile Asya kıtalarını ve kültürlerini birleştiren
Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul, Roma, Bizans ve
Osmanlı İmparatorluklarının başkentliğini yapmıştır.
Son olarak Yenikapı’da
ortaya
çıkarılan
kalıntılar ile
İstanbul’un 8,500 yıldan uzun bir süre dünya tarihinin
odak noktası olduğu anlaşılmıştır.
Dünyaca ünlü İstanbul Boğazı, Karadeniz’i Marmara
Denizi’ne bağlayan ve uluslararası denizcilik için kullanılan
dünyanın en dar boğazıdır. Boğaz’ın iki yakasını iki asma
köprü birbirine bağlar. Boğaziçi özellikle tarihi yalılarıyla
ünlüdür. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı,
Çırağan Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Kız Kulesi,
Galata Kulesi, Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı gibi kenti
simgeleyen sayısız anıtsal yapı kentin kıyılarını ve
tepelerini süsler.
Günümüz İstanbul’u farklı kültürlerin eşşiz bir
mozaiğini sunan modern bir metropoldür.
Tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra,
modern otelleri, seçkin restoranları,
gece klüpleri, çarşıları ve dükkanları
ile İstanbul toplantılar, konferanslar
ve kongreler için mükemmel bir
şehirdir.
Suyun
r
De
8/
au
kL
ric
Hukuki Yönleri
Suya erişim için rekabetin büyüdüğü ve anlaşmazlık
riskini arttırdığı günümüz koşullarında, su yönetimi,
su kaynaklarının korunması, adil dağıtımı ve su
alanında işbirliğinin güçlendirilmesi daha da önem
kazanmaktadır. Ulusal ve uluslararası su hukuku,
su kaynaklarının iyi yönetimini sağlamak, su ile ilgili
anlaşmazlıkları önlemek ve gidermek amacıyla devletler
ve uluslararası toplum için mevcut araçlardandır.
©
flic
k
r/2
00
Oturum H.1.
ULUSLARARASI SU HUKUKUNDA SU
KAYNAKLARININ KORUNMASI
Çevresel problemlere uluslararası çözüm arayışları
1970’lerde başlamış ve bu doğrultuda büyümenin
kontrol altına alınmasıyla problemlerin azaltılacağını öngören raporlar hazırlanmıştır. İlerleyen yıllarda, sorunların çözümüne ve insan-doğa-kalkınma
önceliklerinin belirlenmesine yönelik ortak bir
anlayış geliştirilmesi için küresel ölçekte pek çok
toplantı gerçekleştirilmiş, enstrümanlar üretilmiştir. “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı ilk kez Rio
Zirvesi’nde (1992) çözüm olarak açıklanmış, 2012
yılında ise bu yaklaşım “Yeşil Ekonomi” olarak güncellenmiştir. Bununla birlikte “kirleten öder”, “kullanan öder”, “kirliliğin kaynağında önlenmesi” gibi
uluslararası ilkeler de çevre ve su hukukunun ana
eksenini oluşturmuştur. Bu oturum ile geçmişten
günümüze su kaynaklarının korunması alanında
yapılan hukuki çalışmaların analiz edilmesi, mevcut mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesi için
devletlerin ve uluslararası toplumun sorumluluklarının tartışılması hedeflenmektedir.
Moderatör: Jean-François DONZIER, Uluslararası
Havza Organizasyonları Ağı (INBO)
Açılış Konuşmacısı: Alice AURELI, UNESCO*
Panelistler:
Oturum H.2.
SINIRAŞAN SULAR VE İŞBİRLİĞİ
Uluslararası su hukuku, sınıraşan su kaynaklarının
kullanımı, yönetimi ve korunmasına yönelik bir
çerçeve sağlamakta ve bu alanlarda uluslararası
topluma işbirliği için hukuki bir perspektif
sunmaktadır. Sınıraşan suların ulaşım dışı
amaçlarla kullanımını düzenleyen norm ve ilkelerin
kodifikasyonunda ve kıyıdaş ülkeler arasında işbirliği
mekanizmalarının oluşturulmasında 1970’lerden
bu yana önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak
bu norm, ilke ve mekanizmaların tartışılmasına
ve detaylı olarak değerlendirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu oturumda su hukuku ve politikası
uzmanlarının katılımıyla gelişme aşamasında olan
bir hukuk dalı olarak sınıraşan sular hukuku ve
ilkeleri tartışmaya açılacaktır.
Moderatör: İlter TURAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Açılış Konuşmacısı: Yaşar YAKIŞ, T.C. Dışişleri Eski
Bakanı
Panelistler:
Altay ALTINÖRS, T.C. Dışişleri Bakanlığı
Stefano BURCHI, Uluslararası Su Hukuku Birliği (AIDA)
Gabriel ECKSTEIN, Texas A&M Üniversitesi, ABD
Lillian Del Castillo-LABORDE, Buenos Aires
Üniversitesi, Arjantin
Raya Marina STEPHAN, Su Hukuku Uzmanı, Fransa
Carl BRUCH, Çevre Hukuku Enstitüsü, ABD
Karin KRCHNAK, WWF-ABD*
Raya Marina STEPHAN, Su Hukuku Uzmanı, Fransa
* Bu duyurunun yayımı tarihi itibariyle, bazı konuşmacılar henüz teyit edilmemiştir.
Daha fazla ve güncel bilgiye www.iusf.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Oturum H.3.
ULUSAL SU HUKUKU: MUKAYESELİ
BAKIŞ
Ülkeler sınırlı olan su kaynaklarının nicel ve
nitel varlığını korumak, idame ettirmek ve adil
dağılımını sağlamak üzere yasal düzenlemeler
yapmaktadır. Bu oturumda ulusal su hukukunun
kapsamı ve esasları, kaynakları, yerel ve bölgesel
düzeydeki yansımaları ile etkin bir su yönetimi
için hukuki yaptırımların rolü değerlendirilecektir.
Farklı ülkelerin ulusal su mevzuatı örnekleri ele
alınacak, bunların güçlü yönleri ile uygulama
sürecinde karşılaşılan zorluklar ortaya konulacak
ve ulusal uygulamalar arasında bir karşılaştırma
yapılacaktır.
Moderatör: Aslıhan KERÇ, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)
Açılış Konuşmacısı: Stefano BURCHI, Uluslararası Su
Hukuku Birliği (AIDA)
Panelistler:
Emmanuel M. AKPABIO, UYO Üniversitesi, Nijerya
Hüseyin GÖKÇEKUŞ, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC
Naim HAIE, Minho Üniversitesi, Portekiz
Patrick LAVARDE, Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma
Bakanlığı, Fransa
Hasan Zuhuri SARIKAYA, Uluslararası Saraybosna
Üniversitesi, Bosna Hersek
Oturum H.4.
SU VE HIFZISSIHHA HAKKI
Su hakkı geçtiğimiz on yılda uluslararası toplumda
geniş kabul görmüştür. Kasım 2002’de BM
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi,
15 Numaralı Genel Yorum ile su hakkını kabul
etmiştir. Yorumun ilk maddesinde “Bir insan hakkı
olarak su hakkı, insanlık onuruna uygun bir hayat
sürdürülebilmesi için zaruridir. Ayrıca bu hak,
diğer insan haklarının gerçekleştirilmesi için bir
önkoşuldur.” ifadesine yer verilmiştir. 28 Temmuz
2010 tarihinde, BM Genel Kurulu A/RES/64/292
sayılı kararı ile su ve hıfzıssıhha hakkını tanımıştır.
Buna rağmen su hakkı tanımında yer alan yeterlilik,
güvenilirlik, fiziki ve ekonomik olarak erişilebilirlik
gibi kavramların tanımı üzerinde genel bir
mutabakat mevcut değildir. Bu oturum söz konusu
kavramların tanımlanmasına, su ve hıfzıssıhha
hakkı için hukuki ve uygulamaya yönelik temellerin
değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.
Moderatör: Patrick LAVARDE, Ekoloji ve Sürdürülebilir
Kalkınma Bakanlığı, Fransa
Açılış Konuşmacısı: Lillian del Castillo LABORDE,
Buenos Aires Üniversitesi, Arjantin
Panelistler:
Aynur AYDIN, İstanbul Üniversitesi
Gabriel ECKSTEIN, Texas A&M Üniversitesi, ABD
Naim HAIE, Minho Üniversitesi, Portekiz
Bülent SELEK, Devlet Su İşleri (DSİ)
Forum Mekanı: Haliç Kongr
İstanbul’un kalbi Haliç’te bulunan Haliç Kongre Merkezi, eşsiz bir İstanbul manzarasına
hâkimdir. Bu mekân, 2009 yılında 5. Dünya Su Forumu’na ev sahipliği
yapmıştır.
157,000 m2’lik kongre merkezi büyük ve özel etkinliklerin ihtiyacına kolayca cevap verebilecek özelliktedir. Helikopter pisti, 1 km uzunluğunda
iskele ve otoparka sahip olan mekâna
hava, deniz ve kara yoluyla ulaşılabilir.
Yakın mesafede bulunan Taksim
(şehir merkezi), Eminönü, Aksaray ve havaalanı çevresindeki
pek çok otelden kongre merkezine kolayca ulaşmak
mümkündür.
Ayrıntılı bilgi için:
www.haliccc.com
eM
erk
ezi
27-29 Mayıs 2014
3. İstanbul Uluslararası Su Forumu
İstanbul
Program
1. GÜN | 27 Mayıs
SABAH
ÖĞLEDEN
SONRA
Kayıt
Açılış Seremonisi
Açılış Konuşmaları
Açılış Oturumu: “Su Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”
İstanbul Su Mutabakatı Paneli
2. GÜN | 28 Mayıs
SABAH
ÖĞLEDEN
SONRA
Su Yönetişiminin Farklı Seviyelerde
ve Bölgelerde Uygulanabilirliği
Uluslararası Su Hukukunda Su
Kaynaklarının Korunması
Su-Gıda-Enerji-Ekoloji Bağıntısı:
Etkileşim Nasıl Sağlanır
Sınıraşan Sular ve İşbirliği
Kaynak Yönetiminden Kentsel Su
Yönetimine Doğru: Yeni Paradigmalar
Ulusal Su Hukuku: Mukayeseli Bakış
İklim: Ne Değişti?
Su ve Hıfzıssıhha Hakkı
3. GÜN | 29 Mayıs
Su Güvenliği Kapanış Oturumu
SABAH
Suyun Hukuki Yönleri Kapanış Oturumu
Kapanış
Ö. SONRA
Teknik Gezi
* Programda değişiklikler olabilir.
İletişim:
Libadiye Cad. No: 54 Küçükçamlıca - Üsküdar 34696 İstanbul
Tel: 0216 325 4 992 | Faks: 0216 428 0 992
E-posta: [email protected] | Web: www.suen.gov.tr
www.iusf.org.tr
Download

Duyurular İkinci Duyuru - 3. İstanbul Uluslararası Su Forumu