PL
Wielofunkcyjny oczyszczacz i sterylizator
powietrza
Airbi FRESH
Model: KC-M-417UV
Instrukcja obsługi
(wersja 1.1)
Przed uruchomieniem urządzenia, należy dokładnie przeczytać następujące
instrukcje dotyczące bezpiecznego działania urządzenia!
Strona 1 z 11
PL
1 Instrukcje bezpieczeństwa
1.1 Uwagi i ostrzeżenia
Po rozpakowaniu urządzenia z pudła, należy upewnić się, że nie doszło do uszkodzenia podczas
transportu. Jeżeli została wykryta jakaś wada, trzeba skontaktować się ze sprzedawcą, tak szybko,
jak jest możliwe. Zaleca się zachować opakowanie do późniejszego wykorzystania. Podczas
używania urządzeń elektrycznych, ważne jest przestrzeganie następujących zasad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Używać urządzenia tylko wewnątrz, używanie na zewnątrz jest wzbronione!
Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy parametry urządzenia (napięcie elektryczne itp.)
odpowiadają warunkom lokalnym!
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
sprawności fizycznej, umysłowej, psychicznej, lub nie posiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one bez nadzoru, lub osoba odpowiedzialna nie
podała im instrukcji dotyczących obsługi!
Jeżeli kabel urządzenia jest uszkodzony, musi on być wymieniony przez producenta,
dystrybutora lub upoważnionego przez producenta specjalistę / dystrybutora czynności
serwisowych! Jeżeli brak jest takiej osoby w okolicy, kabel powinien zostać wymieniony w
odpowiednim punkcie serwisowym lub przez przeszkoloną osobę, inaczej kabel może
spowodować zranienie! Korzystanie z przedłużacza nie jest zalecane!
Nie należy podłączać lub odłączać urządzenia z gniazdka mokrymi rękami. Przed
odłączeniem wtyczki z gniazdka, należy wyłączyć wszystkie funkcje urządzenia!
Przed przeprowadzaniem konserwacji urządzenie, najpierw odłączyć je trzeba z sieci
elektrycznej, poprzez wyciągnięcie kabla z gniazdka!
Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka trzymając za przewód zasilający, należy chwycić
wtyczkę i w ten sposób wyjąć ją z gniazdka!
Urządzenia nigdy nie rozkładamy w inny sposób niż ten, który jest zalecany w podręczniku
użytkownika, ani nie należy go samodzielnie naprawiać!
Nie przyciągać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający! Nie stosować przewodu
zasilającego jako „uchwytu”! Nie przytrzaskiwać przewodu drzwiami i nie prowadzić
przewodu przez przedmioty ostre ani przez kąty. Przewód należy trzymać z daleka od
ogrzewanych powierzchni!
Nie użytkować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym czy wtyczką.
Nie używać oczyszczacza powietrza w pobliżu prysznica, wanny, lub w pomieszczeniu,
gdzie wytwarza się dużo pary. Duża ilość pary lub wilgotne powietrze może spowodować
zwarcie.
Nie zanurzać oczyszczacza w wodzie czy jakiejkolwiek innej cieczy, prowadzi to do
zniszczenia urządzenia.
Urządzenie umieścić trzeba na twardym i poziomym miejscu, z daleka od jakiegokolwiek
źródła ogrzewczego. Nie używać oczyszczacza w pobliżu pieca czy grzejnika.
Nie używać oczyszczacza tam, gdzie w powietrzu znajdują się gazy palne (np. nadmiar
tlenu, gaz ziemny, propan-butan). Jeżeli używasz urządzenia w pomieszczeniu gdzie
znajduje się kominek, trzeba je regularnie wietrzyć.
Nie umieszczać żadnych przedmiotów w otworach pokrywy.
Powyższe instrukcje prosimy przechowywać w razie potrzeby, aby je mieć
zawsze po ręką!
Strona 2 z 11
PL
2 Właściwości urządzenia
2.1 Budowa urządzenia
UV lampa
TiO2 filter
Panel sterujący
Przedfiltr
Wskaźnik lampy UV
Pokrywa przednia
Kratka filtru TiO2
Kombinowany filtr
Uchwyt
Uchwyt
Wyjście powietrza
Tylna pokrywa
Wtyczka zasilania elektrycz.
Kabel zasilający
2.2 System filtracyjny
1. Filtr wstępny - Główną funkcją tego filtru jest przychwytywanie największych
zanieczyszczeń, a tym samym wydłużenie życia połączenia filtrów (HEPA + filtr węglowy).
2. Filtr HEPA - Ma możliwość przechwytywania cząstek o średnicy 0,3 mikrona, ze
skutecznością większą niż 99,9%, usuwając z powietrza kurz, pyłki, dym, sierść zwierząt i
zarodniki pleśni.
3. Filtr węglowy – usuwa różne zapachy, takie jak formaldehyd. Ten bezbarwny gaz o silnym
zapachu jest często uważany za najbardziej niebezpieczne z zanieczyszczeń we wnętrzach
mieszkań, ponieważ powoduje podrażnienie górnych dróg oddechowych i spojówek.
4. Filtr nano-fotokataliczny TiO2 - Wraz z lampą UV zatrzymuje niebezpieczne gazy, nie
powodując wtórnego zanieczyszczenia powietrza. Filtr ten wyróżnia się również jedną
szczególną cechą: jest zdolny do regeneracji, która dokonuje się podczas procesu
samooczyszczania, a więc praktycznie nie ma potrzeby wymiany tego filtra.
5. Lampa UV - powietrze jest głównym medium dla rozprzestrzeniania się grypy i innych
chorób układu oddechowego, a tym samym oczyszczanie pomaga zapobieganiu takich
chorób. Światło ultrafioletowe niszczy mikroorganizmy (wirusy) zawarte w powietrzu.
6. Jonizator - generator jonów negatywnych tworzy dużą liczbę jonów o ładunku ujemnym
dzięki nim powietrze jest zawsze świeże.
Strona 3 z 11
PL
2.3 Ilustracja procesu oczyszczania powietrza
2.4 Dalsze informacje o jonizacji powietrza
Do czynników, które mają wpływ na jakość powietrza, należą także jony. Jony to atomy lub
cząsteczki, które uzyskały lub straciły elektron. Jony, które straciły elektrony są naładowane
dodatnio, jony, które elektron zdobyły to jony ujemne. W otwartej przestrzeni jest znaczna ilość
cząsteczek zjonizowanego powietrza. W miastach i na obszarach zamkniętych, w źle
wentylowanych pomieszczeniach, sytuacja jest gorsza. W miejskich mieszkaniach, stężenie
jonów ujemnych jest bardzo niskie.
Niżej są podane jony z ładunkiem ujemnym w następujących miejscach:
Nazwa miejsca
Koncentracja jonów ujemnych
Powietrze w mieszkaniu
50-100 jonów/cm3
Powietrze na ulicy w mieście
100-500 jonów/cm3
Powietrze w lesie lub nad morzem
1 000-5 000 jonów/cm3
Powietrze przy wodospadach
10 000-50 000 jonów/cm3
Powietrze po burzy
10 000-50 000 jonów/cm3
Wysokie stężenie jonów dodatnich prowadzi do ich dostania się do płuc. Oddychanie jonami
sprawia, że dostają się one do krwi i do ciała, gdzie mogą powodować działania niepożądane.
Jonizator powietrza jest urządzeniem służącym do jonizacji cząsteczek powietrza (tworzy jony
ujemne) za pomocą wysokiego napięcia elektrycznego lub ładunku ujemnego. Jonizatory
przyczyniają się do poprawy nastroju, pomagają w stanach depresyjnych i poprawiają stan
skóry.
Strona 4 z 11
PL
2.5 Zasady fotokatalityczne
Fotokataliza jest procesem, który prowadzi do rozkładu substancji chemicznych, bakterii,
wirusów, mikrocząstek, oraz niweluje skutki wystawienia na działanie na kurz i promieniowanie
świetlne. Wiele substancji naturalnie i spontanicznie rozkłada się pod działaniem światła,
fotokatalizatory to substancje, które przyspieszają ten proces.
Fotokataliza to proces rozkładu chemicznego substancji w obecności fotokatalizatora i światła.
Głównie odbywa się w oparciu o fotolizę, naturalny rozkład niektórych substancji pod
wpływem światła, przyśpieszony przez obecność fotokatalizatora. Jeśli materiał z własnościami
fotokatalicznymi jest narażony na działanie światła o właściwej długości fali promieniowania,
aktywuje się powierzchnia i rozpoczyna się charakterystyczna reakcja. Pierwotnie powstałe
wolna para elektron-dziura i rodniki hydroksylowe, generowane przez kontakty wtórne
wzbudzonych cząsteczek fotokatalizatora i pary wodnej, rozkładają substancje organiczne i
nieorganiczne.
Wśród substancji ulegających rozkładowi przez fotokatalizę znajdują się: tlenki azotu, tlenki
siarki, tlenek węgla, ozon, amoniak, siarkowodór, chlorowane węglowodory, dioksyn,
chlorobenzen, chlorofenol, proste węglowodory, węglowodory aromatyczne (benzen, fenol,
toluen, etylobenzen), pestycydy i bakterie, wirusy, grzyby lub mikrocząstki kurzu. Końcowy
produkt będzie tworzony na ogół przez normalne i stabilne związki. Szczegółowe przemysłowe
zastosowanie zasady fotokatalizy może różnić się głównie typem katalizatora. Najczęściej
używany jest dwutlenek tytanu, który jest aktywowany przez promieniowanie UV.
2.6 Funkcje urządzenia
1. Czujnik jakości powietrza: urządzenie jest wyposażone w czujnik zapachowy, który pomaga
przy identyfikacji jakości powietrza i za pomocą którego steruje się tzw. czujnikowym
trybem urządzenia.
2. Wskaźnik jakości powietrza: umieszczony jest w części sterującej urządzenia i w zależności
od wykrytej jakości powietrza zmieniają się diody LED.
3. System kontrolujący wymianę filtrów: urządzenie ma zabudowany system kontroli filtrów,
zapewniający ich wczesną wymianę.
4. Wybór spośród kilku trybów pracy: użytkownik może wybrać pomiędzy trzema trybami
pracy – manualnym, z ustawieniem czasu i czujnikowym.
5. Bezpiecznik: urządzenie samo się wyłączy, jeżeli otworzy się pokrywa przednia.
6. Ultracichy silnik: dzięki instalacji ultracichego silnika, użytkownik ma możliwość korzystać
z najbardziej zaawansowanej technologii na rynku.
Strona 5 z 11
PL
3 Przed użyciem urządzenia
3.1 Umiejscowienie urządzenia
Urządzenie ustawiamy minimalnie 30 cm od ściany czy mebli, a minimalnie 100cm od
telewizora lub komputera.
3.2 Instalacja i wymiana filtrów
Otworzyć przednią pokrywę i wyciągnąć wszystkie filtry. Jeżeli filtry są zapakowane w folii
ochronnej, należy wyciągnąć je z niej. Włożyć filtry w tej samej kolejności, w jakiej były
wyciągane.
3.3 Podłączenie
Poziom zanieczyszczenia i jakość powietrza są odczytywane za pomocą urządzenia i
wskazywane w czasie, w którym jest ono podłączone do zasilania elektrycznego. Warunki
pracy w trybie automatycznym oczyszczania powietrza na najbliższe dni będą korygowane w
zależności od zanieczyszczenia.
3.4 Reset kontrolnego systemu wymiany filtrów
Jeśli zaświeci się wskaźnik wymiany filtru, konieczna będzie wymiana filtropochłoniacza. Po
wymianie filtra i zamknięciu pokrywy, nacisnąć należy przycisk „Reset“ na przednim panelu
sterowania (za pomocą cienkiego lub ostrego przedmiotu, takiego jak np. spinacz do papieru).
Urządzenie automatycznie wyzeruje licznik godzin pracy.
3.5 Otwarcie i zamknięcie pokrywy przedniej
Usunięcie przedniej pokrywy (otwarcie) - chwycić z przodu za zdejmowaną pokrywę i,
naciskając jednocześnie bezpieczniki, znajdujące się z boku pokrywy, pociągnąć ją do siebie i
usunąć.
Zainstalowanie przedniej pokrywy (zamknięcie) - włożyć zdejmowaną pokrywę przednią za
pomocą dwu klinów, znajdujących się na niej, do otworów na górze obudowy i naciskając na
boki pokrywy, wcisnąć ją do pozycji wyjściowej.
Strona 6 z 11
PL
4 Instrukcje użytkowania urządzenia
4.1 Podłączenie kabla zasilającego
Po podłączeniu urządzenia do zasilania za pomocą przewodu zasilającego, przy pierwszym
uruchomieniu, urządzenie automatycznie włącza czujnik jakości powietrza (dioda LED
FUZZY miga i diody LED czystego powietrza świecą). Po zakończeniu wykrywania
powietrza, diody LED zaczynają wskazywać jakość powietrza.
4.2 Załączenie urządzenia
Przycisk POWER służy do włączenia i wyłączenia urządzenia. Po każdym resecie, urządzenie
zacznie działać w trybie czujnikowym, tzn. świeci się kontrolka FUZZY.
4.3 Ustawienie szybkości
Urządzenie między trybem czujnikowym i ręcznym przełącza się przyciskiem SPEED.
Ponadto, można użyć tego samego przycisku w trybie ręcznym, do dostosowania prędkości
urządzenia. Stopniowe naciskanie przycisku SPEED zmienia tryb pracy urządzenia - tryb
czujnika (Fuzzy), ręczny niski (LOW), ręczny średni (MIDDLE), ręczny wysoki (HIGH).
4.4 Ustawienie czasu (TIMER)
Dla urządzenia można ustawiać na czas pracy, wynoszący 1, 2, 4 lub 8 godzin. Kilkakrotnie
naciskając przycisk TIMER można ustawić zakres czasu działania przyrządu. Ustawiony czas
jest wyświetlany przez diody LED na panelu sterowania. Jeśli timer nie jest aktywowany, diody
LED są wyłączone.
4.5 Lampa UV
Przycisk UV służy do włączania i wyłączania lampy UV. Jeśli urządzenie znajduje się w trybie
pracy czujnikowej i wykryte zostanie bardzo czyste powietrze (tzn. wszystkie diody LED
zaświecą się, informując o jakości powietrza), to tryb automatyczny wyłączy lampę UV w celu
zmniejszenia zużycia energii urządzenia. Lampy UV można wyłączyć ręcznie za pomocą
przycisku UV.
4.6 Jonizator
Przycisk jonizatora służy do jego włączenia i wyłączenia. Jeżeli jonizator jest włączony, to
świecą się poszczególne ikonki na panelu sterowania.
Strona 7 z 11
PL
5 Konserwacja urządzenia
Przed rozpoczęciem konserwacji urzdzenia,
prosimy wyciągnąć kabel zasilający.
Nie czyścić urządzenia wodą.
Miękką szmatką wytrzeć brud.
Podczas czyszczenia nie używać żadnych koncentratów, tylko rozcięczonych roztworów.
Proponujemy używać neutralnych środków.
5.1 Instrukcje do czyszczenia poszczególnych filtrów
Przed przystąpieniem do czyszczenia filtrów, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci
zasilania.
Po otwarciu przedniej pokrywy, zaleca się czyszczenie wnętrza z zanieczyszczeń pyłowych za
pomocą odkurzacza. Za pomocą przycisków na dole można zwolnić filtr wstępny i wyciągnąć
go, pociągając do siebie. Filtr ten może być wyczyszczony odkurzaczem lub umyty pod wodą.
Po wyczyszczeniu wodą, przed włożeniem do urządzenia trzeba go dokładnie wysuszyć.
Następnie wyjąć z urządzenia filtropochłaniacz. Za pomocą odkurzacza można wyczyścić filtr
z największych zanieczyszczeń. Nigdy nie myć filtrów w wodzie lub mokrą szmatą, w
przeciwnym razie filtr traci swoją skuteczność i może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Jeśli filtr jest już bardzo brudny, zaleca się go wymienić.
Ostatni typ filtra - TiO2 nanofotokatalizatorowy - też można czyścić za pomocą odkurzacza.
Uwaga: ten rodzaj filtru nie należy czyścić wodą, gdyż może to spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Powyższy sprzęt zaleca się czyścić co 14 dni.
5.2 Wymiana filtrów
Przed przystąpieniem do czyszczenia filtrów, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci
zasilającej.
Na podstawie jakości powietrza i częstotliwości używania urządzenia ocenia się trwałość filtru
HEPA. Przeciętnie polecana wymiana filtru HEPA odbywa się co 1 rok, ten okres może być dla
każdego użytkownika inny. Jeśli następuje zmniejszenie prędkości wentylatora, wzrośnie jego
głośność, lub filtr HEPA jest już brudny, należy go zastąpić nowym, aby uniknąć uszkodzenia
urządzenia.
Jeśli filtropochłaniacze pakowane są w opakowaniu ochronnym, trzeba opakowanie przed
wymianą usunąć. Usunąć stary filtr i włożyć do urządzenia nowy filtr (biała część jest
skierowana w stronę użytkownika). Zamknąć przednią pokrywę i podłączyć urządzenie do
sieci zasilania. Należy zresetować system kontroli wymiany filtrów (patrz punkt 3.4).
Strona 8 z 11
PL
6 Rozwiązanie potencjalnych problemów
Problem
Po włączeniu urządzenie
nie działa.
Bardzo wysoka głośność.
Zły zapach w
pomieszczeniu nie ustaje.
Kurz, unoszący się w
pomieszczeniu, nie znika,
kiedy urządzenie pracuje
z największą szybkością.
Moc jest niewystarczająca.
Przyczyna
Brak jego podłączenia do
sieci elektrycznej.
Pokrywa przednia nie jest
prawidłowo zamknięta.
Jakiś przedmiot blokuje
wentylator.
Urządzenie wibruje,
ponieważ nie stoi na równej
podstawie.
Filtr węglowy lub
urządzenie są
zanieczyszczone.
Wejście czy wyjście
urządzenia jest czymś
zapchane, albo filtr HEPA
jest zabrudzony.
Rozwiązanie
Podłączyć kabel do sieci
elektrycznej.
Sprawdzić przednią pokrywę.
Wyłączyć
urządzenie
i
wyciągnąć kabel z sieci
elektrycznej,
spróbować
wyciągnąć
przedmiot
z
wentylatora, a jeżeli to się nie
uda, zadzwonić do serwisu.
Zmienić miejsce, tak żeby
podłoże było równe.
Sprawdzić trzeba całe
urządzenie, w razie czego
wymienić filtropochłaniacz.
Sprawdzić trzeba całe
urządzenie, w razie czego
wymienić filtropochłaniacz.
Za wadę nie jest uznawane:
•
Urządzenie pracuje cicho, ale nie całkowicie bezgłośnie. Hałas poniżej 35 db nie jest
uważany za wadę.
UWAGA!
Jeśli żaden z powyższych środków nie rozwiąże błędu, należy w każdym przypadku
skontaktować się z serwisem określonym przez dystrybutora. Nigdy nie próbować
naprawiać urządzenia samodzielnie.
Strona 9 z 11
PL
7 Dane techniczne urządzenia
Opis
Model
Szybkości
Przepływ powietrza
(m3/godz)
Głośność (db)
Moc (W)
Rozmiary (mm)
Waga (Kg)
Napięcie, częstotliwość
Maks. wymiary
pomieszczenia (m2)
Wielofunkcyjny oczyszczacz i sterylizator powietrza
KC-M-417UV
Niska
Średnia
Wysoka
110
155
198
30-44
34-50
602 x 382 x 249
6,9
220-240 V, 50/60 Hz
40
Zużycie energii, gdy urządzenie jest wyłączone wynosi ok. 2W. Jeżeli urządzenie nie będzie
używane po długi czas, wyciągnąć je najlepiej z gniazdka.
8 Likwidacja urządzenia
Po zakończeniu użytkowanie nie można wyrzucić tego produktu do normalnego
pojemnika na odpady domowe. Ma być on przekazany do zbiorników recyclingu
sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Oznaczenie takie znajduje się na
produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Niektóre materiały z produktu
mogą być zastosowane ponownie, jeśli trafią do recyklingu. Ponowne użycie niektórych części
lub surowców ze zużytych produktów znacznie przyczynia się do ochrony środowiska. Jeśli
potrzebujesz więcej informacji na temat punktów ze zbiornikami w Twoim regionie, skontaktuj
się z lokalnymi władzami.
Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami 89/336/EEC. Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE, w
związku z tym jest opatrzone oznaczeniem CE. Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące
urządzenia są dostępne u importera.
Zmiany parametrów technicznych, właściwości, drukowanie błędów w instrukcji dotyczących
używania są zastrzeżone.
Dostawca dla Europy
Nazwa: Bibetus s.r.o.
Adres: Valchařská 77, Brno 614 00, Republika Czeska
E-mail: [email protected]
Tel: +420-544214627 Fax: + 420-544214627
Tel: +420-544214627 Fax: + 420-544214627
Strona 10 z 11
PL
Warunki gwarancji
airbi
HOME APPLIANCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu, uwidocznionej na karcie gwarancyjnej.
Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym
Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w
kompletnym opakowaniu, albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem
akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura
VAT, itp.)
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14
dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy. Termin ten może być
przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
Gwarancją nie są objęte:
▪ wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, lub użytkowanie
niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
▪ używanie towaru poza zakresem zwykłego używania (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do
profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
▪ uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi,
przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób
trzecich
▪ uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z
produktem
▪ użycie produktu w inny sposób niż ten, do którego jest on przeznaczony
▪ uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna,
zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
▪ uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych
powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
▪ produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
▪ produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie
będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez
niego upoważnionymi)
▪ uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia (zwłaszcza w wypadkach, kiedy
jest ono zapchane włosami, resztkami jedzenia, kurzem lub innymi zanieczyszczeniami)
▪ czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii), przy niewłaściwym
używaniu lub przy upuszczeniu na podłogę
▪ uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego niewłączanie się), powstałe
wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w
pkt. 6., lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz transportu urządzenia do Autoryzowanego
Zakładu Serwisowego pokrywa nabywca.
W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 6 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni
naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe
w wyniku wypadków opisanych w pkt. 6 powodują utratę gwarancji.
W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, gdy zaistnieją zakłócenia w
działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski
żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza, ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności
towaru z umową sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem bezpłatnej wymiany kompletnego
urządzenia.
BIBETUS Sp. z o. o., ul. Katowicka 157, 43-400 Cieszyn
NIP 206-000-17-83, Regon 241805270, KRS 0000379238
Strona 11 z 11
Download

instrukcja obsługi Airbi FRESH