Budujmy lepiej
i szybciej
Ściany są jedną z pierwszych rzeczy, o których myślimy, gdy planujemy budowę domu, gdy
konsultujemy się z architektem i gdy nasz dociekliwy sąsiad pyta nas, z czego nasz nowy
dom jest wykonany. Ściany są podstawą każdego domu – wszyscy o tym wiemy. Wszyscy
też mniej więcej wiemy, w jaki sposób ściany powstają i jakie powinny mieć cechy, by dobrze się między nimi mieszkało. Nikogo nie zdziwi zatem stwierdzenie, że warto postawić
na budowanie domów energooszczędnych, a w nich – energooszczędnych ścian. To się po prostu opłaca, dlatego polecamy oczywiście produkty Perfekko, ale po kolei…
Najważniejszym parametrem ścian zewnętrznych jest
współczynnik przenikalności cieplnej ściany U. Czym jest
współczynnik U, wiedzą już chyba wszyscy, choć pewnie
nie zawsze pamiętają, dlatego lepiej przypomnieć.
Współczynnik U to ilość ciepła, która w trakcie każdej
sekundy ucieka przez ścianę o powierzchni 1 m2 i przyległe do niej warstwy powierza, gdy temperatura wewnątrz jest wyższa choćby o jeden stopień niż na
zewnątrz.
To tak, jakby z balonika wypuszczać powietrze. Ilość wypuszczanego powietrza odpowiada ilości uciekającego
ciepła, różnica ciśnień to różnica temperatur.
Współczynnik U jest właściwością ściany (i każdej innej
przegrody budowlanej: stropu odcinkowego, dachu mansardowego lub drewnianych drzwi), a jego wartość zależy
od właściwości termoizolacyjnych materiałów, z których
jest wykonana.
Przenikalność ciepła odpowiada przede wszystkim na pytanie, na ile przegroda budowlana, jaką jest okno, chroni
przed utratą energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń.
Współczynnik przenikania ciepła okna oznacza się symbolem „Uw”.
Izolacyjność cieplną przegrody (np. okien, ścian, dachów
itp.) określa się za pomocą współczynnika przenikania
ciepła U. Współczynnik U wyraża się w jednostkach
W/m2K i definiuje się jako ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny przez 1 m2 płaskiej przegrody (np. okien,
ścian itp.) przy różnicy temperatury powietrza po obu jej
stronach (wewnątrz / zewnątrz) wynoszącej 1K (1° C).
Jednoznacznie należy stwierdzić, że im mniejsza wartość
współczynnika U, tym większa izolacyjność termiczna
przegrody (okien, ścian itp.).
Jak obliczyć izolacyjność ściany jednowarstwowej?
Izolacyjność termiczna, czyli ciepłochronność ściany jednowarstwowej, a więc jednorodnej, zależy od grubości ściany oraz przewodności cieplnej materiału użytego do jej
zbudowania. Cechę tę określa współczynnik U, który oblicza się, dzieląc współczynnik λ materiału ściany przez jej
grubość d:
U=λ/d
A oto przeciętne wartości współczynnika przewodności
cieplnej materiałów na ściany jednorodne:
– beton komórkowy – 0,13 W/ (m·K),
– ceramika poryzowana – 0,16 W/ (m·K),
– keramzyt – 0,15 W/ (m·K),
oraz ocieplenie ze styropianu lub wełny mineralnej – 0,04
W/ (m·K), choć niektóre odmiany mogą mieć wartość λ
o 10-15% niższą,
Ściany jednowarstwowe o ekonomicznie uzasadnionej grubości 36-44 cm mają współczynnik U w granicach 0,350,40 W/ (m2·K); w tym szacunkowym obliczeniu nie jest
uwzględniona izolacyjność cieplna tynku, który ma zresztą znikomy wpływ na przenikalność cieplną ściany. Dokładne wyznaczenie przenikalności cieplnej ściany wymaga
znajomości deklarowanego przez producenta współczynnika przewodności cieplnej λ konkretnego materiału.
Rzeczywista ciepłochronność ściany może być o 5-10%
niższa, niż to wynika z obliczenia – z powodu mniejszej
izolacyjności spoin oraz w wyniku zawilgocenia muru.
Jak obliczyć izolacyjność ściany dwu- i trójwarstwowej?
Należy zsumować opory cieplne poszczególnych warstw.
Opór cieplny R to odwrotność współczynnika przenikalności U. Oblicza się go, dzieląc grubości warstw materiałów
przez współczynnik λ.
R = 1/U = (d/λ)
Obliczenie izolacyjności cieplnej ściany warstwowej z ociepleniem wymaga zatem znajomości współczynników przewodności wszystkich użytych w niej materiałów.
Największe znaczenie ma oczywiście rodzaj i grubość materiału ocieplającego.
Przykład: Obliczamy, jaką izolacyjność U ma ściana dwuwarstwowa grubości d = 25 cm (0,25 m) wykonana z ceramiki poryzowanej, ocieplonej styropianem o grubości
10 cm (0,1 m).
Opór cieplny wyniesie:
R = d / λ (ściany) + d / λ (ocieplenia)
R = 0,25 m / 0,25 W/ (m·K) + 0,1 m / 0,04 W/ (m·K)=
3,5 (m2·K)/W
Współczynnik przenikania ciepła U wyniesie więc:
U = 1/R
U = 1 / 3,5 (m2·K)/W = 0,28 W/ (m2·K) (pominęliśmy
opory przejmowania ciepła).
Współczynnik U jest odwrotnością sumy oporów cieplnych
wszystkich warstw z uwzględnieniem poprawek na nie-
szczelności, mostki punktowe oraz liniowe.
Obliczenia dla ściany trójwarstwowej wykonuje się analogicznie.
Dla porównania wełna Knaufa Classic 180 mm o przenikalności 0,044W/mk kosztuje 13 zł/m2, natomiast wełna RockWoola Toprock 180 mm o przenikalności
0,035W/mk kosztuje 20 zł/m2.
Nasuwa się pytanie, czy faktycznie lepiej wydać teraz więcej na wełnę o lepszym współczynniku i faktycznie mniej
tego ciepła z domu stracę, czy to tylko pic na wodę.
A może różnica w wartościach tych przenikalności nie ma
aż tak dużego znaczenia.
Odp. Jeżeli chcesz mieć ścianę równie dobrze ocieploną,
musisz zastosować izolację knaufa o 25 procent grubszą. Przy tej cenie to jakieś dodatkowe 6 zł do metra kwadratowego. Wychodzi cenowo prawie tak samo. Czy to
będzie duża różnica przy tej samej grubości izolacji? Zależy, jak na to patrzeć, czy 25% to dużo, czy mało? Przez
ściany ucieka ok. 25 do 30% ciepła, czyli przy takiej samej
grubości izolacji różnica na korzyść rockwool to ok 7%.
Jeżeli miesięcznie płacisz 500 zł za ogrzewanie, to jest to
ok. 40 zł. Jeżeli ściana ma ok. 150 m kw., to inwestycja
w rockwool zwróci Ci się po 25 miesiącach grzewczych,
czyli po mniej więcej 5 latach. Ten współczynnik ma duże
znaczenie. Im mniejszy, tym wolniej ściany się wychłodzą
i straty energii będą mniejsze.
Może nie wygląda to na dużą różnicę, jak się patrzy na
wartości obu współczynników, ale przeliczając przez powierzchnię ścian, to już widać.
Miałem u siebie w domku jedną rolkę wełny 0,044, zanim
ją rozłożyłem, podarła się już w strzępy, to był typowy marketowy produkt w promocji. O tym, że po rozłożeniu ma
ona grubość zgodną ze specyfikacją, można od razu zapomnieć. Gdybym tylko mógł to jakoś z powrotem zapakować tobym z wielką przyjemnością zwrócił to badziewie
do sklepu. Każda wełna 0,044 będzie w bardzo podobnej
jakości, bo bezpośrednio wynika to z gęstości materiału;
im gęstsza, tym cieplejsza, im rzadsza, tym zimniejsza
i łatwiej się strzępi.
Wyobraźmy sobie przegrodę dwuwarstwową z bloczków
z betonu komórkowego YTONG i styropianu. Już z założenia przegroda ta jest więcej niż dwuwarstwowa – w samej definicji współczynnika U pojawia się stwierdzenie
o „uwzględnieniu przypowierzchniowych warstw powietrznych”. Ale to nie wszystko. Najważniejszym spośród elementów, na które „nie” zwraca się uwagi, jest zaprawa
murarska – jej właściwości termiczne i grubość. Stosowanie zwykłej zaprawy powoduje, że spoiny stają się jednym ogromnym mostkiem termicznym, co na zdjęciu
termowizyjnym owocuje zgrabną siatką widoczną na powierzchni całej ściany. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem ograniczenie do minimum procentowego udziału
powierzchni spoin w ścianie, poprzez stosowanie cienkich
spoin poziomych z zapraw klejowych oraz wprowadzanie
łączeń na pióro-wpust zastępujących spoiny pionowe.
Gdy mówimy o energooszczędności, poruszamy się w obszarze małych wartości współczynnika przenikania ciepła
U. A im mniejsza wartość U, tym większego znaczenia nabierają detale.
Przyjmuje się, że w budynkach energooszczędnych przegrody zewnętrzne powinny wykazywać się wartościami U ≤
0,20 (co nie dotyczy okien i drzwi). To bardzo niski współczynnik, szczególnie że dla ścian jednowarstwowych wciąż
obowiązuje wartość maksymalna U = 0,50. Budynki pasywne wymagają jeszcze niższych współczynników U – na
poziomie 0,10-0,15. Tak niskie współczynniki zapewniają bardzo wysoki komfort nie tylko podczas zimy, ale również latem, kiedy w upalne dni w budynku panuje miły
chłód.
Na energooszczędność budynku ma również wpływ pojemność cieplna ścian. Jest to ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury 1 m3 materiału o 1o C. Z definicji
wynika zatem, że im większa jest gęstość objętościowa
materiału, tym więcej ciepła jest on w stanie zgromadzić.
Z reguły wiąże się to jednak z gorszymi parametrami termoizolacyjnymi, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie materiałów akumulujących ciepło do murowania
ścian wewnętrznych. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest
ustawienie tego typu ścian w nasłonecznionych pokojach
– południowych i zachodnich. Zgromadzone w murze ciepło oddawane jest do wnętrza pomieszczenia, co podobnie
jak ściany zewnętrzne, ma znaczny wpływ na spadek zapotrzebowania na ciepło budynku.
Generalnie można powiedzieć, że koszty ogrzania metra
kwadratowego powierzchni mieszkalnej i użytkowej będą
z roku na rok zwiększały się. Nowe uregulowania prawne
będą zmierzać do standardu domu o niskim zużyciu energii poprzez określenie zapotrzebowania na ciepło w zależności od wielkości obiektu oraz limitowanie zużycia ciepła
w ciągu roku w przeliczeniu na jednostkę powierzchni lub
kubatury obiektu, czyli do tzw. budownictwa energooszczędnego. A ponieważ domy budowane są na wiele lat,
już teraz należy myśleć o budynkach i realizować inwestycje zapewniające obniżenie przyszłych kosztów ich ogrzania. W przypadku wznoszenia ścian zewnętrznych efektem
tego jest poszukiwanie materiałów i rozwiązań technologicznych zdrowych o dobrych właściwościach nośnych,
a niekoniecznie dobrej izolacyjności termicznej, gdyż ta zostanie rozwiązana poprzez zastosowanie odpowiedniego
materiału termoizolacyjnego, np. wełny mineralnej: szklanej lub skalnej albo styropianu.
W budynkach nowo budowanych już na etapie projektowania podejmowane są decyzje o sposobie uzyskania wymaganej izolacyjności cieplnej. Od 1998 roku zaczęły
obowiązywać nowe, zmienione warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadać budynki. Między innymi zaostrzono
wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej ścian budynków. Zwiększono wymagania w stosunku do ścian zewnętrznych. Nowe wartości współczynników kmax są
mniejsze od podanych w ciągle jeszcze obowiązującej normie PN-91/B02020 dotyczącej ochrony cieplnej budynków. Dla ścian o budowie warstwowej z izolacją cieplną
z materiałów takich jak np. wełna mineralna (szklana
i skalna), styropian – obniżono maksymalną wartość
współczynnika przenikania ciepła do 0,30 (W/m2K). Jeżeli ściana jest jednorodna, czyli wykonana z jednego materiału o właściwościach jednocześnie izolacyjnych
i konstrukcyjnych – to współczynnik k nie może być większy niż 0,50 (W/m2K). Poprzednio wartość współczynnika k dla obu typów ścian nie mogła przekroczyć
kmax=0,55 (W/m2K).
Dla lepszego zobrazowania skuteczności styropianu i wełny mineralnej jako skutecznych izolatorów można porównać je, opisując parametr fizyczny zwany oporem cieplnym
R. Oto zebrane wielkości oporu cieplnego różnych materiałów budowlanych w podziale na dwie grubości i dodatkowo wartości oporu cieplnego uzyskiwane przez
popularne materiały izolacyjne.
Tabela 1. Opór cieplny R [m2K/W] wybranych materiałów
budowlanych
Grubość warstwy
12 cm
25 cm
Cegła silikatowa
0,15 [m2K/W]
0,31 [m2K/W]
Cegła pełna
0,16 [m2K/W]
0,33 [m2K/W]
Cegła kratówka
0,21 [m2K/W]
0,45 [m2K/W]
Pustak żużlowy
0,24 [m2K/W]
0,50 [m2K/W]
Pustak ceramiczny
0,36 [m2K/W]
0,76 [m2K/W]
Beton komórkowy M700
0,48 [m2K/W]
1,00 [m2K/W]
Pustak poryzowany
0,71 [m2K/W]
1,47 [m2K/W]
Beton komórkowy M500
0,71 [m2K/W]
1,47 [m2K/W]
Wełna mineralna
~3,00 [m2K/W]
~7,00 [m2K/W]
Przyjmuje się, że komfort cieplny zapewniają ściany, których opór cieplny wynosi 4 m2K/W. Trudno wyobrazić sobie ściany jednomateriałowe spełniające takie wymagania.
Ściana z betonu komórkowego M500 musiałaby mieć ok.
pół metra grubości. Oczywiście z powodu obniżenia wymagań co do parametru przenikalności cieplnej ścian monolitycznych możliwe jest (czytaj: zgodne z prawem
budowlanym) wznoszenie ścian z materiałów o małym oporze cieplnym bez tak znacznego zwiększania ich grubości.
Na rynku materiałów budowlanych i technologii znajduje
się wiele rozwiązań. Trudno je ocenić jedynie po przeczytaniu ulotki informacyjnej i rozmowie z handlowcem. Wybór systemu na podstawie tak pobieżnie zebranych
informacji może znacznie zwiększyć koszty późniejszego
użytkowania budynku. Niewątpliwie w dokonaniu wyboru
może pomóc dobry architekt, który potrafi przewidzieć konsekwencje użycia konkretnych materiałów i technologii.
Bardzo ważnym elementem budynku ze względu na powierzchnię są ściany zewnętrzne. Ich właściwe zaprojektowanie gwarantuje bezpieczeństwo, a dobór technologii
wznoszenia i użytych do tego celu materiałów zapewni
użytkownikom komfort cieplny, akustyczny i wilgotnościowy oraz – co chyba najważniejsze – niskie koszty ponoszone w wieloletniej eksploatacji budynku. Mówiąc
o ekonomii, coraz częściej inwestor (wspólnie z projektantem) kalkuluje nie tylko koszty wykonania metra kwadratowego ściany, ale również koszty późniejszego
ogrzewania każdego metra kwadratowego powierzchni
użytkowej.
Decydując się na budowę lub zakup domu, mieszkania,
warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów,
które w przyszłości mogą decydować o kosztach i komforcie użytkowania.
1. Wybierz dobry projekt.
Co to znaczy dobry projekt? To nie tylko ładna forma budynku, ale myślenie o wieloletnim użytkowaniu przy niskich kosztach eksploatacji.
2. Zastanów się nad wielkością budynku.
Jak najniższy wskaźnik powierzchni ścian zewnętrznych
do kubatury budynku (wskaźnik A/V). Im ten stosunek
będzie niższy, tym niższe koszty eksploatacji.
3. Zaplanuj dobre ogrzewanie.
Wysokosprawna instalacja niskotemperaturowa i kocioł
kondensacyjny, dwufunkcyjny to pierwszy krok na drodze do niskich kosztów utrzymania domu.
4. Zamów właściwe okna.
Duże przeszklenia, ale pod warunkiem że będą to okna
trójszybowe z szybami niskoemisyjnymi.
5. Zaplanuj dobry rozkład pomieszczeń.
Energia słoneczna pozwala o kilkanaście procent
zmniejszyć zużycie energii – dlatego pomieszczenia gospodarcze, kuchnia powinny być usytuowane od strony
północnej.
6. Jakie jest docieplenie.
Ocieplenie ścian wełną mineralną o grubości 15-20 cm,
a połaci dachowej nie mniej niż 20 cm warstwą izolacyjną
pozwala na duże oszczędności. Badania potwierdzają, że
w budynku najwięcej ciepła ulatuje poprzez ściany i dach.
7. Czy są mostki cieplne.
Uwaga na przerwanie ciągłości izolacji cieplnej, w których mogą się tworzyć tzw. mostki cieplne. W miejscach
tych wzrasta oddawanie ciepła na zewnątrz budynku
i może dochodzić do wykraplania pary wodnej, powodującej rozwój pleśni i innych grzybów. Połączenia płyty balkonowej ze stropem żelbetowym, wieńce i nadproża,
ściany piwnic i wieńce stropu nad piwnicą, w ościeżach
otworów okiennych i drzwiowych – te miejsca wymagają starannego docieplenia.
8. Przyjrzyj się wentylacji.
Najkorzystniejszym w eksploatacji systemem wentylacji
jest wentylacja grawitacyjna z możliwością odzyskiwania
ciepła z powietrza zużytego. Do wentylacji budynku nie
wystarczą przewody wentylacyjne w ścianach i kominy;
na miejsce wywiewanego powietrza zużytego musi napływać zewnętrzne powietrze świeże. Staranne docieplenie budynku pozwoli na oszczędności wynikające ze
zmniejszenia strat ilości ciepła uciekającego przez przegrody. Udział strat ciepła na wentylację w całkowitych
stratach ocieplonego domu wynosi nawet 50%, dlatego warto zainstalować w domu urządzenie do jego odzysku z wywiewanego powietrza, tzw. rekuperator.
9. Sprawdź wskaźnik zużycia energii.
Posługując się wartościami liczbowymi wskaźnika E,
można ocenić, że budynek ma niską energochłonność,
czyli jest energooszczędny. Budynek uznaje się za energooszczędny, gdy wartość „E” nie przekracza 70 kWh//
(m2*rok), czyli 26 kWh/ (m3*rok). Znając wartość
wskaźnika „E”, bardzo łatwo można obliczyć roczne wydatki na ogrzewanie budynku. Wystarczy do tego znajomość wartości opałowej paliw oraz ich cen.
10. Policz zyski.
Na pewno warto zainwestować w zwiększenie izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych. Warto dodać kilka
centymetrów wełny mineralnej lub styropianu przy izolacji ścian i dachu, a będzie można uzyskać korzyść finansową rzędu 25%-30%. Poniesione w ten sposób
dodatkowe koszty mogą się zwrócić już po 3-5 latach.
Natomiast na amortyzację inwestycji w okna o współczynniku „U”<1,0 W/ (m2K), kolektory słoneczne czy
pompy ciepła trzeba poczekać kilkanaście lat.
Mając tyle cennych wskazówek, z premedytacją zamieszczamy najważniejsze informacje na temat Oferty
Perfekko Polska sp. z o.o., która zdecydowanie wychodzi naprzeciw stawianym wyżej wymaganiom.
O „Perfekko – Domy Całoroczne”
„Perfekko – Domy Całoroczne” korzysta z doświadczeń
twórców technologii i marki związanych z branżą budowlaną od blisko 20 lat, to technologia i standardy opracowane z myślą o wyjątkowo sprawnej i szybkiej budowie
zdrowych, ciepłych, wyjątkowo cichych i solidnych domów
jednorodzinnych.
Analizując różne technologie i konstrukcje domów zostały wypracowane rozwiązania optymalne dla klimatu i położenia geograficznego Europy i Skandynawii oraz warunków
pogodowych w odniesieniu do ekonomiki budowania domu jednorodzinnego i jego przyszłych cech jakościowych
oraz zdrowotnych.
Mikroklimat, który występuje w naszych domach, powstaje w związku ze swobodnym, grawitacyjnym przepływem
powietrza zarówno w samym domu, jak i w warstwach zaprojektowanej ściany zewnętrznej konstrukcyjnej. Akustyka naszych domów jest na najwyższym poziomie.
Idea opracowania własnych standardów i rozwiązań zrodziła się z obserwacji technologii stosowanych na rynkach innych państw, takich jak Szwecja, Holandia,
Belgia, Irlandia, Wielka Brytania, Norwegia, Dania, gdzie
od dawna już budownictwo tradycyjne „mokre” zostaje
wypierane przez szybkie w montażu i w efekcie zdecydowanie tańsze technologie energooszczędne i wysoce
energooszczędne.
Wyjątkowym i znamiennym dla technologii „Perfekko – Domy Całoroczne” stało się wykorzystanie w technologii
„szybkiej budowy” zalet materiałów ceramicznych (zagęszczanego keramzytu bez użycia spoiwa w postaci betonu
czy zaprawy cementowej – WEBER LECA keramzyt dających efekt tzw. ciężkiej i w pełni oddychającej, wyjątkowo
ciepłej ściany, co stało się charakterystyczne dla linii standardu energooszczędnego Perfekko i Perfekko + oraz wysoce energooszczędnego Perfekko Supro.
Biorąc pod uwagę szereg trudnych, a zarazem koniecznych do przeprowadzenia czynności o kluczowym znaczeniu w długim procesie budowy domu jednorodzinnego
metodą tradycyjną, tzw. mokrą, pragniemy polecić Państwu rozwiązanie oparte na znanych i szeroko stosowanych oraz uznanych w budownictwie materiałach: keramzyt
– WEBER LECA keramzyt, elementy drewna konstrukcyjnego oraz elementy konstrukcji STEICO, łączonych okuciami
DOMAX, płyty KNAUF AQUAPANEL oraz systemy zdrowych
dociepleń KNAUF.
Standardy i technologia marki „Perfekko – Domy Całoroczne” są uzasadnioną ekonomicznie alternatywą dla
wszystkich systemów budownictwa tradycyjnego oraz
modułowego czy prefabrykowanego oferowanych na rynku w Europie i na świecie.
Oferta budowy domu całorocznego w standardach i technologii „Perfekko – Domy Całoroczne” dedykowana jest
zarówno tym z Państwa, którzy w sposób bardzo świadomy i uzasadniony szukają oszczędności i ekonomii przy
realizacji własnego domu, jak i tym, którzy nie mają czasu i środków, by opiekować się przez wiele miesięcy budową domu.
Ponadto oferta „Perfekko – Domy Całoroczne” dedykowana jest dla tych z Państwa, którzy chcą mieszkać zdrowo,
a szczególnie dla tych, którzy cierpią na choroby dróg oddechowych czy też alergie. Środowisko panujące w naszych domach nie sprzyja bowiem rozwojowi grzyba ani
pleśni – same pomieszczenia, jak i przekroje ścian zaprojektowano w taki sposób, by produkowana przez mieszkańców para wodna odprowadzona została w stosunkowo
jak najkrótszym czasie poza budynek.
Rozwiązania techniczne zaproponowane w technologii
„Perfekko – Domy Całoroczne” są zupełnie odmienne od
tych stosowanych w domach szkieletowych czy w domach
realizowanych metodami tradycyjnymi i mają one na uwadze wytworzenie prawdziwie zdrowego mikroklimatu, faktycznie nieoferowanego w żadnych innych technologiach
energooszczędnych i wysoce energooszczędnych.
„Perfekko – Domy Całoroczne” to oferta zapewniająca
Inwestorom kompleksową obsługę szybkiej realizacji budowy energooszczędnego i zdrowego domu w zakresie „pod
klucz” z najlepszych jakościowo dostępnych materiałów.
Technologia „Perfekko – Domy Całoroczne” łączy najlepsze cechy technologii modułowych oraz ceramicznych
i skomponowana została na bazie najlepszych dostępnych
produktów stosowanych w projektowaniu i wykonawstwie
budowlanym. Technologia „Perfekko – Domy Całoroczne”
jest technologią „ciężką”. Technologia łączy elementy płyt
konstrukcyjnych sypkiego zagęszczonego i niespoinowanego keramzytu oraz drewna konstrukcyjnego. Technologia „Perfekko – Domy Całoroczne” jest pierwszą
opracowaną tego typu szybką technologią produkcji i budowy domów stosowaną na świecie.
Warstwowy układ sciany „PERFEKKO +”
Konstrukcja z drewna konstrukcyjnego grubości 140 mm w rozstawach
projektowanych od 300 do 500 mm. Przestrzenie wypełnione
keramzytem sypkim zagęszczonym WEBER LECA
Płyta gipsowa KNAUF DIAMANT gr. 12,5 mm
Przestrzeń instalacyjna gr. 50 mm wypełniona
wełną mineralną KNAUF
Płyta cementowa KNAUF AQUAPANEL
OUTDOOR gr. 12,5 mm
Wełna mineralna KNAUF gr. 150 mm
- dla ściany PERFEKKO +
Płyta g.k. lub (zalecana) płyta gipsowa KNAUF DIAMANT
12,5 mm montowana na łatach 50 mm
drewnianych lub aluminiowych
Tynk paroprzepuszczalny na siatce
(zaleca się stosowanie systemowych
rozwiazań firmy KNAUF)
Warstwy podłogowe - projektowane
Zaleca się produkty firmy SOPRO
Płyta fundamentowa
lub fundament
- projektowana
Projektowane warstwy izolacyjne
Sciana PERFEKKO +
U = 0,175 W / m * K
40 - 55 kwh / m
masa m sciany ~ 135 kg
grubosc sciany 37,75 cm (pełna bez tynku zenetrznego) grubosc konstrukcji 16,5 cm
Strop Perfekko
Suchy jastrych - projektowany
Zaleca sie produkty rmy SOPRO
Warstawa posadzkowa - projektowana
Murłata
Styropian 50 mm
Płyta OSB
Belka stropowa STEICO - przekrój projektowany.
Przestrzenie wypełnione wełna mineralna KNAUF
Płyta g-k lub płyta KNAUF DIAMANT
na systemowej konstrukcji z proli
stalowych lub na konstrukcji drewnianej *
Sciana konstrukcyjna
* UWAGA: Strop PERFEKKO projektuje sie od spodu wykonczenie płyta g-k. Zaleca sie KNAUF DIAMANT zamiennie. Strop PERFEKKO + projektuje sie od spodu
wykonczenie płyta g-k. Zaleca sie KNAUF DIAMANT zamiennie. Strop PERFEKKO SUPRO projektuje sie od spodu wykonczenie płyta KNAUF DIAMANT.
Przykładowy cennik Budowy domów „LBH”
Promocyjny – 25.04/15.06.2012 r.
LINE BASIC HOMES… Budujemy w Całej Polsce…
Dom „Pod Klucz” w 3 miesiące od uzyskania pozwolenia
na budowę!
w cenie:
- projekt, adaptacja i pozwolenie na budowę,
- nadzór architekta i kierownika budowy,
- ciężka energooszczędna technologia ceramiczna „Perfekko – Domy Całoroczne” LBH,
- docieplenia wełną bez użycia styropianu,
- przekazanie domu gotowego do wprowadzenia,
- 5 lat gwarancji * szczegóły w specyfikacji załączanej do
umowy.
Nowe – lepsze ceny na rok 2012 już w naszych cennikach oraz wycenach indywidualnych.
Cennik Budowy Domów „LBH” PROMOCYJNY
Dla [Cennika budowy domów „LBH” – Promocyjny] dodatkowe rabaty nie obowiązują. Wyjątkowa oferta z cennika
„LBH” – Promocyjny obowiązuje do 15 czerwca 2012 r.
Oferta LBH Line Basic Homes zbudowana jest na bazie
konstrukcji standardu Perfekko dla technologii „Perfekko
– Domy Całoroczne” z uwzględnieniem tańszych materiałów wykończeniowych oraz niższych parametrów energooszczędności. Dane szczegółowe w specyfikacji
technicznej „LBH”.
Informacje, e-mail: [email protected]
lub tel. +48.22.244.58.07
budowy domów energooszczędnych najlepszym Wykonawczym Firmom Budowlanym.
Inwestor myślący o budowie domu, decydując się na technologię „Perfekko – Domy Całoroczne”, może liczyć na
szybką realizację „stanu surowego” budynku, gdzie ustawienie ścian konstrukcyjnych budynku wraz z montażem
elementów konstrukcyjnych stropu (w domach z poddaszem
użytkowym oraz w domach piętrowych) oraz montaż więźby
na przygotowanym wcześniej fundamencie przez Wykonawczą Firmę Budowlaną nie zajmuje więcej niż 2 tygodnie.
Dalsze etapy prac oraz dokładny ich zakres pozostają do
uzgodnienia z Wykonawczą Firmą Budowlaną, wybraną
przez Inwestora pod nadzorem zespołu pracowników „Perfekko – Domy Całoroczne” zgodnie z instruktażem dla Wykonawczych Firm Budowlanych.
Domy w technologii „Perfekko – Domy Całoroczne” mogą
być montowane praktycznie przez każdą firmę wykonawczą,
pod warunkiem przestrzegania instruktażu i pod nadzorem
zespołu projektowego „Perfekko – Domy Całoroczne”.
Centrala „Perfekko – Domy Całoroczne” na każdą inwestycję dostarcza jedynie elementy konstrukcji budynku
w zakresie „stanu surowego” bez fundamentu i w standardzie bez montażu.
W przypadku domów powtarzalnych według projektów typowych dla standardów Perfekko / Perfekko + /Perfekko Supro dostarczane są elementy stanu surowego bez
fundamentu i bez montażu z dokumentacją, tj.: projekt
wybranego domu, adaptacja projektu, wsparcie w czynnościach mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę
przez Inwestora, elementy ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, elementy konstrukcji stropu
(w domach z poddaszem użytkowym oraz w domach pię-
trowych), elementy konstrukcji więźby, projekt wykonawczy, instruktaż montażu, nadzór.
Gwarancja:
30 lat na dostarczone elementy konstrukcji pod warunkiem
wykonania montażu zgodnie z instruktażem „Perfekko
– Domy Całoroczne” dla Wykonawczych Firm Budowlanych.
Wymieniony wyżej zakres Centrala „Perfekko – Domy Całoroczne” dostarcza wraz z transportem dla elementów konstrukcji na miejsce budowy Wykonawczej Firmie Budowlanej
wybranej przez Inwestora lub Inwestorowi bezpośrednio.
Dodatkowo możliwe jest zmontowanie konstrukcji domu
na gotowym fundamencie na specjalne życzenie Inwestora również przez zespół montażystów „Perfekko – Domy
Całoroczne”.
Wykonanie fundamentu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż poszycia dachowego na dostarczonych elementach konstrukcji więźby, docieplenie wełną budynku
z zewnątrz oraz wykonanie tynku paroprzepuszczalnego,
docieplenie wełną elementów ścian konstrukcyjnych zewnętrznych na łatach od wewnątrz, montaż suchych tynków, wykonanie posadzek wraz z warstwami izolacji na
wszystkich kondygnacjach, instalacje wody, instalacje prądu, instalacje kanalizacji, montaż ogrzewania, całe wykończenie domu należy już do zakresu wybranej przez
Inwestora Wykonawczej Firmy Budowlanej.
Wykonawcze Firmy Budowlane uprawnione do montażu domów w technologii „Perfekko – Domy Całoroczne” wymienione zostały w zakładce kontakt na stronie
www.perfekko.com.
W przypadku domów projektowanych indywidualnie na specjalne zamówienie przez Architekta tzw. niepowtarzalnych
dla standardów Perfekko / Perfekko + / Perfekko Supro
dostarczane są elementy stanu surowego bez fundamentu i bez montażu z dokumentacją, tj.: projekt indywidualny do przedstawionej koncepcji architektonicznej,
adaptacja projektu, wsparcie w czynnościach mających na
celu uzyskanie pozwolenia na budowę przez Inwestora,
elementy konstrukcji ścian konstrukcyjnych zewnętrznych
i wewnętrznych, elementy konstrukcji stropu (o ile występuje), elementy konstrukcji więźby, projekt wykonawczy,
instruktaż montażu, nadzór.
Gwarancja:
30 lat na dostarczone elementy konstrukcji pod warunkiem
wykonania montażu zgodnie z instruktażem „Perfekko
– Domy Całoroczne” dla Firm Wykonawczych Budowlanych.
Dodatkowo możliwe jest zmontowanie konstrukcji domu na
gotowym fundamencie na specjalne życzenie Inwestora również przez zespół „Perfekko – Domy Całoroczne”.
Wymieniony wyżej zakres Centrala „Perfekko – Domy Całoroczne” dostarcza wraz z transportem dla elementów konstrukcji na miejsce budowy Budowlanej Firmie Wykonawczej
wybranej przez Inwestora lub Inwestorowi bezpośrednio.
Wykonanie fundamentu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż poszycia dachowego na dostarczonych elementach konstrukcji więźby, docieplenie wełną budynku
z zewnątrz oraz wykonanie tynku paroprzepuszczalnego,
docieplenie wełną elementów ścian konstrukcyjnych zewnętrznych na łatach od wewnątrz, montaż suchych tynków, wykonanie posadzek wraz z warstwami izolacji na
wszystkich kondygnacjach, instalacje wody, instalacje prądu, instalacje kanalizacji, montaż ogrzewania, całe wykończenie domu należy już do zakresu wybranej przez
Inwestora Wykonawczej Firmy Budowlanej.
Uwaga:
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY INWESTORÓW
INDYWIDUALNYCH I DEWELOPERÓW.
Oferta „Perfekko – Domy Całoroczne” może być zróżnicowana na różnych rynkach. Oferta wiążąca składana jest
w indywidualnej ofercie imiennej do składającego zapytanie ofertowe.
Więcej informacji otrzymacie Państwo podczas kontaktu
z naszą Centralą w Polsce pod numerem telefonu
+48.22.244.58.07 lub za pośrednictwem poczty e-mail:
[email protected]
Oraz na miejscu w Radomiu:
Bracia Miklewscy s.c.
ul. Sienkiewicza 3, ul. Żeromskiego 31
www.miklewscy.com.pl
[email protected],
[email protected]
tel.: 48 360 08 54, 48 363 22 62, 602 24 60 76.
Gdzie i jak zamówić dom w technologii
„Perfekko – Domy Całoroczne”?
„Perfekko – Domy Całoroczne” udostępnia technologię
PRZYKŁADOWY CENNIK PROMOCYJNY
Otwarte Ogólnopolskie Warsztaty dla Budujących i Budowlańców pt.:
„Współpraca i oferta uczestników procesu inwestycji w budownictwie jednorodzinnym”
IV. Dom wg projektu Archon
+ „Dom pod Papają 2” po adaptacji.
Powierzchnia użytkowa około 71 m2
+- 5% w zależności od adaptacji
Powierzchnia całkowita około 96 m2
+- 5% w zależności od adaptacji
Cena budowy domu „Pod Klucz”
od 209.900 brutto z VAT 8%! (*)
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na otwarte i bezpłatne Ogólnopolskie Warsztaty, które organizujemy wraz z dostawcami technologii
Perfekko – Domy Całoroczne w dniach 30,31.05 i 1.06 w hotelu Lamberton w Ołtarzewie.
W pierwszym dniu warsztatów zapraszamy Biura Nieruchomości i wszystkich potencjalnych Inwestorów Indywidualnych
i Deweloperów zainteresowanych budową domu lub osiedla domów i całą problematyką z tym związaną.
Drugi i trzeci dzień warsztatów organizowany jest dla Państwa czyli Architektów i Biur Projektowych oraz Biur Nieruchomości
i Wykonawczych Firm Budowlanych – gdzie przewidziano liczne prelekcje oraz atrakcje i tu zwracamy się do Państwa z prośbą
o zaproszenie na Warsztaty potencjalnych Inwestorów Indywidualnych czy znajomych Wykonawczych Firm Budowlanych lub
Deweloperów z obszarów Państwa działalności. Jeżeli nie chcielibyście Państwo przekazywać zaproszeń osobiście bardzo
proszę o przekazanie kontaktu e-mailowego do zainteresowanego Warsztatami według Państwa Inwestora Prywatnego,
Dewelopera czy Firmy Budowlanej a my z przyjemnością prześlemy zaproszenie osobiście.
Wszystkim Państwu oraz gościom spoza Warszawy w trakcie warsztatów zapewniamy wyżywienie i nocleg.
Uprzejmie proszę o e-mailowe potwierdzenie daty przybycia oraz składu osobowego na Warsztatach do dnia 21.05.2012 r.
Download

Budujmy lepiej i szybciej