VZOR – Zmluva o sprostredkovaní
Zmluva o sprostredkovaní
Zmluvné strany:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
číslo účtu:
konajúca prostredníctvom:
spôsob konania:
zápis v OR:
____________
____________
____________
____________
____________
____________
Okresný súd ___________, oddiel: _________,
vložka číslo: ___________
(ďalej len „Sprostredkovateľ“)
a
obchodné meno /
titul, meno a priezvisko:
sídlo / trvalý pobyt:
IČO / dátum narodenia:
číslo účtu:
konajúca prostredníctvom:
spôsob konania:
zápis v OR:
____________
____________
____________
____________
____________
____________
Okresný súd ___________, oddiel: __________,
vložka číslo: ___________
(ďalej len „Záujemca“)
(Záujemca a Sprostredkovateľ ďalej spolu v texte tiež
ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne ako „Zmluvná
strana“)
sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o sprostredkovaní v zmysle ustanovenia § 642 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej lej
„Zmluva“) s nasledujúcimi ustanoveniami a podmienkami:
Tento vzor zmluvy o sprostredkovaní bol pripravený podľa právnych predpisov platných k novembru 2011. Pred
jeho použitím Vám doporučujeme prekonzultovať Váš prípad s odborníkmi, nakoľko nemusí obsahovať všetky
ustanovenia zohľadňujúce špecifickosť Vašej situácie. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s uzatváraním
zmluvy o sprostredkovaní sa môžete obrátiť na našich právnikov: www.maplefish.sk.
VZOR – Zmluva o sprostredkovaní
1
Predmet zmluvy
1.1
Zmluvou sa Sprostredkovateľ zaväzuje, že bude pre Záujemcu vyvíjať činnosť
smerujúcu k tomu, aby Záujemca uzavrel s treťou osobou zmluvu o kúpe
nehnuteľnosti (ďalej len „Kúpna zmluva“), ktorej predmetom bude predaj
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území: __________, obec:
_________, okres: _________, vedenej na liste vlastníctva č. ________ Správou
katastra __________, a to parcely č. _________ o výmere _________ m2, druh
pozemku: _________, / stavby so súpisným číslom _________, druh stavby
_________, postavená na pozemku parcele č. ________ o výmere _________ m2 /
bytu č. _________ o celkovej podlahovej ploche _________ m2, nachádzajúceho sa
na _________ poschodí bytového domu so súpisným č. _________, postaveného na
parcele č. ________ v meste _________, na ulici _________, / nebytového priestoru
č. ________ o celkovej výmere _________ m2, nachádzajúceho sa
v budove/bytovom dome so súpisným č. _______, postavenej/postavenom na
parcele č. ________ v meste ________, na ulici ________ (ďalej ako
„Nehnuteľnosť“). Záujemca stanovil želanú kúpnu cenu za Nehnuteľnosť vo výške
_________ € (slovom: __________ eur) bez / vrátane DPH.
1.2
Záujemca sa zaväzuje za predmet Zmluvy t.j.
za činnosť vykonanú
Sprostredkovateľom podľa ustanovenia bodu 1.1 Zmluvy zaplatiť Sprostredkovateľovi
odmenu vo výške a spôsobom uvedeným v článku 2 Zmluvy.
1.3.
Sprostredkovateľ uskutoční činnosť, ktorá je predmetom Zmluvy samostatne alebo
prostredníctvom tretej osoby – zamestnancov alebo ním oslovených
sprostredkovateľov, avšak za vykonanú činnosť zodpovedá tak akoby túto činnosť
vykonával osobne.
2
Odmena a náklady
2.1.
Zmluvné strany sa dohodli na odmene za sprostredkovanie predaja Nehnuteľnosti vo
výške 2,5 / 3,0 / 3,5 % (slovom: dve a pol percenta / tri percentá / tri a pol percenta)
bez / vrátane DPH z výšky zrealizovanej kúpnej ceny _________ € (slovom:
__________ eur), čo predstavuje __________ € (slovom: __________ eur) bez /
vrátane DPH (ďalej len „Odmena“). Zmluvné strany sa tiež dohodli, že náklady
Sprostredkovateľa spojené so sprostredkovaním podľa Zmluvy sú / nie sú zahrnuté
v Odmene.
2.2
Sprostredkovateľ je oprávnený vyhľadať tretiu osobu, s ktorou Záujemca môže
uzavrieť Kúpnu zmluvu aj za cenu nižšiu ako je minimálna požadovaná kúpna cena
_________ € (slovom: _________ eur), avšak takáto ponuka je pre Záujemcu
záväzná až po jej písomnom odsúhlasení Záujemcom. Ak sa Záujemca rozhodne
uzavrieť Kúpnu zmluvu s kúpnou cenou nižšou ako je vyššie uvedená minimálna
požadovaná kúpna cena s osobou, ktorú Sprostredkovateľ sprostredkoval, má
Tento vzor zmluvy o sprostredkovaní bol pripravený podľa právnych predpisov platných k novembru 2011. Pred
jeho použitím Vám doporučujeme prekonzultovať Váš prípad s odborníkmi, nakoľko nemusí obsahovať všetky
ustanovenia zohľadňujúce špecifickosť Vašej situácie. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s uzatváraním
zmluvy o sprostredkovaní sa môžete obrátiť na našich právnikov: www.maplefish.sk.
VZOR – Zmluva o sprostredkovaní
Sprostredkovateľ nárok na Odmenu vo výške 2,5 / 3,0 / 3,5 % (slovom: dve a pol
percenta / tri percentá / tri a pol percenta) bez / vrátane DPH zo skutočne
zrealizovanej kúpnej ceny.
2.3
Nárok na zaplatenie Odmeny vznikne Sprostredkovateľovi dňom splatenia celej
kúpnej ceny Záujemcovi treťou osobou ako kupujúcim, v zmysle uzatvorenej Kúpnej
zmluvy, alebo inej pomenovanej alebo nepomenovanej zmluvy. Dňom splatenia sa
rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene na účet
Záujemcu ako predávajúceho, resp. deň zloženia peňažných prostriedkov
zodpovedajúcich kúpnej cene k rukám Záujemcu ako predávajúceho, resp. inak
dohodnutým spôsobom.
2.4
Odmena je splatná v celej výške do siedmich / štrnástich / dvadsaťjeden (7) / (14) /
(21) dní odo dňa splatenia celej kúpnej ceny Záujemcovi treťou osobou ako
kupujúcim, a to v zmysle medzi nimi uzatvorenej Kúpnej zmluvy, alebo inej obdobnej
pomenovanej alebo nepomenovanej zmluvy, na základe ktorej dôjde k prevodu
vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti a/alebo k prevodu práva nakladať s
Nehnuteľnosťou, a to v hotovosti k rukám Sprostredkovateľa alebo bezhotovostným
prevodom na účet Sprostredkovateľa. V prípade, že Záujemca ako predávajúci
a tretia osoba ako kupujúci si dohodnú splatenie kúpnej ceny v zmysle uzatvorenej
Kúpnej zmluvy, alebo inej pomenovanej alebo nepomenovanej zmluvy v splátkach, je
Odmena pre Sprostredkovateľa splatná do siedmich / štrnástich / dvadsaťjeden (7) /
(14) / (21) dní odo dňa splatenia každej zo splátok v alikvotnej výške, a to na účet
Sprostredkovateľa alebo v hotovosti k rukám Sprostredkovateľa.
2.5
Záujemca je povinný do desiatich (10) dní odo dňa podpísania Kúpnej zmluvy
informovať Sprostredkovateľa o podpísaní Kúpnej zmluvy.
2.6
V prípade, že Odmena nebude zaplatená riadne a včas zaplatí Záujemca úrok z
omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky denne odo dňa omeškania.
2.7
Pokiaľ dôjde ku kúpe Nehnuteľnosti v období jedného (1) roka po ukončení
zmluvného vzťahu založeného Zmluvou a to s treťou osobou, ktorú preukázateľne
sprostredkoval Sprostredkovateľ, Sprostredkovateľovi prináleží Odmena vo výške
určenej v Zmluve. Táto Odmena je splatná v celej výške v zmysle ustanovení Zmluvy.
3
Povinnosti Zmluvných strán
3.1
Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých okolnostiach
dôležitých pre rozhodovanie o uzavretí Kúpnej zmluvy.
3.2
Sprostredkovateľ je povinný chrániť záujmy Záujemcu týkajúce sa predmetu Zmluvy
a nekonať v rozpore s nimi. Všetky doklady získané a súvisiace s predmetom Zmluvy
je Sprostredkovateľ povinný po ukončení Zmluvy odovzdať
Záujemcovi.
Tento vzor zmluvy o sprostredkovaní bol pripravený podľa právnych predpisov platných k novembru 2011. Pred
jeho použitím Vám doporučujeme prekonzultovať Váš prípad s odborníkmi, nakoľko nemusí obsahovať všetky
ustanovenia zohľadňujúce špecifickosť Vašej situácie. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s uzatváraním
zmluvy o sprostredkovaní sa môžete obrátiť na našich právnikov: www.maplefish.sk.
VZOR – Zmluva o sprostredkovaní
Sprostredkovateľ nesmie navrhovať Záujemcovi uzavretie Kúpnej zmluvy s osobou,
o ktorej vie alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas
svoje záväzky zo sprostredkovanej zmluvy.
3.3
Záujemca je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
priamo od Sprostredkovateľa, v súvislosti s realizáciou Zmluvy, alebo s činnosťou
Sprostredkovateľa, a to počas účinnosti Zmluvy a jeden (1) rok po skončení jej
účinnosti.
3.4
Sprostredkovateľ je povinný špecifikovať tretiu osobu ako kupujúceho v písomnom
dokumente (napr.: protokol o obhliadke, identifikácia tretej osoby ako kupujúceho
a iné), pričom ide o relevantný dokument preukazujúci naplnenie činnosti
Sprostredkovateľa podľa článku 1 Zmluvy.
4
Ukončenie zmluvy
4.1
Zmluvu je možné ukončiť:
4.1.1 dohodou Zmluvných strán;
4.1.2 doručením oznámenia v zmysle ustanovenia § 650 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4.2
V prípade, že zo strany Sprostredkovateľa dôjde k doručenia oznámenia podľa bodu
4.1.2 Zmluvy Záujemcovi, Sprostredkovateľ je povinný informovať Záujemcu o
všetkých potrebných úkonoch na zabránenie škody bezprostredne hroziacej
Záujemcovi nedokončením činnosti Sprostredkovateľa.
5
Doba účinnosti Zmluvy
5.1
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú / určitú do __________.
6
Povinnosť mlčanlivosti
6.1
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú
uvedené v tejto Zmluve, resp. ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a ich prílohách
alebo ktoré sa Zmluvné strany dozvedeli v súvislosti so Zmluvou, sú dôvernými
informáciami (ďalej len „Dôverné informácie“), o ktorých sú obe Zmluvné strany
povinné zachovávať mlčanlivosť, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Záväzok Zmluvných
strán zachovávať mlčanlivosť podľa Zmluvy nie je časovo obmedzený.
6.2
Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani
Tento vzor zmluvy o sprostredkovaní bol pripravený podľa právnych predpisov platných k novembru 2011. Pred
jeho použitím Vám doporučujeme prekonzultovať Váš prípad s odborníkmi, nakoľko nemusí obsahovať všetky
ustanovenia zohľadňujúce špecifickosť Vašej situácie. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s uzatváraním
zmluvy o sprostredkovaní sa môžete obrátiť na našich právnikov: www.maplefish.sk.
VZOR – Zmluva o sprostredkovaní
neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám.
6.3
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Zmluvy ohľadne
Dôverných informácií sa nepokladá ich poskytnutie príslušným štátnym orgánom,
pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu, ich použitie
v prípadných súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv
a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj ich použitie, pokiaľ sa stali verejne
známymi.
7
Záverečné ustanovenia
7.1
Na práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa vzťahujú príslušné ustanovenia
slovenského Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov Slovenskej
republiky.
7.2
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po jej podpísaní oboma Zmluvnými
stranami.
7.3
Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom
každá zo Zmluvných strán prevezme po jednom (1) rovnopise.
7.4
Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je neplatné alebo sa takým stane, takéto
neplatné ustanovenie sa bude považovať za upravené alebo vymazané v rozsahu
potrebnom na dosiahnutie jeho platnosti. Zostávajúce ustanovenia tejto Zmluvy tým
nebudú dotknuté a zostanú plne platné a účinné.
7.5
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bola
podpísaná vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
V _________, dňa __________
Za Sprostredkovateľa:
________________________
obchodné meno: __________
_________ , konateľ spoločnosti
V _________, dňa __________
Za Záujemcu:
________________________
obchodné meno / titul, meno a priezvisko:
_________ , konateľ spoločnosti
Tento vzor zmluvy o sprostredkovaní bol pripravený podľa právnych predpisov platných k novembru 2011. Pred
jeho použitím Vám doporučujeme prekonzultovať Váš prípad s odborníkmi, nakoľko nemusí obsahovať všetky
ustanovenia zohľadňujúce špecifickosť Vašej situácie. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s uzatváraním
zmluvy o sprostredkovaní sa môžete obrátiť na našich právnikov: www.maplefish.sk.
Download

Kúpna zmluva - Maple & Fish