PRESENTATION / SUNUM
VISION
VPHTK is a subsidiary opened in Istanbul by VP International Holding, with headquarters in Romania, Bucharest.
We specialized in offering integrated packages of services perfectly adapted to the local market, meeting our
customers with solutions based on experience and innovation.
We are present in technical fields of activity, offering construction design services, project management, civil
and engineering constructions, trade, software market and ISO certifications.
VIZYON
VPHTK, merkezi Romanya’da bulunan VP Holding Internațional’ın Istanbul şubesidir.
Deneyim ve icatlara dayalı çözümlerle müşterilerimizin beklentilerinin karşısına çıkarak yerel piyasaya uyumlu
bütünleşik hizmet paketlerinin sunumuna uzmanlaştık.
Inşaat tasarımı, proje yönetimi, sivil ve sanayi inşaat, ticaret, yazılım ve ISO sertifikalandırma hizmetleri sunarak
teknik faaliyet alanlarında verlığımızı hissettirmekteyiz.
5
MISION
The VPHTK’s team Mission is to run any project in full compliance with the customer requirements, in harmony with the laws and at the same high
quality standards.
VALUES
The organizational values are assimilated, observed and cultivated by all the company’s employees.
Within VPHTK, we apply the same principles as in VP Holding International - people are the most important and valuable resource, while time is the key
word and the central pillar of all activities. Involvement and dedication are both a goal and a means to achieving objectives.
For VPHTK, today’s inspiration is tomorrow’s innovation. The company encourages cooperation, teamwork and offers talented young people the
opportunity to learn and to share their own experience.
GAYE
VPHTK ekibinin misyonu, herhangi bir projeyi müşterinin talepleri doğrultusunda, yasal mevzuatın hükümleriyle uyumlu ve hep aynı kalan yüksek kalite
standardlarında yürütmektir.
DEĞERLER
Kurumsal değerlerimiz şirketin bütün çalışanları tarafından benimsenmiş, onlara saygıla uyulur ve yetiştirilir.
VPHTK kapsamında VP Holding Internațional’de olduğu gibi aynı ilkeleri uygularız – insan en önemli kaynak olup en kıymetli değerdir ve zaman bütün
faaliyetlerin esas ekseni ve düzen ilkesidir. Müdahil olmak ve özveri kendi başına bir gaye olup hedeflerimize ulaşmanın bir aracıdır.
VPHTK için bugünün ilhamı yarının icatını ifade eder. Şirket işbiriliğini, ekip çalışmayı ve kabiliyetli gençlere öğrenme fırsatı ile kendi deneyimini
paylaşmak imkanı tanır.
6
HISTORY
VP Holding International, the parent company, has been acting as a business developer since 2000,
successfully applying its motto we build business.
Within VP Holding, the idea is the source and driving force of all activities.
VP Holding International’s achievements in figures:
• over 200 successfully completed large scale projects
• 150 services and products provided to the clients by our 3 national and international offices (Romania,
Republic of Moldova Republic of Mauritania)
• 10 business lines
• more than 200 employees and associates
• 20 million Euro annual turnover in 2013, with 12% annual growth rate since 2010
TARİHÇE
2000
Ana şirket olan VP Holding Internațional, 2000 yılından itibaren bugüne dek “we build business” (İş Yaratırız)
sloganını başarıyla hayata geçiren bir iş geliştirici olarak piyasaya yerini almıştır. Işbu ilke Holding kapsamında
yürütülen bütün faaliyetlerinin esas kaynağı ve motorunu temsil eder.
Rakam olarak ifade edilirse, VP Holding Internațional:
• Başarıyla tamamlanan 200 üzerine kapsamlı projeler
• 3 (Romanya, Moldova Cumhuriyeti, Mauritanya) milli ve uluslararasımerkezler aracılığı ile müşterilerine
sunulan 150 hizmet ve ürün
• 10 iş hattı
• 200 üzerine personel ve müteahhit
• 2010 yılından itibaren %12 büyüme kaydeden 2013 yılında 20 miliyon AVROluk ciro
2014
7
COMPETENCIES
VP Holding Turkiye is active on the local Turkish market with the following business lines:
DESIGN & ENGINEERING – VPHTK acts as a General Designer able to adapt his own approach according to the investor’s individual vision, which is
designed into creative and reliable representations. Services provided: technical design in constructions for all specialties (urban planning, architecture,
installations, structures and infrastructure) and functions (commercial, office, residential and industrial).
CONSTRUCTIONS – VPHTK acts as a Constructor of buildings with different functions: commercial, office, industrial, residential. The company carries
out projects for civil and industrial works of any size and complexity level.
PROJECT MANAGEMENT - VPHTK is an experienced Project Manager in the fields of structure, installations, fire scenarios, strength and stability of
the foundations, technical review for all specialties with reviewers certified by the Ministry of Public Works and Territorial Administration, economic and
technical audit services for projects, energy audits services, technical due diligence and elaboration of technological flows.
YENTKİNLİKLER
VP Holding Turkiye yerel piyasaya müteakip iş hatlarını sunmaktadır:
TASARIM & İSTİHKAM HİZMETLERİ – VPHTK, çalışma bakışaçısını yatırımcının kendi vizyonuna uygun olarak uydurabile, bahse konu vizyonu
yaratıcı ve gerçekleştirilebilen tasarımlara dönüştürebilen bir Genel Tasarımcı olarak hareket eder. Inşaat alanındaki bütün kollarda teknik tasarım
hizmetleri sunulur: şehirleşme, mimarlık, tesisat kurma, yapı ve altyapı ve bütün fonksyonlar: ticari, büro, iskan ve sanayi.
İNŞAATLAR – Inşaat alanında VPHTK Genel bir Müteahhit olarak davranır: ticari, büro, iskan. Şirket, her türlü ebat ve güçlükteki sanayi ve sivi inşaat
projeleri yürütür.
PROJE YÖNETİMİ – VPHTK müteakip alanlarda deneyimli bir Proje Yöneticisi olarak yerini alır: yapı, tesisat, yangın senaryoları, temel alanlarının
dayanıklığı ve sarsılmazlığı, bütün alanlardaki tescilli denetleyicileri ile teknik denetleme, projeler için teknik – iktisadi denetim hizmetleri, enerji
denetimi hizmetleri, teknik durum tespit süreci ve teknolojik süreç tanzimi.
8
ISO CERTIFICATIONS – through VP Certification, VPHTK, provides management system certification
services through its affiliated certification body according to ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO
27001, ISO22000 standards by flexible and client-oriented certification procedures.
SOFTWARE DEVELOPMENT – VPHTK develops integrated applications and software solutions for
companies, customized to their specific needs and demands, however advanced and whichever the field (web
portal, e-commerce, document management, business intelligence, documents and resources monitoring).
We cover the entire development process of a software solution, from business analysis to web site quality
insurance, maintenance and post release technical support.
TRADE - As trade is an important field for bilateral economic cooperation between Romania and Turkiye, VP
Holding performs commercial transactions especially in the construction materials field.
ISO TESCİLLERİ – bağlı tescilleme kurumu olan VP Certification aracılığı ile ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 27001, ISO 22000 referansları doğrultususnda esnek ve müşteriye dönük tescil usulleri aracılığı
ile yönetim sistemleri tescilleme hizmetleri sunar.
YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ – şirketlerin özgün gereksinimlerine ve taleplerine uygun entegre ve uyarlanış
yazılım uygulamaları ve çözümleri geliştiririz (internet portalı, e-ticaret, belge yönetimi, business intelligence,
belge ve kaynak gözlenmesi). Bir yazılım uygulamasının bütün geliştirme sürecini, iş analizinden kullanıma
sürüldükten sonra kalite, bakım ve teknik desteğini sağlarız.
TİCARET – Ticaret, Türk – Romen ikili ekonomik işbirliğinin önemli bir alanı olup bu kapsamda VPHTK,
özellikle inşaat malzemeleri alanında öemli ticari değiş tokuşu gerçekleştirmektedir.
9
PORTFOLIO / PORTOFÖYÜ
DESIGN & ENGINEERING AND
CONSTRUCTIONS
As Turnkey Contractor, VP Holding Turkiye fully
understands the specific requirements of a
construction project and becomes an alter ego of
the investor.
We are the preferred supplier of the retail market
investors, having in our portfolio 20 designed
shopping centers, over 100 designed residential
and social buildings and 32 urban planning projects
amounting to an area of more than 50 million
square meters.
TASARIM & İSTİHKAM VE İNŞAAT
Genel tasarımcı rolüyle bir inşaat projesinin
gereksinimleri ve özelliklerini tamamını kavrayarak
yatırımcının bir diğer kişiliğini konumuna geçer.
CORESI BRASOV SHOPPING CENTRE
technical design for all specialities; technical documentation for obtaining building permit, basic design phase, detailed design phase
60,000 sqm
KORESI BRAŞOV ALIŞVERİŞ MERKEZİ
tüm branşlardaki teknik tasarım;inşaat izni elde etmek için , temel tasarım aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik dokümantasyon
hazırlamak; 60.000 m²
13
Perakende piyasasındaki yatırımcıların tercih
ettikleri tedarikçiyiz, portföyümüzde 20 üzerine
tasarladığımız ticari merkezi bulunmaktadır. Bunlara
ek olarak, toplam alanı 50 milyon metrekare
üzerine olan 100 üzerine sosyal veya iskan
maksatlı projelerimiz ile 32 şehirleşme projelerimiz
eklenebilir.
DESIGN & ENGINEERING AND
CONSTRUCTIONS
The experience in design & engineering is attested
by more than 750.000 square meters, materialized
in buildings which amount to more than 450 million
Euros in value.
In construction market, we act as a general
contractor for large projects with various functions
and our team of designers and builders is working
together closely with the local and international
contractors.
TASARIM & İSTİHKAM VE İNŞAAT
Tasarım alanında, toplam değeri 450.000 AVRO’yu
aşan inşaa edilmiş mevkilerden oluşan 750.000 mk
üzerinde olan tescilli deneyimiz mevcuttur.
Inşaat sektöründe, çeşitli fonksyonlu çaplı projeler
için genel müteahhit olarak hareket ederiz,
tasarımcı ve inşaatçı ekibimiz yerel veya uluslararası
taşeronlar ile yakından işbiriliği içerisindedir.
CORA CONSTANTA SHOPPING CENTRE
technical design all specialities, project for obtaining a new building permit - all specialities, basic design phase, detailed design phase
- architecture speciality; 80,000 sqm
14
KORA KÖSTENCE ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Tüm branşlardaki teknik tasarım, yeni bir bina izni için proje - tüm branşlar, temel tasarım aşamasını, detaylı tasarım aşaması
- Mimari özel; 80.000 m²
DESIGN & ENGINEERING AND
CONSTRUCTIONS
We provide clients with operational efficiency in
completing the work, but also in terms of costs,
ensuring accuracy and professionalism in carrying
out all stages of prediction, calculation and
monitoring of construction works.
TASARIM & İSTİHKAM VE İNŞAAT
Müşterilerimize hem çalışmaların tamamlanması
hem de maliyet konusunda işlevsel ektinliği sağlar,
ayrıca inşaat çalışmalarında önizleme, hesaplama
ve gözetleme gibi bütün aşamaların ifasında
doğruluğu ve profesyonelliği temin ederiz.
AUCHAN GHENCEA SHOPPING CENTRE
technical design for all specialities; technical documentation for obtaining building permit, basic design phase, detailed design phase
42,000 sqm
AUCHAN GENÇA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
tüm branşlardaki teknik tasarım;inşaat izni elde etmek için , temel tasarım aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik dokümantasyon
hazırlamak; 42.000 m²
15
DESIGN & ENGINEERING AND
CONSTRUCTIONS
Whatever type of construction, size and complexity
of the project, we have the skills, the experience
and the needed equipment to maintain our leading
position in the construction market, being able to
turn any beneficiary’s dream into reality.
TASARIM & İSTİHKAM VE İNŞAAT
Inşaat türüne, projenin büyüklüğüne veya
karmaşıklığına bakılmaksızın inşaat sektöründe üst
bir mevkiyi idame etmek için gerekli olan yetkinlik,
deneyim ve techizatlara sahip olup lehtarın hertürlü
hayalini gerçekleştirme kabiliyetine sahibiz
NERVA TRAIAN MULTI-UNIT RESIDENTIAL BUILDINGS
technical design all specialities
16
NERVA TRAİAN MULTİ-ÜNİTESİ KONUT BİNALARI
tüm branşlardaki teknik tasarım
PROJECT MANAGEMENT
CONSOLIDATION, RESTORATION AND REFUNCTIONING
BY DEVELOPING THE CULTURAL HERITAGE - BUILDING
LOCATED ON 24th BRESTEI STREET, CRAIOVA
Based on our cumulate experience and on our
resource planning software tools developed within
the company, we are acting solely in the interest
of the Beneficiary, ensuring the investment
implementation so as that each objective will
be achieved within the deadline and the planned
budget.
Our consultancy mission, targeted to providing
assistance and management for carrying out
projects is emphasized by providing project
management services and site management for 40
objectives.
KÜLTÜREL MİRASI - BİNA, GELİŞTİRME,
SAĞLAMLAŞTIRMA, RESTORASYON VE
İŞLEVLENDİRİLMESİ
BRESTEİ SOKAK,No 24 KRAİOVA BULUNMAKTADIR
CORESI BRASOV SHOPPING CENTRE
KORESI BRAŞOV ALIŞVERİŞ MERKEZİ
DEVELOPING ACCES AREA AT CORA SHOPPING
CENTRE - ALEXANDRIEI ROAD - ROUNDABOUT
PROJE YÖNETİMİ
KORA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ERİŞİM ALANI
GELİŞTİRİLMESİ - ALEXANDRİEİ YOLU - DÖNER
KAVŞAKTAN
AUCHAN GIULESTI SHOPPING CENTRE
AUCHAN CULESTİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ
17
Birikmiş deneyimiz ile şirket kapsamında geliştirilmiş
kaynak planlaması yazılım araçlarına dayanarak,
her hedefin öngörülen sürede ve planlanan bütçe
kapsamında gerçekleştirilmesi yönünden yatırımın
uygulanmasını sağlayarak salt Lehtarın menfaati
doğrultusunda hareket ederiz.
Danışman misyonumuz, danışmanlık ve proje
yürütmesinin sağlanmasına yönelik olup 40
mevki için proje yönetimi ile site idaresi hizmetleri
sağlanması ile belirtilebilir.
ISO CERTIFICATIONS
The branch is the sole representative in Turkey of VP
Certification, certification body. With the support of
an experienced team of auditors and local experts
and relying on the efficiency and flexible working
procedures, we provide customers with affordable
certification services at the highest standards.
VP Certification is a certification body and a fully
owned Romanian company with international
accreditation granted by ASCB (E), the most
important independent accreditation body in UK
(United Kingdom). ASCB (E) is affiliated to and a
founding member of Global Accreditation Forum, an
independent international accreditation
ISO TESCİLİ
Şubemiz,
tescilleme
kurumu
olan
VP
Certification’nun Türkiye’deki tek yetkili temsilcisidir.
Yerel deneyimli denetçi ve uzman ekibi yardımıyla
ve etkili ve esnek çalışma prosedürlerine dayanarak
elverişli ücretler ve en yüksek standardlarda olan
tescilleleme hizmetleri ile müşterilerimizin hizmetine
hazır bulunmaktayız.
VP Certification, UK (Birleşmiş Krallık)’tan en
önemli bağımsız tescil kurumu olan ASCB(E)
tarafından verilen uluslararası akreditasyon sahibi
anasermayenin tamamaı romen kaynaklı olan bir
tescilleme kuruluşudur. ASCB(E), akreditasyon
için uluslararası bağımsız bir örgüt olan Global
Accreditation Forum (Dünya Akreditasyon Forumu)
nun kurucusu ve üyesidir.
18
ISO CERTIFICATIONS
All certificates issued by VP Certification are listed in
IRQAO – International Register of Quality Assessed
Organisations.
Our portfolio includes companies in various fields
of activity:
• Construction
• Furniture manufacturing
• Public catering services
• Tourism
• Project management
• Miscellaneous services
ISO TESCİLİ
VP Certification tarafından verilen bütün tesciller
IRQAO – Kaliteyi Değerlendiren Örgütlerin
Uluslararası Sicili ne kaydedilmektedir.
Portföyümüzde çeşitli faaliyet alanlarında iş gören
şirketler yer almaktadır:
• Inşaat
• Mobilya üretimi
• Kamu gıda hizmetleri
• Türizm
• Proje yönetimi
• Çeşitli hizmetler
19
SOFTWARE DEVELOPMENT
We provide custom software solutions, covering
all of an application’s development cycle, from the
requirements and the design down to development,
testing and post launch support.
The applications, the programs and the databases
developed so far by our team members have
proven useful in areas such as time management
and human resources, property management,
equipment and technological lines or accounting.
We are always concerned about the development of
applications and solutions portfolio and improving
the working methods.
YAZILIM GELİŞTİRMESİ
Isteğin saptanmasından ile tasarımdan geliştirmeye,
test edilmesine ve kullanıma sürüldükten sonra
teknik desteğe kadar bir uygulamayı geliştirme
sürecinin tamamını karşılayarak özelleştirilmiş
yazılım çözümleri sunarız.
Ekibimizin mensupları tarafından şimdiye kadar
geliştirilen uygulamalar, yazılımlar ve veri tabanları,
zaman ve insan kaynakları yönetimi, bina, teçhizat
ve teknoloji veya muhasebe hatları idaresinde
kullanılabirliliğini ispat etmiştir.
Uygulama ile çözüm portföyümüzün geliştirip
çalıma usullerinin mükemmelleştirilmesi hususlarla
devamlı şekilde ilgilenmekteyiz.
20
TRADE
We develop trade activities especially in the
field of building materials, being able to provide
customers with the best offers on the market, in
full compliance with their needs and meeting the
assumed deadlines.
TİCAARET
Özellikle inşaat malzemeleri alanında ticaret
faaliyetleri yürüterek kendi ihtiyaçlarına uygun
ve üstlediğimiz sürelere uyarak müşterilemize
piyasadaki en uygun fiyatlarını sunabiliriz.
21
PL
AN
TiMS
T
EC
OJ
PR
LEG
AL
NG
NI
EM
ST
SY
DEV
ELO
PM
EN
T
OBJECTIVE
MO
D E L IV E R A B L E
NI
E
T
AS
GY
PH
SK
LO
O
HN
RI
TE C
TA
O
NG
TIME MANAGEMENT SYSTEM
Eski Büyükdere Cad. Meydan Sok.
Veko Giz Plaza K:7, Daire No: 21-22
Maslak-Sarıyer-İstanbul
www.vphtk.com.tr
www.vph.ro
Download

Untitled - VP