3. Zmluvne strany prehlasuju, ze predmetnu zmluvu podpisali slobodne a vazne a ich zmluvna
voFnost' nebola obmedzena.
4. Tato zmluva nadobuda platnost' dnom podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost'
nasledujucim dnom po dni zverejnenia.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplaroch, jeden pre darcu a jeden pre
obdarovaneho.
V Holici, dna !/.•...?..!...2012
onuarovany
Download

3. Zmluvne strany prehlasuju, ze predmetnu zmluvu podpisali