Jastrzębie-Zdrój
Nakład: 25 000
www.jasnet.pl
ISSN 2082 - 5927
Nasza Sonda
Czy w Jastrzębiu panuje
znieczulica społeczna?
A. Nie, każdy jest gotowy
nieść pomoc innym
B. Tak, ludziom jest to obojętne
C. Tak, ludzie się boją
D. Tak, ludzie nie wierzą
w skuteczność pomocy
E. Tak, z innych powodów
2
Pełna chata
4
"Szkoda życia i zdrowia” 5
„Nie trzeba palić opon” 6
8
Zaczęło się od baru…
W cieniu husarskich
skrzydeł…
8
9
Sport
11
Ogłoszenia
Chłopiec do bicia?
27 września 2013/18 (82)
Dwutygodnik Informacyjny
widowisko muzyczne
KAZ BYCH BYŁ
SALA WIDOWISKOWA
MOK W ŻORACH
GODZ. 18.00
WSTĘP WOLNY
więcej na www.jasnet.pl i na str. 7
A(12%) B(21%) C(45%) D(12%) E(10%)
20 lat na rynku usług finansowych.
Nie przepłacaj za taką samą pożyczkę.
Porównaj koszty.
Pożyczki na miesiąc
do 1000 zł
NATYCHMIASTOWA WYPŁATA
BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH
Jastrzębie, ul. Wrzosowa 12a
tel. 32 4711 802, 32 4737 541
WYTNIJ KUPON
lub ZRÓB ZDJĘCIE
i pokaż kasjerowi
a kupisz
FILET-O-FISH
za jedyne 6,00zł
Jastrzębie-Zdrój
al. Piłsudskiego 37
Oferta ważna tylko w restauracji
McDonald’s w Jastrzębiu-Zdroju
do 30.11.2013. Oferta nie łączy
się z innymi promocjami
w restauracjach McDonald’s.
©2013 McDonald’s Corporation
Jesienna
Promocja
Wyprzedaż
biżuterii
1gr od 150zł
strona 5
Nowy HYUNDAI IX35
JUŻ W SALONIE
Już teraz poznaj nowe oblicze!!!
SZE
NAJLEP CJE
PROMOZĘBSKICH
JASTR SKLEPÓW
FIRM I
SALON SPRZEDAŻY HYUNDAI
SALON SPRZEDAŻY HYUNDAI
Studzienice/k Pszczyny, ul. Jaskółek 21 Tychy, ul. Katowicka 35
Tel/fax (032) 326 39 90;91
Tel/fax (032) 326 22 89;90
[email protected]
[email protected]
www.witpol-auto.pl
JasNet.pl
2
wrzesień 2013
publicystyka
www.JasNet.pl
Chłopiec do bicia?
Reklama
Producent Mebli Tapicerowanych
Grzegorz
MEBLE
RATY!
KOMPLETY WYPOCZYNKOWE
ZESTAWY MŁODZIEŻOWE
ŁOŻA SYPIALNIANE
NAROŻNIKI
WERSALKI
KRZESŁA
FOTELE
STOŁY
SOFY
Wykonujemy meble tapicerowane, według wzorów przedstawionych w ofercie, jak również podejmujemy się
zleceń indywidualnych od projektu aż po jego wykonanie w szerokiej gamie materiałów obiciowych.
Zapraszamy do obejrzenia naszych ekspozycji. Zapewniamy transport na terenie miasta.
Reklama
TAPICERSTWO SAMOCHODOWE
SKUP STARYCH
KOMPLEKSOWA WYMIANA
TAPICERKI
DROBNE NAPRAWY
NAPRAWA FOTELI
KIEROWNICE
PODSUFITKI
MIESZKI
BOCZKI
GAŁKI
ul. Świerczewskiego 174, 44-336 Jastrzębie-Zdrój, tel. 602-657-699
www.grzegorzmeble.pl
SAMOCHODÓW
do 4 000zł
www.gazeta.JasNet.pl
informacje
Odwołają Tarasiewicza?
Radni z Klubu Prawo i Sprawiedliwoœæ nie chc¹, aby Janusz Tarasiewicz nadal pe³ni³ funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. £ukasz Kasza, przewodnicz¹cy Klubu, poinformowa³ o cofniêciu rekomendacji klubowej dla radnego Tarasiewicza, co do dalszego pe³nienia
przez niego tej funkcji. „Jest to
o tyle zrozumia³e, ¿e pan radny nie
jest ju¿ cz³onkiem naszego Klubu”
- mówi³. Pismo w tej sprawie zosta³o wystosowane do przewodnicz¹cego Rady Miasta. Tadeusz
S³awik stwierdzi³, ¿e jest zobligowany do przed³o¿enia RM uchwa³y
o odwo³ania radnego Tarasiewicza
ze stanowiska zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji. „G³osowanie
nad tym odbêdzie siê podczas sesji paŸdziernikowej. W ¿adnym
wypadku nie bêdê zwraca³ siê
o wykluczenie pana radnego ze
sk³adu osobowego Komisji”. Zapytany, czy Klub PIS ma ju¿ kandyda-
Minister
w Jastrzębiu
ta na zastêpcê przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej powiedzia³, ¿e
za wczeœnie o tym mówiæ.
Janusz Tarasiewicz odniós³ siê
do zaistnia³ej sytuacji: „Oczywiste
jest to, ¿e kilka rzetelnych kontroli,
które równie¿ przeprowadza³em,
by³y niektórym nie po myœli i zapewne to ma wp³yw na cofniêcie mi
rekomendacji. Poza tym s¹dzê, ¿e
mamy do czynienia z zagrywkami
pana Andrzeja Matusiaka, który
zachowuje siê niczym pierwszy
sekretarz minionego systemu. Dla
mnie nazwa partii Prawo i Sprawiedliwoœæ zobowi¹zuje do przestrzegania prawa i bycia sprawiedliwym. Niestety, o jastrzêbskiej
strukturze PIS, pod szefostwem
obecnego lidera, nie mo¿na mówiæ
o tych wartoœciach”.
Teraz od radnych zale¿y czy Janusz Tarasiewicz zostanie odwo³any z zajmowanej funkcji.
Zginęli w pożarze
23 wrzeœnia, nad ranem ok. godziny 6 rano dosz³o do tragedii.
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna otrzyma³a informacjê o po¿arze w jednym z mieszkañ, znajduj¹cych siê
w budynku socjalnym przy ul. Stodo³y - na parterze. „Natychmiast
zadysponowano tam cztery zespo³y PSP i zespó³ ratownictwa
medycznego. Po przyjeŸdzie na
miejsce w lokalu znaleziono cztery osoby nie daj¹ce oznak ¿ycia.
Mimo podjêtej reanimacji lekarz
ratownictwa medycznego stwierdzi³ ich zgon. Do tej pory to¿samoœæ ofiar jest nieznana. Na chwilê obecn¹ nie s¹ znane tak¿e przy-
czyny po¿aru. Oficerowie PSP
i Policji zajmuj¹ siê ich ustaleniem”
- mówi komendant PSP Edward
Deberny.
Jak informuje Komenda Miejska Policji: „Ofiarami tego tragicznego zdarzenia okaza³y siê dwie
mieszkaj¹ce pod tym adresem
osoby: 45-letnia kobieta oraz 38letni mê¿czyzna, a tak¿e ich 22-letnia s¹siadka i 31-letni s¹siad. Na
miejscu, pod nadzorem prokuratora policjanci ca³y czas prowadz¹
czynnoœci, zmierzaj¹ce do wyjaœnienia przyczyn i okolicznoœci
zdarzenia”.
Koleją do Katowic
Jest szansa na uruchomienie linii kolejowej na trasie Jastrzêbie –
Paw³owice – ¯ory – Katowice. Tak
przynajmniej uwa¿a przewodnicz¹cy Rady Miasta Tadeusz S³awik
(PiS), który poinformowa³, ¿e w jastrzêbskim magistracie dosz³o do
spotkania w tej sprawie. Wziêli
w nim udzia³ samorz¹dowcy z Jastrzêbia, ¯or i Paw³owic. „Zarówno
wójt Damian Galusek, prezydent
Waldemar Socha i ja jesteœmy zdeterminowani, aby podj¹æ wszelkie
dzia³ania zmierzaj¹ce do uruchomiania kolei. Samorz¹dowcy z na-
szych miast pracuj¹ nad listem
intencyjnym w tej sprawie, który
zapewne zostanie podpisany
w paŸdzierniku. Nastêpnym krokiem powinno byæ zwrócenie siê
do ministerstwa transportu ze
stosownym wnioskiem oraz do
marsza³ka województwa œl¹skiego w sprawie dofinansowania tego przedsiêwziêcia” - wyjaœnia Tadeusz S³awik. Przewodnicz¹cy dodaje, ¿e uruchomienia linii kolejowej do Katowic ma sens pod warunkiem, ¿e czas podró¿y nie bêdzie d³u¿szy ni¿ 60 minut.
16 wrzeœnia, Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas z³o¿y³a wizytê
w Jastrzêbiu. Spotkanie odby³o siê z inicjatywy pos³a Krzysztofa Gadowskiego
i wziêli w nim udzia³ przedstawiciele miejskiej kadry zarz¹dzaj¹cej oœwiat¹.
G³ównym tematem spotkania by³o rozpoczêcie nauki w szkole przez dzieci
6-letnie oraz zapewnienie miejsc w przedszkolach wszystkim potrzebuj¹cym: od
1 wrzeœnia 2017 r. - dla dzieci 3-letnich i od
1 wrzeœnia 2015 r. - dla dzieci 4-letnich.
Minister odnios³a siê równie¿ do zajêæ dodatkowych w przedszkolach. „Nie ma powodów, ¿eby ograniczaæ zajêcia dodatkowe dla dzieci w przedszkolach. Rz¹d przewidzia³ œrodki finansowe na ich op³acenie”
- powiedzia³a.
W swoim wyst¹pieniu Krystyna Szumilas skupi³a siê na technicznych i finansowych szczegó³ach poruszanych tematów. Odnios³a siê równie¿ do trwaj¹cych
kontrowersji w sprawie obowi¹zku szkolnego dla wszystkich 6-latków (od 2015r).
Minister argumentowa³a, ¿e jest to najlepszy wiek na rozpoczêcie nauki, który
sprzyja rozwojowi dziecka, co potwierdzaj¹ przeprowadzone badania naukowe.
Na pytanie, czy polskie szko³y s¹ przygotowane do w³aœciwego zajêcia siê 6-latkami i czy przeznaczone na to pieni¹dze
nie zostan¹ zmarnowane, minister zapewni³a, ¿e polska szko³a rozwinê³a siê
w ostatnim czasie i kszta³ci na co raz lepszym poziomie oraz ma nowe oblicze. Nauczyciele s¹ przygotowani do wprowadzania nowoczesnych metod nauczania.
Uzna³a, ¿e dotychczasowe metody sprawdzaj¹ce efektywnoœæ nauczania s¹ wystarczaj¹ce.
Poseł na moście
Niedokoñczony, feralny most w Mszanie, przy autostradzie A1, by³ powodem
przyjazdu pos³a na Sejm RP Jerzego Szmita, przewodnicz¹cy sta³ej Podkomisji ds.
Transportu Drogowego i Drogownictwa.
18 wrzeœnia pose³ spotka³ siê z przedstawicielami gminy Mszana i Œwierklany
oraz prezydentem Miasta Jastrzêbie,
w biurze pos³a Grzegorza Matusiaka (PiS).
Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej tu¿ przy moœcie, pose³ Jerzy Szmit
wyrazi³ swoj¹ g³êbok¹ dezaprobatê
w zwi¹zku z problemami wynik³ymi z budow¹ tego obiektu. Zarzuci³ rz¹dowi niepodejmowanie wystarczaj¹cych i skutecznych dzia³añ w tym temacie. Zobowi¹za³ siê do dalszego monitorowania tego
problemu w parlamencie. Zapytany o t¹
sprawê, kilka tygodni wczeœniej pose³
Krzysztof Gadowski (PO), odmówi³ swojego komentarza. Poinformowa³, ¿e z³o¿y³
interpelacjê w tej sprawie.
ADAM PSZENNIAK
AUTO-GAZ
MECHANIKA, KLIMATYZACJA, OGUMIENIE
Jastrzębie-Zdrój
ul. Rybnicka 1C
tel. 606 685 415
ZAPRASZAMY DO NOWO
OTWARTEGO PUNKTU!
Gogołowa, ul. Kręta 5A
tel. 793 667 702
Z TYM KUPONEM
10% RABATU
NA SERWIS OGUMIENIA
3
Internetowa autostrada
Reklama
Reklama
wrzesień 2013
Zakoñczy³y siê prace z budow¹ sieci szkieletowej, która umo¿liwi szerokopasmowy dostêp do Internetu, a wiêc szybkie korzystanie z niego przez wielu u¿ytkowników w tym samym czasie. Poprzez po³o¿enie specjalistycznego okablowania zosta³y zbudowane podwaliny pod wspólne korzystanie z Internetu przez ró¿ne instytucje, a tak¿e osoby prywatne. W tym celu po³o¿ono sieæ œwiat³owodow¹ o d³ugoœci ok. 24,5 km z ró¿nymi urz¹dzeniami wspomagaj¹cymi. Do sieci pod³¹czono 61 placówek miejskich.
Tego rodzaju po³¹czenie umo¿liwi szybki i bezproblemowy przep³yw danych miêdzy tymi jednostkami,
co poprawi ich pracê oraz obs³ugê mieszkañców. Projekt kosztowa³ 16,2 mln z³, z czego 10,7 mln z³ to
œrodki pozyskane ze Ÿróde³ zewnêtrznych.
Przewidziano mo¿liwoœæ korzystania z sieci przez indywidualnych mieszkañców. Jest to jednak sprawa przysz³oœci, poniewa¿ w tym celu nale¿y wy³oniæ operatorów oferuj¹cych tego rodzaju us³ugi. Jak
stwierdzi³ przedstawiciel wykonawcy sieci Andrzej Zaj¹c utrzyma ona dostêp do Internetu nawet wszystkich mieszkañców naraz i to z du¿ym zapasem.
Angielski dla przedszkolaków
Niezale¿na Inicjatywa Mieszkañców zwróci³a siê do prezydenta miasta z apelem, aby podj¹³ dzia³ania umo¿liwiaj¹ce wprowadzenie zajêæ jêzyka angielskiego dla dzieci przedszkolnych. NIM uzasadnia,
¿e wed³ug informacji znajduj¹cej siê na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, takie zajêcia s¹ mo¿liwe do zorganizowania.
„MEN podaje, ¿e „samorz¹dy otrzymaj¹ dotacjê, dziêki której bêd¹ mog³y op³acaæ dodatkowe zajêcia
– takie, jak np. lekcje jêzyka angielskiego”. W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy MEN przekazuje dotacjê „na
rekompensatê wp³ywów do gmin z tytu³u zmniejszonych op³at wnoszonych przez rodziców”. Kolejn¹
dotacjê przekazuje MEN na „na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym poszerzanie oferty przedszkoli (np. poprzez organizacjê zajêæ dodatkowych) oraz tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego”. Zgodnie z informacj¹ MEN „wiele samorz¹dów ju¿ zadeklarowa³o, ¿e udzieli wsparcia przedszkolom w zakresie organizacji i finansowania dodatkowych zajêæ dla dzieci. Wœród nich s¹ m.in. Warszawa, Œwinoujœcie czy gmina Paw³owice” – uzasadnia NIM.
Będzie nowa siłownia
Ruptawianie chc¹ si³owni na wolnym powietrzu. Takie zdanie wyrazili 12 wrzeœnia, podczas zebrania w sprawie przeznaczenia funduszu so³eckiego. Wprawdzie na zebranie przyby³o 12 mieszkañców,
ale nie mieli oni w¹tpliwoœci i jednomyœlnie zdecydowali, ¿e chc¹ u siebie si³owni na wolnym powietrzu.
Przyda³aby siê im równie¿ rozsuwana plandeka, która ochroni³aby przed deszczem jedn¹ ze œcian wiaty.
Przeg³osowane propozycje zostan¹ skierowane teraz do prezydenta miasta, który ma 7 dni, aby je
zatwierdziæ. So³tys Irena Zachraj podziêkowa³a obecnym na zebraniu przedstawicielom Niezale¿nej Inicjatywy Mieszkañców, za inicjatywê wprowadzenia funduszu so³eckiego w Jastrzêbiu. Zapewni³a, ¿e po
zamontowaniu si³owni, ka¿dy mo¿e czuæ siê zaproszony do korzystania z niej, nie tylko mieszkañcy
so³ectwa. „Zapraszamy rowerzystów, kijkowców i wszystkich, którzy odwiedzaj¹ Ruptawê” - mówi³a.
Pamięć Sybirakom
Pamiêæ Sybirakom! Takie przes³anie przyœwieca³o uczestnikom uroczystoœci na Cmentarzu Komunalnym w Ruptawie, którzy zgromadzili siê tam w dniu 17 wrzeœnia, aby uczciæ pamiêæ Polaków wywiezionych na Syberiê.
Ryszard Czernecki, prezes Ko³a Sybiraków w Jastrzêbiu-Zdroju przypomnia³ o tragedii tysiêcy Polaków wywiezionych na Wschód. Zwracaj¹c siê do m³odzie¿y mówi³: „Chcia³bym podziêkowaæ Wam,
m³odym, ¿e przyszliœcie mimo nie najlepszej aury. W tak¹ pogodê tak¿e nale¿y siê pamiêæ tym, którzy
oddali ¿ycie. Pamiêtajcie o historii, o tej polskiej przelanej krwi. Wa¿ne jest kultywowanie przesz³oœci
wraz umiejêtnoœci¹ wybaczenia. Nie pielêgnujmy w sobie chêci zemsty”.
Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ tych, którzy w czasie II Wojny Œwiatowej oddali ¿ycie za Ojczyznê. ¯o³nierze z 34 Dywizjonu Rakietowego Ochrony Powietrznej z Bytomia oddali salwê honorow¹. Ksiê¿a
Antoni Pudlik, Jan Raszyk i Marek Zientek odmówili modlitwê w intencji pomordowanych i wywiezionych na Syberiê. Uczniowie Gimnazjum nr 5 z Oddzia³ami Integracyjnymi przedstawili krótki program
z³o¿ony z wierszy o tematyce patriotycznej.
Wiêcej na www.jasnet.pl
4
wrzesień 2013
publicystyka
www.JasNet.pl
Pełna chata
Dla jastrzębskich
psiaków
Adam i Karol byli na pocz¹tku bardzo nieufni. Emil trafi³ do domu z powa¿n¹ wad¹ wzroku. Antoœ potrafi³ ca³ymi
godzinami kiwaæ siê jak osoba autystyczna, a Pawe³ nie uznawa³ ¿adnych granic. Gdyby ktoœ jeszcze zastanawia³ siê,
komu poœwiêcony jest ten opis, spieszymy z wyjaœnieniem, ¿e chodzi o rodzinê zastêpcz¹. A konkretnie t¹, która
mieszka niedaleko Jastrzêbia-Zdroju. O blaskach i cieniach pracy nad dzieæmi, o tym, ¿e bycie rodzicami zastêpczymi
to nie sielanka, i ¿e wszystko ma swój pocz¹tek i koniec opowiadaj¹ bohaterowie artyku³u – Magda i Teodor.
RODZICE ZASTÊPCZY
Decyzjê o tym, ¿eby zostaæ rodzicami zastêpczymi bohaterowie
artyku³u podjêli jednomyœlnie.
W praktyce oznacza³o to, ¿e nigdy
nie kalkulowali, czy bêdzie siê im
to op³acaæ. Nie prowadzili miêdzy
sob¹ wielogodzinnych rozmów na
ten temat. Nie bilansowali ewentualnych strat i zysków. Pierwszym krokiem na drodze do wymarzonego celu by³o trzymiesiêczne szkolenie. Dzisiaj zgodnie
podkreœlaj¹, ¿e w takich warsztatach powinni uczestniczyæ niemal
wszystkie m³ode ma³¿eñstwa.
A nie tylko te, których ambicj¹ jest
pe³nienie funkcji rodziny zastêpczej. Ale na tym nie koniec weryfikowania ich „rodzicielskich” kompetencji. „Musieliœmy odwiedziæ
psychiatrê, psychologa, lekarza
rodzinnego. Ja ponadto odby³am
sta¿ w zawodowej rodzinie zastêpczej. Ukoñczy³am tak¿e szereg specjalistycznych szkoleñ – od
udzielania pierwszej pomocy po
profilaktykê agresji u dzieci. Do
tego dochodzi jeszcze praca zawodowa mê¿a” – wylicza pani Magda.
ADAM I KAROL
Adam i Karol pojawili siê w ich domu jako pierwsi. Pan Teodor pamiêta ten dzieñ doskonale, bo nazajutrz przypada³a Barbórka, a on
mia³ odebraæ honorow¹ górnicz¹
szpadê. Jego ¿ona tak wspomina
tamten okres: „Na pocz¹tku by³a
straszna nieufnoœæ. Szczególnie
ze strony starszego Karola. Pamiêtam, ¿e ju¿ na pocz¹tku
oœwiadczy³, ¿e nie pójdzie do takich starych ludzi. Dzisiaj z mê¿em
œmiejemy siê z tamtych s³ów”.
STAŒ, SONIA, JAREK
W ostatni dzieñ roku szkolnego do
domu wprowadzaj¹ siê nowe
dzieci. Sonia, Jarek i najm³odszy 4-letni Staœ. O tym ostatnim pani
Magda powie póŸniej: „4-latek by³
strasznie zaniedbany. Skóra jak
pumeks, gnij¹ce paznokcie. Na pocz¹tku za³atwia³ siê tam, gdzie
sta³. I znowu zaczê³a siê metodyczna praca. Resetowanie tego, co
stanowi³o u ch³opca zbêdny balast. A co w wiêkszoœci wyniós³
z domu rodzinnego”. Ale ten trud –
tak¿e w tym przypadku – przyniós³
oczekiwany efekt. Dzieci znalaz³y
nowy, pe³en mi³oœci dom.
fot. sxc.hu
EMIL
Jako drugi w rodzinie zastêpczej
pojawi³ siê Emil. Ch³opiec ze
wzglêdu na zaniedbania rodziców
wymaga³ specjalistycznej operacji
oczu. W jednej z katowickich klinik
nad m³odym pacjentem czuwa rodzina zastêpcza – w rezultacie
tych „zabiegów” dziecko znajduje
nowych kochaj¹cych rodziców
Dwa miesi¹ce póŸniej pod opiekê
bohaterów artyku³u trafia kolejny
ch³opiec. Ale w jego przypadku by³
to zaledwie krótki, bo 5-miesiêczny epizod.
ANTEK, PAWE£, DAWID
PóŸniej w ich ¿yciu pojawi³a siê
trójka ch³opców. 1,5-roczny Antoœ,
5-letni Pawe³ i najstarszy Dawid –
11 lat. Kiedy pani Magda opowiada o Antku, machinalnie u¿ywa
s³owa „roœlinka”. „Ch³opiec by³ chory na astmê. Potrafi³ ca³ymi godzinami siedzieæ na pod³odze i kiwaæ siê. Na pocz¹tku m¹¿ kursowa³ tylko do apteki i z powrotem,
donosz¹c ca³e reklamówki lekarstw. Dopiero z czasem Antoœ od¿y³” – wspomina. Tak¿e drugi
ch³opców okaza³ siê wyzwaniem
dla nowych rodziców. Zaburzenia
emocjonalne, ataki agresji, k³opoty w szkole. „Praca w przypadku
takich dzieci to d³ugi i mozolny
proces. W ich rodzinnych domach
system wartoœci postawiony jest
zwykle na g³owie. Tym samym,
gdy pojawiaj¹ siê u nas, s¹ ju¿ zapisanymi kartkami. A my przyjmujemy ich z ca³ym dobrodziejstwem
inwentarza, z ca³ym baga¿em doœwiadczeñ” – t³umaczy pani Magda.
PE£NA CHATA
Na chwilê obecn¹ w rodzinie zastêpczej przebywa szóstka dzieci.
Jednym s³owem – pe³na chata.
A by³ przecie¿ moment, ¿e jastrzêbskie ma³¿eñstwo mia³o pod swoj¹ opiek¹ jeszcze wiêcej dzieci.
„Obchodziliœmy wtedy 3 razy pod
rz¹d komuniê i chrzciny. W te wakacje zaœ zrobi³em w sumie 4 tysi¹ce kilometrów. No, w koñcu
trzeba by³o zawieŸæ dzieciaki na
kolonie” – œmieje siê pan Teodor.
Na czym wiêc polega fenomen bohaterów artyku³u? Na powo³aniu?
Dobrej organizacji? A mo¿e chodzi
o finanse? „Chcemy pomóc jak najwiêkszej liczbie dzieci. Tak naprawdê szans¹ dla nich jest pe³en
mi³oœci i ciep³a dom. To jest najwa¿niejsze” – koñcz¹ zgodnie.
Ps. Imiona bohaterów artyku³u na
ich proœbê zosta³y zmienione.
Damian Maj
fot. £ukasz Parylak
W pi¹tek, 13 wrzeœnia, odby³ siê pierwszy festyn promuj¹cy jastrzêbskie schronisko dla zwierz¹t, organizowany przez wolontariuszy
fundacji Pro Animals. Choæ pogoda nie zachêca³a do spacerów, na festynie pojawi³y siê t³umy. A atrakcji by³o co niemiara.
Widzowie mieli okazjê podziwiaæ pokazy psiej tresury, w tym podstawy pos³uszeñstwa czy widowiskowe agility. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Jastrzêbia zaprezentowa³a dwa psy ratownicze.
Swoje pokazy da³ te¿ Jastrzêbski parkour oraz Rewia Taneczna Klips,
dzia³aj¹ca przy Miejskim Oœrodku Kultury w Jastrzêbiu Zdroju. Dzieci
licznie korzysta³y ze stanowiska plastycznego, gdzie bezp³atnie mog³y
skorzystaæ z malowania buziek czy innych atrakcji. Ale g³ównym tematem festynu, by³a promocja podopiecznych schroniska. Do adopcji
czworonogów zachêca³a Katarzyna Pisarska, autorka programu "Psie
adopcje". Dzielnie pomaga³ jej w tym jej pies Hacker, który sam zreszt¹
pochodzi z jastrzêbskiego schroniska. "To prawda, ¿e pies ze schroniska kocha bardziej"- przekonywa³a innych. Podczas festynu prowadzono zbiórkê koców, ko³der oraz innych niezbêdnych na zimê rzeczy.
Oprócz tego tworzono najd³u¿sz¹ smycz Jastrzêbia- ³¹cznie uda³o siê
zebraæ 163 metrów smyczy! Na festynie nie zabrak³o oczywiœcie samych czworonogów. Pocz¹wszy od tych adoptowanych ze schroniska,
na rasowych koñcz¹c. Ka¿dy chcia³ pochwaliæ siê swoim pupilem. Niektórzy przejechali kilkadziesi¹t kilometrów, ¿eby móc wesprzeæ w³aœnie Jastrzêbskie schronisko. Pojawili siê opiekunowie niewidomego
psa Borysa czy Kofiego, które mimo swoich problemów, znaleŸli nowe,
kochaj¹ce domy. Po wszystkich pokazach, przyszed³ czas na czêœæ artystyczn¹ festynu. Zaproszono zatem wszystkich do œrodka Domu
Zdrojowego, gdzie koncert dali: Maciej Gucik, Marta Podulka oraz Aicha
i Asteya. Na takie wystêpy warto by³o czekaæ do koñca! Na zakoñczenie
poczêstowano wszystkich tortem i jeszcze raz zaproszono do schroniska.
To by³ pierwszy tego typu festyn organizowany przez wolontariuszki. Po opiniach przyby³ych goœci, mo¿na stwierdziæ, ¿e by³o warto.
Tym bardziej, ¿e oprócz zebranych darów, w weekend do schroniska
przyby³o wielu ludzi,a kilka psów znalaz³o nowe domy. "Powiedzia³yœmy sobie, ¿e jeœli choæ jeden pies znajdzie dom, to by³o warto. Teraz
okaza³o siê, ¿e tych domów znalaz³o siê kilka. Dziêkujemy zatem wszystkim za przybycie i zaanga¿owanie siê w nasz festyn, a my zabieramy
siê za kolejne akcje, które w dalszym ci¹gu bêd¹ promowaæ naszych podopiecznych. Mamy nadziejê, ¿e o schronisku us³ysz¹ Pañstwo jeszcze
nie raz!."-mówi¹ organizatorki festynu.
Reklama
FIRANY
E
KURTKI I PŁASZCZ
E!
JESIENNO/ZIMOW
ATRAKCYJNE CENY
SZYCIE
SPRZEDAŻ
MODELOWANIE
FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
Czas na zmiany? Kup firany!
Pasaż 24
ul. Harcerska 2a, Jastrzębie-Zdrój (obok marketu Kaufland)
Zapraszamy: Pn-Pt: 10.00-17.30, sobota: 10.00-13.00
tel. 515 244 843
Przyjdź
z tą reklamą
a uzyskasz
10% rabatu
www.gazeta.JasNet.pl
Straszą emerytów?
„Abonament to forma 'archaicznego haraczu', a wymaganie op³at
od emerytów 'ur¹ga poczuciu sprawiedliwoœci'” – te s³owa premiera
Donalda Tuska sprzed kilku lat przypomina nasz Czytelnik.
I szybko przechodzi do meritum sprawy. „W pi¹tek dosta³em wezwanie z Poczty Polskiej do zap³aty abonamentu za piêæ lat. Suma na
przekazie opiewa na prawie 1500 z³otych. Poczta straszy mnie, ¿e jeœli
w przeci¹gu 7 dni nie uiszczê op³aty, przeciwko mnie wszczête zostanie postêpowanie egzekucyjne” – czytamy w mailu. Jak ubolewa jastrzêbianin, „gorliwoœæ” Poczty Polskiej najbardziej uderzy w starszych
ludzi, bo to oni przewa¿nie maj¹ zarejestrowane odbiorniki telewizyjne i radiowe. Na koniec dodaje, ¿e podobne wezwania dostali tak¿e inni emeryci w naszym mieœcie.
Radni: wiata czy siłownia?
Co jest wa¿niejsze: remont chodnika czy nowa si³ownia? Czy warto
by³o wydawaæ milion z³otych na wiatê w Ruptawie? Dlaczego jedni
mieszkañcy Jastrzêbia-Zdroju s¹ traktowani lepiej od innych? Co prawda wtorkowe, 17 wrzeœnia, posiedzenie Komisji Bezpieczeñstwa Publicznego poœwiêcone by³o programowi „Bezpieczne pañstwo”, ostatecznie jednak radni zajêli siê kwesti¹ hierarchii wartoœci.
A wszystko zaczê³o siê od pisma radnej Bernadety Magiery do Komisji Bezpieczeñstwa Publicznego. Ubolewa ona w nim nad stanem
chodnika przed Szko³¹ Podstawow¹ nr 4 i zauwa¿a, ¿e wszystkim radnym powinno zale¿eæ na bezpieczeñstwie dzieci. Jako jeden z pierwszych pismo skomentowa³ radny Janusz Tarasiewicz: „To jest nawet
zasadne. Ale to nie my jesteœmy adresatem pisma pani Magiery”. W sukurs przyszed³ mu kolejny rajca, zastanawiaj¹c siê, dlaczego akurat ten
konkretny chodnik ma zostaæ wyremontowany? „Czegoœ tu nie rozumiem. Czy inne bezpieczeñstwo jest w Zdroju, inne na Bziu, a jeszcze
inne w Ruptawie, gdzie w ogóle nie ma chodników?” – pyta³ radny Franciszek Franek. Jak doda³, w sytuacji, kiedy uczniowie nie mog¹ dotrzeæ
bezpiecznie do szko³y, nie ma sensu wydawaæ pieniêdzy – chocia¿by
na si³ownie na wolnym powietrzu. „Ja nie mam nic przeciwko si³owniom. Ale jest przecie¿ jakaœ hierarchia wartoœci” – mówi³. Niemal momentalnie w obronie tych ostatnich stan¹³ radny Norbert Ma³olepszy:
„Si³ownia kosztuje 100 tysiêcy. A przyk³adowo koszt wybudowania
wiaty to bagatela milion z³otych”. „Co pan opowiada, panie radny, jaki
milion?!” – ripostowa³ mu doradca prezydenta Franciszek Piksa. W koñcu urzêdnik postanowi³ pogodziæ wszystkich cz³onków komisji: „Powiem wam coœ, jestem w samorz¹dzie od 20 lat i przez ten czas nigdy
nie by³em zadowolony z bud¿etu. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny – zawsze brakowa³o w nim na coœ œrodków”.
„Chcą nas skłócić!"
informacje publicystyka
"Szkoda życia i zdrowia”
Czy jastrzêbskie ulice zdominowa³ strach? Dlaczego jastrzêbianie zapytani o znieczulicê
spo³eczn¹ odpowiadaj¹, ¿e boj¹ siê reagowaæ? Czemu dzielimy ludzi na dwie kategorie?
Tych, których znamy i tych, którzy raczej nie mog¹ liczyæ na nasz¹ pomoc? Czy górnikami,
na oczach których kilku wyrostków pastwi³o siê nad swoj¹ ofiar¹ kierowa³ instynkt stadny?
W którym momencie lêk staje siê drugim przyzwyczajeniem cz³owieka? Podobne pytania
mo¿na by mno¿yæ w nieskoñczonoœæ. W ka¿dym razie ostatnie z nich bêdzie brzmia³o, czy
warto w ogóle siê nad tym zastanawiaæ, skoro na przystanku ktoœ w³aœnie bije cz³owieka?
nych. Wol¹ siê patrzeæ, przygl¹daæ,
a nie nieœæ pomoc. To okrutne i straszne. Tak¹ zwyk³¹ znieczulicê wœród
m³odych widaæ na przyk³ad w autobusie. Siedz¹ m³odzi na siedzeniach,
a jak wchodzi staruszka lub kobieta
w ci¹¿y, to nawet ty³ków nie rusz¹.
Ale to jest na porz¹dku dziennym.
Myœlê, ¿e znieczulica to choroba spo³eczna, dolegliwoœæ XXI wieku” –
stawia diagnozê.
„LUDZIE SIÊ BOJ¥”
Kiedy niedawno wyszliœmy na ulice
Jastrzêbia-Zdroju, pytaj¹c jego mieszkañców o znieczulicê spo³eczn¹,
w pewnym momencie przed nasz¹
kamer¹ stanê³a starsza kobieta. Jej
tak¿e zadaliœmy to pytanie, a odpowiedŸ, któr¹ us³yszeliœmy zapad³a
nam na d³ugo w pamiêci. „Jestem
kobiet¹, ale wiele razy stanê³am
w obronie. Nawet na PrzyjaŸni, gdy
kopano ch³opaka, a ja krzycza³am, ¿e
wzywamy policjê, i zostawili cz³owieka w spokoju. Nie mo¿na byæ
obojêtnym wobec ludzi bezbronnych” – t³umaczy³a swoj¹ postawê.
Niestety, ta wypowiedŸ wyró¿nia³a
siê na tle innych. Bo gdyby chcieæ
ustaliæ swoisty ranking s³ów, które
tego dnia nasza redakcyjna kole¿anka s³ysza³a najczêœciej, tym s³owem
by³by niew¹tpliwie „strach”.
„Bardziej wydaje mi siê, ¿e to jest
strach ni¿ znieczulica. Ludzie boj¹
siê. Chcieliby pomóc, reagowaæ, ale
to siê mo¿e potem odbiæ na nich, prawda?” – pyta nas m³ody cz³owiek.
I kolejny g³os, która zaczyna siê od
s³owa „baæ siê”. „Ka¿dy siê boi. Ja nie
wiem, co s¹siadka robi i nie chcê
wiedzieæ, bo nie mam pojêcia, kto
kiedyœ do mnie zapuka” – mówi nasza kolejna rozmówczyni.
„ZROBI£EM SIÊ NIECZU£Y”
„Ten fundusz jest tylko po to, ¿eby nas sk³óciæ!” To zdanie pad³o 17
wrzeœnia, na spotkaniu z mieszkañcami so³ectwa Moszczenica. Jak siê
mia³o niebawem okazaæ, wypowiedziane s³owa by³y prorocze. Zebranie poœwiêcone by³o funduszowi so³eckiemu. Mieszkañcy Moszczenicy
mieli zdecydowaæ, na co chc¹ przeznaczyæ pochodz¹ce ze specjalnej
puli œrodki, czyli prawie 34 tysiêcy z³otych. Jednak wypracowanie
wspólnego stanowiska przez grupê 18 jastrzêbian by³o przys³owiow¹
drog¹ przez mêkê. Ktoœ zg³osi³ postulat przebudowy gara¿u dla wozu
stra¿ackiego, ktoœ domaga³ siê odwodnienia terenu, na którym stoj¹
góra dwie posesje, ktoœ inny jeszcze – utwardzenia odnogi ulicy Komuny Paryskiej. W koñcu najwiêcej g³osów zdoby³ ten ostatni wniosek „osza³amiaj¹ce” 8. Jednak na tym nie koniec. Wkrótce g³os zabra³a
przedstawicielka Urzêdu Miasta, precyzuj¹c, ¿e taki wniosek mo¿e z³o¿yæ grupa 15 osób, Rada So³ecka i so³tys. Tym samym ciê¿ar patowej
sytuacji wzi¹³ na siebie ten ostatni, sk³adaj¹c – jako swój – postulat
dotycz¹cy ulicy Komuny Paryskiej. Ostatecznie jednak propozycja
so³tysa przeg³osowana zosta³a zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. A pomys³
utwardzenia drogi dojazdowej dla 10 osób zyska³ aprobatê.
5
wrzesień 2013
Id¹c tropem m³odego cz³owieka, my
tak¿e postanowiliœmy zadaæ kilka
pytañ. Chocia¿by to dotycz¹ce cienkiej granicy miêdzy strachem a znieczulic¹. I tutaj z pomoc¹ przychodzi
nam internauta, który opowiada,
dlaczego zw¹tpi³ w sens pomagania
innym ludziom. „Ja kilka lat temu
szed³em w nocy Alej¹ Pi³sudskiego.
Trzech osi³ków kopa³o faceta. Wtr¹ci³em siê sam na trzech, facet le¿a³
na ziemi, a na przystanku stali górnicy, którzy jechali na 24.00. Wielkie
kozaki, ¿aden nie pomóg³, chocia¿
krzycza³em. Udawali, ¿e nie widz¹
i nie s³ysz¹. Po 2-3 minutach sam ratowa³em siê ucieczk¹. Od tamtej
Reklama
nie widzę
nic złego
nie słyszę
nic złego
„NIKT NIE WYJDZIE NA ULICÊ”
nie mówię
nic złego
pory zrobi³bym tak samo! Zawiod³em
siê i zrobi³em nieczu³y. Szkoda ¿ycia i
zdrowia. Przepraszam” – relacjonuje.
Czyli co, ten strach przenosi siê jak
grypa – drog¹ kropelkow¹? Zachowujemy siê na wzór stada gazeli,
które nie widz¹ – lub nie chc¹ widzieæ – ¿e nasz¹ s¹siadkê porwa³ dziki kot? A mo¿e ten stadny instynkt
parali¿uje nas do tego stopnia, ¿e ci,
którzy powinni baæ siê najbardziej,
czyli pospolici bandyci, mog¹ chodziæ po jastrzêbskich ulicach z podniesion¹ g³ow¹? Tych pytañ jest zdecydowanie wiêcej.
„CHORY KRAJ”
Jednak znieczulica ¿ywi siê nie tylko
strachem. Oprócz tego ostatniego –
dochodzi jeszcze anonimowoϾ,
œci¹gaj¹ca z nas ciê¿ar reagowania,
gdy komuœ dzieje siê krzywda. Ot,
chocia¿by cytowana tu ju¿ uczestniczka naszej sondy, która nie interesuje siê tym, co robi s¹siadka i tego
samego oczekuje od innych. Albo
dwie m³ode dziewczyny, dziel¹ce ludzi na „tych, których siê zna i raczej
siê im pomaga” i „ca³¹ resztê”, nie
mog¹c¹ liczyæ na pomoc nastoletnich mieszkanek Jastrzêbia-Zdroju.
Ale st¹d jest ju¿ tylko krok do tego,
¿eby wystawiæ nam œwiadectwo.
Krzywdz¹ce? Bezlitosne? Niesprawiedliwe? Jakkolwiek by nie by³o, jeden z komentarzy, jaki pojawi³ siê
pod newsem „Jatka w autobusie”
uderza w³aœnie w ten deseñ. „Panuje
ludzka znieczulica, obojêtnoœæ. Kierowcy je¿d¿¹ po pijaku, rok w rok ³apanych jest ponad 1600. Ludzie nie
reaguj¹, jak za œcian¹ ojciec lub matka ok³ada dziecko lub m¹¿ leje ¿onê.
Ludzie maj¹ totalnie w d... wszystko.
Chory kraj z chorymi ludŸmi!” – pisze
niejaki „Man”.
Jeœli zatem jest choroba, nale¿a³oby
j¹ wpierw zdiagnozowaæ. Potem
ewentualnie wskazaæ jej przyczyny.
Co ciekawe, wielu uczestników naszej sondy, pytanych w³aœnie o powody powstawania znieczulicy, powo³uje siê na argument „dzisiejszych czasów”. Co oznaczaj¹ dla nich
te dwa s³owa? Kolejny internauta
tak t³umaczy wspó³czesn¹ sk³onnoœæ ludzi do interesowania siê wy³¹cznie sob¹. „Dzieje siê tak, poniewa¿ ludzi 'nie ruszaj¹' k³opoty in-
I jeszcze jedna kwestia podnoszona
przez mieszkañców naszego miasta.
Starsza kobieta, jedna z uczestniczek sondy, w ten sposób t³umaczy³a niechêæ jastrzêbian do pomagania
innym: „Œwiadek jest najczêœciej ci¹gany po s¹dach, a ten, który zrobi³
jak¹œ krzywdê nie ma ¿adnych konsekwencji”. Wtóruje jej mê¿czyzna
w œrednim wieku, dla którego kontakty ze s³u¿bami porz¹dkowymi to
pocz¹tek sporych k³opotów. „A bo to
nie chc¹ mieæ nic z tym wspólnego, a
jak jeszcze z policj¹, to wtedy ju¿
ca³kiem, bo tam bêd¹ widoczni, tam
bêd¹ zanotowani. A jednak trzeba
pomóc” – koñczy swój wywód.
No w³aœnie, trzeba ludziom pomóc.
Bo jak to bêdzie, jak sobie nie zaczniemy pomagaæ? Za chwilê, lada
dzieñ, zacznie siê to, o czym mówi
nasza kolejna rozmówczyni: „Teraz
to ju¿ nawet osoby niewidome siê
okrada. I nikt nie pomo¿e, nikt nie
podejdzie. Podejrzewam, ¿e ludzie
boj¹ siê chuliganów, bo znajdzie siê
ktoœ, kto chce pomóc, a reszta stoi
z boku i siê przypatruje”. Zaniepokojonej uczestniczce sondy, czytelnikom tego tekstu, tak¿e jego autorowi, wreszcie – wszystkim mieszkañcom Jastrzêbia-Zdroju odpowiada anonimowy internauta – „pl”: „To
wszyscy siê bójcie, to nied³ugo nikt
na ulicê nie wyjdzie, bo bandyci bêd¹
chodziæ pewni siebie, ¿e nikt nie zareaguje...” Czy trzeba dodawaæ coœ
wiêcej?
Damian Maj
Reklama
Promocja ważna
do 31.10.2013
SILESIAPRESSE
OBRĄCZKI ZŁOTE
już od 140zł/1gr
+48 531 350 850
[email protected]
www.silesiapresse.com
6
wrzesień 2013
publicystyka
www.JasNet.pl
„Nie trzeba palić opon”
Niedawno w Warszawie odby³ siê najwiêkszy protest spo³eczny od czasów demokratycznych przemian. Wœród zwi¹zkowców z ca³ego kraju
znaleŸli siê jastrzêbianie. Jak wygl¹da³ protest? W jaki sposób uda³o siê zapanowaæ nad blisko 200 tys. t³umem demonstrantów? Czy by³y jakieœ
akcenty humorystyczne i godne podkreœlenia? Czy zwi¹zkowców zmuszano do wyjazdu do stolicy i zachêcano ich do tego, p³ac¹c im po 100 z³?
O tym wszystkim mówi Piotr Szereda, rzecznik prasowy Reprezentatywnego Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej.
Jak ocenia Pan
warszawski protest?
Wszystko posz³o jak nale¿y. Organizatorzy potrafili zapanowaæ nad blisko 200 tys. t³umem, co nie jest ³atwe. Manifestacje przebieg³y bez
ekscesów, bez incydentów. Nie by³o
mowy o jakimkolwiek chuligañstwie.
Oby³o siê bez interwencji policji. Myœlê, ¿e zawdziêczamy to, temu, ¿e
nie odgradzano siê od demonstruj¹cych, nie by³o ¿adnych barierek
pod Sejmem, nie by³o kordonów policyjnych. Podczas kulminacji protestu, w sobotê, wszystko przebieg³o
prawid³owo. Demonstruj¹cy zachowali kulturê, a si³y porz¹dkowe nie
d¹¿y³y do konfrontacji. Okaza³o siê,
¿e mo¿na protestowaæ w cywilizowany sposób. Nikt nie nawo³ywa³ do
rozrób, do si³owego rozwi¹zywania
problemów.
Jak to wygl¹da³o organizacyjnie?
Organizacyjnie wszystko by³o dopiête na ostatni guzik. Autokary mia³y wyznaczone miejsca parkingowe,
porz¹dkowi sprawnie kierowali ruchem. Miasteczko namiotowe funkcjonowa³o bez zarzutu. Jego obs³ugê stanowi³o 300 osób. Po zakoñczonym proteœcie miasteczko zosta³o wysprz¹tane, a teren oczyszczony. Zwi¹zkowcom zapewniono opiekê medyczn¹ i wy¿ywienie.
A jak by³o w sobotê, na któr¹
przypad³a kulminacja protestu?
Jeœli chodzi o sobotni¹ demonstracjê, to nie ka¿dy móg³ dotrzeæ na Plac
Zamkowy. Za pomoc¹ telebimów
mo¿na by³o œledziæ przebieg wydarzenia. Logistycznie wszystko by³o
dopracowane. Nad ca³oœci¹ czuwa³
sztab organizacyjny, utworzony
przez przedstawicieli central zwi¹zkowych.
Jak by³ koszt czterodniowej
demonstracji?
Nie posiadam takich wyliczeñ, ale
powiem, ¿e nawet odwrotnie wypracowaliœmy czêœæ dochodu narodowego. Tylko w sobotê zamówiliœmy
ok. 4 tys. autokarów, co wynosi ok.
12 mln z³ za ich wynajêcie. Prawie
200 tys. ludzi musia³o zakupiæ wy¿ywienie. Tak, ¿e Warszawa nie straci³a
na naszym proteœcie.
Czy grupa z Jastrzêbia
by³a zorganizowana?
Nie, Ka¿da centrala zwi¹zkowa organizowa³a zwi¹zkowców z poszczególnych zak³adów pracy. Nie by³o potrzeby koordynacji dzia³añ na szczeblu miejskim. Ka¿da komisja podporz¹dkowa³a siê decyzjom kierownictwa swoich organizacji. Mo¿na szacowaæ, ¿e z Jastrzêbia wyjecha³o ok.
30 autokarów, co oznacza ok. 1000 1200 osób.
Nie spodziewa³em siê, ¿e do stolicy
przyjedzie blisko 200 tys. ludzi. Tak
by³o w sobotê. Natomiast w dni poprzednie równie¿ przybywali zwi¹zkowcy, ¿eby demonstrowaæ przed
ministerstwami. Prawie 10 tys. ludzi
zgromadzi³o siê przed ministerstwem transportu. By³em pozytywnie zaskoczony zaanga¿owaniem
siê w akcjê s³u¿b mundurowych, które by³y równie¿ jej uczestnikami (ok.
7 tys. ludzi). Otrzyma³y one du¿e
brawa. Policja nie jest naszym wrogiem. Równie¿ i ona boryka siê z problemami, które chcemy rozwi¹zaæ.
Czy satysfakcjonuje Pana
taka liczba uczestników?
Zawsze mog³o byæ nas wiêcej.
Niektórzy nawet mówi¹, ¿e co to jest
200 tys. ludzi na 38 mln Polaków.
Jednak jaka partia ma tyle cz³onków?
Spoczywa na nas odpowiedzialnoϾ
reprezentowania takiej masy ludzi,
niezale¿nie od ich pogl¹dów politycznych.
Czy w Warszawie jastrzêbianie
trzymali siê razem?
By³o bardzo ró¿nie. Ka¿da grupa sz³a
z w³asn¹ central¹ zwi¹zkow¹, która
mia³a zbiórkê wyznaczon¹ w innym
miejscu stolicy. Do spotkañ miêdzy
nami dochodzi³o przypadkowo. W
takiej masie ludzi trudno by³o siê
znaleŸæ.
Czy by³y naciski na pracowników,
aby braæ udzia³ w tym proteœcie?
Owszem by³y apele, ale nie mo¿na
mówiæ o naciskach, czy zmuszaniu.
Uczestnictwo w proteœcie to suwerenna wola ka¿dej osoby. Zreszt¹
w jaki sposób mielibyœmy zmuszaæ
pracowników? Zdarza³y siê problemy z otrzymaniem dnia wolnego, ¿eby udaæ siê na demonstracjê. By³o to
spowodowane koniecznoœci¹ utrzymania produkcji. Podkreœlam, ¿e ka¿dy bior¹cy udzia³ w proteœcie korzysta³ z urlopu wypoczynkowego lub
wybiera³ tzw. zastêpczy dzieñ wolny.
Przeprowadzaliœcie zapisy
na udzia³ w proteœcie?
Tak, wstêpnie musieliœmy wiedzieæ
ile autokarów wynaj¹æ. Do ostatniego dnia weryfikowaliœmy listê uczestników. Jak ju¿ mówi³em, czêœæ
z nich nie mog³a otrzymaæ urlopu, innych zatrzyma³y wa¿ne sprawy domowe.
A jak by³o z p³aceniem
za udzia³ w proteœcie,
rozdawaliœcie po 100 z³?
W przypadku mojej organizacji zwi¹zkowej zapewnialiœmy protestuj¹cym obiadokolacje. Natomiast wy¿ywienia na resztê dnia trzeba by³o zakupiæ samemu i na to w³aœnie protestuj¹cy otrzymywali dietê, ok. 30 z³
za jeden dzieñ. To wysokoœæ diety,
któr¹ zak³ad pracy p³aci, kiedy wysy³a pracownika na delegacje. Uczestnicy demonstracji, którzy wziêli
w niej udzia³ przez cztery dni mogli
otrzymaæ ok. 120 z³. Wiem, ¿e wiêkszoœæ zwi¹zków zawodowych podobnie rozwi¹zywa³a ten problem. Nie
ma mowy o tym, aby p³acono „stówê” za dzieñ protestu. ¯aden zwi¹zek zawodowy nie posiada takich
funduszy.
Pojawi³y siê zarzuty,
¿e protest to impreza
zakrapiana alkoholem?
Owszem, co niektórzy wypili do kolacji piwo. Nie by³o jednak ¿adnych
ekscesów pijackich, czy burd. Gdyby
by³o inaczej, media zapewne by to
pokaza³y.
Czy protest przebieg³ spokojnie?
Tak, nie dosz³o do ¿adnych powa¿niejszych incydentów. By³a wpraw-
dzie sytuacja, ¿e jeden z demonstruj¹cych wspi¹³ siê na latarniê, chc¹c
zrobiæ zdjêcie, ale nasze s³u¿by porz¹dkowe od razu zareagowa³y na t¹
sytuacjê. Pod Sejmem zdarzy³o siê,
¿e ktoœ zapali³ oponê, ale spotka³o
siê to z natychmiastow¹ reakcj¹ naszych s³u¿b porz¹dkowych.
Czy jakieœ ugrupowania
polityczne usi³owa³y robiæ
swoj¹ propagandê podczas
demonstracji?
Nie, dobrze siê sta³o, ¿e zarówno PiS
jak i SLD nie wziê³y oficjalnie udzia³u
w naszym proteœcie, aczkolwiek
spotykaliœmy pos³ów, którzy pojawili siê prywatnie. Praktycznie reprezentowali ka¿d¹ opcjê polityczn¹,
chyba poza Platform¹ Obywatelsk¹.
Z jakimi postawami spotkaliœcie
siê ze strony warszawiaków?
Przez trzy dni Warszawa by³a przejezdna. Korki pojawi³y siê dopiero
w sobotê, na któr¹ przypad³a kulminacja protestu. Spotkaliœmy siê
z wyrazami sympatii. Starsi mieszkañcy mieli okna przyozdobione
chor¹giewkami, bywa³o, ¿e nam klaskano i kierowano do nas s³owa poparcia. By³a sytuacja z orszakiem
weselnym, który zosta³ przepuszczony do koœcio³a, a zwi¹zkowcy
przeprosili za utrudnienia. Panna
m³oda sfotografowa³a siê na tle flagi.
Jaki by³ stosunek w³adz
do demonstrantów?
Wspó³pracowa³o nam siê bardzo dobrze. Zarówno Stra¿ Miejska, Policja
jak i Biuro Ochrony Rz¹du wykaza³y
siê profesjonalizmem. Wspó³dzia³aliœmy, na przyk³ad w kierowaniu ruchem. Nie dochodzi³o do ¿adnych
zgrzytów.
Co oprócz demonstracji
utkwi³o Panu w pamiêci?
W miasteczku namiotowym funkcjonowa³y 2-3 kapele, które przygrywa³y do godz. 22. Odbywa³y siê happeningi i przeró¿nego rodzaju skecze. Nawet pomnik premiera zosta³
przez w³adze przyjêty z uœmiechem.
Pokazaliœmy, ¿e mo¿na wyœmiaæ pewne rzeczy, niekoniecznie od razu
trzeba paliæ opony. Dobrym dowcipem te¿ mo¿na wytkn¹æ przeciwnikowi pewne rzeczy i to nie raz jest
bardziej skuteczne, ni¿ rzucanie kamieniami w okna, czy demolowanie
miasta.
Co zrobi³o na Panu
najwiêksze wra¿enie?
Na pewno liczba demonstrantów.
Jakieœ humorystyczne akcenty?
Na pewno pomnik Ojca Narodu i uroczysty hymn na jego czeœæ, po³¹czony ze z³o¿eniem kwiatów. To pokaza³o, ¿e nasz protest jest pokojowy,
¿e obywamy siê bez wulgaryzmów,
bez przemocy. Z tego, co wiem pomnik ten bêdzie wykorzystywany
podczas innych demonstracji i pikiet.
To taki symbol wrzeœniowego protestu.
Jakieœ negatywy?
Szkoda, ¿e ministrowie nie wyszli
przed swoje urzêdy i osobiœcie nie
odebrali petycji. Przecie¿ nic im nie
grozi³o. By³by to uk³on w stronê demonstrantów. Nic nie szkodzi³o temu, aby skierowaæ parê s³ów do
zwi¹zkowców. Tego zabrak³o.
Ma pan jakieœ szczególne
wnioski z protestu?
Demonstracja zosta³a bardzo dobrze
zorganizowana. Wprawdzie nie brak³o ostrych sformu³owañ mówców,
ale to nale¿y do tego rodzaju zgromadzeñ. Nasz wielki protest zosta³
zosta³ przeprowadzony w rzeczowy
sposób i pokojowej atmosferze.
Chcia³bym na zakoñczenie podziêkowaæ wszystkim uczestnikom protestu za udzia³ w demonstracji. Pokazaliœcie klasê i opanowanie. 200 tys.
ludzi na ulicach pokaza³o, ¿e potrafi
siê zachowaæ i w cywilizowany sposób przedstawiæ swoje pogl¹dy.
Dziêkujê za rozs¹dek i opanowanie.
Dziêkujê równie¿ mediom, które tym
razem rzetelnie relacjonowa³y wydarzenia.
Katarzyna Barczyñska
Reklama
Reklama
GASTRONOMIA
CATERING
Kuchnia u Bogusi
zaprasza od 02.09.2013r
NA SMACZNE, DOMOWE OBIADY
od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 15.00
Abonament tygodniowy lub miesięczny
I zestaw: 11,00zł (abonament), II zestaw: 8,50zł (abonament) – mniejsza gramatura
DOSTARCZAMY OBIADY POD WSKAZANY ADRES!!!
Danie dnia: 14,00 zł (zamówienia od 7.00-13.00)
Zadzwoń: 693-140-987 lub 32 4712346 w 24
Możliwość negocjacji ceny przy zamówieniu minimum 5 obiadów
Wystawiamy faktury VAT!
Kuchnia „U Bogusi”
ul. Graniczna 2, przy ZS nr 1 w Jastrzębiu Zdróju
MENU: www.bodex-jastrzebie.pl/gastronomia.htm
Lub na facebook-u: BODEX Kuchnia U Bogusi
RATY MIESIĘCZNE
SPŁACANE W DOMU KLIENTA
Infolinia 0 801 16 90 16
Przedstawiciel 722 045 174
www.pozyczkawdomu.pl
www.gazeta.JasNet.pl
w regionie kultura
Czy Cieszyn zwycięży?
7
wrzesień 2013
Darmowe kursy
językowe
Zbli¿a siê termin emisji odcinka Turnieju Europejskiego „Œl¹skie do przodu”, w którym g³ówne
role zagra Cieszyn i Czêstochowa. 7 paŸdziernika o godz. 20.20 na antenie TVP Katowice widzowie
zobacz¹ jak cieszyñska dru¿yna wypad³a w konkursowej rywalizacji.
Przypomnijmy – Cieszyn zakwalifikowa³ siê do eliminacji dziêki pozyskaniu przez ró¿ne podmioty z Cieszyna znacznych œrodków na realizacjê 82 projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007-2013.
W lipcu ekipa TVP Katowice przyjecha³a do Cieszyna by sfilmowaæ przebieg gry plenerowej.
Czterech reprezentantów Cieszyna musia³o siê wykazaæ wiedz¹ o Unii Europejskiej, projektach
wspó³finansowanych z RPO, a tak¿e zrêcznoœci¹ w trafianiu do celu i minigrze komputerowej. Efekty zobaczymy 7 paŸdziernika.
Po emisji odcinka telewidzowie bêd¹ mieli 10 dni na to, aby w g³osowaniu smsowym zdecydowaæ o tym, kto przejdzie do nastêpnego etapu gry – Cieszyn czy Czêstochowa. A gra jest warta
œwieczki – zwyciêska gmina otrzyma piêciominutowy, profesjonalny film promocyjny przedstawiaj¹cy swoje miasto.
Serdecznie zapraszam mieszkañców Cieszyna i wszystkich sympatyków naszego miasta do
obejrzenia 7 paŸdziernika o godz. 20.20 w TVP Katowice odcinka Turnieju Europejskiego „Œl¹skie
do przodu” Cieszyn vs. Czêstochowa. - mówi burmistrz Mieczys³aw Szczurek. Po emisji ruszy dziesiêciodniowe g³osowanie, dlatego gor¹co zachêcam do wysy³ania smsów na Cieszyn. Dziêki Pañstwa g³osom mamy szansê wejœæ do fina³u i walczyæ o zwyciêstwo!
Medal od papieża
What is your name? Wie ist dein Name? - ju¿ wkrótce te zdania nie bêd¹
niezrozumia³e. Przynajmniej dla mieszkañców Mszany, którzy nied³ugo bêd¹
za pan brat z niemieckim, rosyjskim czy
angielskim. Wszystko za spraw¹ kursów jêzykowych, z których bêd¹ mogli
skorzystaæ. I to skorzystaæ ca³kowicie
bezp³atnie.
To ju¿ kolejna okazja dla mieszkañców gminy Mszana. W czerwcu tego roku 45 osób ukoñczy³o darmowy kurs jêzyka angielskiego. Teraz do tego jêzyka mog¹ do³¹czyæ równie¿ niemiecki
i rosyjski. Wszystko za spraw¹ Centrum
Kszta³cenia Zawodowego w Katowicach, które pozyska³o œrodki z Unii
Europejskiej na projekt "Nieobcy jêzyk
obcy". W projekcie mog¹ wzi¹æ udzia³
osoby doros³e bezrobotne lub pracuj¹ce, które chc¹ nauczyæ siê lub podszkoliæ z jêzyka obcego. Warunkiem
wziêcia udzia³u w kursie jest przynale¿noœæ do przynajmniej jednej z grup:
osoby w wieku powy¿ej 50 roku ¿ycia,
osoby powracaj¹ce lub wchodz¹ce na
rynek pracy po raz pierwszy po przerwie zwi¹zanej z macierzyñstwem, osoby z wykszta³ceniem co najwy¿ej œrednim, osoby niepe³nosprawne, czy osoby pozostaj¹ce bez zatrudnienia
w okresie min. 6 miesiêcy przed przyst¹pieniem do projektu.
W trakcie "Nieobcy jêzyk obcy"
przewidziano w sumie 120 godzin zajêæ, podczas których uczestnicy poznaj¹ podstawy, gramatykê, pisowniê wybranych jêzyków. Obejmie on równie¿
przygotowanie do przyk³adowego
egzaminu.
Jastrzębie-Zdrój
27-30 wrzeœnia
Wystawa pt. Dom Zdrojowy Redivivus – Dom Zdrojowy
Odrodzony, MOK, Galeria „Epicentrum”, wstêp wolny.
28 wrzeœnia
Kabaret HRABI, Kino „Centrum”, godz. 18.00, wstêp 50 z³.
29 wrzeœnia
Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej,
Wy¿szobramski Chór Kameralny (Cieszyn),
Wojciech Wantulok - organy (Wis³a ), Anna Trefon – harfa
(Cieszyn)
Koœció³ ewangelicki, ul. Cieszyñska,, godz. 18.00, wstêp wolny.
29 wrzeœnia
Teatr dla dzieci, „O Kocie w butach przy weso³ych nutach” ,
godz.14.30, Kino „Centrum”, bilet 5 z³.
11 paŸdziernika
Eliminacje do M³odzie¿owej Szkó³ki Modelek i Modeli.
Klub „Kaktus”, ul. Katowicka, godzina 17.00.
Żory
27 wrzeœnia
Fina³ Festiwalu Twórczoœci Religijnej
W programie: Ordo virtutum Œw. Hildegarda z Bingen,
Zespó³ wokalny Flores Rosarum (Kraków),
Ensemble PEREGRINA (Bazylea, Szwajcaria)
Koœció³ Œw. Filipa i Jakuba. ¯ory, ul. Garncarska 16.
Godz. 19.00, wstêp wolny.
27 wrzeœnia
"Ka¿ bych by³‚" czyli widowisko muzyczne na Œlask¹ nutê.
W programie: historia pewnego wesela, ujêta w tradycyjne
Œl¹skie piosenki i przyœpiewki w aran¿acjach bardzo
nietradycyjnych.
Sala widowiskowa Miejskiego Oœrodka Kultury w ¯orach
Godz. 18.00, wstêp wolny
Wodzisław-Śląski
28 wrzeœnia
Koncert Dawida Podsiad³o
Wodzis³awskie Centrum Kultury, godz.19.00 cena biletu: 50 z³.
Cieszyn
Mali goście
w urzędzie
Antoni Rduch otrzymuje medal z r¹k ks. arcybiskupa Wiktora Skworca
Nie lada wyró¿nienie spotka³o jednego z mieszkañców gminy Mszana. Mowa o Antonim Rduch
z so³ectwa Po³omia, który swoj¹ dzia³alnoœci¹ zas³u¿y³ na... medal od samego papie¿a.
Medal Pro Ecclesia et Pontifice (Dla Koœcio³a i Papie¿a) to jeden z najwa¿niejszych medali Koœcio³a rzymskokatolickiego. Mo¿e go otrzymaæ osoba œwiecka, która jest niezwykle zaanga¿owana
na rzecz Koœcio³a. Z pewnoœci¹ to takich osób mo¿e zaliczyæ siê pan Antoni, który zajmuje siê
montowaniem napêdów do dzwonów koœcielnych na ca³ym œwiecie. I to w³aœnie jemu papie¿ Franciszek, na wniosek biskupa diecezjalnego, przyzna³ to zaszczytne odznaczenie.
Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nienia odby³a siê 15 wrzeœnia, podczas mszy œw. o godzinie 11
w koœciele pw. Nawiedzenia Najœwiêtszej Marii Panny w Po³omi.
Kto wie, byæ mo¿e w œrodê, 18 wrzeœnia, w kilku g³owach pojawi³ siê pomys³, aby w przysz³oœci zostaæ samorz¹dowcem... Takie myœli mog³y pojawiæ siê w grupie 6-latków z Paw³owic,
które mia³y okazjê zwiedziæ paw³owicki
Urz¹d Gminy. Odwiedziny rozpoczê³y
siê od spotkania z wójtem Damianem
Galuskiem w sali narad. Dzieci rozmawia³y o pracy urzêdników, a potem
zwiedza³y budynek urzêdu. W gabinecie zastêpcy wójta Marka Lucjana mog³y wypróbowaæ, jak siedzi siê przy
biurku, a w Referacie Promocji i Integracji Europejskiej otrzyma³y pami¹tkowe
pi³eczki. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a przeja¿d¿ka przeszklon¹ wind¹, która zawioz³a dzieci do Sali œlubów.
28 wrzeœnia
"W œwiecie myœli zapisanych”.
W programie: Wystawa prac cz³onków Cieszyñskiego
Towarzystwa Fotograficznego wykonanych podczas pleneru
w Ksi¹¿nicy Cieszyñskiej,
Sala Konferencyjna Ksi¹¿nicy Cieszyñskiej, ul. Mennicza 46.
Wstêp wolny.
Imprezy wyjazdowe
2 paŸdziernika
Wyjazd na grzyby z osiedlem Pionierów, koszt – 25 z³,
tel. 697 824 424.
12 -13 paŸdziernika
Wycieczka w Góry Sto³owe, zakoñczenie sezonu turystycznego
Ko³a PTTK „Krokus” kontakt, tel. , 32 47 19 488.
29 listopada - 1 grudnia
Jarmark Adwentowy w Wiedniu (zwiedzanie miasta)
koszt 85 euro i 255 z³,
Stowarzyszenie „Aktywny Senior”, tel. 535 997 170.
20-27 grudnia
Œwiêta w Górach, wyjazd do Zakopanego, biesiada, kapela,
bajarz, koszt 80 z³. Aktywny Senior, tel. 535 997 170.
Reklama
Reklama
CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH
tel. 535 98 44 00
www.moose.pl
Lekcje w domu lub w firmie
z bezpłatnym dojazdem lektora
Największa szkoła nauczania
indywidualnego w Polsce!
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
angielski
hiszpański
włoski
niemiecki
polski
rosyjski
francuski
NAJTAŃSZE
CHWILÓWKI
KREDYTY
DUŻY WYBÓR
Gotówkowe
Samochodowe
Hipoteczne
Dla umów zleceń
i umów o dzieło
Z dochodami
od 500 zł
Decyzja w 5 min
Korzystne
konsolidacje
ZABIERZ TYLKO:
DOWÓD
i NUMER KONTA
UWAGA !!!
Na oświadczenie
Bez górnej granicy wieku
Również dla niepracujących!!!
509 637 097
UWAGA
NOWA
TAŃSZA
POŻYCZKA
!
od 500 do 6 000 zł
do 36 miesięcy
BEZ BIK
Akceptowane wszystkie dochody !
korzystne oprocentowanie
Decyzja w 15 minut
też dla osób z zajęciami
Wysoka przyznawalność !
"Finez" ul. Arki Bożka 14 c STARY TARG
Poniedziałek - Piątek 9.00-17.00
Partner Ogólnopolskiej Sieci biur Kredytowych
WYBIERZ BEZPIECZNĄ FIRMĘ
8
wrzesień 2013
publicystyka
www.JasNet.pl
Zaczęło się od baru…
W cieniu husarskich
skrzydeł…
Wielu od baru zaczyna i koñczy,
ale nasz bohater poszed³ nieco dalej.
Lokal znajduj¹cy siê przy dawnym
dworcu PKP w dzielnicy Zdrój odegra³ w jego ¿yciu niebagateln¹ rolê.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e zapocz¹tkowa³ znacz¹cy prze³om, a nawet sta³
siê inspiracj¹ do odkrycia pasji. Ta
opowieœæ mówi o tym jak cz³owiek
niebêd¹cy historykiem staje siê odkrywc¹ historii. Jak odkrywa jej magiê, si³ê i dostaje siê w jej niepodzielne w³adanie. Jak zwyk³y jastrzêbianin staje siê znawc¹ dziejów miasta
i potrafi zawstydziæ nie jednego lokalnego „uczonego”, chodz¹cego
w blasku chwa³y.
Skrzyd³a husarskie nad Cieszynem? Tak, to ca³kiem
mo¿liwe. Nie dalej, jak w niedzielê, 15 wrzeœnia,
podziwiano przemarsz tej znakomitej, ciê¿kiej jazdy
polskiej przez Cieszyn. Mo¿na by³o zobaczyæ równie¿
najjaœniejszego Króla Jana III Sobieskiego, pogromcê
Turków, zbawcê Wiednia, Lwa Lechistanu, przed
którego imieniem dr¿a³y serca niewiernych Turków.
Dorasta³ na Mazurowcu, jednej
ze starszych czêœci Jastrzêbia. Tam,
na pocz¹tku lat 70, zaczê³a siê jego
przygoda z ¿yciem. Wówczas jeszcze
nie wiedzia³, jak bardzo przesz³oœæ
tej ziemi stanie siê jego pasj¹.
W szkole niezbyt przejmowa³ siê histori¹, mówi¹c, ¿e lekcje tego przedmiotu nie zrobi³y na nim specjalnego
wra¿enia (nie na nim jedynym zreszt¹). W wieku 35 lat przysz³o to „coœ”,
czasami mówi siê, ¿e po³yka siê bakcyla. Zacz¹³ zbieraæ przedmioty
zwi¹zane z histori¹ Jastrzêbia. Pocz¹tkowo by³y to kubki, gad¿ety, reprinty pocztówek, ksi¹¿ki. Pan Darek
nie tylko by³ biernym odbiorc¹ treœci,
które znajdowa³y siê na tych rzeczach. Zacz¹³ siê zastanawiaæ, czy
informacje w nich zawarte, s¹ prawdziwe, sk¹d pochodz¹, czy naprawdê mówi¹ o tym jak by³o? I w ten
sposób docieramy do owego baru,
którego przesz³oœæ postanowi³ zbadaæ.
Tak zosta³o zapocz¹tkowane zainteresowanie, które niemal¿e ca³kowicie ogarnê³o m³odego pracownika fizycznego z taœmy produkcyjnej
ELPLAST + Sp. z o. o. Niczym prawdziwy detektyw zacz¹³ sprawdzaæ,
weryfikowaæ informacje, które do
niego trafia³y. Stara³ siê przepuszczaæ je przez filtr, aby dotrzeæ do tego, jakie by³y pocz¹tki miasta, jakie
budowle powsta³y i jakie by³y ich
dzieje.
Naturalne sta³o siê, ¿e Dariusz
Mazur trafi³ do Galerii Historii Miasta
i nawi¹za³ wspó³pracê z jej kierownikiem Marcinem Boratynem. To on namówi³ go do pisania, publikowania.
W krótkim czasie nasz bohater dotar³
równie¿ do Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Jastrzêbskiej. Tam zainicjowa³ wydawanie Biuletynu TMZJ
(czerwiec 2009 r.). Praktycznie sam
na swoje barki wzi¹³ tak odpowiedzialne zadanie. PóŸniej jego drogi
JeŸdŸcy husarscy, których mo¿na by³o ogl¹daæ w niedzielê na rynku
w Cieszynie, wzbudzali podziw. Dumnie prezentowali siê na swoich rumakach. Skrzyd³a i lœni¹ce zbroje skupia³y ogromne zainteresowanie.
Co jednak by³o powodem tego, ¿e w 2013 roku, w XXI wieku ci historyczni wojownicy, siej¹cy niegdyœ strach i grozê zawêdrowali do grodu
nad Olz¹? W Cieszynie zdecydowano, ¿e nale¿y uczciæ 330. rocznicê
Viktorii Wiedeñskiej z 12 wrzeœnia 1683 r. Wprawdzie bitwa, która zadecydowa³a o losach Europy, odby³a siê nad Dunajem, w stolicy pañstwa habsburskiego, ale szlak czêœci wojska wiód³ w³aœnie przez Cieszyn. O tym fakcie historycznym postanowili przypomnieæ w³odarze
tego podbeskidzkiego miasta. Wszak ten epizod jego historii nale¿y do
chwalebnej przesz³oœci. Co prawda Króla Jan III Sobieski tak naprawdê
nie zawita³ do tego miasta, ale goszczono jego przedstawiciela hetmana polnego koronnego Miko³aja Sieniawskiego.
z Towarzystwem rozesz³y siê. „Forma mojej dzia³alnoœci ró¿ni³a siê od
tej zaproponowanej przez TMZJ i postanowi³em pójœæ swoj¹ drog¹” – mówi. A jak¹ problematyk¹ interesuje
siê pan Dariusz? „Blisk¹ memu sercu
jest historia uzdrowiska. Czasy pruskie, w których zosta³o ono zapocz¹tkowane, s¹ mo¿e nie do koñca prawomyœlne, ale bardzo istotne dla po³o¿enia podwalin naszego miasta.
Tak¿e okres II Rzeczpospolitej jest
ciekawy i warty dalszych badañ.
Z czasów powojennych preferujê
okres zaraz po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej. Obecnie przygotowujê
artyku³y o aptekarzach zdrojowych
oraz w³aœcicielach ziemskich na naszym terenie” – wyjaœnia.
Sk¹d nasz badacz czerpie informacje, wiedzê? „To proste w dobie
Internetu nie ma ³atwiejszego dostêpu do danych ni¿ za pomoc¹ komputera. Wiele publikacji jest digitalizowanych. Mo¿na mieæ do nich ³atwy
wgl¹d. W ten sposób dotar³em do
ksi¹¿ek bêd¹cych w zasobach uniwersytetów amerykañskich. Zdarzy³o mi siê równie¿ pisaæ do uczelni
z proœb¹ o przys³anie kopii ksi¹¿ek.
W ten sposób znacz¹co przyczyni³em siê do przet³umaczenia na jêzyk
polski publikacji „Jastrzêbie we
wspomnieniach lekarzy niemiec-
kich”. Cennym Ÿród³em s¹ te¿ gazety,
które bardzo dok³adnie informowa³y
o wspó³czesnych sobie wydarzeniach. Dziêki nim obali³em mit, jakoby cesarz Wilhelm II przyby³ na
otwarcie kolei w Jastrzêbiu” – opowiada pan Darek.
Dzia³alnoœæ Dariusz Mazura to
pasja. Nie s¹ to s³owa rzucone na
wiatr. Doœæ powiedzieæ, ¿e nie oczekuje on ¿adnej gratyfikacji finansowej za swoj¹ dzia³alnoœæ. „Nie ona
jest moim celem” – mówi. „Wprawdzie podczas wydawania biuletynu
TMZJ czy publikacji albumu o dawnym uzdrowisku (wydany przez
Urz¹d Miasta) otrzyma³ honorarium”
- ale jak sam mówi – „by³o to dla
mnie niezrêczne”. Dlaczego zatem
bada przesz³oœæ tej ziemi? „Bo innym
siê nie chce i myœlê, ¿e mój wk³ad
w poszerzanie naszej wiedzy o Jastrzêbiu jest znacz¹cy. Mo¿e to trochê zarozumia³e, ale niestety prawdziwe. Gdyby inni to robili, to bym
siê tego nie podejmowa³” - odpowiada.
Jak jego dzia³alnoœæ przyjmowana jest przez znajomych? „Spotykam
siê z wieloma wyrazami sympatii.
Znajomi, przyjaciele chc¹ wiedzieæ
nad czym pracujê. Bywa, ¿e otrzymujê od nich archiwalne karty pocz-
towe, przedstawiaj¹ce Jastrzêbie. To
mi³e, ¿e s¹ ludzie, którzy interesuj¹
siê moimi „odkryciami” – mówi.
„Wiem, ¿e za moj¹ dzia³alnoœæ pisarsk¹ nie otrzymam nagrody Pulitzera,
ale dla mnie wa¿na jest przekazywana informacja. Chcê, aby dotar³a do
najwiêkszego grona mieszkañców.
Mój styl nie jest pewnie doskona³y,
ale nie o to przecie¿ chodzi” – wyjaœnia pan Darek.
Dariusz Mazur, podkreœla, ¿e nie
jest historykiem, jest pasjonatem
i nie roœci sobie pretensji do tego,
aby jego zdanie by³o zawsze ostateczne. „Przecie¿ ktoœ zawsze mo¿e
znaleŸæ nowe Ÿród³a i przedstawiæ
dotychczasowe ustalenia w zupe³nie nowym œwietle” – mówi na zakoñczenie. Wk³ad pana Dariusza
w odkrywanie przesz³oœci naszego
miasta jest nie do przecenienia. Okazuje siê, ¿e nie jest wcale konieczny
dyplom akademicki, aby zg³êbiaæ
przesz³oœæ i popularyzowaæ j¹ wœród
mieszkañców. To z pewnoœci¹ o wiele trudniejsze i ciekawsze, ni¿ beznamiêtne „odklepywanie” lekcji
przez znudzonych nauczycieli. To
prawdziwa, a nie urojona dydaktyka.
Na pami¹tkê tego wydarzenia w Cieszynie odby³a siê wielka feta.
Nie zabrak³o akcentów religijnych, bo przecie¿ sam króla Jan po odniesieniu zwyciêstwa powiedzia³: „Przybyliœmy, zobaczyliœmy, Bóg zwyciê¿y³”. W liturgii, koncelebrowanej w koœciele Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Cieszynie Krasnej wziêli udzia³ najwy¿si dostojnicy Koœcio³a rzymskokatolickiego oraz Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego.
Zorganizowano równie¿ sesjê naukow¹ poœwiêcon¹ odsieczy. Ale najciekawszym akcentem tych obchodów by³ przemarsz husarii z rynku
na wzgórze zamkowe. Mieszkañcy i turyœci szli za tymi historycznymi
jeŸdŸcami. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudza³ Król Jan III Sobieski, id¹cy pod rêkê ze swoj¹ ukochan¹ ¿on¹ Marysieñk¹ oraz damami
dworu. Na wzgórzu zamkowym, w rotundzie œw. Miko³aja odmówiono
modlitwê za zmar³ych rycerzy. Potem by³ czas na podziwianie z bliska
husarii i jej uzbrojenia, czas na pami¹tkowe zdjêcia. Jak mówi³ jeden z
husarzy zbroje s¹ wiernymi replikami, tamtych XVII-wiecznych. Wa¿¹,
bagatela! 20, nawet 40 kg. Natomiast kopia osi¹ga do 6 metrów d³ugoœci. Koñ, który potrafi³ nie tylko unieœæ jeŸdŸca w pe³nym rynsztunku,
ale i pogalopowaæ w mia¿d¿¹cym ataku, kosztowa³ maj¹tek.
Ale to nie wszystko. Organizatorzy przewidzieli równie¿ historyczn¹ grê miejsk¹. Nie zabrak³o chêtnych pragn¹cych zmierzyæ siê z tajemnicami dziejów. Przed nimi m.in. postawiono zadanie napisania listu
do ukochanej ¿ony lub ukochanego mê¿a, wzorowanego na korespondencji Sobieskich. Trzeba by³o równie¿ skomponowaæ (najlepiej smaczn¹) potrawê staropolsk¹, zdobyæ Wiê¿ê Piastowsk¹ i wykazaæ siê
umiejêtnoœci¹ przekazania informacji za poœrednictwem chor¹giewek,
odnaleŸæ znaki, mówi¹ce o dalszym szlaku wêdrówki. W tej grze miejskiej wziêli udzia³ i duzi, i mali. Wszystkim sprawi³a wielk¹ frajdê. Okaza³o siê, ¿e historia mo¿e byæ fascynuj¹ca i wci¹gaj¹ca. Na zakoñczenie obchodów zaplanowano wielki koncert pt. „Z dziejów husarii”. Mury Koœcio³a Jezusowego sprzyjaj¹ takim w³aœnie podró¿om w czasie.
Przez kilka dni w Cieszynie fetowano zwyciêstwo nad tureckim
wojskiem pod Wiedniem w 1683 roku. Organizatorzy przedsiêwziêcia
zadbali o to, aby tamt¹, odleg³¹ ju¿ dla nas historiê opowiedzieæ w ciekawy sposób. Mieszkañcy i turyœci mogli, choæ przez chwilê, przenieœæ
siê w czasy nowo¿ytne, poczuæ klimat epoki. A mo¿e nawet odczuæ dumê z tego, ¿e w XVII w. to od nas, Polaków zale¿a³y losy Europy. Wa¿ne,
¿e organizatorzy potrafili podaæ te wszystkie informacje w sposób ciekawy, zachêcaj¹cy do g³êbszego poznania dziejów. Patrz¹c na reakcje
publicznoœci by³ to strza³ w przys³owiow¹ „dziesi¹tkê”.
Katarzyna Barczyñska
Katarzyna Barczyñska
Reklama
DRZWI Z FELCEM 2cm
MONTAŻ
WRAZ
Z OBRÓBKĄ
NA HASŁO
JASNET
PARAPETY
ZEWNĘTRZNE
GRATIS
PARAPETY ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE,
PCV, NAKŁADOWE, KONGLOMERATY
Mariusz Gołąbek
od 795zł
od 1460zł
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
www.gazeta.JasNet.pl
sport
WYDARZENIA
SPORTOWE
biegi
Œwietny wystêp czo³owych reprezentantów Klubu Biegacza MOSiR Jastrzêbie w 3. Biegu Kozio³ków o Puchar Prezydenta Kêdzierzyna-KoŸla. Na
dystansie 10 km Damian Zawierucha wywalczy³
trzeci¹ lokatê w klasyfikacji generalnej z czasem
32:32, co pozwoli³o mu wygraæ kategoriê trzydziestolatków. Z kolei wœród wszystkich startuj¹cych pañ najlepsza okaza³a siê Dagmara Dziuk. Podopieczna Jakuba Staœkiewicza pokona³ trasê
w czasie 39:35 i by³a jedyn¹ kobiet¹, która osi¹gnê³a wynik poni¿ej magicznej granicy 40 minut.
Wojciech Lizak wywalczy³ 14. miejsce w klasyfikacji generalnej pó³maratonu Biegu Lechitów
w GnieŸnie. Jastrzêbski d³ugodystansowiec
przebieg³ dystans ponad 21 km w bardzo dobrym
czasie 1:22:34, co da³o mu œwietn¹, czwart¹ lokatê w kategorii trzydziestolatków. Wygra³ Micha³
Cenkier z wynikiem 1:13:04.
Czterech naszych zawodników wziê³o udzia³
w Maratonie Wroc³awskim. Na dystansie 42 km
najlepiej spisa³ siê Miros³aw Jackiewicz, który
z czasem 3:31:10 zaj¹³ 528. miejsce w klasyfikacji
generalnej. Jastrzêbianin straci³ do zwyciêzcy,
Phalexa Katembu z Kenii nieco ponad 70 minut.
Pozostali nasi reprezentanci: Arkadiusz Naruszewicz, Micha³ Jasiñski i Mariusz Pawliczek, równie¿
pobiegli poni¿ej granicy czterech godzin. Zawody
ukoñczy³o 3,5 tys. biegaczy.
boks
Dwie podopieczne trenerów Andrzeja Porêbskiego i Jaros³awa Pietrzyka rywalizowa³y na M³odzie¿owych Mistrzostwach Œl¹ska w Gliwicach. Klaudia So³tys zdoby³a z³oto w kategorii do 57 kg kadetek, natomiast Klaudia Szostek wywalczy³a srebro
w kategorii do 57 kg juniorek. W drodze do z³ota
So³tys jednog³oœnie pokona³a kolejno Aleksandrê
Szuchajê z MOSM Tychy oraz Ewê Gibk¹ z Boksera
Chojnice. Z kolei Szostek w pó³finale rozprawi³a
siê ju¿ w drugiej rundzie z Monik¹ Serafin z Kleofasa Katowice, natomiast w finale musia³a uznaæ
wy¿szoœæ Mirelli Balcerzak ze Skorpiona Szczecin.
koszykówka
W swoim pierwszym meczu ligowym w sezonie
2013/2014 koszykarki JKKS Jastrzêbie rozgromi³y
na wyjeŸdzie debiutuj¹c¹ w gronie kadetek ekipê
RMKS Rybnik 79:31. Na zdobycie dziesi¹tego
punktu podopieczne trenera Dariusza Gruszczyka
pozwoli³y rywalkom dopiero w... trzeciej kwarcie,
w dwóch pierwszych czêœciach gry trac¹c zaledwie dziewiêæ oczek.
piłka nożna
£ukasz Pielorz zapisa³ na swoje konto pierwsz¹
bramkê w barwach Termaliki Nieciecza. Ekipa
z podtarnowskiej miejscowoœci wygra³a w sobotê
w Jaworznie z GKS Tychy 3:0, a wychowanek
Szkó³ki Pi³karskiej MOSiR i by³y zawodnik GKS Jastrzêbie ustali³ wynik spotkania w 89. minucie, pokonuj¹c bramkarza gospodarzy ³adnym strza³em
z kilkunastu metrów.
Kibice Zrywu Bzie prze¿yli w niedzielne popo³udnie sporo emocji za spraw¹ podopiecznych Kamila Paj¹ka oraz ich przeciwników z ¯or. Po pierwszej po³owie meczu przy Spó³dzielczej goœcie
prowadzili 3:1, ale po przerwie Bzie zerwa³o siê do
odrabiania strat. Ostatecznie jednak to koñcz¹cy
mecz w dziesi¹tkê Polaris wywalczy³ cenne trzy
punkty i utrzyma³ pozycjê w czo³ówce tabeli kl. B.
z lideruj¹cym Górnikiem Zabrze podopieczni Roberta Moœcickiego i Miros³awa Kaweckiego wygrali na wyjeŸdzie z ROW Rybnik 3:1. Bohaterem okaza³ siê Dominik Szczêch, który najpierw doprowadzi³ do remisu, a potem zapisa³ na swoje konto
dwie asysty przy golach Damiana Gabrysiaka i Adriana Adamczewskiego.
MOSiR: Œwierczek - Jag³a, £upiñski, Krzysta³a,
Zaj¹czkowski (Mizia) - Gabzdyl (Szewczuk),
Kulawiak - Domin (Pawlak), Adamczewski
(Groborz), Szczêch (Domin) - Gabrysiak.
pływanie w płetwach
M³odzi p³ywacy Nautilusa wziêli udzia³ w trzeciej
rundzie Œrodkowoeuropejskiego Pucharu M³odzie¿y w p³ywaniu w p³etwach, który odby³ siê
w czeskim Zlinie. Tradycyjnie ju¿ podopieczni
Krzysztofa Radomskiego przywieŸli do Jastrzêbia
przys³owiowy worek medali. Na podium w Czechach stawali: Balbina Sikora (3 z³ote medale), Filip Giba (3 z³ote), £ukasz Majda (3 srebrne), Magdalena Gorys (3 br¹zowe), Hubert Dyrszka (2 srebrne), Krystian Albrecht (srebrny i 2 br¹zowe), Zuzanna Rzepka (z³oty i srebrny), Amelia Pisarczyk
(srebrny), Bart³omiej Giba (2 srebrne i br¹zowy)
i Wojciech P³aska (br¹zowy).
siatkówka
Os³abiony brakiem najlepszych zawodników, powo³anych do kadr narodowych na siatkarskie Mistrzostwa Europy, Jastrzêbski Wêgiel przegra³
swoje pierwsze oficjalne spotkanie sparingowe
przed nowym sezonem. Pomarañczowi zmierzyli
siê w Gliwicach z bia³oruskim BATE Borysów, przegrywaj¹c w czterech setach, wykazuj¹c swoj¹
wy¿szoœæ jedynie w trzeciej czêœci gry.
Jastrzêbski Wêgiel - BATE Borysów 1:3
(19:25, 27:29, 25:18, 26:28)
Jastrzêbski Wêgiel: £asko, Gierczyñski, Sterna,
Kupisz, Jarmoc, Filippow, Popiwczak (libero)
oraz Kwolek, Formela, Malinowski.
tenis
Znamy ju¿ mistrzów naszego miasta w tenisowym deblu. Triumfatorami okazali siê Waldemar
Butanowicz i Adam Marek, którzy w finale pokonali Zbigniewa Dyrbusia i Marcina Œwidra, rewan¿uj¹c siê tym samym za pora¿kê w grupie. Trzecie
miejsce wywalczy³ duet Andrzej Marek i Bronis³aw
Kie³basa, pokonuj¹c w meczu o br¹z parê Zbigniew Chorchiel i Robert Sierszulski.
tenis stołowy
Dorota Paluch wywalczy³a dwa z³ote i jeden srebrny medal podczas Miêdzynarodowych Mistrzostw Polski Weteranów w tenisie sto³owym w Miêdzyzdrojach. Doœwiadczona zawodniczka JKTS Jastrzêbie zwyciê¿y³a w singlu i mikœcie, natomiast
w deblu dotar³a do fina³u. W turnieju singla Paluch
pokona³a kolejno reprezentantki Szczecina, Chorzowa, Warszawy i, w finale, Annê Osiñsk¹ z Siedlec. W grze mieszanej jastrzêbianka wyst¹pi³a
w duecie z Janem Molêd¹ z Radomia i tu równie¿
w trzech meczach, które zaprowadzi³y pani¹ Dorotê do z³ota, nasza ekipa straci³a jednego seta.
żeglarstwo
Zryw: Pasionek - K³osek, Nies³añczyk, Bilik,
R. Buchta - Pud³owski (79. Trocha), Paj¹k,
Hyla (46. Granica), P. Karwot - Koprjaniuk
(46. Pawe³ek), Ko³terniak (D. Sadowski).
Andrzej Bury i Marian Zakowicz wywalczyli
w Gdañsku mistrzostwo Polski ¿eglarzy niepe³nosprawnych w klasie Skud-18. Impreza tej rangi odby³a siê na wyspiarskiej czêœci miasta, w Górkach
Zachodnich. Rywalizacja by³a niezwykle zaciêta,
ale ostatecznie za³oga Crossu Jastrzêbie wyprzedzi³a wszystkich rywali, w tym srebrnych Waldemara WoŸniaka i Józefa Wolszê oraz br¹zowych
Zbigniewa i Ma³gorzatê Szczepaniak.
Juniorzy starsi Szkó³ki Pi³karskiej MOSiR wci¹¿
utrzymuj¹ siê w czo³ówce Ligi Œl¹skiej. Po pora¿ce
Wiêcej aktualnoœci sportowych na www.jasnet.pl
9
wrzesień 2013
Jest rekord, Kenijczyk trzeci
Zesz³oroczny zwyciêzca biegu
Jastrzêbskiej Dziesi¹tki Rados³aw
K³eczek okaza³ siê najszybszy równie¿ w niedzielne przedpo³udnie. Zawodnik z Gogolina pobi³ swój rekord
trasy na pêtli wiod¹cej ze Stadionu
Miejskiego pod Szpital Wojewódzki z wynikiem 30:07, wyprzedzaj¹c
o 23 sekundy Artura Kerna z Hrubieszowa oraz faworytów imprezy - Juliusa Kiprono Lagata z Kenii oraz Barnabasa Bene z Wêgier. Wœród pañ
najlepsza by³a rodaczka Bene, Zita
Kacser z Debreczyna. Najszybciej
z jastrzêbian trasê pokona³ dziesi¹ty
na mecie Grzegorz Szulik z Klubu
Biegacza MOSiR Jastrzêbie z rezultatem 34:04.
Na starcie Jastrzêbskiej Dziesi¹tki stanê³o oko³o trzystu uczestników, w tym ponad osiemdziesiêciu
zawodników z naszego miasta,
wœród których nie zabrak³o naszych
siedemdziesiêcioletnich weteranów
z Klubu Biegacza MOSiR Jastrzêbie:
Ryszarda Krêpuszewskiego i Teodora Sikory. G³ównymi organizatorami
i pomys³odawcami imprezy byli: Damian Zawierucha, Dominik Z¹bczyñski, Jakub Staœkiewicz i Micha³ Bac.
Uczestnicy zawodów zgodnie ocenili poziom organizacji Jastrzêbskiej
4. Barnabas Bene (Wêgry) 32:05
5. Krzysztof Szymanowski
(Koœcian) 32:43
Klasyfikacja generalna kobiet czo³ówka
1. Zita Kácser (Wêgry) 38:13
2. Ewa Brych-Paj¹k
(Czêstochowa) 38:29
3. Beata Janda (Katowice) 40:25
Rados³aw K³eczek
Dziesi¹tki jako bardzo wysoki.
Klasyfikacja generalna mê¿czyzn czo³ówka
1. Rados³aw K³eczek
(Gogolin) 30:07
2. Artur Kern (Hrubieszów) 30:30
3. Julius Kiprono Lagat
(Kenia) 30:48
Czo³ówka najlepszych jastrzêbian:
10. Grzegorz Szulik 34:04
19. Rafa³ Zieliñski 36:07
22. Roman Rajwa 36:18
26. Robert Czerwiñski 36:41
27. Wojciech Lizak 36:42
34. Tadeusz Siegmund 37:57
43. Ireneusz Wolanin 39:01
50. Daniel Leœniak 40:04
56. Tomasz Bia³ecki 40:26
57. Grzegorz Jaszczak 40:36
60. Bart³omiej Soko³owski 40:59
62. Andrzej Olborski 41:14
75. Miros³aw Pi³atowski 41:58
76. Daniel Jaroszewski 42:01
77. Pawe³ Onak 42:10
80. Adam Kania 42:22
81. Miros³aw Jackiewicz 42:24
83. Józef Kustra 42:32
88. Pawe³ ¯ak 42:45
94. Mariusz Hetman 43:02
96. Patryk Urban 43:17
Armata Mateusza Bryka
Hokeiœci JKH GKS Jastrzêbie odnieœli trzecie zwyciêstwo w sezonie.
Podopieczni Mojmira Trliczika pewnie pokonali Uniê Oœwiêcim, ale styl
wygranej nie zachwyci³. Ozdob¹
spokania by³ gol Mateusza Bryka
z 57. minuty. Wychowanek JKH GKS
hukn¹³ jak z armaty z dystansu. Micha³ Fikrt by³ bez szans. Bramka by³a
o tyle wa¿na, ¿e pozwoli³a ekipie gospodarzy na osi¹gniêcie dwubramkowej przewagi na trzy minuty
przed koñcow¹ syren¹. Jastrzêbianie
winni byli zapewniæ sobie trzy pun-
kty o wiele wczeœniej, ale albo zawodzi³a skutecznoœæ, albo œwietnie
w bramce goœci spisywa³ siê Michal
Fikrt, albo obrona gospodarzy pozwala³a rywalom na zbyt wiele. Z wydarzeñ godnych odnotowania warto
wspomnieæ równie¿, i¿ na taflê po
przerwie wróci³ Adrian Labryga.
W pi¹tek JKH GKS zagra na wyjeŸdzie z Cracovi¹, natomiast w niedzielê podejmie HC GKS Katowice.
JKH GKS Jastrzêbie - Unia Oœwiêcim
5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Bramki: R. Nalewajka '6,
Bordowski '15, Zdenek '23,
Bryk '57 5/4, Lipina '60
(pusta bramka)
- Kalinowski '27, Jaros '36.
JKH GKS Jastrzêbie: Slipczenko
- Górny, Kotaszka, Danieluk, Kral,
Lipina - Mateusz Rompkowski,
Bryk, Bordowski, Prochazka,
Urbanowicz - Marzec, Labryga,
Kapica, Zdenek, Kogut - Pastryk,
Bychawski, £ukasz Nalewajka,
Minge, Rados³aw Nalewajka.
Faks z Raciborza
W miniony poniedzia³ek wieczorem do siedziby GKS 1962 Jastrzêbie dotar³ faks podpisany przez prezesa Unii Racibórz Andrzeja Starzyñskiego.
Oryginalna treœæ pisma jest nastêpuj¹ca: "KS Unia Racibórz informuje, ¿e ze wzglêdu na opiniê KPP
w Raciborzu, która zakwalifikowa³a
mecz o mistrzostwo 4 ligi pomiêdzy
Uni¹ Racibórz a GKS Jastrzêbie Zdrój,
jako mecz o podwy¿szonym ryzyku.
Klub nasz nie jest w stanie zorganizowaæ imprezy masowej zgodnie
z wymogami Ustawy. Natomiast
granie bez widzów lub organizowanie meczu z ograniczeniem iloœci widzów do 199 jest obarczone ryzykiem wyst¹pienia incydentów przez
osoby, które nie zostan¹ wpuszczone na stadion. W zwi¹zku z powy¿szym z przykroœci¹ informujemy, ¿e
rezygnujemy z organizacji w/w meczu i oddajemy punkty walkowerem". Tym samym pi³karze GieKSy
kolejne spotkanie zagraj¹ dopiero
28 wrzeœnia przy Harcerskiej z Krupiñskim Suszec.
Krótka przygoda z Bułgarią
Laura Grzyb i Wiktoria S¹dej
z BKS Jastrzêbie nie zalicz¹ do
udanych juniorskich piêœciarskich
Mistrzostw Œwiata w bu³garskiej
Albenie.
Walcz¹ca w wadze do 54 kg
Laura Grzyb w pierwszej rundzie
musia³a uznaæ wy¿szoœæ rywalki z
Ukrainy Wiktorii Wirt, z któr¹ kilkakrotnie ju¿ krzy¿owa³a rêkawice.
Tym razem to przeciwniczka cieszy³a siê z wygranej za spraw¹ jednog³oœnej decyzji sêdziów. Marokañski arbiter Hassan Zoubid punktowa³ 39:37 dla Wirt, natomiast
Anglik Mick Basi oraz Irlandczyk
Michael Gallagher - po 40:36. Z ko-
lei Wiktoria S¹dej po¿egna³a siê
z turniejem po przegranej walce
o æwieræfina³ kategorii do 48 kg
z Turczynk¹ Ayse Cagirir. Sêdziowie: Algierka Kheira Sidi Yakoub
oraz Argentyñczyk Gerardo Poggi
wydali werdykt 39:37, natomiast
arbiter ze Sri Lanki, Udeni Kiridena
– 39:36.
Rozjechany Radlin
Pi³karze Granicy Ruptawa szybko podnieœli siê po klêsce w Zawadzie i w sobotê na Estadio de
Libowiec pewnie pokonali ekipê
Górnika Radlin 4:0. Dwa gole dla
zwyciêzców strzeli³ bohater meczu Daniel Dobrowolski, a po razie
do siatki przeciwników trafili Micha³ Æmich i Tomasz Zbytnik. Dziêki wygranej Granica awansowa³a
do czo³ówki ligi okrêgowej. Warto
dodaæ, i¿ po meczu pi³karze Granicy Ruptawa przekazali swoim kibicom klubowe koszulki.
Granica Ruptawa:
Kalisz - Kowal, M. £y¿wa
(46. Adamczyk), D. £y¿wa,
Ostrzo³ek, Kasprzak
(65. Zbytnik), Æmich, Piekarski,
Trzetrzelewski (60. Œmigielski),
Zarêba, Dobrowolski.
10
wrzesień 2013
Kolejne miliony
dla jastrzębskiego
szpitala
Kolejne skuteczne dzia³ania pos³a
Krzysztofa Gadowskiego oraz radnej Sejmiku Województwa Œl¹skiego Anny Hetman da³y realne rezultaty. Na remont
i przebudowê Oddzia³u Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzêbiu-Zdroju przekazanych zostanie w sumie 8 288 250 z³!
4 144 125 z³ pochodzi z Bud¿etu Pañstwa, a kolejne 4 144 125 z³ z Województwa Œl¹skiego.
sponsorowane
www.JasNet.pl
Bzie i cała reszta
Zespó³ Szkó³ nr 13 w Bziu doczeka³ siê
modernizacji budynku. W bud¿ecie miasta w³adze znalaz³y na ten cel 2 mln 230
tys. z³. Ca³kiem niedawno dyrekcja otwiera³a nowy przyszkolny plac zabaw, a ju¿
wkrótce znowu bêdzie wiele powodów do
radoœci.
Plac budowy zosta³ przekazany wykonawcy i do po³owy przysz³ego roku placówka zostanie rozbudowana i przebudowana, a teren wokó³ niej zagospodarowany. Na co dok³adnie w³odarze przeka¿¹
miliony? Szko³a zyska dodatkow¹ kondygnacjê, a tam ulokowane zostan¹ dwie
sale lekcyjne i ³azienki. Przy okazji tych
prac wykonana zostanie termomodernizacja. To nie koniec rewelacji, poniewa¿
zagospodarowane zostanie tak¿e otoczenie wokó³ podstawówki i gimnazjum.
Powstanie bie¿nia i skocznia do skoku
w dal, wybudowane zostan¹ boiska do
pi³ki siatkowej, koszykowej, a nawet do...
pi³ki pla¿owej. Ka¿de z nich bêdzie oœwie-
tlone i w³aœciwie wyposa¿one. To wci¹¿
nie koniec listy zadañ do zrealizowania.
Prace obejm¹ remont starych i budowê
nowych chodników oraz elementów ma³ej architektury. Jak grzyby po deszczu
wyrosn¹ ³aweczki, kosze na œmieci i stojaki na rowery. Ca³oœci dope³ni nowe ogrodzenie i wymiana bram na przesuwne.
A czas do koñca inwestycji odmierzaæ bêd¹ na szkolnej wie¿y nowoczesne zegary
elektroniczne!
Bêdzie piêknie w Bziu. I tylko tam. Niestety jak siê okazuje s¹ so³ectwa mlekiem
i miodem p³yn¹ce, i te którym nie nale¿y
siê nic. Przyjrzyjmy siê dzielnicy Ruptawa, która s¹siaduje z Bziem i które ³¹czy
ulica Libowiec, ale jak zaraz porównamy
dzieli je tak naprawdê "oœwiatowa przepaœæ". Szko³a Podstawowa nr 17 od blisko
roku zmaga siê z pleœni¹ w salach lekcyjnych. Grzyb przedostawa³ siê przez szafkê na podrêczniki szkolne. Szczególnie
zmiany zauwa¿ono na œcianach zewnê-
trznych budynku, ale ocieplenie murów
planowane jest tam dopiero za kilka lat.
W szkole panuje wilgoæ, a w³adze miasta
specjalnie siê tym nie przejmuj¹. Tak samo nie robi na nich wra¿enia fakt, ¿e ka¿de dziecko aby skorzystaæ z pomocy pielêgniarki musi siê ubraæ, wyjœæ z g³ównego budynku, obejœæ szko³ê i wejœæ do gabinetu z drugiej strony. Podobnie sytuacja
wygl¹da w przypadku wypo¿yczania
ksi¹¿ek z biblioteki do której wchodzi siê
innym wejœciem. Boisko tak¿e wymaga
remontu. Na nierównym terenie mog³oby
powstaæ chocia¿ jedno z prawdziwego
zdarzenia. I niekoniecznie do pi³ki pla¿owej.
Na pomoc licz¹ tak¿e szko³y w so³ectwie: Moszczenica, Borynia czy Szeroka.
Symboliczn¹, chocia¿ tak¹, by warunki by³y godne i równe dla wszystkich.
Franciszek Franek
PROSTO Z SEJMU
Pieniądze na rozwój przedszkolaków
Dziêki tzw. ustawie przedszkolnej
gminy otrzymaj¹ od rz¹du dodatkowe œrodki na rozwój edukacji dzieci. Jeszcze
w tym roku do gmin trafi ³¹cznie prawie
504 mln z³. Ponad 170 mln przeznaczonych zostanie na rekompensatê wp³ywów do gmin z tytu³u zmniejszonych
op³at wnoszonych przez rodziców, a pozosta³a czêœæ (332,4 mln z³) przekazana zostanie na poszerzenie oferty przedszkoli
poprzez organizacjê zajêæ dodatkowych.
w przedszkolu." - powiedzia³a minister.
G³ównym celem jest zniesienie barier
w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego. Jedn¹ z nich do tej pory by³a
niew¹tpliwie bariera ekonomiczna. Dlatego dziêki ustawie mo¿liwe jest wyrównanie szans dzieci z rodzin ubo¿szych,
których do tej pory nie by³o staæ na zajêcia np. z jêzyka angielskiego.
Do województwa œl¹skiego, które plasuje siê na drugiej pozycji (tu¿ za woj. mazowieckim) trafi ponad 59 mln z³. Jastrzêbski bud¿et natomiast zasili 1 217
988 z³, z czego 497 687 to œrodki na zajêcia dodatkowe, a ponad 720 tys. rekompensata ubytków z dochodów.
W wyniku nowej ustawy pojawi³o siê
wiele pytañ i w¹tpliwoœci. Naprzeciw problemom wyszed³ pose³ Krzysztof Gadowski, który zaprosi³ Minister Edukacji Narodowej Krystynê Szumilas do JastrzêbiaZdroju. Na specjalnym spotkaniu zarówno
samorz¹dowcy, dyrektorzy, a tak¿e na-
uczyciele dowiedzieli siê jak te œrodki finansowe mo¿na rozdysponowaæ.
"Przede wszystkim s¹ trzy g³ówne powody dla których rodzice powinni byæ zadowoleni. Godzina pobytu dziecka
w przedszkolu ponad piêæ godzin nie bê-
dzie rodziców kosztowa³a wiêcej ni¿ 1 z³.
W ramach pobytu dziecka w przedszkolu
samorz¹d bêdzie mia³ pieni¹dze na
uatrakcyjnienie oferty czyli zorganizowanie zajêæ dodatkowych. I co wa¿ne, ta
ustawa doprowadzi do sytuacji w której
ka¿de dziecko bêdzie mia³o miejsce
MEN informuje, ¿e "zajêcia takie jak:
rytmika, taniec, zajêcia plastyczne itp.
znajduj¹ siê w podstawie programowej.
Ich realizacja nale¿y do obowi¹zków
przedszkola. W przypadku tzw. zajêæ dodatkowych, mo¿liwe jest i wskazane zatrudnienie nauczyciela posiadaj¹cego odpowiednie kompetencje lub wykorzystanie umiejêtnoœci nauczyciela w przedszkolu.".
W przysz³ym roku do gmin przekazanych zostanie ³¹cznie 1,5 mld z³, a docelowo, co roku do bud¿etu samorz¹dów ma
trafiaæ 1,7 mld z³ na edukacjê przedszkoln¹.
PROSTO Z SEJMU
Przyspieszenie prac na A1
Jest wykonawca i termin zakończenia naszego odcinka autostrady
Autostrada A1 na odcinku ŒwierklanyGorzyczki mia³a byæ gotowa w 2010 roku.
Mijaj¹ lata, a droga ³¹cz¹ca Œl¹sk z reszt¹
Polski oraz œwiata jest wci¹¿ nieukoñczona. W tej sprawie, kolejny raz w imieniu
mieszkañców, interweniowa³ pose³ Krzysztof Gadowski. Podczas posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 12
wrzeœnia wyst¹pi³ z zapytaniem jak d³ugo
jeszcze trzeba bêdzie czekaæ na ca³kowite
otwarcie autostrady.
"Patrz¹c ze strony mieszkañców, naprawdê to jest wielki koszmar. Budowa
mia³a trwaæ 3 lata, dzisiaj trwa 6 lat. Pocz¹tkowo pojawi³y siê objazdy, potê¿ne
ciê¿arówki i ciê¿ki sprzêt, który mia³ byæ
wykorzystany do budowy. Teraz pojawiaj¹ siê na tych drogach TIR-y. Mieszkañcy wychodz¹ i protestuj¹ w zwi¹zku
ze stanem tych dróg. Dlatego chcia³bym
zapytaæ, Panie Ministrze, co z przetargami
zwi¹zanymi z dokoñczeniem realizacji tej
inwestycji? Jaki jest ostateczny termin realizacji tej inwestycji, która ca³kowicie
otworzy przejazd au tostrad¹ A1 w³aœnie
na tym odcinku?" - dopytywa³ z mównicy
pose³.
Odpowiedzi udzieli³ Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Zbigniew Ryna-
siewicz. Jak siê dowiedzieliœmy, 26 czerwca br. oddzia³ generalnej dyrekcji w Katowicach podpisa³ umowê na naprawê
obiektów MA 532 i MD 532.1 (w tym s³ynnego ju¿ fioletowego mostu w Mszanie).
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³o Przedsiêbiorstwo Us³ug Technicznych Intercor
w Zawierciu – na kwo tê 55,4 mln z³.
Budowê ostatniego, ponad 18-kilometrowego odcinka autostrady tak¿e dokoñczy Intercor. Prace bêd¹ jednak
koszto-wa³y prawie dwa razy wiêcej ni¿
dotychczas szacowano. Dlaczego? Otó¿
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zamierza³a przeznaczyæ 27,3 mln z³, ale do
przetargu zg³osi³a siê tylko jedna firma,
która wycenia prace na 49,8 mln z³. Przewiduje siê, ¿e umowa zostanie zrealizowa
na w terminie 7 miesiêcy od jej podpisania.
Ukoñczenie wszystkich prac budowlanych na od cinku autostrady A1 od wêz³a
Mszana do wêz³a Œwierklany przewiduje
siê w II kwartale 2014 r., nie mniej jednak,
jak zapewnia³ pos³a Krzysztofa Gadowskiego Sekretarz Stanu, podejmowane
s¹ wszelkie dzia³ania, by skróciæ ten termin.
szczeñ, które do tej pory powsta³y wokó³
budowy autostrady. Mieszkañcy wielokrotnie ¿alili siê na szkody wyrz¹dzone
przez ciê¿ki sprzêt na drogach gminnych,
powiatowych i wojewódzkich. Skala strat
ros³a wraz z ka¿dym miesi¹cem przed³u¿aj¹cym inwestycjê.
Bardzo wa¿n¹ kwesti¹, jak¹ poruszy³
pose³ Gadowski jest tak¿e naprawa zni-
"Dzisiaj województwo, powiaty czy
gminy nie maj¹ œrodków, ¿eby w tak du-
¿ym zakresie i przy takich œrodkach finansowych, które s¹ potrzebne na realizacjê
tych prac, usun¹æ te szkody. Czy Generalna Dy rekcja w³¹czy siê we wspó³finansowanie usuwania skutków tego wzmo¿onego ruchu?" - domaga³ siê odpowiedzi
pose³ Krzysztof Gadowski podczas 48.
posiedzenia Sejmu. Dziêki interwencji
zwrócono uwagê, ¿e chocia¿ nie jest to jedyny kontrakt, to na pewno jest on szczególny dla mieszkañców tej czêœci Œl¹ska.
”Realizacja tego kontraktu jest na pewno
bardzo uci¹¿liwa. Oczywiœcie Generalna
Dyrekcja jest zobowi¹zana, równie¿ przez
resort, do tego, aby przy tym trudnym
kontrakcie bardzo mocno anga¿owaæ
wszystkie si³y, aby wszelkie te uszkodzenia, zaniedbania, które tam by³y,
wspólnie z samorz¹dami, przy ich akceptacji, w odniesieniu do wykonawcy, realizowaæ w taki spo sób, aby teren tego
obiektu czy te¿ drogi prowadz¹ce do tego
obiektu odzyska³y tak¹ przejezdnoœæ, jakiej oczekiwalibyœmy, i by by³ taki stan
dróg, jakiego oczekiwalibyœmy.” - brzmia³a odpowiedŸ Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Bêdziemy przygl¹daæ siê tej wa¿nej
dla wszystkich sprawie i z uwag¹ œledziæ
postêp prac na najwa¿niejszym dla naszego regionu odcinku autostrady A1.
www.jastrzebie.platforma.org
www.gazeta.JasNet.pl
ogłoszenia
11
wrzesień 2013
Gazetę JasNet znajdziesz w ponad 40 punktach
na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic, m.in:
McDonald’s - ul. Pi³sudskiego 37
Waldi - ul. Ligonia 6
Galeria "Jastrzêbie" (Trafika)
- ul. Warszawska 2
WSS nr 2 - al. Jana Paw³a II 7
Netto - al. Jana Paw³a II 2
Galeria „Zdrój” (Matras)
- ul. Podhalañska 26
JasNet - al. Jana Paw³a II 1
Sklep An-Mar 5 - ul. ks. P³onki 1
CH GWAREK, ul. Harcerska 1
Gabi Centrum - ul. Cieszyñska 116 A
DH K³os - ul. Koœciuszki 2
Karolinka - os. 1000 lecia 3a
Delikatesy Centrum - ul. Opolska 5
Jakpol - ul. Ruchu Oporu 2
Ma³a Galeria, sklep HIT
- al. Pi³sudskiego 25
Piekarnia Jedynka - ul. Rolnicza 154
TESCO - al. Pi³sudskiego 2a
S³awik - ul. Beskidzka 11a
PKO - ul. Pi³sudskiego 2a
FRAC - ul. Harcerska 1b
Salon prasowy - ul. Pszczyñska 6
Delikatesy Centrum - ul. Jasna 11
Avita - ul. S³owackiego 1
JSS Spo³em - ul. Katowicka 24
Livio - ul. Armii Krajowej 86
SPAR - ul. Mazowiecka 24
Delikatesy Centrum - ul. Ogrodowa 1
Le Clerc - al. Pi³sudskiego 35
Sklep ogólnospo¿. - ul. Wiejska 29
Sklep Magda - ul. Turystyczna 63a
Sklep ABC - ul. Wiejska 13B
Jedynka - ul. Wroc³awska 725
Lewiatan - ul. Komuny Paryskiej 1
Carrefour - Paw³owice, ul. LWP 22
JSS Spo³em - ul. Kusociñskiego 22
Market Œwistak
- Zebrzydowice, ul. Asnyka 36
Mini Market - ul. Marusarzówny 21
JSS Spo³em - ul. Wyspiañskiego 25
WĘGIEL ORZECH
EKO-GROSZEK
MUŁY WĘGLOWE
FLOT
DREWNO OPAŁOWE
DREWNO KOMINKOWE
JA
C
O
M
PRO
H
ZEC
R
O
L
WĘGIE
od
660
a
zł/ton
!
Y
RAT
Market Jantar
- Zebrzydowice, ul. S³owackiego 2a
Najbliższe wydanie już 11 października
Firma budowlana Bp Inspire
z Jastrzêbia –Zdroju przyjmie
dwóch pracowników
budowlanych, konieczne
doœwiadczenie. Praca od zaraz.
kontakt: 517 630 373
Zatrudniê fryzjerkê, mile
widziane doœwiadczenie
w tym zawodzie.
kontakt: 504 182 919
Hurtownia motoryzacyjna
zatrudni do oddzia³u
w Jastrzêbiu. Gwarantujemy:
sta³¹ pracê, dobre zarobki oraz
pracê w mi³ym zespole.
Wymagania: dyspozycyjnoϾ,
chêæ do pracy, znajomoœæ czêœci
samochodowych.
tel. 324 340 129
POŻYCZKI
6.000zł
od800złdochodu
Zadzwoń
502444787
Restauracja w Jastrzêbiu zatrudni
konserwatora. Informacja pod
numerem: 608 418 417
Zarabiaj z Avonem! Teraz a¿ 40%
upustu na pierwsze zamówienie!
Zostañ profesjonaln¹
konsultantk¹. Specjalny
program dla nowych!
kontakt: 600 837 973
BANKODMÓWIŁ
CIPOŻYCZKI?
MASZZŁĄHISTORIĘ
KREDYTOWĄ
Zadzwoń
604351674
Restauracja w Jastrzêbiu-Zdroju
zatrudni kucharza z doœwiad.
w pracy na kuchni. Wiêcej
informacji pod numerem:
608 418 416
Poszukujemy pracowników
ogólnobudowlanych:
murarzy, cieœli i kafelkarzy.
Informacja pod numerem:
604 887 360
Szukam groomera do wspó³pracy
w profesjonalnym salonie
fryzjerskim dla zwierz¹t.
Zainteresowanych proszê
o kontakt telefoniczny:
505 180 603
OGŁOSZENIA
Wynajmê lokal o powierzchni
140m2 przy ul. 1 Maja w Zdroju
pod Pub lub inn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.
Tel. kontaktowy: 508 158 907
Wynajmê lokal na parterze,
60 m2 z mo¿liwoœci¹
powiêkszenia powierzchni,
na ul. Opolskiej.
kontakt: 509 136 043
Pilnie szukam mieszkania
do wynajêcia typu m2 za
opiekê lub sam czynsz
bez odstêpnego i kaucji.
kontakt: 727 552 692
Wynajmê kawalerkê
w Jastrzêbiu-Zdróju. Kawalerka
wyposa¿ona w sprzêt AGD,
po kapitalnym remoncie, 2.
piêtro. Odstêpne 700z³ + media.
Kontakt: 531 817 777
Odst¹piê prosperuj¹cy lokal
w Paw³owicach o pow 30m2
z powodu wyjazdu
kontakt: 792 791 511
Wynajmê umeblowane M-2
przy ul. Turystycznej.
kontakt: 608 284 627
Wynajmê M2 na ul. Turystycznej,
du¿y balkon, umeblowane.
Odstêpne 600z³, czynsz 320z³,
media zal. 150z³, kaucja
zwrotna 1000z³
kontakt: 324 710 343
M³ode, pracuj¹ce ma³¿eñstwo
z dzieckiem pilnie wynajmie
mieszkanie w centrum na
d³u¿szy okres.
kontakt: 691 685 183
Wynajmê M-5, 4 pokoje
na ul. Pomorskiej. Odstêpne
500z³ + czynsz + media.
Kaucja 1000z³. Na d³u¿szy okres.
Pracanasamodzielnym
stanowiskuwfirmiefinansowejkontakt: 505 873 683
nienormowanyczaspracy
wysokiezarobki
Wynajmê lokal o powierzchni
profesjonalneszkolenia
140 m2 przy ul. 1 Maja w Zdroju
pod pub lub inn¹ dzia³alnoœæ
Zadzwoń
gospodarcz¹. Telefon
668681853
kontaktowy: 508 158 907
Lokal us³ugowo-handlowy
do wynajêcia. Bardzo dobra
lokalizacja w centrum Jastrzêbia.
kontakt: 504 448 730,
322 104 429
Wynajmê pokój w domu
z dostêpem do ³azienki i kuchni.
Dla emeryta/rencisty.
400 z³ + media.
kontakt: 501 932 739
Wynajmê wyremontowany lokal
45 m2 w Jastrzêbiu-Zdroju
kontakt: 886 806 151
Wynajmê lokal na parterze, 60
m2 na ul. Opolskiej.
kontakt: 509 136 043
PożyczkadlaFirm
do50.000zł
Zadzwoń
668681853
Sprzedam dzia³kê 20 ar
Budowlano-rolna w piêknej,
malowniczej okolicy miêdzy
Jastrzêbiem a Zebrzydowicami.
W granicy media, wzd³u¿ biegnie
droga gminna. Szkód nie ma
i nie bêdzie.
kontakt: 505 270 944
Sprzedam lub wynajmê
mieszkanie M-3 na
ul. Ma³opolskiej. Mieszkanie
z balkonem i nowe okna PCV.
Sprzeda¿: 130 tys. do negocjacji.
Tel. 791 373 518
POŻYCZKI
do25.000zł
Zadzwoń
668681853
Sprzedam gara¿
z kana³em ul. Pomorska
kontakt: 607 833 860
Sprzedam Opla Corse, rocznik
2007. Silnik 1,3 CDTI, moc 90KM,
6 biegowa skrzynia biegów.
Stan techniczny idealny.
Cena: 19 900 z³ do negocjacji.
Kontakt: 781 119 255
Sprzedam Audi A4 Kombi 1,9tdi
2007 przeb. 176tyœ (pe³na dok.),
stan bdb, cena 36 tys
kontakt: 607 516 213
Sprzedam gara¿ z kana³em
ul.Pomorska, tel. 607 833 860
WIECEJ NA WWW.JASNET.PL
Maszciekawytemat?
Byłeśświadkiem
niecodziennegowydarzenia?
Maszinformacjęzpierwszejręki?
Zadzwoń
324740000
lubnapisz
[email protected]
JasNet - Jastrzębski Portal Informacyjny
Al. Jana Pawła II 1/15a
(budynek PAWBUD, były Jantar, II piętro)
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 474 00 00
Redaktor naczelny: Zbigniew Wachowiec
Z-ca redaktora naczelnego: Artur Wasilewski
Skład i opracowanie graficzne: SilesiaPresse.com
Reklama: [email protected], tel. 531 350 850
Wszelkie prawa do opracowań graficznych zastrzeżone. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
NAJWIĘKSZY WYBÓR
MEBLI W MIEŚCIE
NOWE OBLICZE SALONU
2
ponad 2500m
Komplet PETIO B
1499,-
1199,Oszczędzasz 300,wys./szer./gł.:
200/310/52 cm
MEBLUX
MEBLUX
Sofa KARO LUX 3DL
899,HIT CENOWY
PRAWDZIWY
• bez pierwszej wpłaty
• bez prowizji
• bez oprocentowania
WYPRZEDAŻ
60
Narożnik uniweralny
ALEKS 3DL.URC
1999,-
MEBLI
do
SALONY MEBLOWE
0
KREDYT
HIT CENOWY
pow. spania:
114x200 cm
wys./szer./gł.:
86/233/133 cm
MEBLUX
Jastrzębie-Zdrój, ul.Graniczna 1, tel. 47 14 212
Download

wrzesień 2013/09 82