ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
2013-2014
Genel Bilgi
Erasmus personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir
personelin en az 5 gün en çok 6 hafta süre ile AB üye ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet aracılığı ile
yükseköğretim kurumu personeli eğitim almak üzere bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmektedir.
Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alınması
mümkündür.
Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme
tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.
Kimler Faydalanabilir?
Uludağ Üniversitesi’nde çalışmakta olan idari ve akademik personel
Kontenjanlar
2013-2014 Erasmus Hareketlilik Sözleşmesi ile belirlenmiş olan Personel Eğitim Alma kalemindeki hibe doğrultusunda 5-6
personelimizin yararlanabileceği hibemiz mevcuttur. Başvuruların uygunluğu ve seçim kriterleri doğrultusunda ilk 5-6 kişi asil, diğerleri yedek
olarak ilan edilecektir.

Personelimizin kullanabileceği anlaşmalı kurumlardan gelen teklifler listesi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
TARİH
ETKİNLİĞİN ADI
KURUM/ŞEHİR/ÜLKE
AÇIKLAMA
5–9 Mayıs 2014 ERASMUS STAFF TRAINING University of Tartu,
Application:
WEEK “DIGITALIZATION
Tartu, Estonia
https://www.ut.ee/survey/index.php?sid=64732&lang=en
Application
AND SOCIAL MEDIA”
Information:
deadline is:
http://www.ut.ee/en/international/staff-mobility-week
10.03.2014
contact: [email protected]
2-6 Haziran
UEF STAFF TRAINING
University of Eastern Finland,
Information and Online application
2014
WEEK
Kuopio, Finland
http://www.uef.fi/fi/studies/erasmus-staff-training-week
Contact:
Application
Ms Merja Kuokkanen
deadline is:
Coordinator of International Education
01.03.2014
Student and Learning Services/ International Mobility Services
University of Eastern Finland
P.O.Box 111 FI-80101 Joensuu, Finland
Tel. +358 50 532 8120 Fax +358 13 318 110
e-mail: [email protected]
2-6 Haziran
ERASMUS PARTNERSHIP
Opole University of
Ms. Anna Witelus [email protected]
2014
CONFERENCE 2014 |as a
Technology,
WEB:
part of INTERNATIONAL
Opole, Poland
http://iro.po.opole.pl/index.php/en/internationalApplication
ACADEMIC WEEK 2014
conferences/future/international-academic-week-2014/erasmusdeadline is:
partnership-conference
30.04.2014
3-7 Haziran
INTERNATIONAL WEEK
Freie Universitaet, Berlin,
Information:
2014
2014 –
Germany
http://www.fu-berlin.de/en/sites/abtINTERNATIONALIZATION
4/mobilitaet/personal/International-Week-2014/index.html
Application
AND SPORTS IN HIGHER
Contact:
deadline is:
EDUCATION
email to: [email protected]
15.03.2014
19 - 23 Mayıs
5th ERASMUS STAFF
University of Maribor,
Contact:
2014
TRAINING WEEK
Maribor, Slovenia.
e-mail: [email protected]
Application
deadline is:
11.04.2014
Program ve Başvuru formu için [email protected]
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi
intoffice.uludag.edu.tr | [email protected] | facebook.com/uludagerasmus
Eğitim Alma Hareketliliği Tarih Aralıkları
01 Nisan 2014 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında 1 hafta (5 gün eğitim alma + 2 gün gidiş-dönüş günleri maksimum 7 gün) olarak
gerçekleşecektir.
Personel eğitim alma hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 5 gün eğitim alınması AB Komisyonu
tarafından önerilmektedir. Yükseköğretim kurumunda üst düzey idari görevlerde bulunan personelin zaman darlığı ve iş yoğunluğu sebebiyle 5 iş
günü yurtdışında bulunmasının mümkün olmadığı hallerde ve konferans, seminer gibi kısa süreli eğitim katılımlarında 5 iş gününden kısa süreli
eğitim alma hareketliliği de kabul edilebilir. Ancak bu durumların yükseköğretim kurumu tarafından gerekçelendirilmesi ve belgelendirilmesi
gerekmektedir.
Personel eğitim alma hareketliliğinde, eğitim programında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının gerekçesiz olarak 5 iş gününün
altında bir süre eğitim aldığı durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
Seyahat gerçekleştirilen günler için (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve gidiş için 1, dönüş için 1 olmak üzere toplamda 2
günden fazla olmamak şartı ile) hibe ödemesi yapılabilir.
Hem faaliyet hem seyahat gerçekleştirilen günler için sadece 1 günlük gündelik ödemesi yapılabilir. Konaklama yapılmayan günler için
en fazla ½ oranında gündelik verilebilir.
Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Belgeleri




Başvuru Formu: Bilgisayarda doldurularak çıktısı ofise teslim edilir.
Davet (Kabul) Mektubu: Karşı kurumdan istenecektir.
Eğitim Programı (training programme): Hem gönderen hem de misafir olunan kurumlar tarafından kabul edilen bir eğitim
programıdır. Eğitim programı her iki kurum tarafından imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel
amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir. Varsa karşı kurum tarafından düzenlenmiş program başvuruya
eklenmelidir.
Yabancı Dil Yeterliliğini Gösteren Belge (U.Ü. DİL SINAVI, TOEFL, KPDS, ÜDS...)
(Personelin lisans veya lisansüstü öğrenimini ilgili yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu
ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu yabancı dille verildiği bir programda
tamamlamış olması halinde yabancı dil belgesi şartı aranmaz. Yabancı dil belgesi/yeterliliği olmayan personel bu durumu başvuru
formunda belirtmelidir.)
Başvuru Tarihleri
03 Mart 2014 -24 Mart 2014 mesai bitimine kadar. Başvuru formu tüm belgeler ile birlikte Rektörlük
Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilmelidir.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçim
Müracaatlar, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek olup, değerlendirme
sırasında Ulusal Ajans tarafından belirlenen ulusal öncelikler, ve kurumumuzca belirlenen aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır.
2013/2014 akademik yılında “Personel Eğitim Alma Hareketliliği” faaliyeti kapsamında sırasıyla;
1. Daha önce erasmus hareketliliğinden faydalanmamış personele (idari personel önceliklidir),
2. Daha önce erasmus hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlere,
3. Daha önce erasmus hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan ülke veya kurumlarında yapılacak faaliyetlere,
4. Katılacağı eğitim programı, çalışma alanı ile ilişkili olan personele,
5. “Erasmus Öğrenci Hareketliliği” faaliyetini daha çok sayıda yapan enstitü/fakülte /bölüm/birim çalışanlarına,
6. Kurumumuzun Erasmus faaliyetlerinde katkısı olan personele,
7. Erasmus koordinatörleri ve yardımcılarına,
8. Yabancı dil sınavlarından daha yüksek puan alan personele,
9. Hibe miktarı az olan ülkelere gidecek personele öncelik verilir.
Değerlendirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren iki hafta içinde Uludağ Üniversitesi web sayfasında ilan edilecektir.
Personelin Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğinden Faydalanabilmesi için İzlemesi Gereken Yol:
1.
2.
3.
4.
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından çıkılan ilan doğrultusunda eğitim alma hareketliliği tarih aralıkları,
son başvuru tarihi, başvuru belgeleri, ikili anlaşmalar, kontenjan ve hibe miktarları hakkında bilgi alınır.
Gidilmek istenen kurum ile e-posta, telefon ya da faks yoluyla irtibata geçilir.
Eğitim programı hazırlanır, her iki kuruma imzalatılır ve karşı kurumdan davet mektubu talebinde bulunulur. Taranmış, imzalı
mektuplar kabul edilir.
U.Ü Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından ilan edilen son başvuru tarihine kadar tüm başvuru belgeleri ile birlikte (Başvuru
Formu, Davet Mektubu, Eğitim Programı ve Yabancı Dil Belgesi) Uluslararası İlişkiler Ofisine başvurulur.
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi
intoffice.uludag.edu.tr | [email protected] | facebook.com/uludagerasmus
5.
6.
7.
8.
9.
10.
U.Ü Rektörlüğü tarafından görevlendirilen değerlendirme komisyonu tarafından ilan edilen kriterlere göre yurtdışına gidecek personel
belirlenir.
Seçilen personel ilgili Bölüm/Birim Başkanlığına/Müdürlüğüne/Dekanlığına davet mektubunu ekleyerek görevlendirme ile ilgili bir
dilekçe yazar (Dilekçede giderlerinin Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği bütçesinden karşılanacağı mutlaka belirtilmelidir).
Onay yazıları görevlendirme için Personel Daire Başkanlığına, bilgi için U.Ü. Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Ofisine iletilir.
Personel hibeyi alacağı Halk Bankası şubesinde vadesiz Euro hesabı açtırır.
Yazılar ilgili birimlere ulaştıktan sonra U. Ü. Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Ofisinde personel ile beraber sözleşme hazırlanır.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hibe için ilgili bankaya talimat verilir ve %80 hibe nakit Euro olarak ilgili Banka
şubesinden çekilir.
Hibeler
Personel hareketliliğinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme belirlenen
toplam hibenin %80’i oranında olur. Geri kalan %20’lik kısım dönüş belgelerinin U. Ü. Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edildikten
sonra U.Ü. Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hesaplanır ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hibe için ilgili bankaya
talimat verilir.
Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre
aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.
ÜLKE
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Kıbrıs Rum
Kesimi
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İrlanda
GÜNLÜK HİBE (€)
112
126
119
77
105
161
91
147
140
105
112
126
161
133
ÜLKE
İspanya
İsveç
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovak Cumhuriyeti
Slovenya
Yunanistan
GÜNLÜK HİBE (€)
119
147
133
91
91
119
98
98
91
105
84
98
112
112
Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek hibe miktarı personelin eğitim programında faaliyet yapıldığı görünen
günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır.
Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük hibe kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri, şehir içi
seyahat giderleri ve sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Söz konusu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz.
Personel hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde mümkün
olduğunca tam güne yakın olacak şekilde karşı kurumla ortaklaşa faaliyet ya da gidiş-dönüş seyahatinin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
Gerek faaliyet gerek seyahat günlerinin belgelendirilmiş olması gerekmektedir.
Seyahat gerçekleştirilen günler için (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve gidiş için 1, dönüş için 1/2 olmak üzere toplamda
1,5 günden fazla olmamak şartı ile) hibe ödemesi yapılabilir.
Hem faaliyet hem seyahat gerçekleştirilen günler için sadece 1 günlük gündelik ödemesi yapılabilir. Bugün dönüş günü ise ½ oranında
günlük hibe ödemesi yapılabilir. Konaklama yapılmayan günler için en fazla ½ oranında gündelik verilebilir.
Yurtdışındayken
1.
2.
Eğitim Programında belirtilen şekilde etkinlikler gerçekleştirilir.
Gidilen kurumdan katılım belgesi alınır.
Döndükten Sonra




Aşağıdaki belgelerin orjinalleri eksiksiz olarak Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilir:
Katılım belgesi
Eğitim Programı (Daha önce ofise teslim edilmemişse)
Uçak bileti faturası
Uçak biniş kartları
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi
intoffice.uludag.edu.tr | [email protected] | facebook.com/uludagerasmus




Şehirlerarası tren, otobüs, feribot seyahat biletleri
Pasaportun kimlik bilgilerini ve giriş – çıkış tarihlerini gösteren sayfalarının fotokopileri
Seyahat Masrafı Bildirim Formu
Nihai Rapor Formu
Ulaşım



Ulaşım ekonomik şekilde yapılmalıdır.
400 €’ya kadar olan ve Eğitim alınacak şehre ulaşımda geçerli tüm seyahat giderleri karşılanır.
400 €’yu aşan kısmın %50’si karşılanır.
Şehir içi ulaşım karşılanmaz.
Konaklama


Konaklama (otel, misafirhane, yurt vs.) için ek bir ödeme yapılmaz. Katılımcı konaklama yerini ayarlamakla yükümlüdür.
Tüm masraflar verilen Erasmus hibesinden karşılanır.
Her türlü sorunuz ve danışma için
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
ERASMUS OFİSİ (Rektörlük Binası, 2. Kat, Danışmanlar Koridoru) ([email protected])


Damla Eldeleklioğlu (Erasmus Uzmanı-Personel Eğitim Alma Sorumlusu)
e-posta: [email protected]
Telefon: 40534
Prof.Dr. İlkin Çavuşoğlu (Erasmus Kurum Koordinatörü)
e-posta: [email protected]
Telefon: 40530 / 54051
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi
intoffice.uludag.edu.tr | [email protected] | facebook.com/uludagerasmus
Download

uludağ üniversitesi erasmus personel eğitim alma hareketliliği