İLAN
ARDAHAN DEFTERDARLIĞINDAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALIN
SIRA
NO
1
2
3
BULUNDUĞU YER
CİNSİ VE
NİTELİĞİ
YAKLAŞIK
ARAZİ
YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE TARİH VE SAATİ
Çeğilli Köyü 102 ada 1 parsel
Çeğilli Köyü 103 ada 1 parsel
Çeğilli Köyü 101 ada 44 parsel
Ot
Ot
Ot
12.827,10 m2
89.031,87 m2
278.568,18m2
1.000,00 TL
6.000,00 TL
20.000,00 TL
30,00 TL
180,00 TL
600,00 TL
18.07.2014 Cuma Günü 09:30
18.07.2014 Cuma Günü 10:00
18.07.2014 Cuma Günü 10:30
1- Yukarıda özellikleri yazılı biçilmemiş otun satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a maddesi uyarınca pazarlık usulü ile
hizalarında gösterilen gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürü çalışma odasında teşekkül edecek Komisyonca yapılacaktır.
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için;
a)Geçici teminata ait belgeyi,
b)İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı sureti örneği,
c)Tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından
veya benzeri bir makamdan 2014 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ihaleye katılacak veya teklifte
bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ve imza sirküsünü,
d)Başkaları adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.
3- Posta ile gönderilen tekliflerde meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Her türlü vergi, resim ve harç alıcısına aittir.
İLAN OLUNUR
Download

Ardahan Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Taşınır Mal Satışı İhale