Regulamin serwisu Pogromcy Mitów Medycznych
I.
II.
III.
Właścicielem Serwisu jest Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej, ul. ul. Złota
61 lok. 100, 00-819 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska pod
numerem: 0000455074, NIP: 5272691400.
Administratorem Serwisu jest Vacaloca Nogal i Wspólnicy spółka komandytowa, ul. Spokojna
7/11, 01-044 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000330842, NIP:
5272603399 zwana dalej Administratorem;
Użyte terminy i definicje
1.
Regulamin Serwisu, zwany dalej "Regulaminem" – niniejszy dokument wraz z
załącznikami i innymi dokumentami, które jednoznacznie odwołują się do niego i jego
treści;
2.
Serwis – strona www.pogromcymitowmedycznych.pl
3.
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu
pogromcymitowmedycznych.pl
4.
Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w Serwisie,
otrzymując dostęp do Konta Użytkownika, zabezpieczony hasłem podanym przez ww.
Użytkownika;
5.
Login – unikalna nazwa Użytkownika Zarejestrowanego, wybrana przez niego w
procesie rejestracji Konta Użytkownika; Login nie może być wulgarny; Użytkownik nie
ma możliwości zmiany Loginu.
6.
Konto Użytkownika – miejsce w Serwisie, dostępne po zalogowaniu, przy
wykorzystaniu, którego Użytkownik Zarejestrowany może wprowadzać i zarządzać
swoimi danymi, opisami oraz śledzić swoją punktację i zdobywane odznaki
7.
Profil – miejsce w Serwisie, dostępne dla wszystkich Użytkowników, gdzie
publikowane są informacje o Użytkowniku Zarejestrowanym, jego wizerunek oraz
zdobyte punktu i odznaki;
8.
Administratorzy – przedstawiciele Serwisu, zarządzający Serwisem;
9.
Mit medyczny lub Mit – powszechnie funkcjonujące stwierdzenie na temat
medyczny, które Użytkownik dodaje do serwisu w celu weryfikacji czy jest on mitem
czy nie.
10.
Moderatorzy – Użytkownicy Zarejestrowani, posiadający specjalne uprawnienia do
dopuszczania do publikacji wybranych treści w Serwisie dodawanych przez
Użytkowników oraz posiadający uprawnienia do zamykania dyskusji na temat mitu.
Status Moderatora i odpowiednie uprawnienia nadają Administratorzy wybranym
Użytkownikom. Moderatorzy pełnią swoją funkcję w serwisie dobrowolnie i w imieniu
Administracji. Zakres uprawnień z tytułu pełnionej przez Moderatorów funkcji,
określają postanowienia Regulaminu pkt. IX
11.
Przywilej Zamykania Mitów – Użytkownicy którzy zdobyli rangę Super Eksperta
poprzez uzbieranie 2001 punktów za aktywności na Portalu oraz uzyskali
przynajmniej 100 punktów poprzez weryfikowanie mitów zgodnie z werdyktem
końcowym Moderatora. Super Ekspert z przywilejem zamykania mitów ma możliwość
ostatecznego zamykania mitów pod okiem Moderatora.
12.
Obalenie mitu – uznanie, że Mit medyczny jest stwierdzeniem nieprawdziwym
13.
Potwierdzenie – uznanie, że Mit medyczny jest stwierdzeniem prawdziwym,
14.
Weryfikacja mitu – komentarz do Mitu medycznego opublikowany w serwisie przez
Użytkownika Zarejestrowanego. Weryfikacja może być dwojaka, Użytkownik może
obalić lub potwierdzić Mit.
15.
Trafna weryfikacja mitu – komentarz do Mitu medycznego opublikowany przez
Użytkownika Zarejestrowanego którego werdykt pokrywa się z werdyktem
Moderatora.
16.
Zamknięcie mitu – komentarz Moderatora Super Eksperta posiadającego Przywilej
zamykania mitów, obalający lub potwierdzający Mit medyczny. Po zamknięciu Mitu
Użytkownicy nie mają możliwości dalszej weryfikacji Mitu. O zamknięciu Mitu
decyduje Moderator i jest to decyzja nieodwołalna.
17.
18.
19.
IV.
V.
Przywilej zamykania mitu – Zarejestrowani Użytkownicy, którzy osiągnęli poziom
Super Eksperta oraz zebrali przynajmniej 100 punktów bonusowych otrzymują
Przywilej zamykania mitów, który polega na zgłoszeniu werdyktu zamykającego mit
do moderatora. Decyzję o opublikowaniu zgłoszonej treści podejmuje Moderator w
stosownym czasie. Moderator ma prawo przeredagować treść werdyktu
zamykającego mit. Jeśli więcej niż jeden Zarejestrowany Użytkownik zgłosi swój
werdykt zamykający mit to moderator decyduje, który werdykt zostanie opublikowany.
Na decyzję Moderatora nie ma wpływu data zgłoszenia. Opublikowany werdykt
zamykający mit zawiera imię i nazwisko Zarejestrowanego Użytkownika.
Punkty Bonusowe - Punkty bonusowe przyznawane są Zarejestrowanym
Użytkownikom, którzy trafnie zweryfikowali mit, czyli ich komentarz weryfikujący jest
zgodny z werdyktem zamykającym mit. Punkty przyznawane są dopiero po
zamknięciu mitu, czyli po poznaniu jego werdyktu. Zadaniem punktów jest
nagradzanie i zidentyfikowanie użytkowników, którzy wypowiadają się w zgodzie z
ekspertem.
Promowane Mity – mity wytypowane przez portal Pogromcy Mitów Medycznych za
których weryfikację Zarejestrowani Użytkownicy otrzymują dodatkowe punkty.
Promowane Mity posiadają oznaczenie „Promowany Mit” i są wyświetlane na stronie
głównej portalu Pogromcy Mitów Medycznych. Mity nazywamy promowanymi mitami
tylko przez limitowany okres czasu. Dodatkowe punkty za weryfikację promowanych
mitów zostają naliczone tylko gdy weryfikacja nastąpi w okresie w którym mit jest
oznaczony jako promowany.
Postanowienia ogólne
1.
Regulamin wraz z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, określa zasady korzystania z Serwisu wraz z prawami i obowiązkami jego
Użytkowników, a także obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów
uprawnionych do prowadzenia i administrowania Serwisem.
2.
Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się dokładnie z treścią
Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
3.
Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie zaakceptowania ich przez
Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego
korzystania z Serwisu.
Rejestracja
1.
Korzystanie z Serwisu może wymagać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu
formularza znajdującego się na oznaczonych stronach Serwisu.
1.a) Rejestracja w Serwisie jest wymagana do korzystania z takich funkcji jak:
dodawanie mitów, weryfikacja mitów, zbieranie punktów za aktywność,
zbieranie odznak.
2.
Rejestracja nie jest wymagana do korzystania z funkcji: głosowanie w sondzie,
komentowanie bloga, komentowanie artykułów. W formularzu rejestracyjnym należy
wypełnić pola:
2.a) Imię i nazwisko – widoczne dla innych użytkowników jako nazwa użytkownika
2.b) Nick – używany jako login do logowania
2.c) Hasło
2.d) Zawód - należy wybrać z dostępnych opcji (lekarz, student medycyny,
pielęgniarka, inny)
2.e) Opis – pole na dowolny opis użytkownika, np. specjalizacja lekarska lub rok
studiów itp.
2.f) Adres email – wymagany w celu potwierdzenia rejestracji oraz kontaktu
Administratora z Użytkownikiem
2.g) Zdjęcie profilowe – dodanie go nie jest obowiązkowe, w przypadku
skorzystania z funkcji Facebook Connect zaciągane jest zdjęcie profilowe z
konta Użytkownika
3.
Pomyślne ukończenie przez Użytkownika procesu rejestracji, w tym akceptacja
odpowiedniego checkboxa, jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem
Użytkownika do przestrzegania treści Regulaminu.
4.
I.
II.
III.
Użytkownikiem Zarejestrowanym może być każda osoba fizyczna która ukończyła 18
lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i po zaakceptowaniu postanowień
Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną założeniem
Konta.
5.
Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza
rejestracyjnego. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia
lub usunięcia Konta Użytkownika.
6.
Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej
części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie
Danych Osobowych z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
Ogólne prawa i obowiązki Użytkownika
1.
Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
aktywności Użytkownika są zaś punktowane (więcej o punktacji w pkt. VII), za co
może zostać nagrodzony (patrz pkt VIII Program Lojalnościowy)
2.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym
prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami dobrego wychowania i
netykiety.
3.
Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści i materiałów, które w
szczególności:
3.a) są sprzeczne z obowiązującym prawem,
3.b) naruszają prawa innych Użytkowników, w tym osobiste i majątkowe prawa
autorskie,
3.c) są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
3.d) wzywają do nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym lub
etnicznym,
3.e) nawołują do aktów przemocy,
3.f) obrażają Użytkowników lub osoby trzecie,
3.g) bez uzyskania pisemnej zgody Administratorów promują inne strony
internetowe lub programy partnerskie osób (podmiotów) trzecich,
3.h) zawierają treści o charakterze pornograficznym,
3.i) zawierają treści o charakterze reklamowym i komercyjnym.
4.
W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie
Regulaminu, Administratorom przysługuje prawo ich usunięcia bez wcześniejszego
informowania Użytkownika o tym fakcie.
Użytkownik ma prawo umieścić w swoim profilu zdjęcie przedstawiające jego aktualny
wizerunek (tzw. awatar).
Konto Użytkownika
1.
Użytkownik może na Serwisach może posiadać nie więcej niż jedno Konto
Użytkownika.
2.
Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Użytkownika, wszystkie Konta
Użytkownika mogą zostać zablokowane do czasu usunięcia powielonych Kont
Użytkownika.
3.
Administratorzy Serwisu zastrzegają sobie (po uprzednim poinformowaniu drogą
mailową) możliwość usunięcia Konta Użytkownika w następujących sytuacjach:
3.a) jeżeli Użytkownik nie logował się przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
3.b) jeżeli do Administratorów serwisu wpłynęła informacja od organów ścigania w
sprawie naruszenia prawa przez Użytkownika w związku z posiadaniem
Konta Użytkownika,
3.c) jeżeli Konto Użytkownika zostało zablokowane więcej niż 4 razy w ciągu
miesiąca,
3.d) jeżeli Administrator postanowi usunąć Serwis.
3.e) W innych uzasadnionych przypadkach.
4.
IV.
V.
VI.
Użytkownik może wystąpić do Administratora z prośbą o usunięcie swojego Konta,
kontaktując się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego w zakładce
Kontakt.
5.
Konto Użytkownika, które zgłoszone jest do usunięcia, zostaje automatycznie
zablokowane. Blokada nie obejmuje funkcji logowania do Serwisu.
6.
Usunięcie Konta Użytkownika następuje w ciągu 20 dni roboczych od daty zgłoszenia.
7.
W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Konto
Użytkownika może zostać przez Administratorów lub Moderatorów tymczasowo
zablokowane. Blokada Konta Użytkownika w zależności od przyczyny może być
całkowita lub częściowa i dotyczyć blokady funkcji takich jak.:
7.a) Dodawanie Mitów
7.b) Weryfikacji Mitów
8.
Jeżeli Użytkownik otrzyma kolejne blokady za to samo przewinienie, każda z
kolejnych blokad może być czasowym zwielokrotnieniem blokady poprzedniej.
9.
Blokada nałożona na Użytkownika po raz pierwszy, za pierwsze złamanie
Regulaminu, może zostać jednorazowo skrócona.
10.
Jeżeli naruszenie Regulaminu ma rażący charakter lub jeżeli Użytkownik w
przeszłości był już upominany za naruszenie postanowień Regulaminu, Konto
Użytkownika może zostać trwale zablokowane lub usunięte.
11.
W wypadku usunięcia Konta Użytkownika, wpisy na Serwisie oraz dodane Mity
dokonane przez Użytkownika mogą podlegać usunięciu.
Uprawnienia Administratora:
1.
Administrator ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika w przypadkach i
na zasadach opisanych w pkt. V oraz pkt. IX Regulaminu.
2.
Administrator ma prawo usunąć treści zamieszczane przez Użytkownika zgodnie z
punktem VI.4 Regulaminu.
3.
Administrator ma prawo nadawać status wybranym Użytkownikom bez konieczności
zdobycia przez nich wymagane liczby punktów.
Uprawnienia Moderatora
1.
Zadaniem Moderatorów jest nadzorowanie treści umieszczanych w Serwisie przez
Użytkowników
2.
Moderator ma prawo nie opublikować Mitu, komentarza weryfikującego lub werdyktu
zamykającego mit zaproponowanego przez Użytkownika, w szczególności jeśli uzna,
że:
2.a) Jest obraźliwy
2.b) Treść wypowiedzi nie jest w rzeczywistości Mitem medycznym
2.c) Treść wypowiedzi nie jest związana albo jest zbyt luźno związana z Mitem
medycznym
2.d) Komentarz nie jest poparty wiarygodnym źródłem
2.e) Treść Propaguje postępowanie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia
innych Użytkowników
2.f) Wypowiedź Użytkownika stanowi reklamę
2.g) W innych uzasadnionych przypadkach
2.h) Werdykt zamykający mit nie jest wystarczająco merytoryczny
3.
Decyzja Moderatora w sprawie dopuszczenia treści do publikacji jest nieodwołalna.
Zasady dodawania i weryfikacji mitów medycznych
1.
Użytkownik musi być zarejestrowany aby dodać Mit medyczny.
2.
Mit medyczny dodaje się za pomocą specjalnego formularza dostępnego po kliknięciu
w przycisk „Dodaj mit medyczny” dostępny na stronie głównej oraz na podstronie Mity
Medyczne.
3.
W celu dodania Mitu należy uzupełnić następujące pola:
3.a) Mit – treść mitu, najlepiej ujęta w jednym zdaniu
3.b) Komentarz – opis kontekstu mitu, szczegóły na temat mitu. Kontekst mitu
powinien być opisany możliwie szczegółowo.
3.c) Kategoria – należy wybrać przynajmniej jedną kategorię, do której zostanie
przypisany mit
VII.
3.d) Dodatkowe treści – link do artykułu, link do video lub/i zdjęcie
4.
O publikacji dodanego Mitu decyduje Moderator. Może on odrzucić dodany Mit bez
podawania przyczyny.
5.
W przypadku, gdy Mit jest nieprecyzyjny, Administrator może się zwrócić (drogą
mailową) do Użytkownika, który Mit dodał z prośbą o doprecyzowanie Mitu. Jeśli
Użytkownik tego nie zrobi, Mit może nie zostać opublikowany.
6.
Użytkownicy mogą weryfikować dodany Mit wybierając jedną z dwóch możliwości
„obalam” lub „potwierdzam”. W celu obalenia lub potwierdzenia Mitu użytkownik
zobowiązany jest dodać komentarz wyjaśniający swoje zdanie. Użytkownicy powinni
dążyć do tego, aby ich komentarze były poparte badaniami i bazowały na rzetelnej
wiedzy. Użytkownik może opcjonalnie dodać link do artykułu, video lub zdjęcie.
7.
Każdy użytkownik, który dodał komentarz weryfikujący może też jeden raz odnieść się
do innych komentarzy poprzez użycie opcji Riposta. Riposta nie jest punktowana.
8.
Użytkownik weryfikujący Mit powinien w miarę możliwości podawać źródło informacji
potwierdzającej jego opinię na temat Mitu.
9.
Komentarze obalające lub potwierdzające niepoparte rzetelnym źródłem mogą (ale
nie muszą) nie zostać dopuszczone do publikacji przez Moderatora.
10.
O publikacji komentarza obalającego lub potwierdzającego Mit decyduje Moderator.
Może on odrzucić komentarz weryfikujący i nie dopuścić do publikacji bez podawania
przyczyny.
Zasady punktacji aktywności
1.
Aktywności Użytkownika są punktowane, a jego status w Serwisie zmienia się wraz z
przekraczaniem kolejnych progów punktacji.
2.
Administrator ma prawo nadać wyższy status Użytkownikowi niż wynika to z liczby
zdobytych punktów.
3.
Punktowane aktywności to:
Aktywność
Dodanie mitu
Weryfikacja mitu
(komentarz obalający
lub potwierdzający)
Weryfikacja
Promowanego Mitu
(komentarz obalający
lub potwierdzający) /
Punkty Bonusowe
Udostępnianie treści
Dodanie komentarza do
bloga
Wypełnienie Quizu
Trafna Weryfikacja Mitu
/ Punkty Bonusowe
Zasada punktowania
Punktowane są tylko mity, które zostały
zaakceptowane przez Moderatora i
dopuszczone do publikacji
Punktowane są tylko wypowiedzi
zaakceptowane przez Moderatora i
dopuszczone do publikacji
Punktowane są weryfikacje
Promowanego mitu. Punktowane są
tylko wypowiedzi zaakceptowane przez
Moderatora i dopuszczone do publikacji.
Podzielenie się z dowolną treścią
dostępną na portalu Pogromcy Mitów
Medycznych za pomocą przycisków
social share (facebook, nk, wykop)
Punktowane jest jedynie komentowanie
jako Zalogowany Użytkownik. Nie będą
punktowane komentarze
Punkty przyznawane są jednorazowo za
wypełnienie quizu
Punkty bonusowe przyznawane są
użytkownikom, którzy zweryfikowali mit
zgodnie z werdyktem zamykającym
eksperta. Punktu przyznawane są
dopiero po zamknięciu mitu, czyli po
poznaniu jego werdyktu. Zadaniem
punktów jest nagradzanie i
zidentyfikowanie użytkowników, którzy
wypowiadają się w zgodzie z
Moderatorem.
Liczba punktów
10 pkt
25 pkt
5 pkt
5 pkt
1pkt
5 pkt
10 pkt
4.
Jest 6 poziomów użytkownika:
Poziom Użytkownika
Liczba punktów
4.a) Początkujący
0-200
4.b) Średnio zaawansowany
201-500
4.c) Zaawansowany
501-1000
4.d) Profesjonalista
1001-1500
4.e) Ekspert
1501-2000
4.f) Super ekspert
Powyżej 2001
5.
Dodatkowo Użytkownicy są nagradzani odznakami za poszczególne aktywności. Jest
7 odznak:
Nazwa odznaki
Warunki przyznania
Łowca Mitów
Odznakę otrzymuje Użytkownik, który
dodał przynajmniej 50 mitów. Liczone są
tylko mity zaakceptowane przez
Moderatora
Pogromca Mitów
Odznakę otrzymuje Użytkownik, który
dodał przynajmniej 50 komentarzy
weryfikujących mity. Liczone są tylko
komentarze zaakceptowane przez
Moderatora
MitoLog
Odznakę otrzymuje Użytkownik, który
zalogował się przynajmniej 7 razy w ciągu
ostatnich 7 dni.
Pionier
Odznakę otrzymuje pierwszych 100
Użytkowników portalu.
Komentator
Odznakę otrzymuje Użytkownik, który
zostawił przynajmniej 4 komentarze do
bloga w ciągu ostatnich 30 dni.
Debiutant
Odznakę otrzymuje każdy nowo
zarejestrowany Użytkownik.
Ambasador
Odznakę otrzymuje Użytkownik, który
udostępnił przynajmniej 50 treści za
pomocą przycisków social share.
VIII.
Zamykanie Mitów przez Super Ekspertów
1.
Użytkownicy posiadający poziom Super Eksperta, którzy zgromadzili 100 punktów za
trafną weryfikację mitów, otrzymują możliwość ostatecznego zamykania mitów.
2.
Punkty bonusowe przyznawane są niezależnie od rangi/ poziomu Użytkownika.
Jednak warunkiem otrzymania funkcjonalności Zamykania Mitów jest spełnienie
warunku poziomu Super Ekspert.
3.
Zamykanie mitów przez zakwalifikowanych Super Ekspertów jest nadzorowane przez
Moderatora. Moderator decyduje o publikacji Zamknięcia Mitu.
4.
Administrator ma prawo odebrać przywilej ostatecznego zamykania mitów jeśli
stwierdzi ze użytkownik świadomie działa na niekorzyść portalu Pogromcy Mitów
Medycznych, bądź narusza regulamin portalu..
5.
Możliwość zbierania punktów bonusowych za trafne zamykanie mitów zostaje
uruchomiona w dniu 22.04.2013. Punkty Bonusowe za trafne zamknięte mity przed
datą 22.04.2013 nie są naliczone.
IX.
Zgłoszenia treści obraźliwych
1.
Każdemu z Użytkowników należy się szacunek, dlatego każda forma obrażania może
zostać ukarana blokadą Konta Użytkownika bądź upomnieniem wysłanym drogą
elektroniczną.
2.
Za obraźliwe uznaje się w szczególności wulgaryzmy ( w tym również wykropkowane
częściowo, niedokończone oraz te w językach obcych), wypowiedzi rasistowskie,
X.
XI.
erotyczne i nawołujące do nienawiści, poniżanie i wyśmiewanie innych Użytkowników.
Każda wiadomość uznana za Administratora za obraźliwą może skutkować blokadą
Konta lub mailowym upomnieniem.
3.
Jeśli Użytkownik zgłasza obraźliwą wypowiedź, która została sprowokowana przez
tego Użytkownika lub sam Użytkownik również wypowiadał się w sposób obraźliwy,
na obie strony rozmowy może zostać nałożona blokada.
4.
Jeśli po wygaśnięciu otrzymanej blokady Użytkownik nie wykaże poprawy
zachowania, Administrator może zdecydować o usunięciu Konta.
5.
Blokada Konta, w zależności od sprawy i okoliczności, może wynosić od 1 do 120 dni.
Jeśli w toku rozpatrywania sprawy okaże się, że Użytkownik posiada na Serwisie
wiele Kont, bądź jego zachowanie może być zagrożeniem dla innych Użytkowników
Serwisu, blokada może być stała, bądź Konto może zostać całkowicie usunięte z
Serwisu.
6.
Decyzja w sprawie zgłoszenia jest podejmowana w ciągu 10 dni roboczych od daty
zgłoszenia.
Odpowiedzialność
1.
Właściciel, Administratorzy i Moderatorzy Serwisu nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści
publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w
sprzeczności z prawem lub zapisami Regulaminu.
2.
Administratorzy dokładają wszelkich możliwych starań, by Serwis działał w sposób
niezakłócony. Serwis nie ponosi jednak odpowiedzialności za żadne szkody powstałe
w wyniku przerw w działaniu, awarii czy wad technicznych Serwisu.
3.
Moderatorzy dokładają wszelkich możliwych starań, aby treści publikowane w
Serwisie były poprawne merytorycznie, nie gwarantują jednak poprawności
merytorycznej treści zamieszczanych w Serwisie. Właściciel, Administratorzy ani
Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty posługiwania się
przez Użytkowników treściami, materiałami i informacjami zamieszczonymi na
Serwisie.
4.
Serwis Pogromcy Mitów Medycznych zawiera informacje dotyczące zdrowia, które nie
mogą być traktowane jako element diagnozy lekarskiej, porady medycznej, ani
propozycji leczenia. W przypadku choroby lub dolegliwości, wiadomości umieszczone
na stronie nie stanowią wskazań do diagnostyki i leczenia oraz nie zastępują wizyty u
lekarza. Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny. Zarówno Moderatorzy,
Administratorzy jak i wydawcy portalu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki, błędy
czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.
Polityka ochrony prywatności
1.
Korzystanie z Serwisu ma charakter dobrowolny.
2.
Każdy Użytkownik podczas rejestracji podaje Administratorowi podane przez niego
swoje dane osobowe.
3.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Vacaloca Nogal i Wspólnicy
spółka komandytowa, ul. Spokojna 7/11, 01-044 Warszawa, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w
Warszawie pod numerem: 0000330842, numer NIP: 5272603399.
4.
Dane osobowe Użytkowników, otrzymywane przez Administratora, przekazywane są
przez Użytkowników dobrowolnie. Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do
dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia. Odbiorcą danych
osobowych Użytkowników jest Administrator.
5.
Wypełniając jakikolwiek formularz w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez
niego dane są prawdziwe i ma prawo nimi dysponować.
6.
Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie w tajemnicy swoich danych
podawanych na Serwisie internetowym. Administrator nie odpowiada za
udostępnienie przez Użytkownika danych osobom trzecim i za skutki działania
dokonanego z ich użyciem.
7.
Administrator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie
Serwisu internetowego.
8.
Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu
internetowego oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o
XII.
Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej
nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich
starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób
przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie.
9.
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji
handlowych, komunikatów o zmianach w ofercie, powiadomień, oraz innych
wiadomości od Administratorów Serwisu.
Postanowienia końcowe
1.
Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. 22.04.2013 r.
2.
Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym
terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich
ogłoszenia.
3.
W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 2,
Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie
Konta Użytkownika.
Download

Regulaminie Portalu - Pogromcy Mitów Medycznych